Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Metrologia - kolokwium

elektronikopo 15 Kwi 2009 22:43 4521 0
 • #1
  elektronikopo
  Poziom 20  
  1 Podać różnice między obiektem rzeczywistym a jego modelem
  2 Podać przykład obiektu i jego różnych modeli
  3 Wyjasnić pojęcie wielkości i wartości podać przykłady
  4 Klasyfikacja wielkości (mezurant wielkości , nieistotne , wpływające) podać przykłady związane z wybranym obiektem
  5 zdefiniowac warunki normalne graniczne i odniesienia
  6 glowne rodzaje zródel wyników pomiarów i ich krótka charakterystyka
  7 Objaśnić model obliczania niepewności wyniku na podstawie funkcji wiążącej argumnety
  8 Wyjasnić związek miedzy odchyleniem standardowym i odchyleniem standardowym eksperymentalnym
  9 Wyjąsnic pojecia funkcji gestosci prawdopodobienstwa ( jakie informacje mozna uzyskać w tej funkcji )
  10 Wyjasnić na charakterystyce zwiazek miedzy błędem , niepewnością , wartością definicyjna , wynikiem pomiaru i poprawką
  11 Definicję błedu i poprawki(bezwzględnego i względnego)
  12 Wyjaśnić pojęcie niepewności wyniku pomiaru
  13 Wyjasnić pojęcie niepwności stadardowej rozszerzonej, złozonej, typu A i typu B podać wzory na niepewność rozszerzoną i złozona
  14 scharakteryzowac głowne żródła rozrzutu wyników pomiarowych

  Moje odpwoiedzi :

  Ad.1 Fizyka zajmuje się opisem modelu natomiast metrologia opisem obiektu rzeczywistego. Różnica między obiektem rzeczywistym , a jego modelem jest taka , że obiekt rzeczywisty uzyskuje się przez dokładny pomiar wielkości fizycznych , natomiast model otrzymujemy przez zastosowanie przybliżonego pomiaru z wartością teoretyczną tych wielkości. Obiekt rzeczywisty jest odzwierciedleniem rzeczywistym danego przedmiotu natomiast model jest przybliżeniem.
  Ad.2 Obiekt : gaz modele gaz doskonały , elektronowy nie mam pojęcia jakie modele podać do jakiegoś obiektu
  ADd.3 Wielkość – określona cecha lub właściwość obiektu , zjawiska lub substancji , którą można wyróżnić jakościowo i wyznaczyć ilościowo , której przyporządkuję się liczbę i jednostkę np. temperatura , ciśnienie , prędkość
  Wartość – wyrażenie ilościowe wielkości określone na ogół w postaci iloczynu liczby i jednostki miary np. 120V
  Ad.4 Wielkości mierzone – wielkości określone stanowiące pzredmoit pomiaru , uogólniona wielkość mierzona to mezurant np. temperatura
  Wielkości wpływające- wielkości , które warunkują stan danego mezurantu na wynik pomiaru np. ciśneinie
  Wielkości nieistotne – to te które nie mają istotnego wpływu na wynik pomiaru można je pominać w modelu np. siła wiatru
  Ad.5 Warunki normalne graniczne – zestaw wartości wielkości wpływających dla których zakłada się że określone charakterystyki metrologiczne narzędzia pomiarowego zawarte są w granicach w których narzędzia pomiarowe niepogorszy charakterystyki metrologicznej.
  Warunki normalne odniesienia -– zestaw wartości wielkości wpływających dla których zakłada się że określone charakterystyki metrologiczne narzędzia pomiarowego zawarte są w granicach , w których możliwe jest badanie urządzenia , kalibracja jego lub naprawa.
  Ad.6 Poprawka – to ta wartość ktorą należy dodać do wyniku pomiaru aby otrzymać wynik przybliżony tj. wartośc poprawna. Bład bezwzględny ze znakiem przeciwnym.

  Bład bezwgłedny – to różnica między wynikiem pomiaru , a jego wartością definicjną wielkości mierzonej.
  Bład względny – to iloraz błedu bezwzględnego i wartości definicyjnej wielkości mierzonej
  Ad.7 Niepewność wyniku pomiaru – bardzo często bład nei może być wynikiem nawet przybliżeniu ponieważ nie jest znana wartośc poprawna jest już lepszym w danych warunkach przybliżeniem wartości prawdziwej. Nadal istnieje jednak różnica między Xpopr. A Xdef w takim przypadku szacuje się granice przedziału w którym z przyczyn prawdopodobnych mieści się wartośc prawdziwa. Nazywa się go niepewnościa wyniku pomiaru
  AD8 Niepewność rozszerzona – wielokrotność niepewności standardowej U=k*u k – współczynnik rozszerzony 1-3
  Niepewność standardowa – przedział prawdopodobny tego że wynik końcowy znajduje się wewnetzr tego przedzialu to poziom nieufności 2u u – niepewnośc standardowa
  Każdemu wynikowi pomiaru można przyporządkować niepewności składowe , które sa powodowane róznymi wielkościami wpływającymi o nieznanych wartościach lub innymi przyczynami. Niepewności składowe można złożyć razem najczęściej przez obliczenie wartości średnich kwadratów niepewności składowych wzgłdnych z odpowiednią wagą. Otrzymamy w ten sposo© niepewność złożona.

  Metoda A
  Gdy wyniki poszczególnych pomiarów tej samej wielkości różnią się, wówczas niepewność obliczana jest na drodze analizy statystycznej wyników serii pojedynczych pomiarów. Zakłada się przy tym pewien rozkład statystyczny poszczególnych prób. Jeżeli błędy pomiarowe są losowe, tym rozkładem jest rozkład normalny. Wówczas, dla dużej ilości prób (powyżej 30), estymatorem niepewności pomiarowej jest odchylenie standardowe średniej (średni błąd średniej). Dla mniejszej ilości prób niepewność jest większa i równa iloczynowi odchylenia standardowego średniej i współczynnika wynikającego z rozkładu Studenta, który zależy od przyjętego poziomu ufności i liczby pomiarów.
  Metoda B
  Gdy wyniki pomiarów są takie same lub podlegają systematycznym zmianom, wówczas metody statystyczne nie mogą być zastosowane. Sytuacja taka występuje np. gdy:
  - klasa przyrządu jest niska w danych warunkach pomiaru (na przykład przy pomiarze długości ołówka linijką ze skalą centymetrową). Wówczas o niepewności pomiarowej decyduje klasa przyrządu (w przykładzie z linijką będzie to 1 cm).
  - mierzona wielkość zmienia się znacząco w czasie pomiaru z powodu warunków zewnętrznych, np. zmiany temperatury.
  Wyznaczając niepewność pomiaru należy uwzględnić wszystkie składowe mające wpływ na wynik pomiaru, obliczone obiema metodami.
  Ad.8 Źródła rozrzutu wyników pomiarów :
  - niezachowanie podstawowych układów warunków fizycznych przy prostej wartości mierzonej
  - niezachowanie podstawowych układów warunków fizycznych użtego wzorca


  Prosze o napisanie dobrych odpowiedzi do tego mam jutro z tego kolowium prosze bardzo