Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Chrysler Voyager '96 2.5 TD - niedziałające piloty

j.starostecki 31 Jan 2009 09:52 7954 4
 • #1
  j.starostecki
  Level 11  
  witam, piloty przestały działać, jak można ponownie adaptować piloty? albo może jak obejść cały alarm, by mi się nie wyświetlał i pikał podczas jazdy "Alarm SET".

  Regulamin p. 11. Zmieniłem [sharp]
 • #2
  carrier
  Car alarms specialist
  CHRYSLER / JEEP
  Program Method A Program Metoda A
  Procedure Procedura
  1. 1. Press the LOCK button 5 times at 2 second intervals to synchronise transmitter. Naciśnij przycisk LOCK 5 razy w odstępach co 2 sekundy, aby zsynchronizować nadajnik.
  2. 2. Turn ignition ON, and wait for vehicle ignition Chimes to stop. Włącz zapłon, a czekać na pojazd zapłonu chimes zatrzymać.
  3. 3. Using any original working transmitter press the UNLOCK button for 4 to Korzystanie z jednej oryginalnej pracy nadajnika UNLOCK naciśnij przycisk 4, aby
  10 seconds. 10 sekund.
  4. 4. Within the 4 to 10 seconds continue pressing the UNLOCK button and W ciągu 4 do 10 sekund kontynuować naciskając przycisk UNLOCK i
  press the PANIC button for 1 second and then release both buttons at the naciśnij przycisk PANIC do 1 sekundy, a następnie zwolnij oba przyciski na
  same time. samym czasie. (FOR AN/DN release either button first). (Za / DN prasowa albo pierwszego przycisku). A chime will sound to A będzie dźwięk gongów
  indicate the programming mode has been entered. wskazuje tryb programowania, który został wpisany.
  5. 5. Press the LOCK and UNLCOCK buttons at the same time for 1 second and Naciśnij przycisk LOCK i UNLCOCK przyciski w tym samym czasie do 1 sekundy i
  release. zwolnienie. (For AN/DN a chime will sound). (Za / DN jeden wtórować będzie dźwięku).
  6. 6. Press and release any button and the chime will sound to indicate successful Naciśnij i zwolnij przycisk i wszelkie karylion dźwiękowy, aby wskazać udane
  programming (AN/DN the locks will cycle). programowania (AN / DN śluz będzie cykl).
  7. 7. Repeat steps 5 to 7 for additional remotes. Powtórz kroki od 5 do 7 dodatkowych pilotów.
  8. 8. Turn ignition OFF. Włącz zapłon OFF. Programming Programowanie

  Program Method B Program Metoda B
  Procedure Procedura
  1. 1. 1. 1. Press the LOCK button 5 times at 2 second intervals to synchronise Naciśnij przycisk LOCK 5 razy w odstępach co 2 sekundy, aby zsynchronizować
  transmitter. nadajnika.
  2. 2. Turn ignition ON, and wait for vehicle ignition Chimes to stop. Włącz zapłon, a czekać na pojazd zapłonu chimes zatrzymać.
  3. 3. Using any original working transmitter press the UNLOCK button for 4 to Korzystanie z jednej oryginalnej pracy nadajnika UNLOCK naciśnij przycisk 4, aby
  10 seconds. 10 sekund.
  4. 4. Continue to HOLD the UNLOCK button and press the PANIC button. Posiadają nadal UNLOCK przycisk i naciśnij przycisk PANIC. A A
  chime will sound to indicate programming mode has been entered. karylion dźwiękowy, aby wskazać, w trybie programowania, który został wpisany.
  5. 5. Press a button on the remote control of all that require programming including Naciśnięciu przycisku na pilocie wszystkich, które wymagają programowania w tym
  any existing remotes. wszelkie istniejące pilotów. A chime will sound for each remote programmed. A wtórować będzie dźwięku dla każdego zdalnego zaprogramowane.
  6. 6. Turn ignition OFF to exit program mode. Włącz zapłon OFF, aby zamknąć program Tryb.

  Program Method C Program Metoda C
  NOTE : DRBIII REQUIRED FOR THIS METHOD. UWAGA: wymagane DRBIII dla tej metody.
  Program Method D Program Metoda D
  Procedure Procedura
  1. 1. Locate the dark green program enable wire connected to Pin 1 of the Zlokalizuj ciemnozielonego programu włączyć drut podłączony do Pin 1 z
  OBD 16 pin connector under the left side of the Instrument Panel. 16 pinowe złącze OBD w lewej części tablicy rozdzielczej.
  2. 2. Connect the program enable more terminal to ground. Łączenie programu umożliwić bardziej terminalu do ziemi.
  3. 3. Insert the key into the ignition and turn ignition ON. Włóż klucz do zapłonu i włączyć zapłon ON. The central locking W centralny zamek
  will lock and unlock indicating program mode has been entered. będzie zablokować i odblokować program, wskazując tryb, który został wpisany.
  4. 4. Using the remote control to be programmed press the LOCK or UNLCCK Korzystanie z pilota zdalnego sterowania, które mają być zaprogramowane naciśnij LOCK lub UNLCCK
  buttons. przyciski. The locks will cycle to indicate programming has been successful. Śluz będzie cykl programowania wskazują, okazała się sukcesem.
  5. 5. Repeat step 4 for additional remotes. Powtórz krok 4 dla dodatkowych pilotów.
  6. 6. Disconnect program enable wire. Odłącz programu włączyć drutu.
  7. 7. Turn ignition OFF and remove key. Włącz zapłon OFF i usunąć klucz.
  8. 8. Test all remotes. Test wszystkich pilotów.
 • #3
  j.starostecki
  Level 11  
  Zapomniałem dodać że moje piloty nie posiadają przycisku "PANIC" czyli tylko "LOCK" i "UNLOCK" także ta procedura się nie bardzo mi przyda.
 • #4
  mr-perch
  Level 29  
  Nie musisz nic dodawać, wystarczy że przeczytasz dokładnie to, co podał Tobie Carrier (przetłumacz sobie sam, bo automat zrobił to kiepsko). Zwróć uwagę na procedurę D.
 • #5
  drivmaniack
  Level 10  
  Czy te same metody zadziałają w Chryslerze Town&Country 3.8, rocznik 2001 (nowsza wersja)?