Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[At90S2313] [C] [VMLAB] Zapętla się GCC nadpisuje wskaź. SPL

Pawel1812 09 Oct 2008 02:16 1574 1
Testo
 • #1
  Pawel1812
  Level 26  
  Witam
  Od kilku dni staram się uruchomić program z książki Mikrokontrolery AVR w praktyce. Po dodaniu makr sbi i cbi program się skompilował, ale kompilator zwracał ostrzeżenia:
  
  Repeated variable name __c
  Repeated variable name __c within block. Rename it
  typedef debugging not supported
  COFF file contains inconsistencies or unsupported features. Debug info could be wrong or incomplete
  


  A w czasie wykonywania takie:
  
  [PC = $0156, Time =    3.62 ms, {MEM}]: Attempt to read in a forbidden/reserved position
  [PC = $0166, Time =    3.64 ms, {UND}]: Load indirect. Y index is undetermined
  [PC = $0067, Time =    3.76 ms, {UND}]: Stack pointer contains unknown data (X)
  

  W pewnym momencie kodu generowanego przez kompilator pojawia się komenda assemblerowa:
  
  out $3D, R28   
                        

  a w tym momencie zawartość rejestru R28 jest xxxxxxxx W kodzie asemblera umieściłem komentarze, co zapętla program.

  W rezultacie wskaźnik stosu przyjmuje wartość xxxxxxxx, dzięki czemu po instrukcji ret program nie może się połapać i się zapętla, gdyż nie jest w stanie wyjść z żadnej procedury.

  Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc, gdzie leży błąd - program jest ok, wklejony ze strony www wydawnictwa BTC.

  Program wyglada tak:
  
  //#include <c:\winavr\avr\include\avr\io.h>
  //#include <c:\winavr\avr\include\avr\pr.h>
  //#include <c:\winavr\avr\include\avr\signal.h>
  #include <c:\winavr\avr\include\avr\io.h>
  #include <c:\winavr\avr\include\avr\pgmspace.h>
  #include <c:\winavr\avr\include\stdlib.h>
  #include <c:\winavr\avr\include\avr\sfr_defs.h>
  #define    PRG_RDB(addr)   pgm_read_byte(addr)
  
  #define lcd_rs 2             //definicja bitu portu dla linii RS
  #define lcd_e 3              //definicja bitu portu dla linii E
  #define CR 0x0a              //definicja znaku CR (przejście do nowej linii)
              #define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit)) //definicja cbi
  #define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
  unsigned char wiersz=0;
  unsigned char kolumna=0;
  
  void czekaj(unsigned long pt) //procedura wytracania czasu
  {
  #define tau 10.38             //przybliżony przelicznik argumentu na ms
   unsigned char tp1;
  
   for(;pt>0;pt--)
   {
    for(tp1=255;tp1!=0;tp1--);
   }
  }
  
  void piszilcd(unsigned char instr) //zapisz instrukcję sterującą do LCD
  {
   cbi(PORTB,lcd_rs);
   sbi(PORTB,lcd_e);
   PORTB=(PORTB&0x0f)|(instr&0xf0);  //przygotuj starszy półbajt do LCD
   asm("nop");                       //wymagane wydłużenie impulsu
   asm("nop");
   asm("nop");
   cbi(PORTB,lcd_e);                 //impuls strobujący
   czekaj(10L);                      //czekaj na gotowość LCD ok. 100us
   sbi(PORTB,lcd_e);
   PORTB=(PORTB&0x0f)|((instr&0x0f)<<4);  //przygotuj młodszy półbajt do LCD
   asm("nop");
   asm("nop");
   asm("nop");
   cbi(PORTB,lcd_e);                 //impuls strobujący
   czekaj(10L);                      //czekaj na gotowość LCD ok. 100us
  }
  
  void piszdlcd(char dana)           //zapisz daną do LCD
  {
   sbi(PORTB,lcd_rs);
   sbi(PORTB,lcd_e);
   PORTB=(PORTB&0x0f)|(dana&0xf0);   //przygotuj starszy półbajt do LCD
   asm("nop");                       //wymagane wydłużenie impulsu
   asm("nop");
   asm("nop");
   cbi(PORTB,lcd_e);                 //impuls strobujący
   czekaj(10L);                      //czekaj na gotowość LCD
   sbi(PORTB,lcd_e);
   PORTB=(PORTB&0x0f)|((dana&0x0f)<<4); //przygotuj młodszy półbajt do LCD
   asm("nop");
   asm("nop");
   asm("nop");
   cbi(PORTB,lcd_e);                 //impuls strobujący
   czekaj(10L);                      //czekaj na gotowość LCD
  }
  
  void czysclcd(void)                //czyść ekran
  {
   piszilcd(0x01);      //polecenie czyszczenia ekranu dla kontrolera LCD
   czekaj(1.64*tau);    //rozkaz 0x01 wykonuje się 1.64ms
   wiersz=0;
   kolumna=0;
  }
  
  void piszznak(char znak)    //procedura umieszcza znak na wyświetlaczu
  {
   piszdlcd(znak);            //wyświetl znak na LCD
   if(++kolumna==16)          //czy bieżąca kolumna mieści się na wyświetlaczu?
   {
    kolumna=0;                //jeśli nie, to ustaw początkową...
    if(++wiersz==2)           //i przejdź do nowego wiersza
    {
     wiersz=0;       //jeśli nowy wiersz jest poza wyświetlaczem, ustaw początkowy
    }
   }
  }
  
  void lcdxy(unsigned char w, unsigned char k)    //ustaw współrzędne kursora
  {
   piszilcd((w*0x40+k)|0x80);  //standardowy rozkaz sterownika LCD
                               //ustawiający kursor w określonych współrzędnych
  }
  
  void pisztekst(char *tekst)  //pisz tekst na LCD wskazywany pointerem *tekst
  {                 // ZAPĘTLENIE
   char zn;
   char nr=0;
  
   while(1)
   {
    zn=PRG_RDB(&tekst[nr++]);  //pobranie znaku z pamięci programu
    if(zn!=0)                  //czy nie ma końca tekstu?
    {
     if(zn==CR)                //czy znak nowej linii
     {
      wiersz==1?wiersz=0:++wiersz; //przejdź do nowej linii
      kolumna=0;
      lcdxy(wiersz,kolumna);   //ustaw obowiązujące po zmianie współrzędne na LCD
     }
     else
     {
      piszdlcd(zn);            //umieść pojedynczy znak tekstu na LCD
     }
    }
    else
    {
     break;                    //zakończ pętlę, jeśli koniec tekstu
    }
   }
  }
  
  void klawisz(unsigned char pozkl)  //czekaj na naciśnięcie określonego klawisza
                                     //klawisz jest wybierany poprzez argument pozkl
  {
   while(PIND&pozkl);                //czekaj na naciśnięcie klawisza
   czekaj(30*tau);                   //odczekaj aż ustaną zakłócenia
   while(!(PIND&pozkl));             //czekaj na zwolnienie klawisza
  }
  
  int main(void) //program główny
  {
   unsigned char i;
   //>>>>>>>>>>>>>    definicje tekstów wyświetlanych na LCD   <<<<<<<<<<<<<<
   char *tekst1=PSTR("kursor, mruga");
   char *tekst2=PSTR("bez kursora\nbez mrugania");
                                     // \n oznacza znak CR (przejście do nowej linii)
  
   //>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>    konfigurowanie portów <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
   PORTD=0xff;   //port z podciąganiem
   PORTB=0x03;   //port z podciąganiem
   DDRD=0x00; //PORTD - we
   DDRB=0xff; //PORTB - wy
  
   //>>>>>>>>>>>>>>>>>>   inicjacja wyświetlacza LCD   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
   czekaj(45*tau);        //opóźnienie ok. 45ms dla ustabilizowania się napięcia
                          //zasilania LCD (katalogowo min. 15 ms)
                          //lcd_rs już wcześniej było ustawione w stanie "0"
   for(i=0;i<3;i++)       //3-krotne wysłanie 3-
   {
    sbi(PORTB,lcd_e);
    PORTB=(PORTB&0x0f)|0x30; //wyślij 3- do LCD
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    cbi(PORTB,lcd_e);
    czekaj(5*tau);      //ok. 5ms
   }
   sbi(PORTB,lcd_e);
   PORTB=(PORTB&0x0f)|0x20;  //wyślij 2- do LCD
   asm("nop");               //wymagane wydłużenie impulsu
   asm("nop");
   asm("nop");
   cbi(PORTB,lcd_e);
   czekaj(10L);        //od tego momentu można sprawdzać gotowość LCD
                       //w tym programie nie będzie sprawdzania gotowości
  
   piszilcd(0x28);     //interfejs 4-bitowy, 2 linie, znak 5x7
   piszilcd(0x08);     //wyłącz LCD, wyłącz kursor, wyłącz mruganie
   piszilcd(0x01);     //czyść LCD
   czekaj(1.64*tau);   //wymagane dla instrukcji czyszczenia ekranu opóźnienie
   piszilcd(0x06);     //bez przesuwania w prawo
  
   while(1)
   {
  //>>>>>>>>>>>>   EFEKT 1   <<<<<<<<<<<<<<<
    piszilcd(0x0f);    //włącz LCD, włącz kursor, włącz mruganie
    pisztekst(tekst1);
    klawisz(2);
    czysclcd();
  
  //>>>>>>>>>>>>   EFEKT 2   <<<<<<<<<<<<<<<
    piszilcd(0x0c);    //włącz LCD, bez kursora, bez mrugania
    pisztekst(tekst2);
    klawisz(2);
    czysclcd();
   }
  }
  


  A oto ten program w disassemblerze:
  
  ;    Generated by VMLAB AVR disassembler
  ;    ===================================
  ;
  
  .org $00
  l_0000:
     rjmp  l_001f
     rjmp  l_0039
     rjmp  l_0039
     rjmp  l_0039
     rjmp  l_0039
     rjmp  l_0039
     rjmp  l_0039
     rjmp  l_0039
     rjmp  l_0039
     rjmp  l_0039
     rjmp  l_0039
     ori   R22, $52
     and   R7, R10
     andi  R22, $5B
     andi  R23, $32
     andi  R22, $2F
     sbc   R6, R17
     ori   R22, $52
     and   R7, R10
     andi  R22, $2D
     ori   R23, $75
     ori   R22, $E1
     ori   R22, $19
     ori   R16, $B0
     andi  R23, $25
     ori   R23, $F3
     mov   R7, R2
     ori   R18, $D0
     andi  R23, $52
     ori   R22, $17
     nop
  l_001f:
     clr   R1
     out   $3F, R1
     ldi   R28, $DF
     out   $3D, R28
     ldi   R17, $00
     ldi   R26, $60
     ldi   R27, $00
     ldi   R30, $B6
     ldi   R31, $04
     rjmp  l_002c
  l_0029:
     lpm
     adiw  R30, $01
     st    X+, R0
  l_002c:
     cpi   R26, $60
     cpc   R27, R17
     brne  l_0029
     ldi   R17, $00
     ldi   R26, $60
     ldi   R27, $00
     rjmp  l_0034
  l_0033:
     st    X+, R1
  l_0034:
     cpi   R26, $62
     cpc   R27, R17
     brne  l_0033
     rcall main
     rjmp  l_0259
  l_0039:
     rjmp  l_0000
  
  
  
  czekaj:
     push  R29
     push  R28
     rcall l_003d
  l_003d:
     rcall l_003e
  l_003e:
     push  R0
     in    R28, $3D
     in    R29, $3E
     std   Y+2, R22
     std   Y+3, R23
     std   Y+4, R24
     std   Y+5, R25
     rjmp  l_005a
  l_0046:
     ldi   R24, $FF
     std   Y+1, R24
     rjmp  l_004c
  l_0049:
     ldd   R24, Y+1
     subi  R24, $01
     std   Y+1, R24
  l_004c:
     ldd   R24, Y+1
     tst   R24
     brne  l_0049
     ldd   R24, Y+2
     ldd   R25, Y+3
     ldd   R26, Y+4
     ldd   R27, Y+5
     sbiw  R24, $01
     sbc   R26, R1
     sbc   R27, R1
     std   Y+2, R24
     std   Y+3, R25
     std   Y+4, R26
     std   Y+5, R27
  l_005a:
     ldd   R24, Y+2
     ldd   R25, Y+3
     ldd   R26, Y+4
     ldd   R27, Y+5
     sbiw  R24, $00
     cpc   R26, R1
     cpc   R27, R1
     brne  l_0046
     pop   R0
     pop   R0
     pop   R0
     pop   R0
     pop   R0
     pop   R28
     pop   R29
     ret               Z POWODU WSKAŹNIKA STOSU BRAK REAKCJI NA RET
  piszilcd:
     push  R29
     push  R28
     push  R0
     in    R28, $3D
     ...
     ....
     st    X, R24
     ldi   R22, $0A
     ldi   R23, $00
     ldi   R24, $00
     ldi   R25, $00
     rcall czekaj         I TU POWRÓT DO PROCEDURY CZEKAJ W KÓŁKO
     ldi   R26, $38
     ldi   R27, $00
     ldi   R30, $38
     ldi   R31, $00
     ld    R24, Z
     ori   R24, $08
     st    X, R24
  
     ret
  pisztekst:
     push  R29
     push  R28
     in    R28, $3D
     in    R29, $3E
     sbiw  R28, $07
     in    R0, $3F
     cli
     out   $3E, R29
     out   $3F, R0
     out   $3D, R28 POLECENIE, KTÓRE ZAPĘTLA
     std   Y+7, R25
     std   Y+6, R24
     std   Y+4, R1
  l_017c:
     ldd   R24, Y+4
     mov   R18, R24
     ldi   R19, $00
     ldd   R24, Y+6
     ldd   R25, Y+7
     add   R24, R18
     adc   R25, R19
     std   Y+3, R25
     std   Y+2, R24
     ldd   R24, Y+4
     subi  R24, $FF
     std   Y+4, R24
     ldd   R30, Y+2
     ldd   R31, Y+3
     lpm
     mov   R24, R0
     std   Y+1, R24
     ldd   R24, Y+1
     std   Y+5, R24
     ldd   R24, Y+5
     tst   R24
     breq  l_01ae
     ldd   R24, Y+5
     cpi   R24, $0A
     brne  l_01ab
     lds   R24, $0060
     cpi   R24, $01
     brne  l_019c
     sts   $0060, R1
     rjmp  l_01a1
  l_019c:
     lds   R24, $0060
     subi  R24, $FF
     sts   $0060, R24
  l_01a1:
     sts   $0061, R1
     lds   R24, $0061
     lds   R25, $0060
     mov   R22, R24
     mov   R24, R25
     rcall lcdxy
     rjmp  l_017c
  l_01ab:
     ldd   R24, Y+5
     rcall piszdlcd
     rjmp  l_017c
  
     ...
  
 • Testo
 • Helpful post
  #2
  marek-c
  Level 19  
  
  
  Repeated variable name __c
  Repeated variable name __c within block. Rename it
  typedef debugging not supported
  COFF file contains inconsistencies or unsupported features. Debug info could be wrong or incomplete
  


  to musi zniknąć - pewnie jakieś problemy z bibliotekami...


  
  void czekaj(unsigned long pt) //procedura wytracania czasu
  {
  #define tau 10.38             //przybliżony przelicznik argumentu na ms
   unsigned char tp1;
  
   for(;pt>0;pt--)
   {
    for(tp1=255;tp1!=0;tp1--);
   }
  } 
  


  
   czekaj(1.64*tau);
  


  to ... moim skromnym zdaniem:
  1. zdaje się nie zadziała przez optymalizację, i ta pętla for(;pt>0;pt--)
  2. argument???? longint

  zamiast tego 'czekaj'

  
  #include avr/delay.h  //a może util/delay.h ??
  
  _delay_ms(x_ms);  //czeka x_ms milisekund
  
  _delay_us(x_us);  //czeka x_us mikrosekund
  


  Marek