Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Regulamin Forum elektroda.pl
 1. Definicje

  Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

  • Usługodawca - AspenCore Inc., 245 Main Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02142 USA.
  • Adres elektroniczny Usługodawcy - elektroda@elektroda.pl.
  • Elektroda - portal internetowy znajdujący się pod adresem elektroda.pl obejmujący wszystkie serwisy znajdujące się na podstronach i subdomenach w/w portalu.
  • Forum - zorganizowana, wyodrębniona funkcjonalnie część portalu, zawierająca się na jego podstronie lub podstronach, służąca wymianie informacji i poglądów przez Użytkowników. Forum obejmuje również podfora.
  • Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji w portalu Elektroda.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z Forum portalu internetowego znajdującego się pod adresem www.elektroda.pl. Niniejszy regulamin wiąże wszystkich Użytkowników korzystających z Forum Elektrody.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Elektrody w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami oraz przyjmuje do wiadomości, że zakazane jest jakiekolwiek umieszczanie/prezentowanie treści zakazanych lub w jakikolwiek sposób naruszających prawa osób trzecich.
 3. Zasady uczestnictwa w forum.

  1. Zabronione jest w szczególności:
   1. Jakiekolwiek udostępnianie za pomocą Forum materiałów uzyskanych nielegalnie, bądź w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem,
   2. Rejestracja/korzystanie z więcej niż jednego loginu. W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego postanowienia jeden (lub więcej loginów Użytkownika) mogą zostać zablokowane przez Usługodawcę.
   3. Udostępnianie danych umożliwiających korzystanie z loginu Użytkownika osobom trzecim.
   4. Rejestrowanie loginów łudząco podobnych do już istniejących (zakaz podszywania się pod innego Użytkownika).
   5. Rozpowszechnianie treści o charakterze pornograficznym.
   6. Rozpowszechnianie treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
   7. Rozpowszechnianie treści o obraźliwym charakterze, bądź naruszających obowiązujące standardy etyczne.
   8. Jakiekolwiek rozpowszechnienie/nakłanianie do pobrania wirusów komputerowych lub złośliwego/szkodliwego oprogramowania.
   9. Rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
   10. Rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy.
   11. Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
   12. Publikowanie tych samych lub bardzo podobnych informacji w wielu działach forum.
   13. Publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
   14. Publikowanie wpisów niezgodnych z tematyką danego działu forum lub wątku dyskusji.
   15. Publikowanie wpisów przedstawiających problem, bez podania wystarczającej liczby informacji umożliwiającej zajęcie merytorycznego stanowiska przez innych Użytkowników forum. Tytuł wpisu powinien zawierać markę, model oraz skrótowy opis usterki.
   16. Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
   17. Publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
   18. Publikowania informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym) (nie dotyczy działów Co kupić/Użytkowych).
   19. Publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych. Przez dyskusje archiwalne rozumie się dyskusje oznaczone odpowiednio przez Usługodawcę jako: Temat archiwalny lub Wątek archiwalny.
   20. Publikowanie małych załączników jeden pod drugim stanowiących ten sam dokument, publikowania załączników nie związanych z prowadzoną dyskusją lub znajdujących się już na forum.
  2. Autor tematu, po uzyskaniu odpowiedzi będącej rozwiązaniem problemu, jest zobowiązany zamieścić podsumowanie ze wskazaniem rozwiązania oraz zablokować wątek poprzez kliknięcie w przycisk rozwiązano.
  3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wykonać polecenia moderatora.
 4. Moderatorzy

  1. Po zgłoszeniu naruszenia prawa lub obowiązujących regulaminów moderatorzy mogą:
   1. Wydawać zalecenia użytkownikom, co do korzystania z Forum w zgodzie z obowiązującymi regulaminami: ogólnym oraz forum, w tym określać zasady uczestnictwa w danym forum/podforum przy pomocy podwieszonych, oznaczanych na czerwono lub niebiesko tematów.
   2. Udzielać upomnień widocznych w profilu oraz blokować użytkowników, którzy nie stosują się do zaleceń, jak również zasad określonych w regulaminach: ogólnym oraz forum.
   3. W przypadku powtarzających się naruszeń lub niestosowania się do poleceń moderatorów zablokować konto/konta Użytkownika na stałe.
   4. Dostosować treść Forum, aby była zgodna z zasadami określonymi w Regulaminach Usługodawcy poprzez: edycję wpisów, ich usuwanie oraz przenoszenie do innego Forum w ramach portalu Elektroda.
  2. Moderatorzy powoływani są przez przedstawiciela Usługodawcy.
 5. Reklamacje, techniczne warunki korzystania z usługi, zagrożenia.

  1. Postępowanie reklamacyjne, warunki techniczne oraz zagrożenia związane z korzystaniem z usługi zostały określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  1. W przypadku, gdy zarejestrowany użytkownik nie korzysta z konta przez okres przekraczający 36 miesięcy Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
  2. Pozostałe zasady dotyczące zawiązania oraz rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zostały określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
Regulamin ogólny
Data wejścia w życie: 14 lipica 2016. Jest to tłumaczenie wersji angielskiej. W przypadku wątpliwości w tłumaczeniu obowiązuje wersja angielska.

Poniżej podane zostały warunki użytkowania, czyli "Warunki" regulujące korzystanie z każdej witryny internetowej posiadającej łącza do nich ("Witryny"). Korzystanie lub odwiedzanie takiej Witryny jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejsze Warunki, a także wszystkie obowiązujące przepisy i rozporządzenia dotyczące Witryny. www.elektroda.pl, nasza spółka macierzysta, jej spółki zależne i/lub oddziały (nazywane wspólnie "my", "nam", "nasze") zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnej chwili, przy czym zmiany te zaczynają obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu lub połączeniu z Witryną. Naruszenie Warunków upoważnia nas do zakończenia korzystania z Witryny przez użytkownika, zakazania mu korzystania z niej w przyszłości i/lub podjęcia odpowiednich czynności prawnych.

W Witrynie możemy udostępniać różne treści, m.in. informacje, artykuły, pliki wideo, komentarze, recenzje i inne teksty, zdjęcia, ilustracje czy inne obrazy, oprogramowanie lub aplikacje (nazywane wspólnie "Treściami"). Użytkownik wyraża zgodę na to, że my i/lub licencjodawcy jesteśmy właścicielami wszystkich Treści udostępnianych za pośrednictwem niniejszej Witryny. Treści te podlegają amerykańskiemu i międzynarodowemu prawu autorskiemu, prawu dotyczącemu znaków towarowych oraz wszelkim innym przepisom i rozporządzeniom dotyczącym własności intelektualnej.

Wszelkie komentarze, pytania i wnioski prosimy przesyłać na adres elektroda@elektroda.pl.

Dozwolone zastosowanie

Użytkownik wyraża zgodę na odwiedzanie i przeglądanie podstron niniejszej Witryny wyłącznie w celach prywatnych i nie będzie kopiować, publikować, zmieniać ani w żaden inny sposób rozpowszechniać materiałów znajdujących się w Witrynie, do innych celów niż określone w niniejszych Warunkach. Z Witryny można korzystać tylko w sposób dozwolony przez prawo, w tym odpowiednie przepisy i rozporządzenia o wywozie i ponownym wywozie. Oprogramowanie umieszczone w Witrynie oraz wszystkie opublikowane w niej Treści stanowią naszą własność chronioną przez amerykańskie i międzynarodowe prawo autorskie. Użytkownik zgadza się nie usuwać, nie zakrywać ani nie zmieniać żadnych not prawnych wyświetlanych w Witrynie.
Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie korzystać z Witryny (i) w związku z promowaniem lub w celu promowania jakichkolwiek produktów, usług lub materiałów; (ii) w sposób lub do celów stanowiących pogwałcenie przepisów i rozporządzeń prawnych, w tym prawa do własności intelektualnej, prawa do prywatności czy praw osobistych; (iii) w celu publikowania jakichkolwiek informacji umniejszających lub zniesławiających osoby bądź podmioty; (iv) do przesyłania ani wprowadzania wirusów lub złośliwych kodów; (v) do molestowania, nękania lub zastraszania użytkowników; ani (vi) do publikowania treści propagujących nienawiść, zawierających pogróżki, przemoc, pornografię, oszczerstwa, obelgi, wprowadzających w błąd lub będące w inny sposób niewłaściwe.

Łącza i wyniki wyszukiwania

Korzystając z niniejszej Witryny w celu wyszukiwania lub przechodzenia na inne strony, użytkownik wyraża zgodę i rozumie, że nie może występować przeciwko nam z jakimikolwiek roszczeniami w związku ze szkodami lub stratami wynikającymi z korzystania z Witryny w celu uzyskania wyników wyszukiwania czy łącz do innych stron.

Dostęp i zakłócenia

Użytkownik oświadcza, że nie będzie używać żadnych robotów, pająków czy innych automatycznych narzędzi lub procesów manualnych do monitorowania bądź kopiowania naszej Witryny i Treści w niej zawartych, do uzyskania dostępu lub przechwytywania danych, ani do żadnych innych niedozwolonych celów bez uprzedniego uzyskania od nas pisemnej zgody. Użytkownik wyraża zgodę na to, że nie będzie używać żadnego sprzętu, oprogramowania ani czynności w celu zakłócania prawidłowego działania Witryny. Użytkownik wyraża zgodę na niepodejmowanie żadnych czynności powodujących nieuzasadnione bądź nieproporcjonalnie duże obciążenie naszej infrastruktury. Treści są chronione przez prawa autorskie, międzynarodowe traktaty dotyczące ochrony praw autorskich, a także inne prawa i konwencje związane z własnością intelektualną. Użytkownik zgadza się przestrzegać tych praw, a w szczególności nie wprowadzać zmian, nie zakrywać i nie usuwać kodów alfanumerycznych, znaków i informacji o prawach autorskich w Treściach, oprogramowaniu lub dokumentacji i w ich kopiach.

Konta

Pewne funkcje w niniejszej Witrynie mogą wymagać korzystania z konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego identyfikatora i hasła. Podejrzewając, że ktoś mógłby je poznać albo zmienić, należy zresetować owe dane, dzięki czemu nikt inny nie będzie mógł zalogować się na konto użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będzie: (i) podawać fałszywych informacji podczas tworzenia konta; (ii) tworzyć konta innych osób bez ich zgody; (iii) zakładać więcej niż jednego konta; (iv) przekazywać swoich danych do logowania innym; (v) próbować uzyskać dostęp do kont należących do innych osób bądź pozyskać ich dane do logowania; ani też (vi) tworzyć innego konta bez naszej zgody, gdy jego konto zostało wyłączone. Użytkownik dodatkowo wyraża zgodę na przekazanie dokładnych danych profilowych i kontaktowych, a także na ich aktualizowanie.

Nieuprawnione korzystanie z Witryny

Nielegalne i/lub nieuprawnione korzystanie z Witryny, w tym zamieszczanie łączy do innych stron internetowych bez upoważnienia, jak również nieuprawnione stosowanie robotów, pająków lub innych automatycznych narzędzi w Witrynie, zostanie zbadane, po czym podjęte będą stosowne działania prawne, nie wykluczając postępowania cywilnego, karnego oraz sądowego nakazu zadośćuczynienia. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich określonych przez nas procesów i procedur zabezpieczających (takich jak hasła) w odniesieniu do uzyskania dostępu lub korzystania z Witryny. Użytkownik zgadza się ponadto nie uzyskiwać i nie próbować uzyskiwać dostępu do tych obszarów Witryny (lub za ich pośrednictwem), które nie są przeznaczone dla ogółu, chyba że uzyska od nas pisemną zgodę na to.

Przestrzeganie prawa

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Witryny wyłącznie do celów zgodnych z prawem i nie będzie przekazywać, publikować przechowywać, rozpowszechniać, wyświetlać ani prezentować żadnych informacji, oprogramowania, danych, plików ani materiałów naruszających obowiązujące przepisy prawne i rozporządzenia. Nie będzie też korzystać z Witryny w celu ułatwienia bądź pomagania (w jakikolwiek sposób) innym w naruszeniu przepisów prawnych i rozporządzeń. Na użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za zapewnienie, że materiały przekazywane, publikowane, przechowywane, rozpowszechniane, pokazywane czy prezentowane z wykorzystaniem Witryny spełniają postanowienia niniejszej Umowy oraz obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

 • Nie można korzystać z Witryny lub usług w celu naruszania rozporządzeń prawa, statutów, zarządzeń lub regulacji, w tym eksportowych, a także prawa własności intelektualnej i prywatności.
 • Korzystanie z niniejszej Witryny i usług regulowane jest na mocy przepisów dotyczących kontroli eksportu, obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i mających zastosowanie do użytkownika oraz korzystania z Witryny i usług, bez względu na to, czy użytkownik faktycznie mieszka w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowe informacje na temat przepisów eksportowych Stanów Zjednoczonych można znaleźć w portalu rządowym USA o eksporcie i handlu usługami: http://www.export.gov/.
 • Nie gwarantujemy, że Treści zawarte w Witrynie są właściwe, odpowiednie czy dostępne w lokalizacjach poza USA. Dostęp do Witryny spoza terytorium Stanów Zjednoczonych odbywa się wyłącznie z własnej inicjatywy i na wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie miejscowego prawa w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo.
 • Projekty użytkownika w Witrynie (przesłane przez użytkownika) mogą podlegać eksportowi i re-eksportowi, a także innym ograniczeniom, zgodnie z prawem kraju pochodzenia projektu oraz zamieszkania użytkownika. W związku z powyższym użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących eksportu i re-eksportu owych projektów. W szczególności:
  1. Projektując elementy podlegające kontroli na podstawie przepisów ITAR (International Traffic in Arms Regulation - międzynarodowych przepisów w zakresie obrotu bronią), użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie ustępu 22 CFR 122 amerykańskich przepisów ITAR i rozumie, że wszelki eksport lub re-eksport elementów lub technologii objętych tymi przepisami wymaga zgody wydanej przez Department of State Directorate of Defense Trade Controls USA.
  2. Rozumie także, że projekt(y) elementów pochodzących z USA oraz produktów zagranicznych producentów, zawierające treści pochodzące z USA, podlegają amerykańskim przepisom eksportowym (Export Administration Regulations, EAR). W przypadku eksportu swoich projektów należy uzyskać wszystkie wymagane zgody (np. licencje eksportowe, pozwolenia itp.), wydane przez urzędy państwowe USA lub inne, odpowiednie urzędy państwowe.
  3. Użytkownik zaświadcza, że - z wyjątkiem sytuacji dozwolonych na mocy obowiązujących przepisów i rozporządzeń - jego projekt(y) nie będzie wykorzystywany, sprzedawany, re-eksportowany ani włączany do produktów używanych bezpośrednio lub pośrednio w projektach, opracowaniach, produkcji, składowaniu ani używaniu broni chemicznej czy biologicznej, w programach jądrowych, rakietach ani projektach napędu jądrowego sprzętu morskiego.
  4. Użytkownik zaświadcza, że - z wyjątkiem sytuacji dozwolonych przez odpowiednie przepisy i rozporządzenia - jego projekt(y) nie będzie wykorzystywany, sprzedawany, reeksportowany ani włączany do produktów na użytek wojska, policji i jednostek wywiadowczych ani do żadnych zastosowań kosmicznych czy w obcych jednostkach pływających i latających.
  5. Użytkownik zaświadcza, że jego projekty w Witrynie nie będą wykorzystywane bezpośrednio lub pośrednio ani nie będą sprzedawane, reeksportowane czy włączane do produktów na rzecz osób lub jednostek wymienionych na jakiejkolwiek liście podmiotów Stanów Zjednoczonych jako objętych odmową bądź ograniczeniem, w tym Entity List w części 744 Export Administration Regulations, osób określonych przez rząd USA jako Specially Designated Global Terrorists (SDGT - lista terrorystów globalnych), Specially Designated Terrorists (SDT - lista terrorystów), Foreign Terrorist Organizations (FTO - lista zagranicznych organizacji terrorystycznych), na liście Specially Designated National (SDN - specjalnej liście krajowej) lub innych listach tego typu.
  6. Użytkownik zaświadcza, że jego projekty w Witrynie nie będą eksportowane ani reeksportowane, bezpośrednio ani pośrednio, ani nie będą kierowane do żadnego kraju niezgodnie z embargiem nałożonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską czy innymi obowiązującymi embargami.
  7. Użytkownik będący pracownikiem, agentem, podwykonawcą lub osobą w jakikolwiek inny sposób związaną z jednostką rządową poza USA zaświadcza, że rozumie i wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących restrykcji, określonych przez sankcje i embarga amerykańskich przepisów EAR, ITAR i OFAC, a także innych obowiązujących lokalnych i zagranicznych przepisów i rozporządzeń.
  8. Użytkownik zaświadcza, że jeśli nie może spełnić powyższych wymogów lub jeśli jakiekolwiek informacje przekazane w niniejszej Umowie świadczenia Usługi ulegną w dowolnej chwili zmianie, powiadomi nas pisemnie o zmianach przed dalszym korzystaniem z Witryny.

Treści użytkownika

Strona może umożliwiać tworzenie lub przesyłanie informacji, danych, tekstów, wiadomości oraz innych materiałów ("Treści użytkownika"). Nie można umieszczać ani wysyłać Treści użytkownika lub informacji przez niniejszy system, jeśli naruszają one przepisy lub prawa osób trzecich. W przypadkach przechowywania informacji, które są przeznaczone wyłącznie dla użytku przez użytkownika (lub osobę reprezentującą go) i/lub nas nie przyjmujemy żadnej własności ani kontroli nad jakimikolwiek Treściami użytkownika, które zostały przesłane, opublikowane lub wyświetlone w Witrynie lub za jej pośrednictwem. Użytkownik lub licencjodawca strony trzeciej, stosownie do przypadku, zachowuje wszystkie prawa patentowe do znaków towarowych i prawa autorskie do Treści użytkownika przesłanych, opublikowanych lub wyświetlonych w Witrynie, a na użytkowniku spoczywa obowiązek ochrony tych praw. Wprowadzenie, przesłanie bądź zamieszczanie w Witrynie Treści użytkownika przeznaczonych do tego, by były dostępne dla ogółu lub osób, którym użytkownik chce je udostępnić, oznacza udzielenie nam ogólnoświatowej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, przechowywanie, powielanie, modyfikowanie, komunikowanie i rozpowszechnianie owych Treści użytkownika zgodnie z przeznaczeniem. Licencja zachowuje swoją moc nawet po zaprzestaniu korzystania z Witryny przez użytkownika (na przykład Treści użytkownika opublikowanych na forum). Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub eliminowania wszelkich dostarczonych Treści użytkownika, które uznamy za niewłaściwe bądź nieodpowiednie. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada prawa niezbędne do przyznania nam powyższej licencji na wszystkie Treści użytkownika przesłane do Witryny.

Treści na blogu i forum

W przypadku gdy my lub którykolwiek z naszych pracowników bądź przedstawicieli jest zaangażowany w tworzenie, produkcję bądź dostarczanie artykułów czy wszelkich innych materiałów zawartych w nich, wówczas ani my, ani nasi pracownicy czy przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe ani karne szkody wynikające z korzystania z takich artykułów. Biorąc udział w blogu czy forum użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dokładność, kompletność lub przydatność przekazanych informacji. Należy także zamieścić zastrzeżenie, że jest to jego opinia, a nie nasza. Użytkownik wyraża zgodę na pełne zabezpieczenie i chronienie nas, naszych pracowników, dyrektorów czy przedstawicieli przed wszelkimi roszczeniami mogącymi wynikać z treści zamieszczonych na jakimkolwiek blogu.

Naruszenie Warunków

Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia możemy przerwać jego dostęp do Witryny lub wykorzystać wszelkie inne dostępne środki, jeżeli uznamy, że sposób używania przez niego (i) jest niezgodny z niniejszymi Warunkami lub (ii) narusza nasze prawa, prawa innych użytkowników lub prawo. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odszkodowania pieniężne mogą nie być wystarczającym zadośćuczynieniem za naruszenie niniejszych Warunków, i wyraża zgodę na sądowe lub inne godziwe zadośćuczynienie za owe naruszenia. Możemy ujawnić dane użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo bądź wezwanie sądowe albo jeżeli dane te są niezbędne lub przydatne na potrzeby postępowania w związku z nielegalnymi bądź szkodliwymi działaniami.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do wszystkich chronionych prawami autorskimi materiałów w Witrynie są albo naszą własnością, albo są używane przez nas zgodnie z prawem, chyba że określono inaczej. W stopniu, w jakim możemy to zrobić bez zadośćuczynienia dla osób trzecich i z wyjątkiem materiałów lub informacji przekazanych nam na innych warunkach, udzielamy użytkownikom zgodę na kopiowanie lub pobieranie z Witryny informacji bądź materiałów (w tym powiązanych z nimi grafik), pod warunkiem, że:

 • będą one przeznaczone do użytku wewnętrznego oraz
 • wszelkie kopie materiałów lub ich części muszą zawierać zamieszczoną w Witrynie informację o prawach autorskich.

Nie można kopiować ani wyświetlać w celu redystrybucji stronom trzecim żadnych części Witryny bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody. Dokumenty zamieszczone przez nas w Witrynie mogą zawierać inne prawa własności bądź opisywać produkty, usługi, procesy czy technologie będące własnością naszą lub stron trzecich. Żadnego z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie należy interpretować jako przyznanie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób użytkownikowi licencji na mocy prawa autorskiego, znaku handlowego, patentu lub innych praw własności intelektualnej, naszych lub stron trzecich.

Znak handlowy

Nasza nazwa i logo, a także wszelkie nazwy powiązanych produktów i usług, znaki projektowe i slogany są naszymi znakami handlowymi, znakami usług lub zarejestrowanymi znakami handlowymi i nie mogą być używane w żaden sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie inne znaki produktów i usług są znakami handlowymi ich właścicieli.

Ograniczenie odpowiedzialności

UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I RYZYKO ZA KORZYSTANIE Z TEJ STRONY ORAZ Z INTERNETU W OGÓLE. W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WTÓRNE BĄDŹ INNE SZKODY NIEOGRANICZAJĄCE SIĘ DO UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY DANYCH LUB ZYSKÓW, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ CZYNNOŚCI, W TYM, LECZ NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO UMOWY, ZANIEDBANIA LUB INNYCH CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONYCH, WYNIKAJĄCYCH LUB POWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM NINIEJSZEJ STRONY. NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI CO DO DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI AKTUALNOŚCI TREŚCI. NA UŻYTKOWNIKU SPOCZYWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPRAWDZENIE INFORMACJI PRZED POWOŁANIEM SIĘ NA NIE. TREŚCI ZAWARTE NA STRONIE MOGĄ BYĆ NIEDOKŁADNE TECHNICZNIE LUB MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. OD CZASU DO CZASU W NINIEJSZEJ UMOWIE WPROWADZANE SĄ ZMIANY.

Wyłączenie gwarancji

NIE MOŻEMY OBIECAĆ, ŻE WITRYNA LUB USŁUGI POPRZEZ NIĄ ŚWIADCZONE NIE BĘDĄ ZAWIERAĆ BŁĘDÓW, BĘDĄ NIEPRZERWANIE DZIAŁAĆ CZY ZAPEWNIĄ KONKRETNE REZULTATY W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY BĄDŹ JEJ TREŚCI, FUNKCJI LUB ZAWARTYCH W NIEJ ŁĄCZY. DOSTĘP DO WITRYNY (W TYM DO INFORMACJI LUB MATERIAŁÓW W NIEJ ZAWARTYCH) UDZIELANY JEST NA ZASADZIE "TAK, JAK JEST", BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. ŻADNE PORADY I INFORMACJE PODANE PRZEZ NAS LUB NASZYCH PRACOWNIKÓW NIE MOGĄ STANOWIĆ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. NIE GWARANTUJEMY, ŻE INFORMACJE LUB MATERIAŁY ZNAJDUJĄCE SIĘ W WITRYNIE LUB DO KTÓRYCH MOŻNA POPRZEZ NIĄ UZYSKAĆ DOSTĘP, BĘDĄ WOLNE OD ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW.

Spory

W przypadku zaistnienia sporów w związku z Witryną, a także dotyczących korzystania z Witryny, użytkownik wyraża zgodę na rozwiązanie ich zgodnie z prawem stanu Kolorado, bez względu na jego sprzeczność z przepisami prawa. Użytkownik wyraża zgodę na jurysdykcję osobową i miejscową sądów stanowych i federalnych stanu Kolorado, w hrabstwie Arapahoe.

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić nas, naszych urzędników, przedstawicieli oraz innych partnerów i pracowników od wszelkich strat, odpowiedzialności roszczenia czy żądania, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, od stron trzecich, powstałymi na skutek korzystania z Witryny, łącznie z przypadkami, gdy użytkownik poprzez używanie Witryny udostępnia łącze do innych stron lub przesyła Treści bądź inne informacje w Witrynie.

Digital Millennium Copyright Act - naruszenie praw autorskich

Zgodnie z Digital Millennium Copyright Act, wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia praw autorskich poprzez materiały mające znajdować się w naszym systemie lub sieci należy bezzwłocznie przesłać w formie pisemnej do naszego wyznaczonego przedstawiciela:
Domain Administrator
Arrow Electronics, Inc.
9151 E. Panorama Circle
Centennial, CO 80112
Phone: (303) 824-4000
Email: domainadmin@arrow.com
Wszystkie roszczenia muszą zawierać następujące informacje:

 • podpis fizyczny bądź elektroniczny osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznych praw, które zostały rzekomo naruszone;
 • identyfikację pracy chronionej prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone, a w przypadku gdy wiele takich prac na jednej stronie objętych jest jednym powiadomieniem, należy zamieścić ich reprezentatywną listę;
 • identyfikację materiału rzekomo stanowiącego naruszenie lub podlegającego takim działaniom, a który ma zostać usunięty bądź dostęp do którego powinien być wyłączony, wraz z informacjami wystarczającymi do tego, by umożliwić usługodawcy zlokalizowanie owego materiału;
 • informacje wystarczające usługodawcy do tego, by skontaktować się ze stroną wychodzącą z roszczeniem, na przykład adres, numer telefonu, a także e-mail, jeśli jest dostępny, pod którym ze stroną tą można się skontaktować;
 • oświadczenie, że strona wychodząca z roszczeniem w dobrej wierze podziela przekonanie, iż wykorzystanie materiału w sposób poddany zażaleniu nie jest autoryzowany przez posiadacza praw autorskich, jego agenta czy inne prawo; oraz
 • oświadczenie, że informacje podane w powiadomieniu są dokładne i że strona wychodząca z roszczeniem, pod groźbą kary krzywoprzysięstwa, jest upoważniona do działania w imieniu posiadacza wyłącznych praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone.

Wielokrotne naruszanie praw autorskich

Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia i / lub likwidacji kont, z których powtarzają się naruszenia praw autorskich. Zgodnie z tym artykułem nie wolno publikować żadnych treści należących do kogoś innego w sposób, który narusza prawa autorskie innej osoby. Gdy to zrobisz, właściciel (właściciele) praw autorskich do tej treści może powiadomić nas, że nie masz pozwolenia na publikowanie tych treści na stronie i naruszyłeś prawa autorskie. Jeśli otrzymamy powtarzające się powiadomienia, że opublikowałeś inne treści chronione prawami autorskimi bez pozwolenia, możemy zablokować Twoje konto.

Oświadczenie o łączach

Zasady dotyczące użytkownika - oświadczenie o łączach wychodzących

Łącza (w tym hiperłącza, przyciski czy jakiekolwiek odesłania) używane w tej lub innej naszej witrynie internetowej zamieszczone są do użytku użytkownika i z myślą o jego wygodzie. Wygląd łącza na tej czy innej naszej stronie internetowej nie oznacza naszego poparcia, rekomendacji ani certyfikacji ani nie może być rozumiany w sposób stanowiący sugestię, że strona, do której prowadzi łącze, ma jakikolwiek związek z nami.

Zasady dotyczące użytkownika - oświadczenie o łączach przychodzących

Ogólnie nie sprzeciwiamy się zamieszczaniu łączy w witrynach osób trzecich, prowadzących na naszą stronę, jednak pewne warunki muszą zostać spełnione:

 • o ile nie zawrzemy konkretnego, pisemnego porozumienia, nie można korzystać z jakichkolwiek naszych nazw, logo, wzornictwa, sloganów, znaków handlowych produktów lub usług w łączach (lub z nimi), z wyjątkiem łącz do naszej strony poprzez zwykły tekst z nazwą owej strony lub zamieszczeniem naszej nazwy jako zwykłego tekstu.
 • Nie należy zamieszczać łącza do naszej witryny w żaden sposób sugerujący, że mamy jakiekolwiek relacje bądź powiązania ze stroną użytkownika ani że popieramy, sponsorujemy czy rekomendujemy informacje, produkty czy usługi opisane w witrynie użytkownika. Nie należy używać żadnej z naszych nazw, logo, wzornictwa, sloganów znaków handlowych produktów lub usług w reklamach, promocjach, publikacjach ani w żaden inny sposób komercyjny bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody pisemnej na określone zastosowanie.
 • Należy zamieszczać łącze bezpośrednio do niniejszej witryny oraz nie włączać żadnych Treści z tej witryny na swoją stronie (np. poprzez in-lining bądź framing)
 • Nie zezwalamy na używanie żadnej z naszych nazw, logo, wzornictwa, sloganów znaków handlowych produktów lub usług ani żadnych innych słów bądź kodów identyfikujących naszą witrynę w "metatagach" czy innych informacji wykorzystywanych przez wyszukiwarki internetowe czy inne narzędzia do lokalizowania informacji w celu identyfikowania i selekcjonowania stron, bez uprzedniego uzyskania wyraźnej zgody pisemnej na określone zastosowanie.

Rozdawanie nagród

Poniższe zasady dotyczą rozdawania i promocji w Witrynie ("Rozdawanie nagród"), chyba że podane zostaną zasady konkretnie dla danych rozdań lub promocji. Niniejsze zasady podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Kolorado, bez względu na jego konflikt z przepisami prawnymi. Przystępując do Rozdawania nagród, użytkownik wyraża zgodę na Warunki użytkowania Witryny oraz wykorzystywanie jego danych osobowych, tak jak opisano w Zasadach ochrony prywatności Witryny, włączonej tutaj w celach referencyjnych.
DO UDZIAŁU W ROZDAWANIU NAGRÓD I WYGRYWANIA NAGRÓD NIE JEST WYMAGANE DOKONYWANIE ZAKUPÓW. ZAKUP LUB PŁATNOŚĆ NIE ZWIĘKSZĄ SZANS NA WYGRANĄ. JEDNEJ OSOBIE PRZYSŁUGUJE JEDNO ZGŁOSZENIE. DOTYCZY WSZYSTKICH UPRAWNIONYCH MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI 18 LAT. OBOWIĄZUJE TAM, GDZIE JEST ZABRONIONA NA MOCY PRAWA. ZASTOSOWANIE MAJĄ WSZYSTKIE PRZEPISY FEDERALNE, STANOWE I MIEJSCOWE.
Rozdawaniu nagród może wziąć udział osoba fizyczna, która w chwili przystąpienia ma ukończone 18 lat, a także dokonała rejestracji do udziału w promocji. Uczestnikami mogą być tylko osoby fizyczne, nie mogą być to korporacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub inne podmioty. Z Rozdawania nagród wyłączeni są nasi urzędnicy, dyrektorzy oraz pracownicy, a także pracownicy wszystkich sponsorów i ich spółek macierzystych, zależnych i oddziałów (nazywanych wspólnie "Sponsorami"), ich najbliższa rodzina (w tym współmałżonkowie, dzieci, pasierbowie, rodzice, teściowie, rodzeństwo i rodzeństwo przyrodnie, dziadkowie i wnuki), a także osoby zamieszkałe z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Użytkownik może zostać poproszony o przestawienie dokumentu potwierdzającego wiek, tożsamość, adres i prawo do udziału w promocji. Wszystkie dane wymagane do wzięcia udziału muszą być pełne i dokładne. Sponsorzy nie przyznają nagrody osobie nie spełniającej wymogów uczestnictwa w chwili przystąpienia do promocji.
W Rozdawaniu nagród nie mogą wziąć udziału osoby zamieszkałe w kraju, prowincji lub stanie, w których Rozdawanie jest zakazane, opodatkowane bądź podlega rejestracji czy ocleniu, zgodnie z wymogami ujawniania informacji (m.in. wymogiem opublikowania niniejszych Oficjalnych zasad lub materiałów dotyczących Rozdawania w języku innym niż angielski), czy w jakikolwiek inny sposób ograniczone przez statuty, zasady, zarządzenia, rozporządzenia i inne przepisy krajowe, federalne, dotyczące prowincji, stanu lub lokalne, włącznie z m.in. rezydentami spoza kontynentalnej części USA. Sponsorzy wyraźnie zrzekają się odpowiedzialności lub zobowiązań wobec osób, które przystępują do promocji z naruszeniem tych zasad. Przystąpienie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zrzeczenie się wszelkich dodatkowych praw przyznanych w związku z Rozdawaniem nagród w kraju, stanie lub prowincji swojego zamieszkania.
Szanse wygrania uzależnione są od liczby uczestników. Wartość nagród w każdym Rozdawaniu nagród jest inna. Sponsorzy w miarę możliwości dołożą starań, by skontaktować się ze zwycięzcami w ciągu trzydziestu dni od zakończenia promocji. Chcąc otrzymać listę zwycięzców, należy wysłać zaadresowaną do siebie i opatrzoną znaczkiem pocztowym kopertę na następujący adres, podając, o którą promocję Rozdawania Nagród chodzi: AspenCore Inc., 245 Main Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02142 USA. Sponsorzy zastrzegają sobie prawo do anulowania, zakończenia, zawieszenia lub wprowadzenia zmian, a także kontynuowania Rozdawania, według własnego uznania. Sponsorzy nie udzielają żadnych gwarancji ani zapewnień co do nagrody oraz SPONSORZY W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKAJĄ SIĘ JAKIEJKOLWIEK DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I INNEJ DOROZUMIANEJ GWARANCJI, z wyjątkiem wszelkich bezpośrednich gwarancji producenta, które mogą być dołączone do nagrody.
Przystępujący do promocji i jej uczestnicy są odpowiedzialni za przestrzeganie obowiązujących przepisów i rozporządzeń federalnych, stanowych oraz lokalnych, a przystąpienie jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszych oficjalnych zasad. Na zwycięzcach spoczywa wyłączna odpowiedzialność za uiszczenie wszystkich podatków federalnych, stanowych i lokalnych. Każdy zwycięzca zobowiązany jest do wypełnienia i przedłożenia formularza podatkowego W-9 ze swoim pełnym numerem ubezpieczenia społecznego lub jego odpowiednikiem, za otrzymanie nagrody o wartości 600 USD lub więcej, bądź za wszystkie przyznane przez nas nagrody, jeśli w danym roku kalendarzowym ich wartość wynosi przynajmniej 600 USD. Niedopełnienie obowiązku przedłożenia na żądanie wypełnionego formularza W-9 lub jego odpowiednika spowoduje przepadek nagrody. Nagrody o wartości wynoszącej 600 lub więcej USD będą zgłaszane do IRS (urzędu skarbowego USA).
Przystępując do Rozdawania nagród, udziela się Sponsorom prawa do podania do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska, zdjęcia, nagrania wideo, obrazu, podobizny, głosu, oświadczeń, miejsca zamieszkania (miasta i stanu) oraz informacji biograficznych w celach reklamowych, handlowych i promocyjnych, we wszystkich mediach teraz lub w przyszłości, na całym świecie, w sposób ciągły, bez odszkodowania i możliwości przeglądania tych danych, z wyjątkiem gdy jest to zakazane przez prawo. Sponsorzy mogą, według własnego uznania, wymagać od każdego zwycięzcy podpisania oświadczenia potwierdzającego ową zgodę, przed wydaniem nagrody, z wyjątkiem gdzie jest to zakazane przez prawo.
SPONSORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO ODRZUCENIA LUB ZDYSKWALIFIKOWANIA JAKIEJKOLWIEK OSOBY, JEŚLI, WEDŁUG SWOJEGO WYŁĄCZNEGO UZNANIA, (I) OSOBA UCZESTNICZĄCA W ROZDAWANIU NAGRÓD NIE MOŻE LUB MOŻE NIE MÓC W NIM UCZESTNICZYĆ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI PRAWNYMI, (II) OSOBA TA NIE PRZESTRZEGA NINIEJSZYCH OFICJALNYCH ZASAD LUB INNYCH ROZPORZĄDZEŃ PRAWNYCH POD DOWOLNYM WZGLĘDEM, LUB (III) INGERUJE W PROCES PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI, FUNKCJONOWANIA JEJ, WITRYNY INTERNETOWEJ PROMOCJI BĄDŹ W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB DZIAŁA NIESPORTOWO LUB W SPOSÓB ZAKŁÓCAJĄCY ALBO TEŻ Z ZAMIAREM ZDENERWOWANIA CZY NĘKANIA OSÓB TRZECICH. SPONSORZY ZASTRZEGAJĄ SOBIE PRAWO DO DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA OD TAKIEJ OSOBY W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO. JEŚLI ODRZUCONA LUB ZDYSKWALIFIKOWANA ZOSTAJE OSOBA, KTÓRA W PRZECIWNYM WYPADKU OTRZYMAŁABY NAGRODĘ BĄDŹ JEJ CZĘŚĆ, SPONSORZY MOGĄ, LECZ NIE SĄ ZOBOWIĄZANI, WYŁONIĆ INNEGO ZWYCIĘZCĘ SPOŚRÓD INNYCH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROMOCJI.
ZWYCIĘZCY I PRZYSTĘPUJĄCY DO PROMOCJI WYRAŻAJĄ ZGODĘ, Z WYJĄTKIEM GDY JEST TO ZAKAZANE PRZEZ PRAWO, PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI, AKCEPTUJĄ FAKT I ZWALNIAJĄ SPONSORÓW, ICH PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI I AGENTÓW, URZĘDNIKÓW I DYREKTORÓW, A TAKŻE NAJBLIŻSZĄ RODZINĘ, SPADKOBIERCÓW I OSOBY WYZNACZONE, A TAKŻE WSZYSTKICH INNYCH ZWIĄZANYCH Z OPRACOWYWANIEM I PRZEPROWADZANIEM PROMOCJI ROZDAWANIA NAGRÓD, OD JAKICHKOLWIEK ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAŁOŻONE LUB ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM LUB PRZYZNANIEM NAGRÓD, A TAKŻE OD WSZELKICH ZAŻALEŃ, DZIAŁAŃ, POSTĘPOWAŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY, KOSZTY, OPŁATY, URAZY CZY UTRATY (W TYM URAZY OSOBISTE LUB ŚMIERĆ), POWSTAŁE W WYNIKU OTRZYMANIA, POSIADANIA LUB UŻYWANIA NAGRODY BĄDŹ PODCZAS PODRÓŻOWANIA, PRZYGOTOWANIA LUB UCZESTNICZENIA W JAKICHKOLWIEK DZIAŁANIACH ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ ROZDAWANIA NAGRÓD I SAMYCH NAGRÓD.

Regulamin Programu Punktowego Elektrody
Obowiązuje od 22 czerwca 2017
 1. Definicje

  Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

  • Usługodawca - AspenCore Inc., 245 Main Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02142 USA.
  • Adres elektroniczny Usługodawcy - elektroda@elektroda.pl.
  • Elektroda - portal internetowy znajdujący się pod adresem elektroda.pl obejmujący wszystkie serwisy znajdujące się na podstronach i subdomenach w/w portalu.
  • Uczestnik - Użytkownik biorący udział w programie punktowym Elektrody.
  • Punkty Elektrody - Punkty zgromadzone przez Uczestnika, podlegające wymianie na dodatkowe funkcjonalności oraz gadżety reklamowe.
 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Punktowego Usługodawcy.
  2. W programie punktowym mogą uczestniczyć jedynie Użytkownicy Elektrody.
  3. Użytkownik oświadcza, że udostępnia dane osobowe celem uczestnictwa w programie punktowym i wyraża zgodę na ich przetwarzanie na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Ogólnego.
  5. Uczestnik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi polegającej na przyznaniu Punktów Elektrody przed upływem terminu określonego w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. z późn. zm.)
 3. Program Punktowy Elektrody

  1. Użytkownik przystępuje do programu punktowego poprzez dokonanie rejestracji w Elektrodzie.
  2. Uczestnictwo w programie punktowym uprawnia do gromadzenia Punktów Elektrody.
  3. W przypadku, gdy Usługodawca oferuje gadżety reklamowe, Uczestnik może wymienić Punkty Elektrody zgromadzone od roku 2015 na gadżety reklamowe na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  4. Uczestnik może zamienić Punkty Elektrody na następujące funkcjonalności:
   • Pobieranie plików forum - 0-20 punktów
   • Wyróżnienie tematu - 80 punktów / tydzień
   • Uruchomienie podpisu miesięcznie - 40 punktów
   • Podbicie tematu do góry - 20 punktów
   • Wyłączenie wyświetlania reklam podczas przeglądania Elektrody - 80 punktów.
   • Założenie nowego tematu zawierającego pytanie - od 0 do 10 punktów w zależności od działu forum.
  5. Pod warunkiem określonym w pkt. III ust. 3 Uczestnik uprawniony jest do zamiany zgromadzonych Punktów od roku 2015 na jeden gadżet reklamowy, nie częściej niż raz na trzy miesiące, jeżeli ilość zgromadzonych punktów od roku 2015 jest równa lub wyższa od wartości punktowej gadżetu określonej przez Usługodawcę. Roczny limit wartości gadżetów reklamowych, z uwagi na treść art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług, na jednego Użytkownika wynosi 100zł netto.
  6. Uczestnik gromadzi punkty, uczestnicząc zgodnie z odpowiednim regulaminem w Forum Elektrody, poprzez:
   1. Udzielenie właściwej odpowiedzi na zadany problem - 0 do 10 punktów w zależności od działu forum
   2. Otrzymanie od autora tematu emblematu pomógł - 6 punktów
   3. Założenie nowego tematu na forum - od 1 do 300 punktów w zależności od działu forum.
   4. Poprawne raportowanie wiadomości naruszających obowiązujące Regulaminy - 3 punkty
   5. Podsumowanie i zakłódkowanie swojego wątku - 5 punktów
   6. Poprawienie błędów w pisowni w wiadomości lub poprawienie treści tematu - 2 punkty
   7. Otrzymanie plusa za wiadomość od zalogowanego użytkownika - 0,5 punktu
   8. Za udostępnienie załącznika na forum:
    1. Każdy nowy plik inny niż graficzny powyżej 250 kB - 5 punktów
    2. W przypadku prowizji ustawionej automatycznie, za każde pobranie udostępnionego pliku przez innego Użytkownika - 0 do 1 punktu w zależności od rozmiaru pliku.
    3. W przypadku prowizji ustawionej ręcznie - od 0.5 do 4 punktów
 4. Warunki techniczne

  1. Do uczestnictwa w Programie Punktowym wymagane jest posiadanie komputera z dostępem do Internetu, zainstalowaną przeglądarką internetową oraz adresu e-mail.
 5. Postępowanie reklamacyjne

  1. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać opis okoliczności pozwalający na rozstrzygnięcie reklamacji, w tym wyszczególnienie zdarzeń będących podstawą reklamacji, czas wystąpienia nieprawidłowości oraz w miarę możliwości wskazanie adresu URL, w ramach którego nieprawidłowości wystąpiły.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy.
  3. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę podlegają zgłoszeniu na adres e-mail: elektroda@elektroda.pl
 6. Zakończenie świadczenia usługi

  1. Umowa uczestnictwa w programie punktowym Elektrody ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania umowy na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Regulaminie Forum.
Polityka prywatności
Data wejścia w życie: 14 lipca, 2016. Jest to tłumaczenie wersji angielskiej. W przypadku wątpliwości w tłumaczeniu obowiązuje wersja angielska

WSTĘP

Niniejsze Zasady ochrony prywatności zawierają informacje na temat tego, jak www.elektroda.pl, nasza spółka macierzysta, jej spółki zależne i/lub oddziały (nazywane wspólnie "my", "nam", "nasze") gromadzą, wykorzystują i udostępniają informacje dotyczące użytkownika i korzystania przez niego z dowolnej witryny internetowej, która posiada łącza do tych Zasad ochrony prywatności ("Usługa"). Niniejsze Zasady ochrony prywatności nie dotyczą gromadzenia przez nas danych poza internetem oraz ogólnie poza tą Usługą (chyba że zaznaczono inaczej poniżej lub w chwili gromadzenia danych). Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na Warunki Użytkowania. Wyrażenie zgody na treść Zasad ochrony prywatności jest jednoznaczne ze zgodą na gromadzenie przez nas, wykorzystywanie i ujawnianie naszych praktyk i innych działań opisanych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. W przypadku braku zgody i nieudzielenia pozwolenia należy zaprzestać korzystać z Usługi.

 1. GROMADZENIE INFORMACJI

  • Informacje dostarczone nam przez użytkownika

   Gromadzimy te informacje, które użytkownik dostarcza nam bezpośrednio poprzez Usługę. Są to na przykład informacje wynikające z używania lub rejestrowania się do korzystania z Usługi, subskrypcji magazynu czy newslettera, tworzenia życiorysu, publikowania w naszej Usłudze, obserwowania innych użytkowników, uczestniczenia w promocjach, loteriach bądź konkursach, wypełniania ankiety lub komunikowania się z nami poprzez Usługę. Do zbieranych przez nas informacji mogą należeć dane osobowe: "Dane osobowe" to takie informacje, prawdziwe lub nie, które mogą być użyte do zidentyfikowania użytkownika (samodzielnie lub w połączeniu z innymi), w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres do fakturowania, adres wysyłkowy, numer telefonu i faksu. Poprzez Usługę można dobrowolnie przesłać nam inne informacje, w tym także dane osobowe, jednak to na użytkowniku spoczywa wyłączna odpowiedzialność za dane osobowe wówczas, gdy nie zostały one zebrane przez nas lub nie prosiliśmy o ich przesłanie do nas. Gdy dane osobowe zostaną "zdeidentyfikowane", mogą przestać być objęte niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, a my i nasi Dostawcy Usługi (podani poniżej) mogą traktować je jako niebędące danymi osobowymi i korzystać z nich bez zobowiązań wobec użytkowników, z wyjątkiem sytuacji zakazanych przez obowiązujące prawo.

  • Informacje, które gromadzimy automatycznie

   Zarówno my, jak i nasi agenci, dostawcy, konsultanci, dostawcy usług marketingowych oraz inni dostawcy usług (nazywani wspólnie "Dostawcami Usług") mogą automatycznie gromadzić pewne informacje o użytkownikach wówczas, gdy uzyskują oni dostęp i korzystają z Usługi ("Informacje o użytkowaniu"). Informacje o użytkowaniu mogą obejmować adres IP, identyfikator urządzenia, identyfikator reklam, rodzaj i wersję przeglądarki, właściwości systemu, dane o korzystaniu z naszej Usługi, a także charakterystykę sprzętu połączonego z siecią (np. komputera bądź urządzenia mobilnego). Ponieważ Informacje o użytkowaniu są danymi osobowymi zgodnie z obowiązującym prawem lub się z nimi łączą, będziemy traktować połączone informacje jako dane osobowe objęte postanowieniami niniejszych Zasad ochrony prywatności. Do sposobów, w jaki my i nasi Dostawcy Usług możemy gromadzić Informacje o użytkowaniu, należą:

   • Informacje dziennika: Gromadzimy informacje dotyczące korzystania z naszej Usługi, takie jak adres IP, typ i wersja przeglądarki, dostawca usług internetowych, strony referencyjne i wyjścia, system operacyjny, pliki cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika lub konta oraz dane powiązane, po czym przechowujemy je w plikach dziennika.
   • Informacje zbierane przez pliki cookie i inne technologie śledzenia: My i nasi partnerzy możemy wykorzystywać pliki cookie, pliki web beacon, osadzone skrypty, technologie służące identyfikowaniu lokalizacji, cookie typu flash osób trzecich czy inne technologie śledzenia, teraz i po ich opracowaniu ("Technologie śledzenia") do zbierania informacji o interakcji z naszą Usługą czy o e-mailach, w tym informacji dotyczących przeglądania stron internetowych czy robienia zakupów w sieci. Dalsze informacje dotyczące tego, jak korzystamy z plików cookie i technologii śledzenia, a także o tym, jak można odmówić zgody, znaleźć można w Części 12 poniżej.

  • Informacje pochodzące z innych źródeł:

   Możemy również uzyskać informacje z innych źródeł i połączyć je z zebranymi wcześniej informacjami. Połączenie takich informacji z danymi osobowymi uzyskanymi bezpośrednio od użytkownika w ramach Usługi będzie traktowane jako dane osobowe objęte postanowieniami niniejszych Zasad ochrony prywatności. Nie odpowiadamy za dokładność informacji przekazanych przez strony trzecie lub w ramach praktyk stron trzecich, jednak podejmiemy rozsądne czynności do zagwarantowania, że są one precyzyjne.

 2. WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI

  Informacje o użytkowniku mogą być wykorzystywane przez nas do dowolnych celów, które nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszych Zasad ochrony prywatności ani nie są zakazane przez obowiązujące przepisy prawne, w tym do:

  • Ułatwienia, zarządzania, personalizowania i ulepszania korzystania z usługi internetowej;
  • Przeprowadzania transakcji, odpowiadania na komentarze, pytania i prośby, zapewniania obsługi klienta, a także wysyłania tekstów informacyjnych;
  • Zapobiegania i postępowania w przypadku oszustw, naruszeń polityki czy warunków, pogróżek lub szkód; oraz
  • Wysyłania newsletterów i reklam oraz powiadamiania o produktach, usługach, ofertach, promocjach, nagrodach i wydarzeniach, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika.

  W przypadku użytkowników z USA możemy wykorzystać ich dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, natomiast dane osobowe użytkowników spoza USA nie będą używane do celów marketingu bezpośredniego, chyba że otrzymamy na to wyraźną zgodę. Użytkownik ma prawo do zrezygnowania z bezpośredniego marketingu i może wymagać od nas zaprzestania korzystania z danych do tego celu bez żadnych kosztów. Prosimy zapoznać się z treścią Części 12 zawierającej więcej informacji na temat zarządzania komunikacją z użytkownikiem.

 3. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

  Należy pamiętać, że korzystanie z naszej Usługi oznacza zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych i Informacji o użytkowaniu w sposób opisany w tej części.

  • Usługodawcom

   Nasi Usługodawcy mogą otrzymywać lub uzyskiwać dostęp do danych użytkownika, w tym do danych osobowych i Informacji o użytkowaniu, w związku ze swoją pracą w naszym imieniu. Usługodawcy mogą znajdować się w krajach innych niż kraj zamieszkania użytkownika. Usługodawcy ci mają zakaz korzystania z danych osobowych dla celów innych niż świadczenie owych usług, jednak możemy udzielić im zezwolenia na używanie danych zbiorczych, które nie pozwalają na zidentyfikowanie osoby, bądź danych zdeidentyfikowanych do innych celów. Możemy również udostępnić informacje o użytkownikach naszym Usługodawcom w celu:

   • Zapewnienia zgodności z prawem, wymiarem sprawiedliwości lub innymi procedurami prawnymi, a także - z wyjątkiem gdy zabrania tego obowiązujące prawo - w celu reagowania na prośby instytucji rządowych;
   • Ochrony praw, własności, życia, zdrowia i bezpieczeństwa nas, Usługi lub strony trzeciej;
   • Prowadzenia wewnętrznych działań biznesowych naszych oddziałów (na przykład przetwarzania zamówień użytkowników, spełniania próśb, świadczenia obsługi klienta i udoskonalania Usługi);
   • realizowania działań biznesowych naszych podmiotów zależnych i stowarzyszonych, partnerów biznesowych i innych stron trzecich (na przykład ulepszania ich produktów i usług); a także
   • W związku z negocjowaniem lub podczas negocjowania wszelkich proponowanych bądź faktycznych fuzji, zakupów czy sprzedawania, a także jakichkolwiek innych przejęć lub połączeń biznesowych wszystkich lub części naszych aktywów, albo przeniesienia całości lub części naszej działalności biznesowej do innej firmy.

   Bez ograniczania wyżej wymienionych celów i według własnego uznania możemy w dowolnym celu udostępniać informacje zbiorcze, które nie identyfikują użytkownika, a także informacje zdeidentyfikowane o użytkowniku, stronom trzecim lub podmiotom stowarzyszonym.

  • Stronom trzecim w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego

   Możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, jak określono w Części 2. Mieszkańcom stanu Kalifornia przysługują dodatkowe prawa opisane w Części 13. Cele marketingu bezpośredniego mogą obejmować m.in.:

   • Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim, w tym po kliknięciu reklamy lub artykułu zamieszczonych w naszej Usłudze czy wysłanej przez nas wiadomości e-mail;
   • Przekazywanie list adresów e-mailowych stronom trzecim do celów marketingowych;
   • Marketingowe wiadomości e-mail wysyłane przez strony trzecie; a także
   • Wiadomości e-mai wysyłane przez nas, sponsorowane przez strony trzecie.
 4. LOTERIE, KONKURSY I PROMOCJE

  Możemy oferować loterie, konkursy i inne promocje (każda zwana "Promocją") sponsorowane wspólnie albo oferowane przez strony trzecie, które wymagają przekazania danych osobowych. Dobrowolne uczestniczenie w Promocji może się wiązać z udostępnieniem danych osobowych stronom trzecim do celów administracyjnych, marketingowych oraz wymaganych przez prawo (np. podanie listy zwycięzców). Uczestniczenie oznacza zgodę na oficjalne zasady regulujące Promocję (patrz: Regulamin) i mogą - z wyjątkiem sytuacji zakazanych przez obowiązujące przepisy prawne - zezwalać sponsorowi Promocji i/lub innym stronom na korzystanie z imienia i nazwiska, głosu i tym podobnych w reklamach czy materiałach reklamowych.

 5. INFORMACJE UDOSTĘPNIANE PUBLICZNIE LUB INNYM OSOBOM

  Usługa może zezwalać na opublikowanie lub przesłanie pisemnej treści, profili użytkownika, CV, nagrań audio i wideo, grafiki komputerowej, zdjęć, danych lub innych treści, w tym danych osobowych (nazywanych zbiorczo "Treściami użytkownika"). Decydowanie się na przesłanie Treści użytkownika do jakiegokolwiek obszaru naszej Usługi oznacza, że zostaną one uznane za "publiczne", a zatem dostępne dla każdego, w tym dla nas, i nie będą objęte niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, a zatem mogą być wykorzystywane w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Zalecamy zachowanie ostrożności przy podejmowaniu decyzji o tym, co jest ujawniane w takich obszarach publicznych. Nieletni mieszkańcy Kalifornii powinni zapoznać się z treścią Części 10 w sprawie możliwego usuwania pewnych przesłanych treści. Usługa może dodatkowo oferować opcję przesłania treści znajomym - w takim przypadku liczymy na uprzednie uzyskanie od nich zgody na taką korespondencję. Wysłanie treści znajomym oznacza, że użytkownik posiada zgodę na przekazanie ich adresu e-mail. Przekazane dane znajomych (np. imię i nazwisko, adres e-mail) zostaną wykorzystane do wysyłania wiadomości, nie będą natomiast używane do jakichkolwiek działań marketingowych, chyba że uzyskamy zgodę danej osoby. W korespondencji mogą być zawarte Państwa dane kontaktowe i wiadomość.

 6. USŁUGI I DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCIOWE STRON TRZECICH

  W naszej Usłudze znajdują się hiperłącza do stron internetowych, miejsc, platform czy serwisów obsługiwanych przez strony trzecie ("Usługi stron trzecich"). Usługi te mogą korzystać z własnych plików cookie, plików web beacon czy innych technologii śledzenia, do niezależnego zbierania informacji o użytkowniku czy zabiegania o uzyskanie danych osobowych. Pewne funkcje Usługi umożliwiają interakcje inicjowane pomiędzy Usługą a Usługami stron trzecich, na przykład serwisami społecznościowymi stron trzecich ("Funkcje społecznościowe"). Przykładem Funkcji społecznościowych jest "polubienie" czy "udostępnienie" treści, a także wszelkie łączenie naszej Usługi z Usługami stron trzecich. Korzystanie z Funkcji społecznościowych oraz potencjalnie innych Usług stron trzecich może oznaczać, że informacje publikowane lub udostępniane mogą być publicznie pokazywane w naszej Usłudze bądź przez wykorzystywaną Usługę stron trzecich. I podobnie, informacje publikowane w Usługach stron trzecich, które odwołują się do naszej Usługi (np. poprzez użycie w tzw. "tweecie" lub przez wykorzystanie skojarzonego z nami hashtagu), mogą być wykorzystane w naszej Usłudze lub w związku z nią. Zarówno my, jak i strony trzecie możemy mieć dostęp do pewnych informacji dotyczących użytkownika oraz tego, w jaki sposób korzysta z naszej Usługi oraz Usług stron trzecich. Połączenie informacji pobranych z Usług stron trzecich z danymi osobowymi uzyskanymi bezpośrednio od użytkownika w ramach Usługi będzie traktowane jako dane osobowe objęte postanowieniami niniejszych Zasad ochrony prywatności. Informacje gromadzone i przechowywane przez strony trzecie pozostają objęte ich zasadami ochrony prywatności, łącznie z tym, czy będą przekazywać nam owe informacje, jakiego rodzaju informacje są udostępniane, a także zależą od decyzji użytkownika co do tego, jakie treści mają być widoczne dla innych w Usługach stron trzecich. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie składamy oświadczeń w związku z zasadami czy praktykami biznesowymi jakichkolwiek stron trzecich czy Usług stron trzecich i zalecamy zapoznanie się i z ich zasadami ochrony prywatności oraz warunkami użytkowania.

 7. REKLAMA, USŁUGI ANALITYCZNE ORAZ ŚLEDZENIE ONLINE

  Możemy angażować strony trzecie i współpracować z nimi w celu publikowania w naszym imieniu reklam w Usłudze i/lub w Usługach stron trzecich, a także możemy nawiązywać współprace w zakresie usług analitycznych dotyczących korzystania z naszej Usługi oraz skuteczności naszych reklam i treści w Usługach stron trzecich. Dodatkowo możemy uczestniczyć w internetowych sieciach reklamowych i wymianach pokazujących odpowiednie reklamy użytkownikom naszej Usługi, w ramach naszej Usługi oraz w Usługach stron trzecich, a także poza naszą Usługą, w oparciu o ich zainteresowania określone na podstawie przeglądania naszej Usługi lub Usług stron trzecich. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie śledzenia w celu automatycznego zbierania informacji o użytkowniku oraz jego działaniach, na przykład o rejestrowaniu unikalnego identyfikatora urządzenia czy wiązaniu owego urządzenia z korzystaniem z internetu, czy to w naszej Usłudze, czy poza nią. Informacje takie mogą być przez nas wykorzystywane do analizowania i śledzenia danych, określania popularności danych treści, dostarczania reklam oraz treści ukierunkowanych na zainteresowania użytkownika w Usłudze lub Usługach stron trzecich w celu lepszego zrozumienia aktywności online. Pewne informacje na temat przeglądania Usługi przez użytkownika oraz Usług stron trzecich mogą być przez określony czas gromadzone, a następnie udostępniane firmom zewnętrznym do dostarczania reklam i/lub innych treści w Usłudze czy Usługach stron trzecich. Możemy otrzymywać informacje o odwiedzanych przez użytkownika Usługach stron trzecich i wykorzystywać je do celów marketingowych - jest to usługa nazywana niekiedy "(re-)targetingiem", "reklamą opartą na zainteresowaniach" czy "reklamą na podstawie zachowań online". Nie odpowiadamy za firmy zewnętrzne czy Usługi stron trzecich powiązane z usługami reklamowymi czy analitycznymi, ani za działania śledzenia z nimi związane. Prosimy zapoznać się z ich zasadami i uwagami dotyczącymi ochrony prywatności, a także przeczytać treść Części 12 w sprawie ofert, jakie użytkownik może od nich otrzymać. Ustawienia przeglądarki mogą pozwalać na automatyczne przekazywanie sygnału "Do Not Track" (DNT - nie śledź) odwiedzanym usługom online. Należy pamiętać, że w branży nie ma zgodności co do znaczenia stwierdzenia "Do Not Track" w tym kontekście. Podobnie jak wiele usług internetowych, obecnie nie zmieniamy naszych działań po otrzymaniu z przeglądarki odwiedzającego użytkownika sygnału "Do Not Track". Chcąc dowiedzieć się więcej na temat opcji "Do Not Track", należy odwiedzić witrynę internetową http://www.allaboutdnt.com.

 8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony informacji o użytkowniku przed utratą, kradzieżą, nadużyciem oraz nieuprawnionym dostępem, ujawnianiem, wprowadzaniem zmian czy zniszczeniem. Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne dla celów określonych w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Niemniej jednak transmisja przez internet nie jest w pełni zabezpieczona, toteż nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych zgromadzonych przez internet. Dane osobowe użytkownika są przechowywane na serwerach utrzymywanych przez firmę zewnętrzną. Aby chronić prywatność gromadzonych i przechowywanych informacji i danych osobowych, firma taka stosuje zabezpieczenia fizyczne, techniczne oraz administracyjne, które są regularnie monitorowane, sprawdzane i aktualizowane. Gdy angażujemy zewnętrznych dostawców usług i gdy przetwarzanie danych osobowych przez tych dostawców jest niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną, zapewniamy, że tacy dostawcy chronią Dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności i, w stosownych przypadkach, są odpowiedzialni za zapewnienie przetwarzania danych osobowych UE w sposób zgodny z zasadami omawianej Polityki Prywatności.

 9. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE

  Nasza siedziba mieści się w Stanach Zjednoczonych, a informacje gromadzone przez nas w USA są objęte prawem tego kraju. Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi spoza USA, należy pamiętać, że dane pozyskane przez Usługę mogą być przekazane, przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane w USA. Dane osobowe użytkownika mogą również być przekazane, przetwarzane, przechowywane i wykorzystywane w innych jurysdykcjach, w których posiadamy oddziały bądź gdzie mieszczą się nasi usługodawcy. Przepisy prawne dotyczące ochrony danych w tych jurysdykcjach mogą być inne niż w kraju zamieszkania użytkownika, toteż korzystanie z Usługi bądź udzielanie wszelkich informacji oznacza zgodę na przekazywanie ich w obu kierunkach, przetwarzania, wykorzystywania, udostępniania, a także przechowywania danych użytkownika, w tym danych osobowych, w tych jurysdykcjach, jak opisano w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Stosujemy się do Ram Ochrony Prywatności przedstawionych przez Amerykański Departament Handlu przy współpracy z Komisją Europejską w kwestii gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania Danych Osobowych otrzymanych z Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, że jesteśmy firmą amerykańską, dobrowolnie zdecydowaliśmy się stosować do europejsko - amerykańskich Ram Ochrony Prywatności i podlegamy pod uprawnienia dochodzeniowe i egzekwowania Federalnej Komisji ds. Handlu. Co roku poświadczamy nasze stosowanie się do Zasad Ochrony Prywatności dotyczących powiadomień; wyboru; odpowiedzialności za dalsze przekazywanie; bezpieczeństwa; integralności danych oraz ograniczenia przeznaczenia; dostępu; a także działań regresowych, wdrażania i zobowiązań. Aby dowiedzieć się więcej na temat europejskich - amerykańskich Ram Ochrony Prywatności, prosimy odwiedzić https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Aby sprawdzić certyfikaty Arrow, prosimy odwiedzić https://www.privacyshield.gov/list

 10. PRYWATNOŚĆ OSÓB NIELETNICH

  Nasza Usługa nie jest przeznaczona dla dzieci i nie jest skierowana do osób nieletnich, poniżej trzynastego (13) roku życia. Jeśli użytkownik nie ma ukończonych trzynastu (13) lat, nie może korzystać z Usługi ani przekazywać przez Usługę jakichkolwiek informacji o sobie. Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od osób nieletnich poniżej trzynastego (13) roku życia, a gdy dowiemy się, że otrzymaliśmy dane od takiego użytkownika, usuwamy je zgodnie z postanowieniami Children?s Online Privacy Protection Act ("COPPA" - ustawa o ochronie prywatności dzieci w systemie online). Osoby będące rodzicami lub opiekunami niepełnoletnich poniżej trzynastego (13) roku życia i uważające, że niepełnoletni przekazali nam dane osobowe bez wymaganego zgodnie z COPPA zezwolenia, proszone są o kontakt z nami pod adresem privacy@aspencore.com. Użytkownicy z Korei Południowej poniżej czternastego (14) roku życia nie mają prawa korzystać z Usługi bez zgody rodziców lub opiekuna prawnego. Nie należy przekazywać nam poprzez Usługę żadnych swoich danych, chyba że rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę. Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od niepełnoletnich z Korei Południowej (którzy nie ukończyli 14 roku życia) bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych, a jeśli dowiemy się, że otrzymaliśmy takie dane bez owej zgody, usuwamy je. Jeśli użytkownik jest rodzicem lub opiekunem prawnym zamieszkałym w Korei Południowej i uważa, że jego/jej dziecko w wieku poniżej czternastego (14) roku życia udostępniło nam swoje dane osobowe bez uprzedniej zgody, należy skontaktować się z nami pod adresem: privacy@aspencore.com. Każdy mieszkaniec Kalifornii w wieku poniżej osiemnastego (18) roku życia, który zarejestrował się w celu korzystania z Usługi i opublikował treści bądź informacje w Usłudze, może poprosić o ich usunięcie, kontaktując się z nami pod adresem privacy@aspencore.com lub wysyłając list na adres AspenCore Inc., 245 Main Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02142 USA, podając, gdzie owe treści czy informacje się znajdują. Podejmiemy działania w dobrej wierze w celu usunięcia ich z widoku publicznego lub ich zanonimizowania, tak aby osoba nieletnia nie mogła zostać zidentyfikowana. Nie możemy zagwarantować, że usunięcie będzie pełne czy kompleksowe, gdyż - przykładowo - strony trzecie mogły je opublikować ponownie albo mogły być zarchiwizowane przez przeglądarki bądź inne firmy, nad którymi nie mamy kontroli.

 11. UZYSKIWANIE DOSTĘPU I WPROWADZANIE ZMIAN W INFORMACJACH

  Będziemy dostarczać strony internetowe i inne mechanizmy pozwalające na poprawianie lub aktualizowanie przekazanych nam danych osobowych. Użytkownicy z UE, Singapuru, Hongkongu, Japonii, Nowej Zelandii, Meksyku i Australii mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania wprowadzania w nich zmian i/lub usuwania, a także sprzeciwiania się wykorzystaniu tych danych osobowych do konkretnych celów, z zastrzeżeniem wyjątków dozwolonych prawnie. Owi użytkownicy są także uprawnieni do uzyskiwania informacji o pochodzeniu swoich danych osobowych, odbiorcach lub rodzajach odbiorców otrzymujących ich dane osobowe, przyczyn, dla których ich dane osobowe są przechowywane, a także sposobów, w jakie ich dane osobowe były lub mogą być wykorzystywane czy ujawniane przez nas w ciągu roku przed otrzymaniem zapytania. Należy w tym celu wysłać prośbę w formie pisemnej, e-mailem na adres privacy@aspencore.com lub listownie: AspenCore Inc., 245 Main Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02142 USA. Chcąc chronić prywatność użytkownika i innych osób, musimy uzyskać potwierdzenie tożsamości przed udzieleniem dostępu do danych lub wprowadzeniem w nich zmian, w tym - jeśli dotyczy - nazwy użytkownika i hasła. Realizowanie takiej prośby nie wiąże się z żadną opłatą. Osoby z UE mogą poprosić o dostęp do swoich Danych Osobowych na podstawie niniejszej polityki w pełnym zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo kraju zamieszkania osoby, która zgłasza taką prośbę. Takie osoby mogą poprosić o poprawienie, zmianę lub usunięcie ich Danych Osobowych, które są niedokładne lub zostały przetworzone przy naruszeniu Zasad Ochrony Prywatności. Będziemy w sposób rozsądny spełniać takie prośby w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo. Będziemy w dobrej wierze dokładać starań, by wprowadzać żądane zmiany w naszych wówczas aktywnych bazach danych tak szybko, jak jest to wykonalne, mogąc jednak zachować wcześniejsze informacje w archiwum, w zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawne. Należy pamiętać, że nie zawsze możliwe jest całkowite usunięcie z naszej bazy wszystkich danych użytkownika czy publikacji udostępnionych publicznie (osoby nieletnie z Kalifornii: prosimy przeczytać Część 10) oraz że pozostałe dane mogą pozostać na nośnikach służących do robienia kopii zapasowych lub do innych celów. Możemy również zachować przez pewien czas kopie w pamięci podręcznej lub zarchiwizowane dane użytkownika.

 12. WYBORY: OPCJE ŚLEDZENIA I KOMUNIKACJI

  • Ogólnie o technologiach śledzenia

   Nasza Usługa używa plików cookie do rozpoznawania swoich użytkowników, co pomaga nam zapewniać im komfortowe jej wykorzystywanie, a nam pozwala wprowadzać w niej ulepszenia. Dalsze korzystanie z naszej Usługi oznacza wyrażenie zgody na stosowanie przez nas plików cookie. Cookie to mały plik zawierający litery i liczby, przechowywany przez nas w przeglądarce użytkownika bądź na twardym dysku jego komputera. Pliki te zawierają informacje przesyłane na dysk twardy użytkownika. Zwykłe pliki cookie można wyłączyć lub usunąć za pomocą narzędzi dostępnych w ramach większości komercyjnych przeglądarek, a w niektórych przypadkach można je zablokować na przyszłość, wprowadzając odpowiednie ustawienia. Przeglądarki oferują różne funkcje i opcje, dlatego należy ustawiać je oddzielnie. Należy pamiętać, że wyłączenie lub usunięcie plików cookie może spowodować, że pewne części naszej Usługi mogą nie działać i że po ponownym odwiedzeniu naszej Usługi możliwość ograniczenia opartych na przeglądarkach technologii śledzenia opiera się na opcjach ich ustawień i ograniczeń. Podczas korzystania z naszej Usługi można zauważyć treści z innych stron internetowych, dodawanych przez nas od czasu do czasu celem ulepszenia Usługi. Może się to wiązać z otrzymaniem plików cookie od owych stron internetowych. Nie mamy wpływu na te pliki, zatem zalecamy, by uzyskać informacje na temat ich plików cookie i tego, jak można z tymi plikami postępować. W przypadku naszych aplikacji mobilnych wystarczy je odinstalować, aby zatrzymać proces gromadzenia przez nas informacji. Użytkownik może także wprowadzić własne ustawienia prywatności, na przykład włączyć lub wyłączyć usługi lokalizujące, wprowadzając zmiany w uprawnieniach w urządzeniu mobilnym.

  • Analiza i reklamy oparte na zainteresowaniach

   Niektóre firmy mogą uczestniczyć w programie AdChoices Digital Advertising Alliance ("DAA") i wyświetlać ikonkę opcji reklamowych stosowanych do pokazywania reklam w oparciu o zainteresowania, w połączeniu z narzędziem do rezygnacji pozwalającym na dokonywanie wyborów dotyczących ukierunkowania reklam. Więcej na temat programu AdChoices DAA można znaleźć na stroniehttp://www.youradchoices.com, a na temat programu rezygnowania w aplikacjach mobilnych - tutaj: http://www.aboutads.info/appchoices. Pewne sieci reklamowe i wymiany mogą także należeć do organizacji Network Advertising Initiative ("NAI"). NAI opracowała narzędzie umożliwiające klientom zrezygnowanie z reklam ukierunkowanych, dostarczane członkom swojej sieci reklamowej. Aby dowiedzieć się więcej na temat rezygnowania z reklam ukierunkowanych bądź korzystania z narzędzi TAI, prosimy odwiedzić stronę http://www.networkadvertising.org/choices/. Należy pamiętać, że nawet po zrezygnowaniu z pewnych reklam ukierunkowanych reklamy nieukierunkowane nadal będą wyświetlane. Nie odpowiadamy za skuteczność ani zgodność z prawem opcji rezygnacji u stron trzecich ani też programów czy dokładności ich oświadczeń dotyczących tych programów. Popieramy natomiast wyznaczone dla branży reklamowej 2009 Self-regulatory Principles for Online Behavioral Advertising (http://www.iab.net/media/file/ven-principles-07-01-09.pdf) i oczekujemy od sieci reklamowych, z którymi mamy bezpośrednie kontakty, że będą pokazywać użytkownikowi reklamy oparte na zainteresowaniach, niemniej nie możemy tego zagwarantować.

  • Komunikacja

   Można w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania od nas komunikacji promocyjnej (w postaci e-maili lub SMS-ów) w następujący sposób: (1) w przypadku e-maili promocyjnych - postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w nich, klikając w łącze do anulowania subskrypcji lub zmieniając swoje preferencje komunikowania się za sprawą zalogowania się do swojego konta; oraz (2) dla SMS-ów - wysyłając nam wiadomość zwrotną o treści "STOP", jak podano w treści SMS-a. Należy przy tym pamiętać, że rezygnacja ograniczona jest do treści wysyłanych na używany adres e-mail czy numer telefonu i nie ma wpływu na kolejne subskrypcje. Rezygnacja z określonych form komunikacji nie oznacza, że inne subskrypcje zostaną zakończone. Nawet po otrzymaniu rezygnacji z otrzymywania treści promocyjnych możemy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, nadal przesyłać informacje niemające charakteru promocyjnego, na przykład dotyczące konta, transakcji, usług czy naszych bieżących relacji biznesowych. Nasze aplikacje mobilne mogą wysyłać wiadomości, takie jak powiadomienia, dźwięki czy ikonki. Owe powiadomienia typu push lub wiadomości w aplikacjach mogą zawierać zarówno wiadomości operacyjne, jak i promocyjne, dotyczące produktów, usług bądź ofert potencjalnie interesujących dla użytkownika. Można je konfigurować w opcjach. Gdy chodzi natomiast o e-maile, nawet po otrzymaniu rezygnacji z otrzymywania treści promocyjnych możemy nadal wysyłać powiadomienia typu push o charakterze niepromocyjnym, na przykład o korzystaniu z aplikacji czy na temat naszych bieżących relacji biznesowych.

 13. PRAWA DO PRYWATNOŚCI W STANIE KALIFORNIA

  Obowiązujące w Kalifornii prawo "Shine the Light" zezwala klientom z Kalifornii prosić o pewne informacje dotyczące tego, w jaki sposób określone rodzaje ich danych są udostępniane stronom trzecim, a w niektórych przypadkach także jednostkom stowarzyszonym, dla ich własnych celów marketingu bezpośredniego. Zgodnie z tym prawem firmy muszą albo przekazać mieszkańcom Kalifornii na ich prośbę pewne informacje, albo umożliwić im udzielenie zgody lub zakazanie owego udostępniania danych. W przypadku użytkowników ze Stanów Zjednoczonych Ameryki możemy od czasu do czasu przekazywać niektóre ich dane uzyskane przez nas poprzez Usługę stronom trzecim lub ich jednostkom stowarzyszonym, a także na cele marketingu bezpośredniego owych jednostek stowarzyszonych. Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą odmówić takiego udostępniania, kontaktując się z nami pod adresem privacy@aspencore.com lub wysyłając list adresowany do: AspenCore Inc., 245 Main Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02142 USA. Prośby muszą zawierać w pierwszej linii opisu zwrot "California Privacy Rights Request" oraz zawierać imię i nazwisko wraz z dokładnym adresem. Należy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani do reagowania tylko na jedną prośbę klienta w roku, nie musimy natomiast odpowiadać na prośby przesyłane inaczej niż na podany adres e-mail i adres pocztowy.

 14. PRAWA DO PRYWATNOŚCI W JURYSDYKCJACH POZA USA

  Użytkownicy spoza USA mają prawo zwrócić się do nas o nieprzetwarzanie ich danych osobowych na cele marketingu bezpośredniego. Z prawa tego można skorzystać, anulując subskrypcję e-maili od nas i jakichkolwiek stron trzecich bądź kontaktując się z nami w dowolnej chwili pod adresami:privacy@aspencore.com lub AspenCore Inc., 245 Main Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02142 USA. Użytkownicy spoza USA mają także prawo do wycofania swojej zgody dotyczącej wykorzystywania i udostępniania ich danych osobowych, jednak w niektórych przypadkach takie żądania mogą nie być natychmiast bądź w pełni zrealizowane, ponieważ możemy mieć obowiązek używania danych osobowych użytkownika. Prosimy także pamiętać, że w pewnych sytuacjach cofnięcie zgody oznacza, iż nie będziemy mogli kontynuować świadczenia usługi. Zgodę można w każdej chwili wycofać, kontaktując się z nami pod adresem: privacy@aspencore.com lub AspenCore Inc., 245 Main Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02142, USA.. Każda osoba z Unii Europejskiej, która nie jest zadowolona z naszej zgodności z europejsko-amerykańską Ochroną Prywatności może skontaktować się z nami w celu rozwiązania reklamacji i skarg na stronie compliance@arrow.com lub poprzez wysłanie nam listu na adresy przedstawione poniżej. Jeżeli jakakolwiek osoba z UE wierzy, że taka skarga nie została rozstrzygnięta, osoba ta najpierw zgadza się najpierw na dochodzenie i rozstrzygnięcie sporu w drodze mediacji, prowadzonej przez Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów na podstawie jego Zasad Mediacji, przed odwołaniem się do arbitrażu, postępowania sądowego lub innych procedur rozstrzygania sporów. Zasady regulujące te procedury oraz informacje dotyczące sposobu zgłaszania roszczeń można znaleźć na: http://go.adr.org/privacyshield.html Każda osoba z UE, która pozostaje niezadowolona może skontaktować się ze swoim państwowym Organem ds. Ochrony Danych w kraju, w którym dana osoba mieszka. Zgodziliśmy się na współpracę i stosowania zgodnego z odpowiednimi europejskimi Organami ds. Ochrony Danych oraz Departamentu Handlu w kwestii rozwiązywania sporów. Jeżeli osoba z UE pozostaje niezadowolona i spełnia wymogi przedarbitrażowe Załącznika I Część C europejsko-amerykańskich Ram Ochrony Prywatności, osoba ta może domagać się wiążącego postępowania zgodnie z Załącznikiem I europejsko-amerykańskich Zasad Ram Ochrony Prywatności, które można znaleźć tutaj: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 15. ZMIANY W NINIEJSZYCH ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI

  Zastrzegamy sobie prawo do przeglądania i wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach ochrony prywatności w dowolnej chwili. Zmiany te zaczynają obowiązywać natychmiast po opublikowaniu zaktualizowanych Zasad ochrony prywatności. Dalsze korzystanie z naszego serwisu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, oznacza zgodę na treść tych zasad. W przypadku gdy zmiany są istotne, możemy przesłać e-mailem dodatkowe powiadomienie.

 16. KONTAKT

  Wszelkie prośby dotyczące swoich danych osobowych lub zapytania związane z niniejszymi Zasady ochrony prywatności należy kierować na adres:
  AspenCore, Inc.
  245 Main Street, 2nd Floor
  Cambridge, MA 02142
  privacy@aspencore.com


  9201 East Dry Creek Road
  Centennial, CO 80112
  (Dopisek: Dział prawny)

  Użytkownicy europejscy mogą się z nami skontaktować pod adresem:
  Arrow Central Europe GmbH
  Frankfurter Straße 211
  63263 Neu-Isenburg
  Niemcy
  (Dopisek: Dział prawny)

Dodawanie do forum
Chcesz naprawić? Dodaj zapytanie
Szukasz schematu? Dodaj zapytanie
Szukasz instrukcji obsługi? Dodaj zapytanie
Nie wiesz jaki model kupić? Dodaj zapytanie
Dodaj ogłoszenie
Dodaj nowy plik lub schemat
Dodaj zawartość pamięci
Dodaj instrukcję obsługi
Dodaj nowy news z kraju i ze świata
Dodaj nowy artykuł
Dodaj nową konstrukcję DIY
Dodaj nowy film / wideoporadnik
Naprawiłeś? Dodaj diagnozę usterki
Dodaj elementy i podzespoły elektroniczne na sprzedaż
Dodaj wpis o swojej firmie
Dodaj nowy link do strony www
Dodaj obrazek
Dodaj film
Dodaj opinie o stronie i propozycje
Informacje o punktach
Zależy nam na jak największym rozwoju elektroda.pl, możesz otrzymać punkty wysyłając swoje pliki, artykuły, wiadomości - porady na forum,
 1. Uczestnicząc w dyskusjach na forum:
  • za odpowiedź na zadany problem 0 do +4 punktów w zależności od wybranego forum Zobacz listę for
  • za nowy temat na forum +/- 1 do +300 zależności od wybranego forum Zobacz listę for
  • Pomógł mi? - przekazanie odpowiadającemu od forum +6 punktów. Widzi tylko osoba tworząca temat.
  • Pomocny post? - każda osoba widzi ten przycisk umożliwiający oznaczenie wiadomości jako pomocnej i przekazanie Tobie +0.5 punkta
 2. Poprawne raportowanie wiadomości łamiących regulamin +3 punkty
 3. Zakończenie i zamknięcie swojego tematu +6 punktów
 4. Otrzymanie plusa za wiadomość od zalogowanego użytkownika - +0.5 punktu
 5. Wysyłając załączniki na forum:
  • za każdy nowy plik inny niż graficzny powyżej 250kB 250kB +5 punktów
  • za każde pobranie pliku przez inną osobę +0 do +1 punktu (prowizja ustawiona automatycznie)
  • za każde pobranie pliku przez inną osobę +0.5 do +4.00 punktu (prowizja ustawiona ręcznie przez użytkownika)
 6. Poprzez poprawianie krótkich tematów - składanie propozycji lepszych tematów Zobacz tematy do poprawki
 7. Poprzez link ofiarowanie punktów lub przycisk Podaruj punkty każda osoba może przekazać punkty ze swojego konta.
Rangi na forum
Odpowiedzi - nie we własnych tematach x 1
Pomógł x 5
Ocena postu x 0.1
Tematy - pytania x -1
Liczba dni od rejestracji x 0.01
Suma
1 0
2 2
3 5
4 8
5 11
6 15
7 20
8 25
9 32
10 45
11 60
12 80
13 110
14 140
15 180
16 230
17 280
18 340
19 400
20 460
21 540
22 630
23 720
24 820
25 930
26 1050
27 1200
28 1400
29 1600
30 1800
31 2000
32 2300
33 2600
34 3000
35 3500
36 4000
37 4500
38 5000
39 6000
40 7500
41 8500
42 10000
43 13000
Pomoce - opisy ikon i funkcjonalności

Strona Główna Forum

ikona czarna - czarny kolor ikony oznacza, że dział nie zawiera nowych odpowiedzi, lub tematów
ikona niebieska - jasnoniebieski kolor ikony oznacza, że dział zawiera nowe odpowiedzi, lub tematy
ikona śledzenia - przycisk służący do śledzenia ostatnich postów na wybranych forach i subforach poprzez otrzymywanie newslettera na adres mailowy podany przy rejestracji konta
subskrypcja - przycisk służący do odczytu nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach za pomocą specjalnych programów, serwisów lub przeglądarek internetowych
subskrypcja przez facebook - przycisk służący do odczytywania nagłówków wiadomości przez facebook (grupa dyskusyjna)
- przyciski umożliwiające zwinięcie sekcji, przeniesienie do góry, przeniesienie do dołu

Przeglądanie Działu

- zakładki szybkiego dostępu, zawierają pogrupowane tematy według tematyki na zakładkach
- temat nie zawiera nowych postów
- temat zawiera nowe posty
- temat jest zablokowany
- "gorący" temat - zawiera dużo postów, jest często odwiedzany
- ważne ogłoszenie zawierające nowe posty
- przeniesienie do najnowszego postu w temacie, ikona znajduje się przy tytule tematu
- temat zawiera załącznik/załączniki

Zakładanie Tematu

- przycisk służący do zakładania tematu, nowy temat możesz założyć na przykład tutaj

Odpowiedź Na Temat

- przycisk odpowiedzi na temat, przekierowuje do widoku pisania tematu

widok pisania tematu

- pogrubienie tekstu
- pochylenie tekstu (kursywa)
- wyśrodkowanie tekstu
- przekreślenie tekstu
- podkreślenie tekstu
- znacznik cytatu
- znacznik do prezentacji kodu programu
- znacznik zwijający wybrany fragment tekstu
- wstawienie zdjęcia do tekstu
- wstawianie linka
- znacznik umożliwiający formatowanie języka znaczników LaTeX
- wstawianie filmów z youtube.com
- znacznik do prezentacji kodu w postaci tekstu
- wstawianie filmów z filmy.elektroda.pl
- wstawianie emoticonów
- wstawianie symboli inżynierskich
- znacznik umożliwiający podświetlenie składni danego języka programowania
- zmiana rozmiaru tekstu
- zmiana wielkości liter
- strona umożliwiająca załadowanie obrazka na serwer elektroda.pl
- strona umożliwiająca narysowanie i załadowanie schematu na serwer elektroda.pl
- strona umożliwiająca konwersje rozdzielanego tekstu CSV na tabelkę
- strona umożliwiająca załadowanie filmu na serwer elektroda.pl
- zamykanie wszystkich otwartych tagów
- tworzenie tabeli
- tworzenie wierszy w tabeli
- tworzenie kolumn w tabeli
- sprawdzenie poprawności ortograficznej wiadomości bez wysyłania jej na forum
- podgląd wiadomości bez wysyłania jej na foru
- wysłanie wiadomości na forum. W nawiasie podana ilość punktów pobranych/dodanych za wysłanie wiadomości
- po zaznaczeniu opcji wyróżnienie twój post będzie podświetlony i przyklejony na szczycie postów przez tydzień. Koszt wyróżnienia to 80 punktów na tydzień.
- okno do ładowania plików z dysku komputera
- okno ustawiania prowizji dla załączonego pliku. Przy zaznaczeniu wyłączenia punktów za plik, żadne punkty nie zostaną pobrane od użytkownika zapisującego załącznik na swój dysk, ale również żadnych punktów nie otrzyma ten, kto załączył dany plik. Jeżeli pole prowizji pozostanie niewypełnione, to system sam ustali punkty za plik. Załączniki powinny być zamieszczane w sposób zapewniający jak największą przejrzystość, osoba pobierająca musi wiedzieć, co jest w danym pliku - w wiadomości wymagany jest dokładny opis zamieszczanego pliku. Im więcej pobrań załącznika, tym możesz więcej otrzymać punktów. Jeżeli posiadasz kilkadziesiąt małych plików spakuj je archiwizerem w jeden plik, a następnie wykonaj listę plików i wklej w wiadomości.
- używając przycisku TAG możesz odnieść się do załącznika w treści postu

Przeglądanie Tematu

- numer danego postu, a zarazem link do niego
- post autora tematu
- post wskazany przez pytającego jako pomocny w temacie
- temat z pytaniem bez odpowiedzi, proszę pomóż użytkownikowi
- ikona pojawia się przy nicku użytkownika, który wykupił konto premium
- ikona kasowania postu, widzi ją jedynie autor postu
- ikona nagrodzenia postu pomocnego, widzi ją jedynie autor tematu
- post jest pomocny, w nawiasie liczba głosów na post, widzi ją każdy również niezalogowany
- dodanie postu do ulubionych
- ikona edycji postu, widzi ją jedynie autor postu
- odpowiedź z cytatem wiadomości
- użytkownik nie jest w tej chwili zalogowany na forum
- użytkownik jest w tej chwili zalogowany na forum
- podgląd profilu właściciela postu
- umożliwia wysłanie wiadomości na email użytkownika
- dodaje danego użytkownika do kontaktów
- umożliwia wysłanie prywatnej wiadomości do użytkownika
- umożliwia wysłanie służbowej wiadomości do użytkownika
- kontakt z użytkownikiem przez komunikator gadu-gadu
- link do strony www użytkownika
- kontakt z użytkownikiem za pomocą Skype
- kontakt z użytkownikiem za pomocą Jabber
- przycisk pozwalający zamknąć rozwiązany temat, aktywny jedynie dla właściciela tematu
- temat zablokowany, nie można w nim pisać wiadomości
- przenoszenie danego tematu na początek listy tematów w dziale
- od lewej: Zobacz poprzedni temat, Wyślij link tematu do znajomego, Drukuj temat, Zapisz temat na dysk, Rozpocznij obserwowanie tematu (powiadomienia na e-mail), Dodaj temat do listy ulubionych na forum, Zobacz następny temat
- link umożliwiający zgłaszanie do moderatora postów/tematów niezgodnych z regulaminem
- link umożliwiający poprawienie błędów w poście/temacie i przesłanie tych poprawek do akceptacji moderatora

Ofiarowanie Punktów

- link do ofiarowania punktów znajduje się w danych autora postu. Link znajduje się również w profilu użytkownika.
Lista forów i subfor (gdzie są aktywne pomógł, blokuj, lista punktów)
Ogłoszenia
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Poradniki
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 0
Ogólny RTV
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 50
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 4
Punkty za odpowiedź: 2
Serwis RTV
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Retro elektronika
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Audio i Akustyka
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -3
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Serwis GSM
: GSM
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 2
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -3
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 20
Punkty za odpowiedź: 5
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 20
Punkty za odpowiedź: 5
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Serwis Komputery
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 2
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 20
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -3
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -3
Punkty za odpowiedź: 3
: DTP
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 1
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 2
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 25
Punkty za odpowiedź: 2
Serwis AGD
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 50
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -3
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -10
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -10
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -10
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -10
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -10
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 2
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Sprzęt Medyczny
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Serwis Samochody
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -4
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 2
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -3
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 0
Pojazdy Elektryczne
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 3
DIY Zrób to sam
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 50
Punkty za odpowiedź: 1
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 50
Punkty za odpowiedź: 1
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 50
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 50
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 50
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 50
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 100
Punkty za odpowiedź: 1
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 50
Punkty za odpowiedź: 1
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 50
Punkty za odpowiedź: 1
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 50
Punkty za odpowiedź: 2
Newsy i artykuły
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 50
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 30
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 10
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 40
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 40
Punkty za odpowiedź: 2
Dla Początkujących
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 30
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Elektroenergetyka
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 30
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 30
Punkty za odpowiedź: 0
Automatyka Przemysłowa
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 0
Zabezpieczenia mienia
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 30
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 30
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Projektowanie i Tworzenie
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 1
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -2
Punkty za odpowiedź: 3
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -1
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 1
Punkty za odpowiedź: 0
Technika Ogólna
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: -5
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 5
Na luzie
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 30
Punkty za odpowiedź: 0
Archiwum
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Tak
Blokowanie tematu: Tak
Punkty za temat: -3
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 2
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 0
Pomógł: Nie
Blokowanie tematu: Nie
Punkty za temat: 0
Punkty za odpowiedź: 0
Pytania i odpowiedzi
Problemy Logowania i Rejestracji

Dlaczego nie mogę się zalogować?
A zarejestrowałeś się? Naprawdę musisz się zarejestrować aby móc się logować. A może zostałeś wyrzucony z forum (jeśli tak się stało zobaczysz odpowiednią informację)? W takim wypadku skontaktuj się z webmasterem lub administratorem forum aby poznać powód tego. Jeżeli zarejestrowałeś się, nie zostałeś wyrzucony a i tak nie możesz się logować sprawdź ponownie swój login i hasło. Zazwyczaj to właśnie błędny login lub hasło są problemem, ale jeśli tak nie jest skontaktuj się z administratorem forum, gdyż problem może leżeć po stronie błędnej konfiguracji skryptu.

Dlaczego w ogóle muszę się rejestrować?
Być może nie musisz, zależy to od administratora forum czy musisz się rejestrować by móc się wypowiedzieć. Jednakże rejestracja da ci dostęp do dodatkowych funkcji niedostępnych dla gości, takich jak własny emblemat, prywatne wiadomości, wysyłanie emaili, subskrypcja grup użytkowników itd. Rejestracja zajmuje tylko chwilę i naprawdę zalecamy jej dokonanie.

Dlaczego wciąż jestem wylogowywany?
Jeżeli nie zaznaczysz opcji Loguj mnie automatycznie podczas logowania na forum będziesz zawsze wylogowywany po pewnym czasie. To zapobiega wykorzystaniu twojego konta przez kogokolwiek innego. Aby pozostawać zalogowanym zaznacz powyższą opcję. Nie jest to zalecane, gdy korzystasz z publicznego komputera, np. w bibliotece, kawiarni internetowej czy na uczelni.

Jak mogę zapobiec wyświetlaniu mojej ksywki na liście obecnych użytkowników?
W swoim profilu znajdziesz opcję Ukryj moją obecność na forum. Jeżeli ją włączysz będziesz widoczny na liście tylko dla administratorów oraz dla siebie. Będziesz liczony jako użytkownik ukryty.

Zgubiłem moje hasło!
Nie panikuj! Twoje hasło co prawda nie może zostać odzyskane, ale można je wyczyścić. Aby to zrobić przejdź na stronę logowania i kliknij Zapomniałem hasła, oraz postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami a szybko wrócisz na forum

Zarejestrowałem się, ale nie mogę się zalogować!
Na początek sprawdź czy wpisujesz poprawny login i hasło. Jeżeli te są w porządku to problemem może być jedna z dwóch rzeczy. Jeżeli włączone są funkcje COPPA i kliknąłeś odnośnik Mam mniej niż 13 lat podczas rejestracji musisz postąpić zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Jeżeli tak nie jest to może twoje konto wymaga aktywacji? Niektóre fora wymagają aktywacji wszystkich nowych kont, albo przez samych użytkowników, albo przez administratora, zanim można się na nie logować. Po rejestracji powinieneś otrzymać wiadomość czy wymagana jest aktywacja. Jeżeli otrzymałeś email postępuj zgodnie z instrukcjami w nim zawartymi, a jeśli nie otrzymałeś email'a, to czy jesteś pewien, że podałeś właściwy adres? Jednym z powodów wykorzystania aktywacji jest redukcja dostępu do forum osób niepożądanych, które zechcą je spamować lub obrażać użytkowników. Jeżeli jesteś pewien, że podałeś właściwy email spróbuj skontaktować się z administratorem forum.

Rejestrowałem się kiedyś, ale nie mogę się już logować!
Najbardziej prawdopodobne powody takiego stanu to: wpisałeś niewłaściwy login i hasło (poszukaj email'a, który dostałeś po rejestracji) lub administrator usunął twoje konto z jakiegoś powodu. Być może stało się tak, ponieważ nic nie napisałeś? Często administratorzy usuwają użytkowników, którzy w ogóle nic nie napisali aby zmniejszyć rozmiar bazy danych. Spróbuj zarejestrować się ponownie i bądź aktywny w dyskusjach.

Preferencje i Ustawienia Użytkowników

Jak mogę zmienić swoje ustawienia?
Wszystkie twoje ustawienia (jeśli jesteś zarejestrowany) są przechowywane w bazie danych. Aby je zmienić kliknij w odnośnik Profil (najczęściej znajduje się na górze strony, chociaż nie zawsze). To pozwoli ci zmienić wszystkie ustawienia.

Czasy nie są właściwe!
Podane czasy są prawie na pewno właściwe, ale być może widzisz czasy ze strefy czasowej innej niż twoja. Jeżeli tak jest, to powinieneś zmienić ustawienia twojego profilu, wybierając strefę czasową odpowiednią dla twojego obszaru. Pamiętaj, że zmiana strefy czasowej, jak większość ustawień, może być dokonana jedynie przez użytkowników zarejestrowanych. Jeśli więc jeszcze się nie zarejestrowałeś, teraz jest dobry moment, żeby to zrobić.

Zmieniłem strefę czasową ale czasy są nadal nieprawidłowe!
Jeżeli jesteś pewien, że ustawienia twojej strefy czasowej są poprawne problemem może być czas letni. Forum nie jest zaprojektowane do obsługi zmian między czasem zimowym i letnim, więc w okresie obowiązywania czasu letniego podane czasy mogą różnić się o godzinę od prawdziwych.

Mojego języka nie ma na liście!
Najbardziej prawdopodobne powody to albo ponieważ administrator nie zainstalował twojego języka albo program nie został jeszcze przetłumaczony na twój język. Spróbuj spytać się administratora forum, czy może zainstalować odpowiedni język, a jeśli tłumaczenie nie istnieje możesz sam je zrobić. Więcej informacji znajdziesz na stronie Grupy phpBB (odnośnik znajdziesz na dole strony).

Jak mogę wyświetlić obrazek pod moją ksywką?
Pod twoją nazwą użytkownika przy czytaniu postów mogą być dwa obrazki. Pierwszy jest związany z twoją rangą, zwykle ma formę gwiazdek lub innych znaczków pokazujących jak dużo napisałeś postów lub jaki masz na nich status. Pod nim może znajdować się większy obrazek nazywany Emblematem, który z reguły dla każdego jest inny. To od administratora zależy czy zechce udostępnić funkcje Emblematów i w jaki sposób je udostępni. Jeżeli nie możesz z nich korzystać, to taka jest decyzja administratora i do niego możesz kierować pytania o jej powód (na pewno jest dobry!)

Jak mogę zmienić swoją rangę?
Przeważnie nie możesz zmienić nazwy swojej rangi (pojawiają się one pod nazwą użytkownika przy przeglądaniu tematu, oraz w twoim profilu, zależnie od szablonu). Większość for używa rang aby zaznaczyć liczbę postów, które napisałeś, i aby wyróżnić konkretne osoby, np. moderatorzy czy administratorzy mogą mieć specjalną rangę. Prosimy nie pisać specjalnie postów tylko po to, aby otrzymać wyższą rangę. W takim wypadku moderator lub administrator po prostu ręcznie ją zmniejszy.

Kiedy klikam odnośnik email, forum wymaga logowania
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą wysyłać email przez wbudowany w forum system (jeżeli admin go włączył). Jest tak aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu adresów na forum przez anonimowych użytkowników.

Problemy z Pisaniem

Jak mogę napisać temat na forum?
To proste, kliknij w odpowiedni temat na jednym z for lub tematów. Możliwe, że będziesz musiał się zarejestrować zanim będziesz mógł coś napisać; twoje uprawnienia są wypisane na dole stron for i tematów (lista Możesz pisać nowe tematy, Możesz głosować w ankietach, itp.)

Jak mogę zmienić lub usunąć post?
Jeżeli nie jesteś administratorem lub moderatorem forum możesz jedynie zmieniać lub usuwać własne posty. Aby zmienić post (czasem jest to możliwe jedynie przez jakiś czas po jego napisaniu) kliknij w przycisk zmień przy danym poście. Jeżeli ktoś już na niego odpowiedział po edycji pod postem pojawi się tekst drobnymi literami informujący, ile razy dany post zmieniano. Nie zostanie on dodany jeśli ktoś już odpowiedział na post, lub jeśli został on zmieniony przez administratorów lub moderatorów (powinni oni powiadomić co zmienili i dlaczego). Pamiętaj, że zwykli użytkownicy nie mogą usunąć postu, na który ktoś już odpowiedział.

Jak mogę dodać podpis do mojego postu?
Aby dodać podpis do wiadomości musisz najpierw go stworzyć w swoim profilu. Kiedy już to zrobisz możesz zaznaczyć pole Dodaj podpis przy formularzu wysyłania postu, aby dodać podpis. Możesz także domyślnie dodawać podpis do wszystkich swoich postów zaznaczając odpowiednią opcję w swoim profilu (przy czym każdorazowo pisząc post możesz zadecydować o nie dodawaniu do niego podpisu, przez odznaczenie pola w formularzu wysyłania)

Jak mogę utworzyć ankietę?
Tworzenie ankiet jest proste, kiedy piszesz nowy temat (lub zmieniasz pierwszy post w temacie, jeśli masz do tego uprawnienia) powinieneś zobaczyć formularz Dodaj Ankietę pod głównym polem wiadomości (jeżeli nie widzisz go, to prawdopodobnie nie masz uprawnień do tworzenia ankiet). Musisz wpisać tytuł ankiety i podać przynajmniej dwie opcje (kolejne opcje możesz dodawać przyciskiem Dodaj opcję). Możesz także wyznaczyć limit czasowy dla ankiety, ustaw 0 dla niekończącej się. Liczba możliwych do ustawienia opcji jest określana przez administratora.

Jak mogę zmienić lub usunąć ankietę?
Podobnie jak z postami, ankiety mogą być zmieniane jedynie przez ich twórców, moderatorów lub administratorów. Aby zmienić ankietę musisz zmienić pierwszy post w danym temacie (z którym zawsze związana jest ankieta). Jeżeli nikt jeszcze nie głosował użytkownicy mogą usunąć ankietę lub zmieniać którąkolwiek z opcji, jednakże jeśli zostały już oddane głosy tylko moderatorzy i administratorzy mogą ankietę zmienić lub usunąć. Jest to ustawione w ten sposób aby zapobiec fałszowaniu ankiet przez zmianę opcji w połowie głosowania.

Dlaczego nie mam dostępu do forum?
Niektóre fora mogą być przeznaczone dla konkretnych użytkowników lub grup. Aby przeglądać, czytać, pisać itp. może być potrzebna specjalna autoryzacja. Dostępu do nich mogą udzielić jedynie moderatorzy forum oraz administratorzy i z nimi powinieneś się skontaktować.

Dlaczego nie mogę głosować w ankietach?
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą głosować w ankietach (aby zapobiec fałszowaniu wyników). Jeżeli zarejestrowałeś się i nadal nie możesz głosować, prawdopodobnie nie masz odpowiednich uprawnień.

Formatowanie i Typy Tematów

Czym jest BBCode?
BBCode jest specjalną implementacją HTML'a, a możliwość jego używania jest uzależniona od ustawień dokonanych przez administratora (możesz także wyłączać go dla każdego postu osobno w formularzu wysyłania). Sam BBCode jest podobny stylowo do HTML'a, znaczniki są zawarte w nawiasach kwadratowych [ i ] a nie < i > oraz oferuje większą kontrolę nad tym co i jak będzie wyświetlane. Więcej informacji o BBCode znajdziesz w przewodniku, do którego dostaniesz się ze strony wysyłania postu.

Czy mogę używać HTML?
Zależy to od decyzji administratora, który ma pełną kontrolę nad możliwością używania HTML'a. Jeżeli możesz go używać, prawdopodobnie tylko niektóre znaczniki będą działały. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa, aby zapobiec wstawianiu przez ludzi kodu, który zepsuje wygląd strony czy sprawi inne kłopoty. Jeżeli HTML jest włączony, możesz wyłączyć go dla każdego postu wybierając odpowiednią opcję w formularzu wysłania postu.

Czym są Uśmieszki?
Uśmieszki, albo Ikony Emocji są małymi grafikami, które mogą być używane do wyrażenia jakiegoś uczucia przez wstawienie krótkiego kodu, np. :) oznacza szczęście, :( oznacza smutek. Pełna lista ikon jest dostępna z formularza wysyłania postu. Spróbuj jednak nie nadużywać tych ikon, ponieważ mogą spowodować nieczytelność postu i moderator może zdecydować o usunięciu ich lub całego postu.

Czy mogę dodawać Obrazki?
Jak najbardziej możesz wstawiać obrazki do swoich postów. Musisz wstawiać obrazki na serwerze http://obrazki.elektroda.pl a następnie wkleić wygenerowany kod w wiadomości. Nie możesz wstawiać obrazków znajdujących się pod innymi adresami lub na twoim komputerze ani obrazków przechowywanych na stronach wymagających autoryzacji. Aby wstawić obrazek użyj znacznika BBCode [img].

Czym są Ogłoszenia?
Ogłoszenia często zawierają istotne informacje i powinieneś czytać je gdy tylko się pojawią. Ogłoszenia pojawiają się na górze każdej strony na forum, w którym zostały napisane. To czy możesz wysyłać ogłoszenia zależy od tego, jakich wymaga to uprawnień dostępu, ustawianych przez administratora.

Czym są Tematy Przyklejone?
Tematy Przyklejone pojawiają się pod ogłoszeniami w przeglądzie for i tylko na pierwszej jego stronie. Najczęściej są dosyć ważne, więc w miarę możliwości powinieneś je czytać. Podobnie jak z ogłoszeniami, administrator decyduje jakie uprawnienia są konieczne do pisania tematów przyklejonych na każdym forum.

Czym są Tematy Zablokowane?
Zablokowane Tematy są ustawiane w ten sposób przez moderatora lub administratora. Nie możesz pisać w nich dalszych odpowiedzi oraz każda zawarta w nich ankieta jest automatycznie kończona. Powodów dla zamknięcia tematu może być bardzo wiele.

Poziomy Użytkowników i Grupy

Kim są Administratorzy?
Administratorzy są ludźmi, którym przydzielono najwyższy poziom kontroli nad całym forum. Mogą oni kontrolować wszystkie aspekty działania forum, włącznie z ustawianiem uprawnień dostępu, usuwaniem użytkowników, tworzeniem grup, określaniem moderatorów itp. Mają także pełne możliwości moderacji na forach.

Kim są Moderatorzy?
Moderatorzy są osobami (albo grupami osób), których zadaniem jest doglądanie forum od czasu do czasu. Mają możliwość zmieniania treści lub usuwania postów oraz blokowania, odblokowywania, przenoszenia, usuwania i dzielenia tematów w forum, które moderują. Generalnie czuwają aby ludzie nie schodzili z tematu w dyskusjach oraz nie publikowali nieodpowiednich materiałow.

Czym są Grupy Użytkowników?
Grupy Użytkowników są sposobem, w jaki administratorzy mogą grupować użytkowników. Każdy użytkownik może należeć do wielu grup (co przeważnie nie jest możliwe w innych forach) i każda grupa może mieć własne prawa dostępu. Dzięki temu administratorzy mogą łatwo ustawić wielu użytkowników jako moderatorów lub dać im dostęp do prywatnego forum itp.

Jak mogę dołączyć do Grupy?
Aby dołączyć do grupy użytkowników kliknij w odnośnik grup użytkowników na górze strony (zależnie od szablonu), gdzie możesz przeglądać wszystkie grupy. Nie wszystkie są dostępne dla każdego, niektóre mogą być zamknięte a inne mogą mieć nawet ukryte członkowstwo. Jeżeli grupa jest otwarta możesz poprosić o członkowstwo klikając w odpowiedni przycisk. Twoja prośba musi zostać zaakceptowana przez moderatora grupy, przy czym może on spytać o powód twojej decyzji. Prosimy nie nagabywać moderatora w przypadku negatywnej decyzji, ma swoje powody.

Jak mogę zostać Moderatorem Grupy?
Grupy użytkowników są tworzone przez administratora forum i to on wyznacza moderatora. Jeżeli jesteś zainteresowany stworzeniem nowej grupy powinieneś w pierwszej kolejności z nim się skontaktować, na przykład przez prywatną wiadomość.

Prywatne Wiadomości

Nie mogę wysyłać prywatnych wiadomości!
Mogą być tego trzy powody; nie jesteś zarejestrowany lub i/lub zalogowany, administrator wyłączył prywatne wiadomości dla całego forum lub wyłączył możliwość ich wysyłania dla ciebie. W ostatnim przypadku powinieneś skontaktować się z administratorem i spytać o powód jego decyzji.

Wciąż dostaję niechciane prywatne wiadomości!
W przyszłości planowane jest dodanie listy ignorowanych użytkowników dla systemu prywatnych wiadomości. Obecnie jednak jeśli dostajesz niechciane wiadomości od kogoś poinformuj o tym administratora, może on wyłączyć możliwość wysyłania wiadomości dla danego użytkownika.

Dostałem spam lub obraźliwy email od kogoś z tego forum!
Przykro nam z tego powodu. System wysyłania email'i tego forum zawiera funkcje umożliwiające odnalezienie użytkowników, którzy piszą takie listy. Prześlij administratorowi forum pełną kopię listu, który otrzymałeś. Ważne jest by zawierała wszystkie nagłówki (w których zawarte są informacje o nadawcy). Wtedy może on odpowiednio zadziałać.

Sprawy phpBB 2

Kto napisał ten skrypt?
Ten program (w niezmodyfikowanej formie) został stworzony, opublikowany i jest własnością Grupy phpBB. Jest udostępniany na zasadach licencji GNU General Public Licence i może być dowolnie dystrybuowany. Więcej szczegółów pod odnośnikiem.

Dlaczego funkcja X nie jest dostępna?
To oprogramowanie jest dziełem i własnością Grupy phpBB. Jeżeli sądzisz, że jakaś funkcja powinna zostać do niego dodana odwiedź stronę phpbb.com i zobacz co w tej sprawie ma do powiedzenia Grupa phpBB. Prosimy nie pisać próśb o nowe funkcje na forum z phpbb.com. Grupa wykorzystuje system SourceForge do zarządzania tymi prośbami. Poszukaj na forum opinii Grupy phpBB na temat danej funkcji, jeśli taka już tam się znajduje, a w przeciwnym wypadku postępuj zgodnie z podaną tam procedurą zgłaszania próśb.

Z kim mam się skontaktować w sprawach nadużyć i prawnych dotyczących tego forum?
Powinieneś skontaktować się z administratorem forum. Jeżeli nie możesz dowiedzieć się kto nim jest spróbuj skontaktować się z którymś z moderatorów forum i jego spytać do kogo się zwrócić. Jeżeli nadal nie dostaniesz odpowiedzi skontaktuj się z właścicielem domeny (poszukaj go przez whois) lub, jeśli strona jest na serwerze darmowych kont (republika.pl, wp.pl, hg.pl, phg.pl itp.) skontaktuj się z działem nadużyć firmy zarządzającej serwerem. Pamiętaj, że Grupa phpBB nie ma żadnej kontroli i nie może być w żaden sposób odpowiedzialna za to jak, gdzie i przez kogo używane jest forum. Nie ma sensu kontaktować się z Grupą phpBB w sprawach prawnych nie związanych bezpośrednio ze stroną phpbb.com lub oprogramowaniem phpBB. Jeśli napiszesz do Grupy phpBB w sprawie wykorzystania skryptu przez osoby trzecie otrzymasz prawdopodobnie zwięzłą odpowiedź lub też nie otrzymasz jej wcale.

Załączniki

W jaki sposób mogę dodać załączniki?
Załącznik możesz dodać wtedy, kiedy piszesz nowego posta. Powinieneś widzieć Dodaj ząłącznik pod polem na pisanie posta. Jeśli nie chcesz załączać pliku do tego postu, pozostaw to pole puste. Kiedy klikniesz na guzik Przeglądaj... otworzy się standardowe okno dialogowe twojego systemu służące do przeglądania plików. Wybierz plik, który chcesz dodać do postu, zaznacz go i kliknij Otwórz, możesz też kliknąć na niego dwa razy. Dodasz w ten sposób link do pliku na twoim komputerze. Jeżeli masz odpowiednie uprawnienia nadane przez Administratora forum, będziesz mógł dodać kilka załączników do jednego postu w ten sam sposób dopóki nie przekroczysz maksymalnej ilości załączników.

Administrator forum ustawia limity dotyczące wielkości załączanych plików, rodzaju rozszerzeń oraz innch ustawień dotyczących załączników na forum. Pamiętaj, że twoim obowiązkiem jest dbać o legalność załączanych plików. W przypadku, gdy obsługa znajdzie pliki naruszające prawo, bądź prawa autorskie, może usunąć załączniki bez twojej wiedzy.

Pamiętaj, że obsługa forum nie odpowiada za stracone dane.

W jaki sposób mogę dodać załącznik po napisaniu postu?
W celu dodania załącznika do twojego istniejącego już postu, kliknij guzik edytuj dostępny przy poście. Postępuj zgodnie z krokami dotyczącymi załączania plików a następnie kliknij Wyślij by w poście pojawił się załącznik.

W jaki sposób skasować załącznik?
W celu skasowania załącznika będziesz musiał edytować swój post, a następnie kliknąć na Usuń załącznik obok załącznika, który chcesz skasować. Załącznik zostanie skasowany wtedy, kiedy naciśniesz Wyślij w celu zakońcenia edycji postu.

How can I update a file comment?
To update a file comment you'll need to edit your post, edit the text in the File Comment field and click on the Update Comment button next to the file comment you want to update in the Posted Attachments box. The file comment will be updated when you click Submit to add the edited post.

Dlaczego mój załącznik nie jest widoczny w poście?
Najprawdopodobniej plik został skasowany przez obsługę forum, ponieważ łamał regulamin, lub rozszerzenie pliku załącznika nie jest już dozwolone na forum.

Dlaczego nie mogę dodawać załączników?
Najprawdopodobniej nie masz uprawnień do dodawania plików lub przekroczyłeś limit dodanych załączników. Więcej informacji możesz uzyskać u obsługi forum.

Mam odpowiednie uprawnienia a mimo to nie mogę dodać załącznika.
Najprawdopodobniej Administrator forum ustawił limit wielkości jednego pliku lub jego rozszerzenia. Sprawdź jaki błąd generuje forum przy próbie wysłania załącznika.

Dlaczego nie mogę skasować załączników?
Najprawdopodobniej nie masz takich praw by kasować załączniki na danym forum. Jeżeli chciałbyś je kasować, zgłoś się do administratora forum.

Dlaczego nie mogę ściągać/ogladać załączników?
Na niektórych forach dostęp do załączników mają użytkownicy lub grupy użytkowników o specjalnych prawach. Skontaktuj się z obsługą forum w celu uzyskania informacji na temat możliwości oglądania załączników.

Co powinienem zrobić jeśli znajdę nielegalny załącznik?
Powinieneś jak naszybciej napisać o tym administratorowi forum. Jeżeli nie wiesz kto jest administratorem forum, skontaktuj się, z którymś z moderatorów. Jeżeli nie dostajesz odpowiedzi, skontaktuj się z właścicielem domeny, lub serwera.

BBCode: Wprowadzenie

Czym jest BBCode?
BBCode jest specjalną implementacją HTML'a, a możliwość jego używania jest uzależniona od ustawień dokonanych przez administratora (możesz także wyłączać go dla każdego postu osobno w formularzu wysyłania). Sam BBCode jest podobny stylowo do HTML'a, znaczniki są zawarte w nawiasach kwadratowych [ i ] a nie < i > oraz oferuje większą kontrolę nad tym co i jak będzie wyświetlane. Zależnie od szablonu, którego używasz możesz w bardzo łatwy sposób dodawać znaczniki BBCode do postów poprzez odpowiednie przyciski na stronie wysyłania postu. Mimo to ten przewodnik powinien być przydatny.

BBCode: Formatowanie tekstu

Jak wpisać pogrubiony, pochylony lub podkreślony tekst
BBCode zawiera znaczniki pozwalające na szybką zmianę podstawowego wyglądu tekstu. Można to uzyskać na poniższe sposoby:

 • Aby pogrubić jakiś tekst wstaw go pomiędzy [b][/b], np.

  [b]Cześć[/b]

  stanie się Cześć
 • Do podkreśleń użyj [u][/u], na przykład:

  [u]Dzień Dobry[/u]

  stanie się Dzień Dobry
 • Aby wpisać tekst kursywą użyj [i][/i], np.

  To jest [i]Świetne![/i]

  co zmieni się na To jest Świetne!

Jak zmienić kolor lub rozmiar tekstu
Aby zmienić kolor lub rozmiar tekstu można użyć następujących znaczników. Pamiętaj, że to jaki będzie rezultat po wyświetleniu zależy od przeglądarki i systemu użytkownika:

 • Zmianę koloru tekstu można osiągnąć przez otoczenie go [color=][/color]. Możesz podać albo nazwę koloru (np. red, blue, yellow, itp.) lub szesnastkową wartość, np. #FFFFFF, #000000. Na przykład aby stworzyć czerwony tekst możesz użyć

  [color=red]Cześć![/color]

  albo

  [color=#FF0000]Cześć![/color]

  oba wyświetlą te same Cześć!
 • Zmiana rozmiaru tekstu jest osiągana w podobny sposób uzywając [size=][/size]. Ten znacznik jest zależny od szablonu, którego używasz ale rekomendowanym formatem jest numeryczna wartość reprezentująca rozmiar tekstu w pikselach, zaczynając od 1 (tak mały, że go nie widać) aż do 26 (bardzo duży). Na przykład:

  [size=9]MAŁY[/size]

  będzie generalnie MAŁY

  podczas gdy:

  [size=24]WIELKI![/size]

  będzieWIELKI!

Czy mogę łączyć znaczniki formatujące?
Tak, naturalnie że możesz, na przykład aby zwrócić czyjąć uwagę możesz napisać:

[size=18][color=red][b]POPATRZ NA MNIE![/b][/color][/size]

co zmieni się w POPATRZ NA MNIE!

Nie radzimy jednak wpisywać dużych ilosci tekstu o takim wyglądzie! Pamiętaj, że od ciebie zależy zachowanie poprawnej kolejności początkowych i końcowych znaczników. Na przykład poniższe nie jest prawidłowe:

[b][u]Tak jest źle[/b][/u]

BBCode: Cytowanie i wpisywanie tekstu o stałej szerokości

Cytowanie tekstu w odpowiedziach
Są dwa sosoby na cytowanie tekstu, z podaniem źródła lub bez.

 • Kiedy wykorzystujesz funkcję cytowania odpowiadając na post na forum powinieneś zauważyć, że tekst jest dodawany do wiadomości otoczony blokiem [quote=""][/quote]. Ta metoda pozwala cytować z podaniem źródła czyli osoby lub czegokolwiek innego, co zechcesz podać. Na przykład aby zacytować kawałek tekstu napisanego przez Mr. Blobby możesz wpisać:

  [quote="Mr. Blobby"]Tekst Mr. Blobby zostanie wstawiony tutaj[/quote]

  Wynikiem czego będzie automatyczne dodanie Mr. Blobby napisał: przed właściwym tekstem. Pamiętaj, musisz wstawić znaki "" wokół nazwy źródła, nie są one jedynie opcją.
 • Druga metoda pozwala cytować coś nie podając źródła. Aby jej użyć wstaw tekst między znaczniki [quote][/quote]. Kiedy będziesz przeglądał wiadomości, zobaczysz po prostu słowo Cytat: przed samym tekstem.

Wstawianie kodu lub danych o stałej szerokości
Jeśli chcesz wstawić kawałek kodu lub cokolwiek wymagającego stałej szerokości znaków, jak w czcionce Courier powinieneś zamknąć tekst wewnątrz znaczników [code][/code], np:

[code]echo "Trochę kodu";[/code]

Całe formatowanie użyte wewnątrz znaczników [code][/code] jest zachowywane przy przeglądaniu.

BBCode: Tworzenie list

Tworzenie listy Nieuporządkowanej
BBCode umożliwia wstawianie dwóch rodzajów list, nieuporządkowaną i uporządkowaną. Są w zasadzie takie same jak ich ekwiwalenty w HTML. Lista nieuporządkowana prezentuje kolejne pozycje jedna po drugiej, oznaczając je graficznymi znakami. Aby utworzyć listę nieuporządkowaną użyj znacznika [list][/list] i oznacz każdą pozycję używając [*]. Na przykład aby zrobić listę twoich ulubionych kolorów możesz użyć:

[list]
[*]Czerwony
[*]Niebieski
[*]Żółty
[/list]

Zmieni się to w listę:

 • Czerwony
 • Niebieski
 • Żółty

Tworzenie listy Uporządkowanej
Drugi typ list, uporządkowany daje kontrolę nad tym, co jest wyświetlane przed każdym elementem. Aby utworzyć listę uporządkowaną użyj [list=1][/list] dla listy numerowanej lub alterntywnie [list=a][/list] dla listy alfabetycznej. Podobnie jak w liście nieuporządkowanej elementy są wyznaczane przez [*]. Na przykład

[list=1]
[*]Idź do sklepu
[*]Kup nowy komputer
[*]Przeklnij komputer kiedy się zawiesi
[/list]

co zamieni się w następujące:

 1. Idź do sklepu
 2. Kup nowy komputer
 3. Przeklnij komputer kiedy się zawiesi
Podczas gdy dla alfabetycznej listy użyłbyś:

[list=a]
[*]Pierwsza możliwa odpowiedź
[*]Druga możliwa odpowiedź
[*]Trzecia możliwa odpowiedź
[/list]

co da
 1. Pierwsza możliwa odpowiedź
 2. Druga możliwa odpowiedź
 3. Trzecia możliwa odpowiedź

BBCode: Tworzenie linków

Odnośniki do innych stron
BBCode phpBB umożliwia na różne sposoby tworzenie URI, Uniform Resource Indicators znanych jako URL'e.

 • Pierwsza wykorzystuje znacznik [url=][/url], cokolwiek wpiszesz po znaku = zostanie zmienione na cel odnośnika. Na przykład aby wstawić link do phpBB.com możesz użyć:

  [url=http://www.phpbb.com/]Odwiedź phpBB![/url]

  Co zmieni się w odnośnik Odwiedź phpBB!. Zauważ, że odnośnik otwiera się w nowym oknie, tak więc użytkownik może kontynuować forum jeśli chce.
 • Jeżeli chcesz aby sam URL był wyświetlany jako link możesz to zrobić używając zwyczajnie:

  [url]http://www.phpbb.com/[/url]

  Co utworzy link http://www.phpbb.com/
 • Dodatkowo phpBB umożlwia wykorzystanie tzw. Magicznych Linków, które zmieniają prawidłowo wpisany URL w odnośnik bez potrzeby dodawania jakichkolwiek znacznikó lub nawet dopisywania na początku http://. Na przykład wpisanie www.phpbb.com w wiadomości zmieni się automatycznie w www.phpbb.com przy wyświetlaniu wiadomości.
 • Podobnie jest z adresami email, możesz albo podać adres wyraźnie, np:

  [email]nikt@domena.adr[/email]

  co zamieni się na nikt@domena.adr albo wpisać jedynie nikt@domena.adr w wiadomości i zostanie to automatycznie zamienione podczas wyświetlania wiadomości.
Podobnie jak ze wszystkimi znacznikami BBCode możesz otaczać adresy URL jakimikolwiek innymi znacznikami, jak [img][/img] (zobacz kolejny punkt), [b][/b], itp. Jeśli chodzi o znaczniki formatujące, do ciebie należy dbałość o poprawną kolejność otwietania i zamykania, na przykład:

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/url][/img]

jest nieprawidłowe przez co twój post może zostać usunięty.

BBCode: Wstawianie obrazków do postów

Dodawanie obrazka do postu
BBCode phpBB zawiera znacznik umożliwiający wstawianie obrazków do postów. Należy jednak pamiętać o dwóch istotnych rzeczach: wielu użytkowników nie lubi dużych ilości obrazków w postach oraz wstawiany obrazek musi być już dostępny w internecie (nie może na przykład istnieć tylko na twoim komputerze, chyba że masz u siebie serwer!). Nie ma obecnie możliwości przechowywania obrazków lokalnie wraz z phpBB (problemy te zostaną prawdopodobnie rozwiązane w następnej wersji phpBB). Aby wstawić obrazek musisz otoczyć jego adres URL znacznikami [img][/img]. Na przykład:

[img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img]

Jak zaznaczono w sekcji URL powyżej możesz otoczyć obrazek znacznikami [url][/url] jeśli chcesz, np.

[url=http://www.phpbb.com/][img]http://www.phpbb.com/images/phplogo.gif[/img][/url]

zmieni się w:BBCode: Inne sprawy

Czy mogę dodać własne znaczniki?
Nie, obawiam się że nie bezpośrednio w phpBB 2.0. Planujemy wprowadzenie modyfikowalnej listy znaczników BBCode w następnej wersji forum.