Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Odczyt danych z AVR przez RS232 Delphi

lolek50 20 Aug 2009 14:39 4596 7
 • #1
  lolek50
  Level 10  
  Witam!

  Mam problem zodczytem danych z RS - wykorzystuje komponent Tcomport, procedury odczytu znalazłem na elektrodzie, jednak mimo wszytko nic mi nie działa.
  AVR wysyła temperaturę w formacie np. 23.4 (string), jeśli korzytam z emulatora BASCOM lub Hyperterminala wszystko jest OK, dane są poprawnie odczytywane, zaś przez załączony poniżej programik Delphi nie ma jakiejkolwiek reakcji, jednz co działa w tym programie to okno ustawień com'a.
  Co jest nie tak? może konieczne są jakieś ustawienia w kontrolce Tcomport? lub coś innego czego nie zauważam? prosze o pomoc.  Code:
  unit Unit1;
  

  interface

  uses
    Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
    Dialogs, StdCtrls, Buttons, CPort, CPortCtl;

  type
    TForm1 = class(TForm)
      BitBtn1: TBitBtn;
      Button1: TButton ;
      ComPort1: TComPort;
      Memo1: TMemo;
      ComLed1: TComLed;
      ComLed2: TComLed;
      procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
      procedure ComPortRxChar(Sender: TObject; Count: Integer);
      procedure Button1Click(Sender: TObject);    private
      { Private declarations }
    public
      { Public declarations }
    end;

  var
    Form1: TForm1;

  implementation

  {$R *.dfm}

  procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
  begin
    if ComPort1.Connected then
    begin
      ComPort1.Close;
    end else begin
      ComPort1.Open;
  end;
  end;

  procedure TForm1.ComPortRxChar(Sender: TObject; Count: Integer);
  var
    Str: String;
  begin
    ComPort1.ReadStr(Str, Count);
    Memo1.Text := Memo1.Text + Str;
  end;


  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  begin
   ComPort1.ShowSetupDialog;
  end;


  end.
 • #2
  scotch
  Level 28  
  Trchę niejasna procedura:
  procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
  begin
  if ComPort1.Connected then - jeśli podłączony
  begin
  ComPort1.Close; - zamknięcie poru
  end else begin
  ComPort1.Open; - jeśli nie podłączony otwarcie portu
  end;
  end;

  Może tutaj błąd , chyba że się mylę .
 • #3
  User removed account
  User removed account  
 • #4
  scotch
  Level 28  
  albertb słusznie zwróciłeś na to uwagę , moje przeoczenie :cry: . Jest obsługa 2 przysisków
  procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); - ten na którego zwróciłem uwagę we wcześniejszym poście oraz
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); -setup portu .
  Natomiast procedura: procedure TForm1.ComPortRxChar(Sender: TObject; Count: Integer); nie jest nigdzie wywoływana . Mniemam że odpowiada za zczytywanie portu .Być może dlatego program nie działa
 • #5
  User removed account
  User removed account  
 • #6
  lolek50
  Level 10  
  Dzięki Oloam dopiero zaczynam i rzeczywiście tego nie zrobiłem teraz chdzi wszystko wyśmienicie.

  Potrzebowałbym jeszcze podpowiedzi jak z tego Stringa wyciągnąć liczbę tak abym ją mógł wyswietlić w TLabel albo TEdit, docelowo chcę te wartości zmaieścić na wykresie - ma to być forma rejestratora temperatury.

  Pozdr.
  Lolek50
 • #7
  superb-s1
  Level 11  
  witam mam też też ten sam problem co kolega. od razu mówię w delphi jestem zielony kiedyś coś tam się przewinęło w szkole czy ktoś z was mógł by mi powiedzieć
  Quote:
  Procedura ComPortRxChar znajduje się w zdarzeniach comport i musi być powiązana z komponentem
  jak to zrobić gdzie odpisać żeby działało
 • #8
  smaka_mike
  Level 1  
  Nie wiem co macie źle w swoich projektach. Wstawię swój kod, który działa na 100 %.
  Jedno co mi się w nim nie podoba to jak odczytuje dane na przykład ze skanera kodów kreskowych to wstawia mi do Memo 8 znaków, dalsze są w kolejnej linii. Próbowałem to rozwiązać ale na razie bez rezultatu.

  Udało mi się rozwiązać problem wstawiania tylko 8 znaków w 1 linii - problemem była wielkość buforu od COM-a. Rozwiązanie okazało się banalne - wystarczyło dorzucić timer. W najbliższym czasie uaktualnię kod. Interwał timera - 100

  Nie jestem doświadczonym programistą więc słowa krytyki proszę zostawić dla siebie.

  Jeśli kogoś interesuje przesłanie projektu na maila to proszę pisać
  smaka(malpa)o2.pl

  W projekcie są dwa unity
  1 - Port1
  2 - ASCII

  Z innych rzeczy, które trzeba wiedzieć to to, że w unicie ASCII jest tabela TStringGrid, ilość kolumn - 5, ilość wierszy - 128.

  Quote:
  unit Port1;  interface  uses

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

  Dialogs, StdCtrls, Buttons, CPort, CPortCtl, Menus, ExtCtrls;  type

  TForm1 = class(TForm)

  Memo1: TMemo;

  Settings: TButton;

  SpeedButtonOpen: TSpeedButton;

  SpeedButtonClose: TSpeedButton;

  ComPort: TComPort;

  Button1: TButton;

  Button2: TButton;

  MainMenu1: TMainMenu;

  About1: TMenuItem;

  Info1: TMenuItem;

  Timer1: TTimer;

  procedure SpeedButtonOpenClick(Sender: TObject);

  procedure SpeedButtonCloseClick(Sender: TObject);

  procedure SettingsClick(Sender: TObject);

  procedure ComPortRxChar(Sender: TObject; Count: Integer);

  procedure FormCreate(Sender: TObject);

  procedure Button1Click(Sender: TObject);

  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

  procedure Button2Click(Sender: TObject);

  procedure Info1Click(Sender: TObject);

  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);

  private

  { Private declarations }

  public

  { Public declarations }

  end;  var

  Form1: TForm1;

  implementation

  uses

  ASCII, About;

  {$R *.dfm}  const

  Flag_EoF = $0020;  var

  Str_in : String;  //Check if Char is Hex

  function isHex(str: ShortString): Boolean;

  begin

  if (ord(str[1])<20) or (ord(str[1])>126) then

  result:=TRUE

  else

  result:=FALSE;

  end;

  //***************************************  //Conversion hex to str

  function hex2str(hex:string):string;

  var

  i:integer;

  s:string;  begin

  s:='';

  i:=1;

  while i<=length(hex) do

  begin

  s:=s+chr(strtoint('$'+copy(hex,i,2)));

  i:=i+2;

  end;

  result:=s;

  end;

  //***************************************  //Return symbol of Hex

  function returnPref_Suf(str: ShortString; pref_suf: Integer): Shortstring;

  begin

  case ord(str[1]) of

  0 : result:= '[NUL]';

  1 : result:= '[SOH]';

  2 : result:= '[STX]';

  3 : result:= '[ETX]';

  4 : result:= '[EOT]';

  5 : result:= '[ENQ]';

  6 : result:= '[ACK]';

  7 : result:= '[BEL]';

  8 : result:= '[BS]';

  9 : result:= '[TAB]';

  10 : result:= '[LF]';

  11 : result:= '[VT]';

  12 : result:= '[FF]';

  13 : result:= '[CR]';

  14 : result:= '[SO]';

  15 : result:= '[SI]';

  16 : result:= '[DLE]';

  17 : result:= '[DC1]';

  18 : result:= '[DC2]';

  19 : result:= '[DC3]';

  20 : result:= '[DC4]';

  21 : result:= '[NAK]';

  22 : result:= '[SYN]';

  23 : result:= '[ETB]';

  24 : result:= '[CAN]';

  25 : result:= '[EM]';

  else

  if pref_suf=1 then

  result:= '[Prefix = (' + IntToHex(ord(str[1]),2) + ')Hex]'

  else

  result:= '[Sufix (' + IntToHex(ord(str[1]),2) + ')Hex]'  end;

  end;

  //***************************************  procedure TForm1.SpeedButtonOpenClick(Sender: TObject);

  begin

  ComPort.Open;

  SpeedButtonOpen.Down:=TRUE;

  SpeedButtonOpen.Caption:='Opened';

  SpeedButtonClose.Caption:='Close';

  Settings.Enabled:= FALSE;

  end;  procedure TForm1.SpeedButtonCloseClick(Sender: TObject);

  begin

  ComPort.Close;

  SpeedButtonClose.Down:=TRUE;

  SpeedButtonOpen.Caption:='Open';

  SpeedButtonClose.Caption:='Closed';

  Settings.Enabled:= TRUE;

  end;  procedure TForm1.SettingsClick(Sender: TObject);

  begin

  ComPort.ShowSetupDialog;

  end;  procedure TForm1.ComPortRxChar(Sender: TObject; Count: Integer);

  var

  Str,Str_p: String;

  i, pref_suf: Integer;  begin

  Timer1.Enabled := False;  ComPort.ReadStr(Str, Count);  Str_p:='';

  pref_suf:=1;

  for i:=1 to length(Str) do

  begin

  if isHex(Str[i]) then

  begin

  Str_p:=Str_p + returnPref_Suf(Str[i],pref_suf);

  pref_suf:=2;

  end

  else

  Str_p:=Str_p + Str[i];

  end;  Str_in := Str_in + Str_p;  Timer1.Enabled := True;  end;  procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

  begin

  Memo1.Lines.Clear;

  Str_in := '';

  end;  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

  begin

  Memo1.Lines.Clear;

  end;  procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);

  begin

  if ComPort.Connected then

  ComPort.Close;

  end;  procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

  begin

  ASCII.Form2.Show;

  end;  procedure TForm1.Info1Click(Sender: TObject);

  begin

  About.Form3.Show;

  end;  procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
  //interval = 100
  begin

  Memo1.Text := Memo1.Text + Str_in + #13#10;

  Str_in := '';

  Timer1.Enabled := False;

  end;  end.  Quote:
  unit ASCII;  interface  uses

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

  Dialogs, Grids;  type

  TForm2 = class(TForm)

  Tabela: TStringGrid;

  procedure FormCreate(Sender: TObject);

  procedure TabelaDrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;

  Rect: TRect; State: TGridDrawState);

  private

  { Private declarations }

  public

  { Public declarations }

  end;  var

  Form2: TForm2;  implementation  {$R *.dfm}

  //Konwersja int na oct

  function int2oct(int:int64):string;

  var

  strtemp:string;

  begin

  if int=0 then

  result:='0'

  else

  begin

  while int>0 do

  begin

  insert(inttostr(int mod 8 ),strtemp,1);

  int:= int div 8;

  end;

  result:=(strtemp);

  end;

  end;  //**************************************  //Konwersja hex to str

  function hex2str(hex:string):string;

  var

  i:integer;

  s:string;  begin

  s:='';

  i:=1;

  while i<=length(hex) do

  begin

  s:=s+chr(strtoint('$'+copy(hex,i,2)));

  i:=i+2;

  end;

  result:=s;

  end;

  //**************************************  //**************************************

  procedure fill(var s: TStringGrid);

  var

  x: Integer;  begin

  with s do

  begin

  for x:=1 to (s.RowCount-1) do

  begin

  Cells[0,x]:= IntToStr(x-1);

  Cells[1,x]:= IntToHex((x-1),2);

  Cells[2,x]:= int2oct(x-1);

  if ((x>32) and (x<=127)) then

  Cells[3,x]:=hex2str(Cells[1,x]);

  end;

  end;

  end;

  //***************************************  procedure TForm2.FormCreate(Sender: TObject);

  begin

  Tabela.Cells[0,0]:= 'Dec';

  Tabela.Cells[1,0]:= 'Hex';

  Tabela.Cells[2,0]:= 'Oct';

  Tabela.Cells[3,0]:= 'Char';

  Tabela.Cells[4,0]:= 'Comment';

  fill(Tabela);  //Comments

  Tabela.Cells[3,1]:= 'NUL';

  Tabela.Cells[4,1]:= '(null)';

  Tabela.Cells[3,2]:= 'SOH';

  Tabela.Cells[4,2]:= '(start of heading)';

  Tabela.Cells[3,3]:= 'STX';

  Tabela.Cells[4,3]:= '(start of text)';

  Tabela.Cells[3,4]:= 'ETX';

  Tabela.Cells[4,4]:= '(end of text)';

  Tabela.Cells[3,5]:= 'EOT';

  Tabela.Cells[4,5]:= '(end of transmistion)';

  Tabela.Cells[3,6]:= 'ENQ';

  Tabela.Cells[4,6]:= '(enquiry)';

  Tabela.Cells[3,7]:= 'ACK';

  Tabela.Cells[4,7]:= '(acknowledge)';

  Tabela.Cells[3,8]:= 'BEL';

  Tabela.Cells[4,8]:= '(bell)';

  Tabela.Cells[3,9]:= 'BS';

  Tabela.Cells[4,9]:= '(backspace)';

  Tabela.Cells[3,10]:= 'TAB';

  Tabela.Cells[4,10]:= '(horizontal tab)';

  Tabela.Cells[3,11]:= 'LF';

  Tabela.Cells[4,11]:= '(NL line feed, new line)';

  Tabela.Cells[3,12]:= 'VT';

  Tabela.Cells[4,12]:= '(vertical tab)';

  Tabela.Cells[3,13]:= 'FF';

  Tabela.Cells[4,13]:= '(NP form feed, new page)';

  Tabela.Cells[3,14]:= 'CR';

  Tabela.Cells[4,14]:= '(carriage return)';

  Tabela.Cells[3,15]:= 'SO';

  Tabela.Cells[4,15]:= '(shift out)';

  Tabela.Cells[3,16]:= 'SI';

  Tabela.Cells[4,16]:= '(shift in)';

  Tabela.Cells[3,17]:= 'DLE';

  Tabela.Cells[4,17]:= '(data link escape)';

  Tabela.Cells[3,18]:= 'DC1';

  Tabela.Cells[4,18]:= '(device control 1)';

  Tabela.Cells[3,19]:= 'DC2';

  Tabela.Cells[4,19]:= '(device control 2)';

  Tabela.Cells[3,20]:= 'DC3';

  Tabela.Cells[4,20]:= '(device control 3)';

  Tabela.Cells[3,21]:= 'DC 4';

  Tabela.Cells[4,21]:= '(device control 4)';

  Tabela.Cells[3,22]:= 'NAK';

  Tabela.Cells[4,22]:= '(negative acknowledge)';

  Tabela.Cells[3,23]:= 'SYN';

  Tabela.Cells[4,23]:= '(synchronous idle)';

  Tabela.Cells[3,24]:= 'ETB';

  Tabela.Cells[4,24]:= '(end of trans. block)';

  Tabela.Cells[3,25]:= 'CAN';

  Tabela.Cells[4,25]:= '(cancel)';

  Tabela.Cells[3,26]:= 'EM';

  Tabela.Cells[4,26]:= '(end of medium)';

  Tabela.Cells[3,27]:= 'SUB';

  Tabela.Cells[4,27]:= '(substitute)';

  Tabela.Cells[3,28]:= 'ESC';

  Tabela.Cells[4,28]:= '(escape)';

  Tabela.Cells[3,29]:= 'FS';

  Tabela.Cells[4,29]:= '(file separator)';

  Tabela.Cells[3,30]:= 'GS';

  Tabela.Cells[4,30]:= '(group separator)';

  Tabela.Cells[3,31]:= 'RS';

  Tabela.Cells[4,31]:= '(record separator)';

  Tabela.Cells[3,32]:= 'US';

  Tabela.Cells[4,32]:= '(unit separator)';

  Tabela.Cells[3,33]:= 'Space';

  //Tabela.Cells[3,127]:= 'DEL';

  end;

  procedure TForm2.TabelaDrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer;

  Rect: TRect; State: TGridDrawState);

  var

  s: String;  begin

  if ((ACol=3) and (ARow>0)) then

  begin

  Tabela.Canvas.Font.Color:=clRed;  //do kolorowania tla

  //Tabela.Canvas.Brush.Color:= clRed;

  //Tabela.Canvas.FillRect(Rect);

  s:= Tabela.Cells[Acol,ARow];

  Tabela.Canvas.TextOut(Rect.Left+2,Rect.Top+2,s);

  end;

  end;  end.