X

Transformator 400V/230V 160VA 50/60Hz

Element name Transformator 400V/230V 160VA 50/60Hz
Price per piece 120,00 to 120,00
Offers 1
69181

Transformator 400V/230V 160VA 50/60Hz

1 120,00 PLN Typ: Cecla Y24012 TB 94.160.230 Używany z demontażu
  07 Jul 2011 18:25
  • kamisek
69181

Transformator 400V/230V 160VA 50/60Hz

Amount: 1 120,00 PLN Typ: Cecla Y24012 TB 94.160.230 Używany z demontażu
  07 Jul 2011 18:25
  • kamisek
69181

Transformator 400V/230V 160VA 50/60Hz

Amount: 1 120,00 PLN Typ: Cecla Y24012 TB 94.160.230 Używany z demontażu
  07 Jul 2011 18:25
  • kamisek
69181

Transformator 400V/230V 160VA 50/60Hz

120,00 PLN Amount: 1
Typ: Cecla Y24012 TB 94.160.230 Używany z demontażu
  07 Jul 2011 18:25
  • kamisek
  Search 4 million + Products
Browse Products