Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Bitte füge eine Ausnahme www.elektroda.pl zu Adblock hinzu.
Durch die Anzeige von Werbung unterstützt du das Portal und seine Benutzer.

ADM2486

Elementname ADM2486
Preis pro Stck. 20.00 zu 20.00 PLN
Anzahl der Angebote 1

ADM2486

1 20,00 PLN n
    11 Okt 2013 11:54
109415

ADM2486

Menge: 1 20,00 PLN n
justyn2012     11 Okt 2013 11:54

ADM2486

20,00 PLN   /   Menge: 1
n
justyn2012     11 Okt 2013 11:54

Forumsthemen zu folgenden Themen: ADM2486

 • Atmega32 - £±czenie logik 3V3 z 5V przy u¿yciu RS485

  ...Witam. Chcia³bym siê upewniæ, czy poni¿szy uk³ad bêdzie dzia³a³ poprawnie: Po lewej stronie uk³adu IC1 logika 3V3. Po prawej logika 5V. http://obrazki.elektroda.pl/5275257200_1363599079_thumb.jpg ADM2486 ma zapewniæ separacjê galwaniczn±. Linie 9...11 oraz 14...16 wisz± w powietrzu / nie wykorzystywane....

  Mikrokontrolery AVR MES Mariusz   18 Mär 2013 10:37 Antworten: 12    Anzeigen // todo: Löschen : 2613
 • Automatyczne prze³±czanie nadawanie odbiór MAX485 na ko¶ci NE555

  ...Docelowo wykorzystany zostanie UART (dwie linie RXD, TXD i masa) Raspberry Pi pracuj±cy na potencja³ach 3V3. Wiêc jako scalak zostanie wykorzystany ADM2486 (czekam na sample od Analog Devices). Z pewnych powodów nie mam mo¿liwo¶ci sterowaæ kierunkiem transmisji. Wiêc bêdê musia³ wykorzystaæ sposób na...

  Mikrokontrolery MES Mariusz   01 Mär 2013 10:57 Antworten: 15    Anzeigen // todo: Löschen : 5367
 • Konwerter USART 3V3 <-> RS485 - Pod³±czanie Raspbery Pi do sieci RS485

  ...Ale ona nie ma optoizolacji... Ponadto nie ma zautomatyzowanego sterowania kierunkiem transmisji. Co do ADM2486 zajrza³em w notê. Zasilania doprowadzone z obu stron, pe³na separacja, sterownie kierunkiem transmisji na 555 da siê wykonaæ. Wszystko by³oby fajnie, gdyby nie to, ¿e... w TME kosztuje 59,40...

  Mikrokontrolery MES Mariusz   19 Feb 2013 11:30 Antworten: 14    Anzeigen // todo: Löschen : 6090
 • Konwerter USART 3V3 <-> RS485 - Pod³±czanie Raspbery Pi do sieci RS485

  Jak ju¿ napisa³em wcze¶niej, istniej± uk³ady "wszystko w jednym", specjalnie do tego celu, np. ADM2486.

  Mikrokontrolery BlueDraco   19 Feb 2013 09:42 Antworten: 14    Anzeigen // todo: Löschen : 6090