Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Prawo - alarm, monitoring

tomrek 12 Sep 2008 15:15 17198 36
Automation24
 • #1
  tomrek
  Level 10  
  Witam,
  Czy osoba instalująca w/w systemy dla wspólnoty mieszkaniowej w budynku wielorodzinnym musi mieć jakieś uprawnienia, papiery etc.

  Czy ktoś może narobić smrodu typu że nie chce być monitorowany, chodzi tu o klatki, korytarze , teren itp. Czy osoba mająca dostęp do nagrań rejestratora musi mieć jakieś papiery. Czy regulują to jakieś przepisy

  Pozdrawiam
 • Automation24
 • #2
  Anonymous
  Anonymous  
 • #3
  pkhenr
  Level 32  
  bardzo przydatny tekst ...nawet kilka razy chciałem sobie zrobić jakieś licencję -to dobrze wygląda (i tyle )Czy licencja I i II st to jest ta sama co do systemów alarmowych ? i za ile
 • Automation24
 • #4
  Anonymous
  Anonymous  
 • #5
  tomrek
  Level 10  
  Czytałem ten tekst wcześniej, jednak nie odpowiada na moje pytania
  jednak pisze "powinnien" posiadać licencję.
  Jeśli nie posiada licencji a zrobi system to co?

  Blok sezonowo mieszkalny to nie impreza masowa, bank ani kantor, alarm ma strzec pustego budynku w którym wartość przedstawiają meble szyby itp. przed zniszczeniem, rozkradaniem.
 • #6
  SP5ANJ
  R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
  Witam.

  Czy ja już jestem tak z tyłu z przepisami , że czytam i nie dowierzam.

  Od kiedy to jest potrzebna jakakolwiek licencja do wykonywania i instalowania systemów alarmowych i CCTV. :?:

  Jak mi wiadomo to licencje (I lub II) są potrzebne tylko przy sporządzaniu "planu zabezpiczenia" i w sytuacji "obsługi" obiektu Ustowo Chronionego wykazanego przez MSWiA. I dlatego to własnie MSWiA wydaje/podpisuje te licencje.

  W ustawie NIE ma nic napisane , że jest innaczej.

  A może weszły inne przepisy. Fakt , że parę lat nie interesowałem się tak mocno tym tematem.

  Pozdrawiam.
  PS. DIPOL w tych tematach NIE jest Autorytetem. :cry: . Dość często pracownicy tej firmy nawet nie są wstanie udzielić podstawowych paramatrów sprzedawanych urządzeń.
 • #7
  bulba1
  Level 24  
  I na pewno jest nadal tak, że tylko dla obiektów o ustawowym obowiązku ochrony wymagane są licencje .
  Co do tego czy ktoś może "narobić smrodu" jak nie chce być nagrywany to jeżeli wspólnota większością głosów zdecyduje się na założenie monitoringu i oczywiście powieszone zostaną tablice informacyjne to nikt nie może nic zrobić - w takiej sytuacji wszystkie kamery w sklepach , dworcach i na ulicach były by nielegalne.
 • #8
  Anonymous
  Level 1  
 • #9
  s6spn6
  Level 24  
  irkor wrote:
  ustawa nakłada na wszystkich pracowników obowiązek posiadania odpowiedniej licencji.

  Przeczytaj kolego ustawę jeszcze raz.... ;) bo źle przeczytałeś...

  Licencja jest wymagana tylko w obiektach z Listy Wojewody...
  (Obiekty Obowiązkowej Ochrony)
  Jeśli ktoś do domu chce sobie założyć alarm/monitoring to może mu to zrobić Kolega....albo i sam i nie musi mięć licencji....
  Ubezpieczenia... hmm sami wiemy jak to jest jedni tylko pytają jest domofon i alarm, TAK to juz sa zniżki... nikt nie zawsze każe sobie dostarczać odpowiedniej dokumentacji, i uprawniane....
  PS. znam wiele osób co nie maja licencji... a Bija na lep na szyje tych z licencja... dlaczego nie maja.. Bo mamy chora ustawę.... i chore państwo... bo większość tych licencji maja ludzie co nie maja pojęcia na temat tej dziedziny....
 • #10
  Anonymous
  Level 1  
 • #11
  s6spn6
  Level 24  
  Kolego przeczytaj dokladnei taustawe ktora sma podajes ...bo czytasz miedzy wierszami...


  Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
  2) licencja - zezwolenie na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą  Art. 29. 1. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia upoważnia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2, oraz do:
  1) opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego,
  2) organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.
  2. O licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia może ubiegać się osoba, która spełnia warunki, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5.
  3. Licencję pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia wydaje się osobie, która:
  1) spełnia warunki, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 1 i 2,
  2) posiada wykształcenie co najmniej średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub mechanicznej albo stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.

  Art. 3. Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie
  2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na:
  a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji, konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
  b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.

  (!!!!!w zakresie wymaganym ustawą !!!!!!!!) czyli:


  Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie


  Art. 5. 1. Obszary, obiekty i urządzenia ważne dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne.
  2. Do obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 1, należą:
  1) w zakresie obronności państwa w szczególności:
  a) zakłady produkcji specjalnej oraz zakłady, w których prowadzone są prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie takiej produkcji,
  b) zakłady produkujące, remontujące i magazynujące uzbrojenie, urządzenia i sprzęt wojskowy,
  c) magazyny rezerw państwowych,
  2) w zakresie ochrony interesu gospodarczego państwa w szczególności:
  a) zakłady mające bezpośredni związek z wydobyciem surowców mineralnych o strategicznym znaczeniu dla państwa,
  b) porty morskie i lotnicze,
  c) banki i przedsiębiorstwa wytwarzające, przechowujące bądź transportujące wartości pieniężne w znacznych ilościach,
  3) w zakresie bezpieczeństwa publicznego w szczególności:
  a) zakłady, obiekty i urządzenia mające istotne znaczenie dla funkcjonowania aglomeracji miejskich, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności elektrownie i ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i oczyszczalnie ścieków,
  b) zakłady stosujące, produkujące lub magazynujące w znacznych ilościach materiały jądrowe, źródła i odpady promieniotwórcze, materiały toksyczne, odurzające, wybuchowe bądź chemiczne o dużej podatności pożarowej lub wybuchowej,
  c) rurociągi paliwowe, linie energetyczne i telekomunikacyjne, zapory wodne i śluzy oraz inne urządzenia znajdujące się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne,
  4) w zakresie ochrony innych ważnych interesów państwa w szczególności:
  a) zakłady o unikalnej produkcji gospodarczej,
  b) obiekty i urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe oraz telewizyjne i radiowe,
  c) muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej,
  d) archiwa państwowe.
  3. Szczegółowe wykazy obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 2, sporządzają: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie w stosunku do podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych. Umieszczenie w wykazie określonego obszaru, obiektu lub urządzenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  4. Wykazy, o których mowa w ust. 3, Prezes Narodowego Banku Polskiego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ministrowie i kierownicy urzędów centralnych przesyłają do właściwych terytorialnie wojewodów oraz bieżąco aktualizują.
  5. Wojewodowie prowadzą ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa. Ewidencja ma charakter poufny.
  6. Wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej, może umieścić w ewidencji, o której mowa w ust. 5, znajdujące się na terenie województwa obszary, obiekty i urządzenia innych podmiotów niż określone w ust. 3.
  Art. 6. 1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zainteresowanych ministrów lub kierowników urzędów centralnych, może wprowadzić dla jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych wnioskującemu organowi albo przez niego nadzorowanych regulaminy ogólnych warunków i trybu wykonywania ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 5.
  2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i wymagania, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

  Art. 7. 1. Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, albo upoważniona przez niego osoba jest obowiązana uzgadniać z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji plan ochrony tych obszarów, obiektów i urządzeń.
  2. Plan ochrony powinien:
  1) uwzględniać charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki,
  2) zawierać analizę stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki,
  3) podawać ocenę aktualnego stanu ochrony jednostki,
  4) zawierać dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, a w tym:
  a) stan etatowy,
  b) rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia,
  c) sposób zabezpieczenia broni i amunicji,
  5) zawierać dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych,
  6) zawierać zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki.
  3. Komendant wojewódzki Policji przy uzgadnianiu planu ochrony bierze pod uwagę potencjalny stan zagrożenia jednostki oraz wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.
  4. Odmowa uzgodnienia planu ochrony następuje w drodze decyzji administracyjnej  PS. Jeśli chcesz sie spierać polecam Wykonać telefon do MSWiA do Warszawy (niestety nie powiem ci jaki to Departament bo nie pamiętam ale jak sie zapytasz to ci powiedzą)) to ci Pan/Pani powie.... co to jeśli licencja i czego sie tyczy...
  Czy Dom,Pub,Sklepik, Butik... zaliczają sie do instalacji przez pracownika z licencja...


  irkor Jeszcze dużo się musisz nauczyć o Obiektach Obowiązkowej ochrony i O różnicy miedzy Teoria a praktyka…
 • #12
  mario770909
  Level 16  
  Irkor, ja też bym chciał, żeby prawo było inne, ale tak nie jest s6spn6 ma niestety rację
 • #13
  suworow
  VIP Meritorious for electroda.pl
  s6spn6 wrote:
  irkor wrote:
  ustawa nakłada na wszystkich pracowników obowiązek posiadania odpowiedniej licencji.

  Przeczytaj kolego ustawę jeszcze raz.... ;) bo źle przeczytałeś...

  Licencja jest wymagana tylko w obiektach z Listy Wojewody...
  (Obiekty Obowiązkowej Ochrony)
  Jeśli ktoś do domu chce sobie założyć alarm/monitoring to może mu to zrobić Kolega....albo i sam i nie musi mięć licencji....
  Ubezpieczenia... hmm sami wiemy jak to jest jedni tylko pytają jest domofon i alarm, TAK to juz sa zniżki... nikt nie zawsze każe sobie dostarczać odpowiedniej dokumentacji, i uprawniane....
  PS. znam wiele osób co nie maja licencji... a Bija na lep na szyje tych z licencja... dlaczego nie maja.. Bo mamy chora ustawę.... i chore państwo... bo większość tych licencji maja ludzie co nie maja pojęcia na temat tej dziedziny....
  Witam,
  Nie zawsze mamy takie samo zdanie ale w tym temacie zgadzamy się w 100%. Dodam tylko że licencje w tym kraju może dostac ktoś kto w życiu nie widział nawet na oczy systemu alarmowego ponieważ podstawa do jej przyznania nie jest skończenie odpowiednich kursów a to że nie jest karanym i skończyło np zawodówke ekektroniczną. Kierując sie ta logika to równie dobrze wszystkim widzącym pracownikom zakładów motoryzacyjnych można od razu wydac prawo jazdy a lotniczych licencje pilotów.
  Licencje wydawane w tej formie jak i certyfikaty Techomu tak naprawdę służą wąskiej grupie ludzi, powodujac jednoczęśnie zamęt na rynku zabezpieczeń.

  Parę tematów wczesniej szanowni koledzy zakrzyczeli mnie gdy powiedziałem że w Polsce nie reguluja domowych instalacji alarmowych żadne normy. Panowie ja nie neguje istnienia tych norm, jak i wwiększości ich zapisów tyle że nie są one obowiążkowe w przeciwieństwie do tych które określaja warunki jakie musza spełniac np instalacje elektryczne.
  ps.tak dla wyjasnienia dodam że posiadam licencję a moja firma równie potrzebną autoryzację Techomu.
 • #14
  Anonymous
  Level 1  
 • #15
  s6spn6
  Level 24  
  Kolego przepisy sa przepisami i ustawa jasno określa... TYLKO DO OBIEKTÓW OBOWIĄZKOWEJ OCHRONY JEST CI POTRZEBNA LICENCJA.


  DOM - Nie jest objęty obowiązkową ochroną...
  BANK - jest objęty obowiązkową ochroną...
  Sklep Żabka - Nie jest objęty obowiązkową ochroną...
  Galeria Sztuki - jest objęty obowiązkową ochroną...
  Skład dynamitu - jest objęty obowiązkową ochroną...


  tobie kolego nikt nie przetłumaczy, że nie masz racji... zrozum że do każdej instalacji systemów alarmowych nie potrzebujesz licencji.. tylko do Obiektów Obowiązkowej Ochrony/Lista Wojewody  PS. Kolego może tobie się myli Licencja z Koncesja na Firme ?
  co do koncesji firma która montuje alarmy(NIE Z LISTY WOJEWODY I OBOWIĄZKOWE OCHRONY) nie musi mieć koncesji... ale jak juz chce prowadzic stacje to juz musi miec... !! i moze tutaj tez sie chesz klucic ze nie mam racji jestes w BŁĘDZIE...

  i jeszcze jedno kolego... Ja sam osobście nie mam licencji... ale za to mam szkolenia z wszystkich Central które obsługuje,instaluje,konserwuje,naprawiam, Uprawnienia Sepowskie,
  A szkolenia informatyczne, i innych nie wspominam.. Nawet mam Certyfikat Cisco, Molex,

  Ale niestety nie mogę starać się na Licencje Techniczną bo nie mam Szkoły Elektronicznej. I tylko dla tego. Chodź dzisiaj nie trzeba znać pojęć elektrńicznych do instalacji tych central. Bo nawet jak sie spierdzieli nie masz sprzętu do naprawy a nawet jak masz to centrala traci na bezpieczeństwie i traci swoja Klase... Wiec po kiego grzyba te elektroniczna szkoła... !!!
 • #16
  zbychw
  Level 11  
  Irkor ma racje.
  ciagle mylicie licencje z koncesja
  koncesja - tylko do obiektow obowiazkowej ochrony
  licencja - zawsze

  roztrzyga to art 25 ustawy o ochronie osob i mienia

  Art. 25.
  1. Zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony
  oraz przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję w zakresie usług ochrony osób i
  mienia, wykonują pracownicy ochrony.
  2. Wykonywanie czynności określonych w art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1, art. 28 ust. 1
  i art. 29 ust. 1 wymaga posiadania licencji:
  1) pracownika ochrony fizycznej lub
  2) pracownika zabezpieczenia technicznego.

  Art. 28.
  1. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia upoważnia
  do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2.

  Art. 29.
  1. Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia upoważnia
  do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2, oraz do:
  1) opracowywania projektów zabezpieczenia technicznego;
  2) organizowania i kierowania zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego.

  Art. 3.
  Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie:
  1) bezpośredniej ochrony fizycznej:
  a) stałej lub doraźnej,
  b) polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i
  przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach
  alarmowych,
  c) polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych
  przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych;
  2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na:
  a) montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych,
  sygnalizujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksploatacji,
  konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania,
  b) montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich
  eksploatacji, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w
  miejscach zainstalowania.

  Art. 15.
  1. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga
  uzyskania koncesji, określającej zakres i formy prowadzenia tych usług.
  2. Koncesji nie wymaga działalność gospodarcza w zakresie, o którym mowa w
  art. 3 pkt 2, jeżeli nie dotyczy obszarów, obiektów i urządzeń określonych w art.
  5 ust. 5.
  (czyli obowiązkowej ochrony)

  Mozecie sie dalej spierac o to czy to prawo jest beznadzejne (bo jest) ale nie mniej obowiazuje. Przezylem kontrole smutnych panow w MSWiA ktorzy pierwsze co sprawdzali czy:
  1 pracownicy posiadaja stosowne licencje
  2 zachowana jest pisemna forma zawieranych umow, bo taki obowiazek takze dla wykonywania instalacji alarmowych (i innych uslug ochrony) istnieje
 • #17
  s6spn6
  Level 24  
  Kolego co do kontroli przeszedłem ich już żeby nie skłamać powyżej 10.
  Każda kontrola wygląda tak przychodzą panowie i prosa o
  Wykaz zatrudnionych pracowników (stanowiska, licencja, posiadanie pozwolenie na bron,)
  Wykaz Realizacji umów
  Umowy
  Kontrola czy pracownicy Stacji Monitorowania Alarmów posiadają Koncesje (jeśli ma się pod swoim monitoringiem obiekt z listy obowiązkowej ochrony/listy wojewody) jeśli takowych obiektów się niema to może tam siedzieć nawet i pani Kazia która jest sprzątaczka. I niema pojęcia o Ochronie
  Ewentualnie kontrola Magazynu Broni
  Książka wydawania broni
  Książka przeszkolenia


  A co to texztu z Ustawy:
  licencja - zezwolenie na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą, (wiec jak sama nazwa wskazuje jedynie obiekty z listy wojewody/obowiązkowej ochrony)
 • #18
  adi_al
  Level 18  
  Jak zakładałem działalność to wertowałem te wszystkie przepisy i Dzienniki Ustaw i nie pamiętam dokładnie gdzie to wyczytałem ale było to ewidentnie napisane że do prowadzenia działalności w zakresie montaż,serwis itp. systemów alarmowych jest wymagana licencja ale wystarczy że posiada ją właściciel firmy lub w przypadku spółki jeden z właścicieli /oczywiście w przypadkach wymaganych koncesją to koncesja/.
 • #19
  suworow
  VIP Meritorious for electroda.pl
  adi_al wrote:
  Jak zakładałem działalność to wertowałem te wszystkie przepisy i Dzienniki Ustaw i nie pamiętam dokładnie gdzie to wyczytałem ale było to ewidentnie napisane że do prowadzenia działalności w zakresie montaż,serwis itp. systemów alarmowych jest wymagana licencja ale wystarczy że posiada ją właściciel firmy lub w przypadku spółki jeden z właścicieli /oczywiście w przypadkach wymaganych koncesją to koncesja/.
  ....Naj, Przyjaciółka, Życie na gorąco, Fakt

  Przepraszam za sarkazm, ale gdy rozpoczynałem działalność tez, naczytałem sie bzdetów na temat licencji koncesji i autoryzacji miedzy innymi tu na forum elektrody. Pod wpływem tej lektury poszedłem na kurs Techomu, na którym jak zapewniali organizatorzy miałem nauczyć sie instalowac systemy....

  Nie do końca na temat
  Nie tak dawno wiodąca firma z branży ochroniarskiej zdobyła zlecenie na wykonanaie systemu na obiekcie wojskowym. Wyslanego tam instalatora poproszono o okazanie licencji. Oczywiście jej nie mił jak i nie ma jej większośc instalatorów tej firmy. W niedługim czasie po tym zdarzeniu na korytarzu pojawiła sie wywieszka że ochotnicy ( oczywiście odpłatnie ) moga wziąśc udział w kursdach które dadzą im mozliwość wystąpeinia o licencję......

  pozdrawiam
  i proszę nie wprowadzajcie w błąd kolejnych osób.
 • #20
  Zbych034
  Level 39  
  Aby dostać licencję nie trzeba kursu tylko trzeba spełnić warunki okrślone w przepisach. Najważniejszy to niekaralność.
  Alarmy można oczywiście montować bez licencji ale jak zaczynają się sprawy sądowe to jest bieda. To tak jak z jeżdżeniem na czerwonym świetle, można puki wszystko wychodzi :)
 • #21
  adi_al
  Level 18  
  Kolego "suworow" doradzam zacząć czytać uważnie zamiast używać sarkazmu bo ja napisałem wyraźnie "przepisy i Dzienniki Ustaw" a u mnie one nie są na tej półce co Twoje gazety które czytasz widocznie bo widzę że znasz tytuły bezbłędnie a tak przy okazji to jak zakładałem działalność to tych gazet jeszcze nikt nawet nie wymyślił a co dopiero drukował no może poza Przyjaciółką.Przytoczę w tej sytuacji co pisze na licencji pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia:
  upoważniająca do wykonywania czynności określonych w art.3pkt.2 ustawy z dnia 22sierpnia 1997r.o ochronie osób i mienia(Dz.U.Nr.114,poz.740)
  I co tam pisze:
  Dz.Ust.Nr.114 poz.740 art.3pkt2
  Art.3
  Ochrona osób i mienia realizowana jest w formie
  pkt.2
  Zabezpieczenia technicznego polegającego na
  a)montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenia chronionych osób i mienia oraz eksploatacji,konserwacji i naprawach w miejscach ich zainstalowania
  b)montażu urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji,konserwacji,naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscu ich zainstalowania.
  Myślę że do ludzi czytających ze zrozumieniem jest wszystko jasne.A że dużo firm robi bez posiadania przynajmniej takiej licencji to już indywidualna sprawa każdego ale prędzej czy później szczęście się skończy i przestanie być miło.Pozdrawiam
 • #22
  zbychw
  Level 11  
  Quote:
  Kontrola czy pracownicy Stacji Monitorowania Alarmów posiadają Koncesje (jeśli ma się pod swoim monitoringiem obiekt z listy obowiązkowej ochrony/listy wojewody)

  Człowieku o czym ty piszesz... jaka koncesje maja posiadac pracownicy? koncesje posiada przedsiebiorca lub osoba prawna... to jedno. W przypadku monitorowania systemów alarmowych obowiązek koncesji jest zawsze. Przypuszczam, że chodzi ci o licencje... tu masz racje, jezeli nie monitoruje obiektow obowiazkowej ochrony to moze tam siedziec byle kto
  Kolejna sprawa to to, ze z uporem maniaka odnosicie ustawe o ochronie osob i mienia jedynie do obiektow obowiazkowej ochrony. Gdzie to jest w ustawie napisane? Tutaj?
  Quote:

  Art. 1.
  Ustawa określa:
  1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;
  2) zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony;
  3) zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
  i mienia;
  4) wymagane kwalifikacje i uprawnienia pracowników ochrony;
  5) nadzór nad funkcjonowaniem ochrony osób i mienia;
  6) zasady ochrony transportowanej broni, amunicji, materiałów wybuchowych,
  uzbrojenia, urządzeń i sprzętu wojskowego.

  proponuje poczytac szczegolowo zasady prowadzenia dzialalnosci... i wymagania kwalifikacyjne i uprawnienia...
  Quote:
  licencja - zezwolenie na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą
  to znaczy ze mamy obowiazek posiadania licencji pracownika ochrony w okreslonych przypadkach (m.inn. praca z bronia, konwojowanie, ochrona osob, praca na obiektach obowiazkowej ochrony) a licencji pracownika zabezpieczenia technicznego ZAWSZE!!!

  Dodano po 4 [minuty]:

  Zbych034 wrote:
  Aby dostać licencję nie trzeba kursu tylko trzeba spełnić warunki okrślone w przepisach. Najważniejszy to niekaralność.

  Masz rację, ale dla osób które nie spełniają warunków tj. bez niezbędnego wykształcenie taki kurs np. TECHOM-u jest wystarczający do uzyskania licencji I stopnia (sprawdziłem w KWP)
 • #23
  s6spn6
  Level 24  
  Kolego "zbychw "
  Kontrola czy pracownicy Stacji Monitorowania Alarmów posiadają Koncesje (jeśli ma się pod swoim monitoringiem obiekt z listy obowiązkowej ochrony/listy wojewody)

  Rzeczywiście wdał sie błąd z mojej strony Chodziło mi o Licencje.
 • #24
  zbychw
  Level 11  
  sorry, moze za mocno zareagowalem, ale nadal nie zgadzam sie z Twoim twierdzeniem, ze licencje pracownika zabezpieczenia technicznego wymagane sa tylko na obiektach obowiazkowej ochrony. Ta zasada dotyczy licencji pracownika ochrony fizycznej.
 • #25
  mario770909
  Level 16  
  Nie rozumiem nad czym tak się rozpisujecie. W naszym kraju jest takie prawo a nie inne. Licencja ZT wymagana jest na obiektach obowiązkowej ochrony i kropka. Oczywiście są instytucje, które bez licencji nie wpuszczą instalatora na obiekt, ale jest to ich wewnętrzny wymóg, po prostu chcą aby obsługiwała ich systemy zabezpieczeń "osoba kompetentna". Zazwyczaj niestety osobom z licencją do kompetencji niestety daleko. Oczywiście nie chciałbym obrazić tu instalatorów mających licencję i znających się na rzeczy. Podkreślam jeszcze raz w Polsce jest takie prawo , nie inne. Na dzień dzisiejszy kończąc odpowiednią szkołę np. zawodową- będąc absolwentem można otrzymać licencję, czyli obsługiwać obiekty obowiązkowej ochrony. Jest to chore i jestem za zmianą prawa. Na przykład do otrzymania licencji uprawnia zdany egzamin w PISA lub TECHOM. Co wy na to?
 • #26
  zbychw
  Level 11  
  Kolego, mylisz sie w kilku sprawach.

  Kurs TECHOM (czy PISA nie sprawdzałem) uprawnia do uzyskania licencji pracownika zabezpieczenia technicznego I stopnia Art 28 ust 3 pkt 2 posiada wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej,
  elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.
  jest to informacja sprawdzona u 'zrodla' czyli w KWP wydzial postepowan administracyjnych.

  Kolejna sprawa to obowiazek posiadania licencji. Ja wykazalem wyraznie, ze u ustawie taki obowiazek jest sprecyzowany (Art 25 i nastepne). Ty ciagle podajesz, ze licencja jest wymagana tylko na obiektach obowiazkowej ochrony, ale jak na razie nie wskazales mejsca w ustawie gdzie to jest napisane

  Dodano po 4 [minuty]:

  inna sprawa, ze jest to chore.
  od 2 lat przygotowany jest projekt zmany tej ustawy Link w ktorym kilka kwesti byloby rozwiazanych, ale nasi poslowie wola zajmowac sie przyslowiowa d.pą Maryny
 • #27
  mario770909
  Level 16  
  Nie o to mi chodziło. Taki egzamin czegoś by wymagał od jednego czy drugiego i kończyłby się nabyciem chociaż minimalnej wiedzy. Wtedy licencji nie dostawałby każdy
 • #28
  zbychw
  Level 11  
  mniej wiecej taki zapis jest w projekcie zmian. Tyle tylko, ze watpie by go uchwalili. Zreszta po co, przeciez i tak twierdzicie na tym forum, ze fachowcami w tej branzy sa przede wszystkim ludzie bez licencji.

  A co z dyskusja o obowiazku licencji? Przytoczysz jakies kontrargumenty?
 • #29
  mario770909
  Level 16  
  Bez złośliwości, dużo osób w branży siedziało przed uchwaleniem ustawy i nie potrzebują licencji jeżeli im nie jest potrzebna. A kontrargumentów poszukam. Tak naprawdę jestem teraz w pracy i zbytnio nie mogę :?

  Dodano po 52 [minuty]:

  No dobra nie dawało mi to spokoju. Przyznaję rację. W ustawie napisali że licencja wszędzie. Ale czy wszędzie jest egzekwowana...? Stąd wbito mi do głowy że obiekty obowiązkowej ochrony. Tak naprawdę to w chwili zdarzenia- włamania policja nawet nie pyta czy instalator montujący miał licencję czy też nie.
 • #30
  Anonymous
  Level 1