Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wyświetlacz od Nokii 3310, Bascom - komendy,obsługa

tyrystor12 14 Nov 2009 00:49 10778 9
 • #1
  tyrystor12
  Level 9  
  Witam .
  Od pewnego czasu poszukuję informacji na temat obsługi monochromatycznego wyświetlacza graficznego od Nokii 3310 w Bascomie, ale na razie nic konkretnego nie znalazłem. W internecie jest wiele tematów na ten temat, ale żaden mi nie pomógł. Chodzi mi o :

  1. Obsługę wyświetlacza - Jaka najlepsza jest częstotliwość odświeżania, jak skonfigurować parametry wyświetlacza w Bascomie?... (Config......,.....,...)
  2. Jakie są komendy sterujące pracą wyświetlacza w Bascomie ? - jak się ich używa itp...
  3. W jaki sposób narysować dowolna figurę geometryczną, nadać jej wypełnienie, wyświetlić tekst?
  4. Jakie są wymagania w stosunku do mikro-kontrolera AVR - pamięć ... (czy np. MEGA8 się nada do prostych zastosowań?
  Za wszelkie odpowiedzi dziękuję.
 • Helpful post
  #2
  ZbeeGin
  Level 39  
  tyrystor12 wrote:
  1. Obsługę wyświetlacza - Jaka najlepsza jest częstotliwość odświeżania, jak skonfigurować parametry wyświetlacza w Bascomie?... (Config......,.....,...)

  Zapomnij. Bascom nie ma natywnej obsługi tego wyświetlacza.

  tyrystor12 wrote:
  2. Jakie są komendy sterujące pracą wyświetlacza w Bascomie ? - jak się ich używa itp...

  Też zapomnij. Nie ma takich.

  Lepiej użyj forumowej/sieciowej wyszukiwarki, rusz głową i napisz sam.
 • Helpful post
  #3
  M. S.
  Level 34  
  Prześledź to: (co zbyteczne, wyrzuć. Mega 8 daje radę)
  Code:
  '-----------LCD for Nokia 3310 and Mega AVR---------------------------------------
  
  '
  'Based on Louis Frigon program in C: "Nokia LCD Library" at www.microsyl.com
  'and
  'Darek Dobrowolski program in Bascom: "Wysterowanie wyświetlacza LCD LPH7779(Nokia 3310) przez ATmega128L cz.1,2,3" at
  'http://maxparadys.w.interia.pl/avr.htm
  '
  'I think bitmap prepared with FastLCD from http://www.fastavr.com/
  '
  '
  'By RGB 12.06.05
  '
  'Bascom AVR 1.11.7.7
  '--------------------------------------------------------------------------------

  'Set in Options, Compiler:
  'Hwstc = 128
  'Softstc = 128
  'Frame = 128

  $regfile = "m8def.dat"
  $crystal = 4000000


  'LCD VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
  Config Pinb.0 = Output
  Config Pinb.2 = Output
  Config Pinb.1 = Output

  Config Pinb.3 = Output
  Config Pinb.5 = Output
  Enable Interrupts
  Enable Spi

  Config Spi = Hard , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1
  Spiinit

  '---------------------- LCD vars  ----------------------------
  Dim Lcd_data As Byte
  Dim Updatelcd As Bit                                        '1 = Update
  Dim Lcd_cache(504) As Byte                                  'data to send to LCD RAM
  Dim Lcdcacheidx As Word                                     'pointer
  Dim Ch As Byte


  '---------------------- Aliases ------------------------------------
  Lcd_dc Alias Portb.0                                        'low = command mode, high = data
  Lcd_sce Alias Portb.2                                       'low = enable LCD SPI, high = SPI disable
  Lcd_rst Alias Portb.1                                       'low = reset

  '--------------------- LCD constants -----------------------------
  Const Lcd_inver = &H0D                                      'inverted  screen (after normal command mode)
  Const Lcd_normal = &H0C                                     'normal  screen (after normal command mode)
  Const Test = &H09                                           'All pixels on (after normal command mode)
  Const Normal_command = &H20                                 'normal command mode

  '--------------------- LCD Sub declarations -------------------------
  Declare Sub Lcd_cmd(byval Command As Byte )
  Declare Sub Lcdinit
  Declare Sub Lcdclear
  Declare Sub Lcdupdate
  Declare Sub Lcdgoxy(byval X As Byte , Byval Y As Byte)
  'from 1,1 to 14,6
  Declare Sub Lcdchr(byval Ch As Byte , Byval Lcdfontsize As Byte , Byval Ch_inv As Byte)
  'ch=character, Lcdfontsize 1 = high 1, Lcdfontsize 2=high 2, Ch_inv 1=inverse
  Declare Sub Lcdstr(byval Lcdstring As String , Byval Lcdfontsize As Byte , Byval Ch_inv As Byte)
  'lcdstring = string to LCD, Lcdfontsize 1 = high 1, Lcdfontsize 2=high 2, Ch_inv 1=inverse
  Declare Sub Lcdpixel(byval X As Byte , Byval Y As Byte , Byval Pixelmode As Byte )
  'x 1-84, y 1-48, pixelmode 0=OFF, pixelmode 1=ON, pixelmode 2=XOR
  Declare Sub Lcdline(byval X1 As Byte , Byval Y1 As Byte , Byval X2 As Byte , Byval Y2 As Byte , Byval Pixelmode As Byte )
  'xy1=start, xy2=end of line, pixelmode as in Lcdpixel
  Declare Sub Lcdrectangle(byval X3 As Byte , Byval Y3 As Byte , Byval Wide As Byte , Byval Height As Byte)
  Declare Sub Show(byval Xx As Byte , Byval Yy As Byte)
  'show bitmap from program memory. XX 1 to (84-_width), YY 1 to 6 (n*8)
  Declare Sub Clearshow(byval Xx As Byte , Byval Yy As Byte)
  'clear window last show
  'LCD ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  '--------------------- LCD Init ----------------------------------
  Call Lcdinit                                                'must be first in program!!!

  'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv DEMO VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

  Dim Ii As Byte
  Dim Wsk As Byte
  Wsk = 0

  Do
     Lcdclear

     Lcdgoxy 6 , 5
     Lcdstr "Text" , 1 , 0
     Lcdupdate
     Wait 2

     Lcdgoxy 1 , 1
     Lcdstr "Normal" , 1 , 0
     Lcdupdate
     Wait 2

     Lcdgoxy 9 , 1
     Lcdstr "Inwers" , 1 , 1
     Lcdupdate
     Wait 2

     Lcdgoxy 1 , 3
     Lcdstr "Double" , 2 , 0
     Lcdupdate
     Wait 2

     Lcdgoxy 1 , 3
     Lcdstr "Bitmap" , 2 , 0
     Restore Egypt
     Show 1 , 4
     Lcdupdate
     Wait 3

     Lcdclear

     Lcdgoxy 3 , 3
     Lcdstr "  Pixels " , 1 , 0
     Lcdupdate
     Wait 1

     For Ii = 1 To 84
        If Wsk = 0 Then
           Wsk = 1
        Else
           Wsk = 0
        End If
        Lcdpixel Ii , 8 , Wsk
        Lcdupdate
        Waitms 10
     Next Ii

     Lcdgoxy 3 , 3
     Lcdstr "  Line   " , 1 , 0
     Lcdupdate
     Wait 1
     Lcdline 1 , 1 , 84 , 48 , 1
     Lcdupdate
     Wait 3

     Lcdgoxy 3 , 3
     Lcdstr "  Line XOR" , 1 , 1
     Lcdgoxy 3 , 4
     Lcdstr "          " , 1 , 1
     Lcdupdate
     Wait 1
     Lcdline 84 , 1 , 1 , 48 , 2
     Lcdupdate
     Wait 3

     Lcdgoxy 3 , 3
     Lcdstr "Rectangle " , 1 , 0
     Lcdupdate
     Wait 1

     Lcdrectangle 3 , 3 , 80 , 43
     Lcdupdate
     Wait 2

   Loop

  '^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ DEMO ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  '  ----------------------- LCD subroutines -----------------------

  '----------------------- Lcd_cmd (Command) ----------------------
  Sub Lcd_cmd(byval Command As Byte )
     Reset Lcd_sce                                            ' SPI enable
     Reset Lcd_dc                                             ' command mode
     Spiout Command , 1
     Set Lcd_dc                                               ' data mode
     Set Lcd_sce                                              ' data mode
  End Sub

  '----------------------- Lcdinit ------------------------------
  Sub Lcdinit
     Waitms 5
     Reset Lcd_rst                                            'RESET LCD
     Waitms 5
     Set Lcd_rst                                              'end of reset
     Set Lcd_sce                                              'in Lcd_cmd() will be "L"!
     Call Lcd_cmd(&H21)                                       'extended command mode
     Call Lcd_cmd(&Hf8)                                       'c8LCD contrast (mayby you must change)
     Call Lcd_cmd(&H06)                                        'temperature compensation
     Call Lcd_cmd(&H13)                                        'bias 1:48
     Call Lcd_cmd(&H20)                                        'normal command mode
     Call Lcd_cmd(&H0c)                                        'normal display
     Call Lcd_cmd(&H40)                                        'Y=0
     Call Lcd_cmd(&H80)                                        'X=0
     Call Lcdclear
     Call Lcdupdate
  End Sub

  '---------------------- Lcdclear ------------------------------
  Sub Lcdclear
     Local I As Word
     For I = 1 To 504
         Lcd_cache(i) = 0
     Next I
  '    Lcdcacheidx = 1
  End Sub
  '--------------------- Lcdupdate -------------------------------
  'copy full LCD_cache to LCD RAM
  Sub Lcdupdate
     Local I As Word
     Call Lcd_cmd(&H80)                                        'sets 0 X-addr of RAM
     Call Lcd_cmd(&H40)                                        'sets 0 Y-addr of RAM
     For I = 1 To 504
       Lcd_data = Lcd_cache(i)
       Reset Lcd_sce                                          'SPI to LCD enable
       Set Lcd_dc                                             'Data
       Spiout Lcd_data , 1
       While Spsr.7 = 1                                       'wait until SPIF = 0
       Wend
       Reset Lcd_dc
       Set Lcd_sce                                            'SPI to LCD disable
     Next I
     Updatelcd = 0
  End Sub

  '--------------------- Lcdgoxy--------------------------------
  Sub Lcdgoxy(byval X As Byte , Byval Y As Byte)              'from 1,1 to 14,6
     Local I As Word
     Local J As Word
     X = X - 1
     I = X
     I = I * 6
     Y = Y - 1
     J = Y
     J = Y * 84
     Lcdcacheidx = I + J
     Incr Lcdcacheidx                                         'Lcdchacheidx 1-504!
  End Sub

  '------------------ Lcdchr-------------------------------------
  Sub Lcdchr(byval Ch As Byte , Byval Lcdfontsize As Byte , Byval Ch_inv As Byte)       '1 character on LCD
     Local I As Byte
     Local J As Word
     Local K As Byte
     Local Ba As Byte
     Local Bb As Byte
     Local Tmpidx As Word
     Local Tmpidx1 As Word
     If Ch < &H20 Then Ch = 92
     If Ch > &H7B Then Ch = 92
     J = Ch - 32
     J = J * 5
     If Lcdfontsize = 1 Then
        For I = 1 To 6
           K = Lookup(j , Fontlookup)
           If Ch_inv = 1 Then                                 'negative
              If I = 6 Then                                   'black for 6 row
                 K = 255
              Else
                 K = K Xor &HFF
              End If
           Else
              If I = 6 Then                                   'white for 6 row
                 K = 0
              End If
           End If

           Lcd_cache(lcdcacheidx) = K
           Incr Lcdcacheidx
           Incr J
        Next I
     Else                                                     'high 2
        Tmpidx = Lcdcacheidx - 84                             'signs go up and can't be at 1,x
        For I = 1 To 6
           If I = 6 Then
              If Ch_inv = 1 Then
                 K = 255
              Else
                 K = 0
              End If
           Else
              K = Lookup(j , Fontlookup)
              If Ch_inv = 1 Then
                 K = K Xor &HFF
              End If
           End If
           Ba.0 = K.0
           Ba.1 = K.0
           Ba.2 = K.1
           Ba.3 = K.1
           Ba.4 = K.2
           Ba.5 = K.2
           Ba.6 = K.3
           Ba.7 = K.3

           Bb.0 = K.4
           Bb.1 = K.4
           Bb.2 = K.5
           Bb.3 = K.5
           Bb.4 = K.6
           Bb.5 = K.6
           Bb.6 = K.7
           Bb.7 = K.7

           Lcd_cache(tmpidx) = Ba                             'up of character
           Incr Tmpidx
           Lcd_cache(tmpidx) = Ba                             'double wide
           Incr Tmpidx
           Tmpidx1 = Tmpidx + 82
           Lcd_cache(tmpidx1) = Bb                            'down of character
           Incr Tmpidx1
           Lcd_cache(tmpidx1) = Bb                            'double wide
           Incr J
        Next I
        Lcdcacheidx = Lcdcacheidx + 12                        '6+6
    End If
    Kon_lcdchr:
  End Sub
  '-------------------- Lcdstr----------------------------------------
  Sub Lcdstr(lcdstring As String , Lcdfontsize As Byte , Ch_inv As Byte)
     Local M As Byte
     Local N As String * 1
     For M = 1 To Len(lcdstring)
        N = Mid(lcdstring , M , 1)
        Ch = Asc(n)
        Call Lcdchr(ch , Lcdfontsize , Ch_inv )
     Next M
  End Sub
  '------------------- Lcdpixel --------------------------------------
  Sub Lcdpixel(x As Byte , Y As Byte , Pixelmode As Byte )
     Local Index As Word
     Local Offset As Byte
     Local I As Byte
     If X > 84 Then Goto End_lcdpixel
     If Y > 48 Then Goto End_lcdpixel
     Y = Y - 1
     Index = Y / 8
     Index = Index * 84
     Index = Index + X
     Offset = Y / 8
     Offset = Offset * 8
     Offset = Y - Offset
     Lcd_data = Lcd_cache(index)
     I = 1
     Shift I , Left , Offset
     Select Case Pixelmode
     Case 0:                                                  'pixel off
        I = I Xor &HFF
        Lcd_data = Lcd_data And I
     Case 1:                                                  'pixel on
        Lcd_data = Lcd_data Or I
     Case 2:                                                  'pixel xor
        Lcd_data = Lcd_data Xor I
     End Select
     Lcd_cache(index) = Lcd_data
  End_lcdpixel:
  End Sub
  '----------------------- Lcdline ------------------------------------
  Sub Lcdline(x1 As Byte , Y1 As Byte , X2 As Byte , Y2 As Byte , Pixelmode As Byte )
     Local Dx As Integer
     Local Dy As Integer
     Local Stepx As Integer
     Local Stepy As Integer
     Local Fraction As Integer
     Local I As Byte

     Dy = Y2 - Y1
     Dx = X2 - X1

     If Dy < 0 Then
        Dy = -dy
        Stepy = -1
     Else
        Stepy = 1
     End If
     If Dx < 0 Then
        Dx = -dx
        Stepx = -1
     Else
        Stepx = 1
     End If
     Shift Dx , Left , 1                                      '-2
     Shift Dy , Left , 1                                      '-2
     Call Lcdpixel(x1 , Y1 , Pixelmode)

     If Dx > Dy Then
        I = Dx
        Shift I , Right , 1                                   '/2
        Fraction = Dy - I
        While X1 <> X2
           If Fraction >= 0 Then
              Y1 = Y1 + Stepy
              Fraction = Fraction - Dx
           End If
           X1 = X1 + Stepx
           Fraction = Fraction + Dy
           Call Lcdpixel(x1 , Y1 , Pixelmode)
        Wend
     Else
        I = Dy
        Shift I , Right , 1                                   '/2
        Fraction = Dx - I
        While Y1 <> Y2
           If Fraction >= 0 Then
              X1 = X1 + Stepx
              Fraction = Fraction - Dy
           End If
           Y1 = Y1 + Stepy
           Fraction = Fraction + Dx
           Call Lcdpixel(x1 , Y1 , Pixelmode)
        Wend
     End If
  Updatelcd = 1
  End Sub

  '  ----------------------- LCDrectangle -----------------------

  Sub Lcdrectangle(x3 As Byte , Y3 As Byte , Wide As Byte , Height As Byte)
      Wide = X3 + Wide
      Decr Wide
      Height = Y3 + Height
      Decr Height
      Call Lcdline(x3 , Y3 , Wide , Y3 , 1 )
      Call Lcdline(x3 , Height , Wide , Height , 1 )
      Call Lcdline(x3 , Y3 , X3 , Height , 1 )
      Call Lcdline(wide , Y3 , Wide , Height , 1 )
  End Sub

   '--------------------- Show ----------------------
   'XX 1 to (84-_width), YY 1 to 6 (n*8)
   'must be RESTORE "data to show" before CALL it subrotine
  Sub Show(xx As Byte , Yy As Byte)
     Local Swidth As Byte
     Local Shigh As Byte
     Local Cacheidx As Word
     Local I As Byte
     Local J As Byte
     Local K As Byte
     Local L As Byte
     Read Swidth
     Read Shigh
     K = Yy + Shigh
     K = K - 1
     L = Xx + Swidth
     L = L - 1
     If K > 6 Then Goto End_show
     If L > 84 Then Goto End_show

     For I = Yy To K
     Cacheidx = I - 1
        Cacheidx = Cacheidx * 84
        Cacheidx = Cacheidx + Xx
        For J = Xx To L
           Read Ch
           Lcd_cache(cacheidx) = Ch
           Incr Cacheidx
        Next J
     Next I
     Updatelcd = 1
     End_show:
  End Sub

  '--------------------- ClearShow ----------------------
  'XX 1 to (84-_width), YY 1 to 6 (n*8)
  'must be RESTORE "data to show" before CALL it subrotine
  Sub Clearshow(xx As Byte , Yy As Byte)
     Local Swidth As Byte
     Local Shigh As Byte
     Local Cacheidx As Word
     Local I As Byte
     Local J As Byte
     Local K As Byte
     Local L As Byte
     Read Swidth
     Read Shigh
     K = Yy + Shigh
     K = K - 1
     L = Xx + Swidth
     L = L - 1
     For I = Yy To K
     Cacheidx = I - 1
        Cacheidx = Cacheidx * 84
        Cacheidx = Cacheidx + Xx
        For J = Xx To L
           Lcd_cache(cacheidx) = 0
           Incr Cacheidx
        Next J
     Next I
     Updatelcd = 1
  End Sub


  End                                                         'end program                                                                             'end program


  '                              Character generator

  '     This table defines the standard ASCII characters in a 5x7 dot format.
  '------------------------------------------------------------------------------/
  $data
  Fontlookup:
  Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 ,                     ' sp
  Data &H00 , &H00 , &H2F , &H00 , &H00 ,                     ' !
  Data &H00 , &H07 , &H00 , &H07 , &H00 , ' "
  Data &H14 , &H7F , &H14 , &H7F , &H14 ,                     ' #
  Data &H24 , &H2A , &H7F , &H2A , &H12 ,                     ' $
  Data &HC4 , &HC8 , &H10 , &H26 , &H46 ,                     ' %
  Data &H36 , &H49 , &H55 , &H22 , &H50 ,                     ' &
  Data &H00 , &H05 , &H03 , &H00 , &H00 ,                     ' '
  Data &H00 , &H1C , &H22 , &H41 , &H00 ,                     ' (
  Data &H00 , &H41 , &H22 , &H1C , &H00 ,                     ' )
  Data &H14 , &H08 , &H3E , &H08 , &H14 ,                     ' -
  Data &H08 , &H08 , &H3E , &H08 , &H08 ,                     ' +
  Data &H00 , &H00 , &H50 , &H30 , &H00 ,                     ' ,
  Data &H10 , &H10 , &H10 , &H10 , &H10 ,                     ' -
  Data &H00 , &H60 , &H60 , &H00 , &H00 ,                     ' .
  Data &H20 , &H10 , &H08 , &H04 , &H02 ,                     ' /
  Data &H3E , &H51 , &H49 , &H45 , &H3E ,                     ' 0
  Data &H00 , &H42 , &H7F , &H40 , &H00 ,                     ' 1
  Data &H42 , &H61 , &H51 , &H49 , &H46 ,                     ' 2
  Data &H21 , &H41 , &H45 , &H4B , &H31 ,                     ' 3
  Data &H18 , &H14 , &H12 , &H7F , &H10 ,                     ' 4
  Data &H27 , &H45 , &H45 , &H45 , &H39 ,                     ' 5
  Data &H3C , &H4A , &H49 , &H49 , &H30 ,                     ' 6
  Data &H01 , &H71 , &H09 , &H05 , &H03 ,                     ' 7
  Data &H36 , &H49 , &H49 , &H49 , &H36 ,                     ' 8
  Data &H06 , &H49 , &H49 , &H29 , &H1E ,                     ' 9
  Data &H00 , &H36 , &H36 , &H00 , &H00 ,                     ' :
  Data &H00 , &H56 , &H36 , &H00 , &H00 ,                     ' ;
  Data &H08 , &H14 , &H22 , &H41 , &H00 ,                     ' <
  Data &H14 , &H14 , &H14 , &H14 , &H14 ,                     ' =
  Data &H00 , &H41 , &H22 , &H14 , &H08 ,                     ' >
  Data &H02 , &H01 , &H51 , &H09 , &H06 ,                     ' ?
  Data &H32 , &H49 , &H59 , &H51 , &H3E ,                     ' @
  Data &H7E , &H11 , &H11 , &H11 , &H7E ,                     ' A
  Data &H7F , &H49 , &H49 , &H49 , &H36 ,                     ' B
  Data &H3E , &H41 , &H41 , &H41 , &H22 ,                     ' C
  Data &H7F , &H41 , &H41 , &H22 , &H1C ,                     ' D
  Data &H7F , &H49 , &H49 , &H49 , &H41 ,                     ' E
  Data &H7F , &H09 , &H09 , &H09 , &H01 ,                     ' F
  Data &H3E , &H41 , &H49 , &H49 , &H7A ,                     ' G
  Data &H7F , &H08 , &H08 , &H08 , &H7F ,                     ' H
  Data &H00 , &H41 , &H7F , &H41 , &H00 ,                     ' I
  Data &H20 , &H40 , &H41 , &H3F , &H01 ,                     ' J
  Data &H7F , &H08 , &H14 , &H22 , &H41 ,                     ' K
  Data &H7F , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 ,                     ' L
  Data &H7F , &H02 , &H0C , &H02 , &H7F ,                     ' M
  Data &H7F , &H04 , &H08 , &H10 , &H7F ,                     ' N
  Data &H3E , &H41 , &H41 , &H41 , &H3E ,                     ' O
  Data &H7F , &H09 , &H09 , &H09 , &H06 ,                     ' P
  Data &H3E , &H41 , &H51 , &H21 , &H5E ,                     ' Q
  Data &H7F , &H09 , &H19 , &H29 , &H46 ,                     ' R
  Data &H46 , &H49 , &H49 , &H49 , &H31 ,                     ' S
  Data &H01 , &H01 , &H7F , &H01 , &H01 ,                     ' T
  Data &H3F , &H40 , &H40 , &H40 , &H3F ,                     ' U
  Data &H1F , &H20 , &H40 , &H20 , &H1F ,                     ' V
  Data &H3F , &H40 , &H38 , &H40 , &H3F ,                     ' W
  Data &H63 , &H14 , &H08 , &H14 , &H63 ,                     ' X
  Data &H07 , &H08 , &H70 , &H08 , &H07 ,                     ' Y
  Data &H61 , &H51 , &H49 , &H45 , &H43 ,                     ' Z
  Data &H00 , &H7F , &H41 , &H41 , &H00 ,                     ' [
  Data &H55 , &H2A , &H55 , &H2A , &H55 ,                     ' 55
  Data &H00 , &H41 , &H41 , &H7F , &H00 ,                     ' ]
  Data &H04 , &H02 , &H01 , &H02 , &H04 ,                     ' ^
  Data &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 ,                     ' _
  Data &H00 , &H01 , &H02 , &H04 , &H00 ,                     ' '
  Data &H20 , &H54 , &H54 , &H54 , &H78 ,                     ' a
  Data &H7F , &H48 , &H44 , &H44 , &H38 ,                     ' b
  Data &H38 , &H44 , &H44 , &H44 , &H20 ,                     ' c
  Data &H38 , &H44 , &H44 , &H48 , &H7F ,                     ' d
  Data &H38 , &H54 , &H54 , &H54 , &H18 ,                     ' e
  Data &H08 , &H7E , &H09 , &H01 , &H02 ,                     ' f
  Data &H0C , &H52 , &H52 , &H52 , &H3E ,                     ' g
  Data &H7F , &H08 , &H04 , &H04 , &H78 ,                     ' h
  Data &H00 , &H44 , &H7D , &H40 , &H00 ,                     ' i
  Data &H20 , &H40 , &H44 , &H3D , &H00 ,                     ' j
  Data &H7F , &H10 , &H28 , &H44 , &H00 ,                     ' k
  Data &H00 , &H41 , &H7F , &H40 , &H00 ,                     ' l
  Data &H7C , &H04 , &H18 , &H04 , &H78 ,                     ' m
  Data &H7C , &H08 , &H04 , &H04 , &H78 ,                     ' n
  Data &H38 , &H44 , &H44 , &H44 , &H38 ,                     ' o
  Data &H7C , &H14 , &H14 , &H14 , &H08 ,                     ' p
  Data &H08 , &H14 , &H14 , &H18 , &H7C ,                     ' q
  Data &H7C , &H08 , &H04 , &H04 , &H08 ,                     ' r
  Data &H48 , &H54 , &H54 , &H54 , &H20 ,                     ' s
  Data &H04 , &H3F , &H44 , &H40 , &H20 ,                     ' t
  Data &H3C , &H40 , &H40 , &H20 , &H7C ,                     ' u
  Data &H1C , &H20 , &H40 , &H20 , &H1C ,                     ' v
  Data &H3C , &H40 , &H30 , &H40 , &H3C ,                     ' w
  Data &H44 , &H28 , &H10 , &H28 , &H44 ,                     ' x
  Data &H0C , &H50 , &H50 , &H50 , &H3C ,                     ' y
  Data &H44 , &H64 , &H54 , &H4C , &H44  Egypt:
  Data 84 , 3,                                                ' Image Table Name, Xbytes, N of Lines, 254 bytes
  Data &HFF , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01,
  Data &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H81 , &H81 , &H81 , &H41 , &H41 , &H21,
  Data &H21 , &H31 , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H31 , &H21 , &HA1 , &H41 , &HC1 , &H81 , &H81 , &H01 , &H01,
  Data &H01 , &H01 , &H01 , &H81 , &HC1 , &HE1 , &HF1 , &HF9 , &HFF , &HF3 , &H8D , &H11 , &H31 , &H41 , &H81 , &H81,
  Data &HE1 , &HF1 , &HF9 , &HFD , &HFF , &HFF , &HFD , &H09 , &H11 , &H21 , &H41 , &H81 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01,
  Data &H01 , &H01 , &H01 , &HFF , &HFF , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40,
  Data &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H60 , &H60 , &H3C , &H04 , &H06 , &H03 , &H01 , &H00,
  Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &HE0 , &HE0 , &HF8 , &HFC , &HFE , &HFF , &HFF , &H82 , &H04,
  Data &H08 , &H30 , &HE1 , &HE3 , &HF4 , &HFC , &HFE , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HF0,
  Data &HFC , &HFC , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFE , &HE0 , &H00 , &H00 , &H00,
  Data &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &HC0 , &HFF , &HFF , &HFE , &HDE , &HFE , &HFE , &HFF , &HFE , &HFF,
  Data &HFE , &HFF , &HEF , &HEF , &HDF , &HDF , &HFF , &HEF , &HFF , &HEF , &HEF , &HEF , &HEF , &H9E , &HDE , &HDE,
  Data &HDE , &HDE , &HCE , &HCE , &HCE , &HEE , &HEE , &HCE , &H8E , &HCF , &HCF , &HCF , &HDF , &HEF , &HCF , &HEF,
  Data &HCF , &HEF , &HDF , &HFC , &HFE , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF,
  Data &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF,
  Data &HFF , &HFE , &HFC , &HFC , &HF8 , &HFC , &HFC , &HFF , &HFF , &HFF , &HFC , &HFF
 • #4
  Ziele6
  Level 14  
  Odkopię trochę temat bo sam walczę z ekranem od nokii i mam problem. W większości przypadków podawany jest powyższy kod do obsługi lcd ale u mnie on nie działa i nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Jedyne co zmieniłem to pin DC na Portb.3, kwarc na 8Mhz oraz procesor na atmega32. Na ekranie nic się nie pojawia. Ekran jest na pewno sprawny ponieważ poniższy kod działa ok. Nie ma tylko użytego sprzętowego SPI i wyświetla jedynie obrazek.

  Code:

  $regfile "m32def.dat"
  $crystal = 8000000


  Config Pinb.1 = Output
  Config Pinb.2 = Output
  Config Pinb.3 = Output
  Config Pinb.5 = Output
  Config Pinb.7 = Output

  Lcd_dc Alias Portb.3                                        'low = command mode, high = data
  Lcd_sce Alias Portb.2                                       'low = enable LCD SPI, high = SPI disable
  Lcd_rst Alias Portb.1                                       'low = reset
  Lcd_out Alias Portb.5
  Lcd_clk Alias Portb.7

  Dim R As Byte , Dana As Byte , Dcbit As Bit , Rint As Integer
  Dim Licznik As Integer
  Dim A As Byte
  Dim X As Byte
  Dim Y As Byte

  'Dim R1 As Byte
  'DCbit - bit modeselct  'Zasilanie PCDka=3.2V (green LED+1n4148 zasilane 5Voltami przez 500ohm +100uF filtr)
  'Voltage converter przez 470nF do masy
  'Nie zapomnij o rezystorach podciagajacych do plusa porty p.0 i p.1 !

  'P3.7 = 0                                                    'umnie ten port podawal mase na lcd
  Waitms 20                                                   'bez tego opoznienia LCD u mnie niechcialo wystartowac


  'resetowanie 'w nocie jest napisane, ze max 100ms po podaniu zasialania na uklad ta procedura musi wystapic, ze zly reset uszkodzic moze sterownik
  'ale nieuwalilem jeszcze wyswietlacza bawiac sie na rozne sposoby, wiec informacje te dotycza raczej ogolnie sterownikow PCD8544

  'Noto RESET

  Gosub Init_lcd


  'Teraz sprubujemy wyczyscic LCD z "smieci"
  'kasowanie calego ekranu
  Dcbit = 0                                                   'bedzie slana komenda

  'ustaw flage x na 0
  Dana = 0
  'Dana = &B10000000
  'siedem mlodszych bitow tego bajtu wyznacza ten rejestr
  Dana.7 = 1                                                  'x
  Gosub Send

  'ustaw flage y na 0
  Dana = 0
  'Dana = &B10000000
  '3 najmlodsze bity tego bajtu wyznaczaja ten rejestr  (patrz nota katalogowa !)
  Dana.7 = 0
  Dana.6 = 1                                                  'y
  Gosub Send


   Gosub Cls_lcd


  'Na koniec sprobujemy wyswietlic literki zdefiniowane we wbudowanym chargeneratorze bascomowym
  'ustawimy adres rozpoczecia  na jakis przypadkowy np: x=15,y=2


  Dcbit = 0                                                   'chyba pamietacie
  'gdyby wczesniej bylo ustawione coinnego w rejestrze H
  Dana = &B00100000                                           ' Przywroc interpretowanie instrukcji zwyklych (nie rozszerzonych -bit.0)
  'rejestr V ustawimy na 0 = adresowanie poziome, zeby nam bylo latwiej malowac znaczki
  Dana.1 = 0                                                  'vertical adresing jesli =1
  Gosub Send


  'ilosc pixeli od lewej krawedzi ekranu
  'ustaw licznik x na 15
  Dana = 0
  'Dana = &B10000000
  'siedem mlodszych bitow tego bajtu wyznacza ten rejestr
  Dana.7 = 1                                                  'x
  Gosub Send


  'ilosc pixeli (x8) od gory ekranu
  'ustaw licznik y na 2
  Dana = 0
  'Dana = &B10000000
  '3 najmlodsze bity tego bajtu wyznaczaja ten rejestr  (patrz nota katalogowa !)
  Dana.7 = 0
  Dana.6 = 1                                                  'y
  Gosub Send  Aa:
  Dcbit = 1


   Restore Dane1                                              'point to stored data
  For Licznik = 1 To 504                                      'for number of data items
     Read A
     Dana = A
     Gosub Send
  Next Licznik
  'Waitms 250
  'Gosub Cls_lcd
  'Waitms 250
  'Goto Aa


  End

  '*************************************************************

  Init_lcd:

  Lcd_rst = 0                                                 'RESET=L (aktywny)
  Lcd_rst = 1                                                 'reset=H
  Dcbit = 0
   Restore Init_data
    For Licznik = 1 To 5
     Read Dana
     Gosub Send
    Next Licznik
  Return

  Poz_lcd:

  Return
                                                     'jesli DCbit=0 -wysylana komenda
  '''dana.0=bit odpowiedzialny za interpretacje instrukcji rozszerzonych
  '''dana.1=Bit odpowiedzialny za tyb adresowania (V)
  '''dana.2=Bit odpowiedzialny za powerdown       (PD)  'Dana = &B00100001                                           'wlacz rozszerzone instrukcje (patrz nota katalogowa)
  'Gosub Send


  'zmieniane trzy ponizsze parametry wyswietlania  nie przynosza widocznych efektow w moim wyswietlaczu od nokii3310
  'moze w tych wyswietlaczach sa programowane na stale w ROM?
  'Cos ktos wie niech da znac ...
  'Dana = &B00000101                                           'temperature control
  'Gosub Send
  'Dana = &B00010011                                           'bias system
  'Gosub Send
  'Dana = &B11110000                                           ' set vop
  'Gosub Send


  'Dana = &B00100000                                           ' Przywroc interpretowanie instrukcji zwyklych (nie rozszerzonych -bit.0)
  '
  'Dana.1 = 0                                                  'vertical adresing jesli =1
  'Gosub Send

  'Dana = &B00001100                                           'spowrotem do -normal operation
  'Gosub Send

  Cls_lcd:
  Dcbit = 1
  For Rint = 1 To 504
   Dana = 0
  Gosub Send
  Next Rint

  Return


  Send:
  Lcd_sce = 0                                                 'enable (SCE)
  Lcd_dc = Dcbit
  For R = 7 To 0 Step -1
   Lcd_clk = 0
   Lcd_out = Dana.r
   Lcd_clk = 1
  Next R
  Lcd_clk = 0
  Return

  Init_data:
  Data &B00100001 , &B00000101 , &B00010011 , &B11110000 , &B00001100

  Dane1:
  Rem ****** linia 1 ******
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 128 , 128 , 192 , 64 , 192 , 96 ,
  Data 64 , 96 , 96 , 96 , 96 , 224 , 96 , 224 , 224 , 224 , 240 , 240 ,
  Data 216 , 136 , 140 , 12 , 4 , 6 , 2 , 2 , 2 , 2 , 6 , 6 ,
  Data 12 , 32 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Rem ****** linia 2 ******
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 128 , 224 ,
  Data 112 , 24 , 140 , 230 , 195 , 51 , 49 , 216 , 237 , 252 , 190 , 127 ,
  Data 223 , 239 , 111 , 123 , 52 , 111 , 121 , 127 , 234 , 255 , 255 , 255 ,
  Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 254 , 252 , 248 , 240 , 224 , 128 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Rem ****** linia 3 ******
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 48 , 126 , 63 , 13 ,
  Data 134 , 195 , 241 , 120 , 190 , 110 , 215 , 189 , 211 , 252 , 255 , 227 ,
  Data 224 , 224 , 224 , 224 , 224 , 224 , 224 , 224 , 224 , 227 , 255 , 255 ,
  Data 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 254 ,
  Data 96 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Rem ****** linia 4 ******
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 192 , 240 , 252 , 254 ,
  Data 255 , 245 , 255 , 245 , 255 , 253 , 255 , 254 , 255 , 253 , 255 , 199 ,
  Data 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 7 , 135 , 199 , 231 ,
  Data 231 , 231 , 231 , 231 , 231 , 231 , 231 , 231 , 231 , 231 , 231 , 231 ,
  Data 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Rem ****** linia 5 ******
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 232 , 254 , 255 , 255 , 95 , 15 ,
  Data 31 , 63 , 63 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 ,
  Data 255 , 254 , 254 , 252 , 254 , 252 , 254 , 254 , 254 , 255 , 255 , 255 ,
  Data 255 , 255 , 191 , 255 , 223 , 119 , 127 , 27 , 31 , 7 , 3 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Rem ****** linia 6 ******
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 15 , 63 , 127 , 127 , 240 , 224 ,
  Data 224 , 224 , 192 , 96 , 96 , 97 , 33 , 51 , 19 , 23 , 15 , 15 ,
  Data 7 , 15 , 7 , 15 , 7 , 15 , 7 , 7 , 7 , 7 , 3 , 3 ,
  Data 3 , 3 , 1 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ,
 • #5
  tomson5
  Level 16  
  Witam

  Zaciekawił mnie temat obsługi w/w wyświetlacza i na szybkiego zmontowałem coś takiego i uruchomiłem go na kodzie który tutaj przytoczył kolega @M. S.

  Zadziałał tak jak powinno i badam teraz jego możliwości przy okazji tworzenia swojego nowego projektu przy którym bardzo by mi się przydał taki LCD

  Brakuje mi tutaj jeszcze większej czcionki niż "Double"
  Nie wiem czy na podstawie tablicy która jest w tym kodzie jest to możliwe czy może trzeba istniejącą zmodyfikować. Jeżeli można to w jaki sposób to się robi ??
 • #6
  Aimeiz
  Level 15  
  Tomsonie5.

  Próbuję uruchomić ten kod podany przez M.S na atmega 168 z kwarcem 8MHz
  Zmieniłem zatem definicję procesora i kwarcu na:
  $regfile = "m168def.dat"
  $crystal = 8000000

  Podłączyłem wyświetlacz do portu b
  'Podłączenie wyświetlacza v. portb:
  '1 - +Vcc - +4V
  '2 - sclk - Portb.4 ??
  '3 - sda (sdin) - Portb.3 ??
  '4 - d/c - Portb.0
  '5 - sce - Portb.2
  '6 - GND - GND
  '7 - kondensator 10uF
  '8 - res - Portb.1
  Te zdefiniowane aliasy naprowadziły mnie na podłączanie trzech wyprowadzeń wyświetlacza dc, sce i rst:

  Lcd_dc Alias Portb.0 'low = command mode, high = data
  Lcd_sce Alias Portb.2 'low = enable LCD SPI, high = SPI disable
  Lcd_rst Alias Portb.1 'low = reset

  Nie mam skąd wywnioskować gdzie podłączyć sclk i sda.

  Jak podłączyłeś wyświetlacz, że ten kod Ci zadziałał?
  Wyświetlacz jest dobry bo wersja kodu podana przez Ziel6 działa przy podłączeniu:
  '1 - +Vcc - +4V
  '2 - sclk - Portb.4
  '3 - sda (sdin) - Portb.5
  '4 - d/c - Portb.3
  '5 - sce - Portb.2
  '6 - GND - GND
  '7 - kondensator 10uF
  '8 - res - Portb.1

  I zmianie definicji procesora na m168:
  $regfile "m168def.dat"
  $crystal = 8000000

  W obydwu przypadkach procesor atmega168 chodzi na kwarcu 8MHz, podłączonym do pb6 I pb7
 • #7
  tomson5
  Level 16  
  Mnie zadziałał orginalny Lcd Nokii, natomiast z drugim który jest podróbką niestety miałem problem. Być może to jest przyczyną u ciebie.

  Z tymi Chińskimi jest jakiś myk w programie. Trochę inny sposób inicjacji, ale mnie się na szybko nie udało tego rozwiazać.
 • #8
  Aimeiz
  Level 15  
  W końcu na atmega 168 prawodłowo zadziałał mi ten kod.
  W komentarzu dołożyłem podłączenia.
  Musiałem zrezygnować w pierwszym podejściu z kwarcu, bo portu PB6 i PB7 są tu wykorzystane do sterowania wyświetlaczem.
  Kupowałem wyświetlacze jakoś bardzo tanio, więc pewnie chińskie.  Code:
  '**************** Driving graph. display NOKIA LPH7779 ver.1.1 ******************
  
  '* U must unmark correct "stack declaration" section, depending on processor    *
  '* used.  ATMega - tested OK, 85x5 - not tested.                                *
  '******************************* (Tiny LCD) *************************************

  $regfile = "m168def.dat"
  $crystal = 7372800
  $baud = 9600
  $swstack = 200
  $hwstack = 100
  'atmega 168 Z WEWNĘTZRNYM OSCYLATOREK 8MHz
  'Podłączenie wyświetlacza:
  'atmega pin     LPH7779
  '+ Vcc 4.2v     1 (Vcc 2.8 - 5V)
  'PB1            2 (SCLK)
  'PB2            3 (SDIN)
  'PB5            4 (D/C)
  'PB6            5 (SCE)
  'GND            6 (GND)
  'PB7            8 (RESET)
  'Klawiaturka
  'PD0/INT0       Sw1
  'PD1/INT1       Sw2
  'PD2/INT2       Sw3
  'PD3/INT3       Sw4

  Config Portd = Input                                        'keys
  'Config Portb = Output                                       'communication port to LCD
  Config Pinb.5 = Output
  Config Pinb.6 = Output
  Config Pinb.7 = Output
  Config Spi = Soft , Din = Portb.3 , Dout = Portb.2 , Ss = None , Clock = Portb.1
  'Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = High , Phase = 1 , Clockrate = 4 , Noss = 1
  Config 1wire = Portb.0                                      'DS1820 on pin 12 (pull up)

  '************************** Global vars declarations ****************************
  Dim Txloc As Byte , Tyloc As Byte , Yy As Byte , Xx As Byte , Tout As Byte
  Dim Menu_ptr As Byte , Crc_ptr As Byte , Tsens As Byte , Err_ptr As Byte , Key_pressed As Byte
  '************************** 1Wire vars ******************************************
  Dim Bd(9) As Byte
  'Sc(1)                           'Temperature LSB
  'Sc(2)                           'Temperature MSB
  'Sc(3)                           'TH/user byte 1         also SRAM
  'Sc(4)                           'TL/user byte 2         also SRAM
  'Sc(5)                           'config                 also SRAM    x R1 R0 1 1 1 1 1 - the r1 r0 are config for resolution - write FF to byte for 12 bit - others dont care
  'Sc(6)                           'res
  'Sc(7)                           'res
  'Sc(8)                           'res
  'Sc(9)                           '8 CRC
  Dim I As Byte , Tmp As Byte , T As Integer , Crc As Byte
  Dim T1 As Integer , V As Byte , A As Byte , Tx1 As String * 14 , Tx2 As String * 14
  Dim Tleft As String * 4 , Tright As String * 1
  Dim T1min As Integer , T1act As Integer , T1max As Integer
  Dim T2min As Integer , T2act As Integer , T2max As Integer
  Dim Dsid1(8) As Byte                                        'Dallas ID 64 bits incl CRC
  Dim Dsid2(8) As Byte
  'When used like this : DsId(1) = 1wread(8)
  'DsId(1) = family code           'Ds1820 10h, DS18B20 28h, Ds18s20 10h
  'DsId(2)                         '48 Bits Serial, LSB
  'DsId(3)
  'DsId(4)
  'DsId(5)
  'DsId(6)
  'DsId(7)                         '48 Bits Serial, MSB
  'DsId(8)                         '8 CRC

  '*********************************** Aliases ************************************
  Lcd_cmd Alias Portb.5                                       'Low for cmd mode
  Lcd_cs Alias Portb.6
  Lcd_res Alias Portb.7                                       'Low for reset

  '*************************** LCD commands constants *****************************
  Const Extcmd = &H21                                         'extended command mode
  Const Contrmid = &HC8                                       'LCD contract medium level(after Extcmd)
  Const Tempcomp2 = &H06                                      'temperature compensation (after Extcmd)
  Const Bias48 = &H13                                         'bias 1:48 for LCD (after Extcmd)
  Const Normcmd = &H20                                        'normal command mode
  Const Lcdinv = &H0D                                         'inverted LCD screen(after Normcmd)
  Const Lcdnorm = &H0C                                        'normal LCD screen(after Normcmd)
  Const Lcdxaddr0 = &H80                                      'set X addr of RAM to 0(after Normcmd)
  Const Lcdpdown = &H24                                       'LCD in power down mode
  Const Lcdact = &H20                                         'LCD in active mode

  '************************* Subprograms declarations *****************************
  Declare Sub Tcmd(byval Tlcdcmd As Byte)
  Declare Sub Tlcdinit
  Declare Sub Tcls
  Declare Sub Tgphloc(txglc As Byte , Tyglc As Byte)
  Declare Sub Tlocate(byval Txlc As Byte , Byval Tylc As Byte)
  Declare Sub Tprintf(byval Tstring As String , Byval Chr_inv As Byte)
  Declare Sub Tshowpic
  '************************* 1Wire declarations ***********************************
  Declare Sub Tprinttp(byval T0 As Integer , Byval Xlc As Byte , Byval Ylc As Byte)
  Declare Sub Read1820
  Declare Sub Crcit
  Declare Sub Temperature
  Declare Sub Errorchk

  '********************************************************************************
  '****************************** MAIN loop **********************************START
  Spiinit
  Tlcdinit
  Tcmd Lcdact                                                 'activate LCD
  Portd = &B00001111                                          'LSB(keys) bits pullup
  Menu_ptr = 1
  Gosub Menu
  Main_loop:
  Gosub Kbd_scan
  If Key_pressed = 0 Then Goto Main_loop
  Gosub Kbd_decode
  Gosub Menu
  Goto Main_loop

  End

  '******************************* MENU SUB **********************************START
  Menu:
  Tcls
  Tlocate 0 , 0
  Tprintf "    M E N U   " , 0
  Tlocate 0 , 2
  Tprintf " 1 EGYPT DEMO " , 0
  Tlocate 0 , 3
  Tprintf " 2 ASCII DEMO " , 0
  Tlocate 0 , 4
  Tprintf " 3 1WIRE TEST " , 0
  Tlocate 0 , 5
  Tprintf " 4 LCD   OFF  " , 0
  If Menu_ptr = 1 Then
    Tlocate 0 , 2
    Tprintf " 1 EGYPT DEMO " , 1
    Goto Menu_exit
  End If
  If Menu_ptr = 2 Then
    Tlocate 0 , 3
    Tprintf " 2 ASCII DEMO " , 1
    Goto Menu_exit
  End If
  If Menu_ptr = 3 Then
    Tlocate 0 , 4
    Tprintf " 3 1WIRE TEST " , 1
    Goto Menu_exit
  End If
  If Menu_ptr = 4 Then
    Tlocate 0 , 5
    Tprintf " 4 LCD   OFF  " , 1
  End If
  Menu_exit:
  Return

  '***************************** Keyboard SUB ********************************START
  Kbd_decode:
  Select Case Tout
    Case &H0E : Decr Menu_ptr
    Case &H0D : Incr Menu_ptr
    Case &H0B : Gosub Execute
    Case &H07 : Nop
  End Select
  If Menu_ptr = 0 Then
    Menu_ptr = 4
  End If
  If Menu_ptr = 5 Then
    Menu_ptr = 1
  End If
  Return

  Kbd_scan:
  Key_pressed = 0
  Tout = Pind And &H0F
  If Tout = &H0F Then
    Return
  End If
  Waitms 50                                                   'wait 50 mS and check
  Tout = Pind And &H0F                                        'if key is really pressed
  If Tout = &H0F Then
    Return
  End If
  Key_pressed = 1
  Return

  '****************************** Execute Demos SUB **************************START
  Execute:
  Select Case Menu_ptr
    Case &H01 : Gosub 1
    Case &H02 : Gosub 2
    Case &H03 : Gosub 3
    Case &H04 : Gosub 4
  End Select
  Return

  '******************************** Demos SUBS *******************************START
  '*********************************** 1 ******************************************
  1:
  Tcls
  Tlocate 0 , 0
  Tprintf "  EGYPT DEMO" , 0
  Tlocate 0 , 2
  Restore Egypt
  Tshowpic
  Wait 10
  Return

  '*********************************** 2 ******************************************
  2:
  Tcls
  Tlocate 0 , 0
  Tprintf " abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" , 0
  Wait 1

  Tlocate 0 , 2
  Tprintf "ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUVWXYZ" , 1
  Wait 1

  Tlocate 0 , 4
  Tprintf "0123456789ąćęłńóśźżŁŚŹŻ}[-,^" , 0
  Wait 5

  Tcmd Lcdinv
  Wait 5
  Tcmd Lcdnorm
  Wait 1
  Return

  '*********************************** 3 ******************************************
  3:
  Call Tcls
  Call Tlocate(0 , 1)
  Call Tprintf( "     ilość    " , 0)
  Call Tprintf( "   sensorów:  " , 0)
  Sens0:
  Tsens = 1wirecount()
  Tx1 = Str(tsens)
  Call Tlocate(7 , 3)
  Call Tprintf(tx1 , 0)
  Wait 2
  If Tsens = 0 Then
   Goto Sens0
  End If

  Call Tcls
  Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
  If Tsens > 1 Then
    Dsid2(1) = 1wsearchnext()
  End If
  Call Temperature
  Gosub Temp_min_max_res
  Gosub Tprint_min_max

  Do
  Call Temperature
  Call Errorchk
  Call Tprinttp(t1act , 5 , 2)
  If Tsens > 1 Then
   Call Tprinttp(t2act , 5 , 3)
  End If

  Gosub Kbd_scan
  If Key_pressed = 1 Then
    Goto Exit_3
  End If

  Loop

  Wait 1
  Exit_3:
  Call Tcls
  Call Tlocate(0 , 2)
  Call Tprintf( "powrót do menu" , 0)
  Wait 1
  Return

  Tprint_min_max:
  Call Tprinttp(t1max , 8 , 0)
  Call Tprinttp(t1min , 0 , 0)
  Call Tprinttp(t2max , 8 , 5)
  Call Tprinttp(t2min , 0 , 5)
  Return

  Temp_min_max_res:
  T1min = T1act
  T1max = T1act
  T2min = T2act
  T2max = T2act
  Return


  '*********************************** 4 ******************************************
  4:
  Tcls
  Tlocate 1 , 2
  Tprintf "Powerdown in" , 0
  Tlocate 7 , 3
  Tprintf "3" , 0
  Wait 1
  Tlocate 7 , 3
  Tprintf "2" , 0
  Wait 1
  Tlocate 7 , 3
  Tprintf "1" , 0
  Wait 1
  Tcmd Lcdpdown
  Wait 5

  Tcls
  Tlocate 3 , 1
  Restore Been
  Tshowpic

  Tcmd Lcdact
  Wait 10
  Return
  '*****************************************************************************END

  '******************************** LCD subroutines *******************************
  '********************************* Tcmd(Tlcdcmd) ***************************START
  Sub Tcmd(byval Tlcdcmd As Byte)
  Reset Lcd_cmd                                               'command mode
  Reset Lcd_cs
  Spiout Tlcdcmd , 1
  Set Lcd_cs
  Set Lcd_cmd                                                 'data mode
  End Sub

  '********************************** Tlcdinit *******************************START
  Sub Tlcdinit
  Reset Lcd_res                                               'RESET LCD display
  Set Lcd_res
  Tcmd Lcdpdown                                               '
  Tcmd Extcmd                                                 'look into
  Tcmd Contrmid                                               '"LCD commands constants"
  Tcmd Tempcomp2                                              'section
  Tcmd Bias48                                                 '
  Tcmd Normcmd                                                '
  Tcmd Lcdnorm                                                '
  Tcls                                                        '
  End Sub

  '************************************ Tcls *********************************START
  Sub Tcls
  Local Tword As Word
  Tcmd Normcmd
  Tcmd Lcdnorm
  Tcmd Lcdxaddr0
  Tout = 0
  For Tword = 0 To 503                                        '84x6 times sends 0 to clear LCD
    Reset Lcd_cs : Spiout Tout , 1 : Set Lcd_cs
  Next
  End Sub

  '***************************** Tgphloc(Txglc , Tyglc) **********************START
  Sub Tgphloc(txglc As Byte , Tyglc As Byte)
  Reset Lcd_cmd                                               'command mode
  Tout = Tyglc + &H40                                         'sets 0-5 Y-addr of RAM
  Reset Lcd_cs
  Spiout Tout , 1
  Set Lcd_cs
  Tout = Txglc * &H06                                         'sets 0-13 X-addr of RAM
  Tout = Tout + &H80
  Reset Lcd_cs
  Spiout Tout , 1
  Set Lcd_cmd                                                 'data mode
  End Sub

  '***************************** Tlocate(Txloc, Tyloc) ***********************START
  Sub Tlocate(byval Txlc As Byte , Byval Tylc As Byte)
  Txloc = Txlc
  Tyloc = Tylc
  Tgphloc Txloc , Tyloc
  End Sub

  '********************************* Tprintf(Tstring) ************************START
  Sub Tprintf(byval Tstring As String , Byval Chr_inv As Byte)
  Local Tsub As Word , Tword As Word , Tchr As String * 1
  For Xx = 1 To Len(tstring)
   Tchr = Mid(tstring , Xx , 1)
   Select Case Tchr
    Case " " : Tsub = 0
    Case "a" : Tsub = 1
    Case "b" : Tsub = 2
    Case "c" : Tsub = 3
    Case "d" : Tsub = 4
    Case "e" : Tsub = 5
    Case "f" : Tsub = 6
    Case "g" : Tsub = 7
    Case "h" : Tsub = 8
    Case "i" : Tsub = 9
    Case "j" : Tsub = 10
    Case "k" : Tsub = 11
    Case "l" : Tsub = 12
    Case "m" : Tsub = 13
    Case "n" : Tsub = 14
    Case "o" : Tsub = 15
    Case "p" : Tsub = 16
    Case "q" : Tsub = 17
    Case "r" : Tsub = 18
    Case "s" : Tsub = 19
    Case "t" : Tsub = 20
    Case "u" : Tsub = 21
    Case "v" : Tsub = 22
    Case "w" : Tsub = 23
    Case "x" : Tsub = 24
    Case "y" : Tsub = 25
    Case "z" : Tsub = 26
    Case "A" : Tsub = 27
    Case "B" : Tsub = 28
    Case "C" : Tsub = 29
    Case "D" : Tsub = 30
    Case "E" : Tsub = 31
    Case "F" : Tsub = 32
    Case "G" : Tsub = 33
    Case "H" : Tsub = 34
    Case "I" : Tsub = 35
    Case "J" : Tsub = 36
    Case "K" : Tsub = 37
    Case "L" : Tsub = 38
    Case "M" : Tsub = 39
    Case "N" : Tsub = 40
    Case "O" : Tsub = 41
    Case "P" : Tsub = 42
    Case "Q" : Tsub = 43
    Case "R" : Tsub = 44
    Case "S" : Tsub = 45
    Case "T" : Tsub = 46
    Case "U" : Tsub = 47
    Case "V" : Tsub = 48
    Case "W" : Tsub = 49
    Case "X" : Tsub = 50
    Case "Y" : Tsub = 51
    Case "Z" : Tsub = 52
    Case "0" : Tsub = 53
    Case "1" : Tsub = 54
    Case "2" : Tsub = 55
    Case "3" : Tsub = 56
    Case "4" : Tsub = 57
    Case "5" : Tsub = 58
    Case "6" : Tsub = 59
    Case "7" : Tsub = 60
    Case "8" : Tsub = 61
    Case "9" : Tsub = 62
    Case "ą" : Tsub = 63
    Case "ć" : Tsub = 64
    Case "ę" : Tsub = 65
    Case "ł" : Tsub = 66
    Case "ń" : Tsub = 67
    Case "ó" : Tsub = 68
    Case "ś" : Tsub = 69
    Case "ź" : Tsub = 70
    Case "ż" : Tsub = 71
    Case "Ł" : Tsub = 72
    Case "Ś" : Tsub = 73
    Case "Ź" : Tsub = 74
    Case "Ż" : Tsub = 75
    Case "}" : Tsub = 76
    Case "[" : Tsub = 77
    Case "-" : Tsub = 78
    Case "," : Tsub = 79
    Case "^" : Tsub = 80
    Case Else : Goto Exit_case
   End Select
   Restore Ascii
   Set Lcd_cmd                                                'turn off command mode
   Tsub = Tsub * 6
   If Tsub <> 0 Then
    For Tword = 1 To Tsub                                     'shift to character pointer
    Read Tout                                                 'Tsub times
    Next
   End If
    For Yy = 1 To 6                                           'printing character loop
    Read Tout
    If Chr_inv = 1 Then
     Tout = Tout Xor &HFF                                     'invert Tout
    End If
    Reset Lcd_cs
    Spiout Tout , 1                                           '6x8 bits
    Set Lcd_cs
    Next
  Exit_case:
  Next
  End Sub

  '************************************ Tshowpic *****************************START
  Sub Tshowpic
  Local Twidth As Byte , Thigh As Byte
  Read Twidth
  Read Thigh
  For Yy = 1 To Thigh
   For Xx = 1 To Twidth
    Read Tout : Reset Lcd_cs : Spiout Tout , 1 : Set Lcd_cs
   Next
   Incr Tyloc
   Tgphloc Txloc , Tyloc
  Next
  End Sub


  '************************************* 1 Wire subs *************************START
  '************************************* Temperature *************************START
  Sub Temperature
  1wreset : 1wwrite &HCC : 1wwrite &H44                       'start measure
  Waitms 500                                                  'wait for end of conversion


  1wverify Dsid1(1)                                           'address First Sensor ""
  Call Read1820                                               'read 9 bytes
  If Crc = 0 Then                                             'sensor present, check CRC
   T1act = T
   If T > T1max Then
    T1max = T
   End If
   If T < T1min Then
    T1min = T
   End If                                                     'CRC OK, print T*10 on LCD
   Else
    Crc_ptr = 1                                               'CRC NOT OK
  End If

  If Tsens > 1 Then
   1wverify Dsid2(1)                                          'address second sensor
   Call Read1820                                              'read 9 bytes
   If Crc = 0 Then                                            'sensor present, check CRC
    T2act = T                                                 'CRC OK, print T*10 on LCD
    If T > T2max Then
     T2max = T
    End If
   If T < T2min Then
     T2min = T
   End If
   Else
    Crc_ptr = 1                                               'CRC NOT OK
   End If
  End If
  End Sub
  '************************************* Read1820 ****************************START
  Sub Read1820                                                ' reads sensor and calculate
                                                              ' T for 0.1 C

  1wwrite &HBE                                                ' read 9 data
  Bd(1) = 1wread(9)
  1wreset
                                                       ' read bytes in array
  Call Crcit                                                  ' ckeck CRC
  If Crc = 0 Then                                             ' if is OK, calculate for
  Tmp = Bd(1) And 1                                           ' 0.1C precision
  If Tmp = 1 Then Decr Bd(1)
  T = Makeint(bd(1) , Bd(2))
  T = T * 50 : T = T - 25 : T1 = Bd(8) - Bd(7) : T1 = T1 * 100
  T1 = T1 / Bd(8) : T = T + T1 : T = T / 10
  End If

  End Sub
  '************************************* Crcit *******************************START
  Sub Crcit                                                   ' calculate 8 bit CRC
                                                               ' bigger but faster
  Crc = 0                                                     ' needs a 256 elements table
  For I = 1 To 9
  Tmp = Crc Xor Bd(i)
  Crc = Lookup(tmp , Crc8)
  Next
  End Sub
  '************************************* Tprinttp ****************************START
  Sub Tprinttp(byval T0 As Integer , Byval Xlc As Byte , Byval Ylc As Byte)

  Tx1 = Str(t0)
  V = Len(tx1)
   Select Case V
    Case 4 : Tleft = Left(tx1 , 3)
    Case 3 : Tleft = Left(tx1 , 2)
    Case 2 : Tleft = Left(tx1 , 1)
    Case 1 : Tleft = "0"
    Case Else : Goto Exit_ttp
    End Select
  Tright = Right(tx1 , 1)
  If Tleft = "-" Then
    Tleft = "-0"
  End If
  Call Tlocate(xlc , Ylc)
  Call Tprintf(tleft , 0)
  Call Tprintf( "," , 0)
  Call Tprintf(tright , 0)
  Call Tprintf( "^" , 0)
  Select Case V
    Case 4 : Goto Exit_ttp
    Case 3 : Call Tprintf( " " , 0)
    Case 2 : Call Tprintf( "  " , 0)
    Case 1 : Call Tprintf( "  " , 0)
    End Select
  Exit_ttp:
  End Sub
  '************************************* ErrorChk ****************************START
  Sub Errorchk

  If Crc_ptr = 1 Then
   Call Tcls
   Call Tlocate(0 , 2)
   Call Tprintf( "   CRC error  " , 0)
   Err_ptr = 1
   Wait 2
  Goto Exit_err
  End If
  If Err_ptr = 1 Then
   Call Tcls
   Call Tlocate(0 , 2)
   Call Tprintf( " unknown error" , 0)
   Wait 2
  End If

  Exit_err:
  Crc_ptr = 0

  End Sub

  '************************************* D A T A *****************************START
  Crc8:
  Data 0 , 94 , 188 , 226 , 97 , 63 , 221 , 131 , 194 , 156
  Data 126 , 32 , 163 , 253 , 31 , 65 , 157 , 195 , 33 , 127
  Data 252 , 162 , 64 , 30 , 95 , 1 , 227 , 189 , 62 , 96
  Data 130 , 220 , 35 , 125 , 159 , 193 , 66 , 28 , 254 , 160
  Data 225 , 191 , 93 , 3 , 128 , 222 , 60 , 98 , 190 , 224
  Data 2 , 92 , 223 , 129 , 99 , 61 , 124 , 34 , 192 , 158
  Data 29 , 67 , 161 , 255 , 70 , 24 , 250 , 164 , 39 , 121
  Data 155 , 197 , 132 , 218 , 56 , 102 , 229 , 187 , 89 , 7
  Data 219 , 133 , 103 , 57 , 186 , 228 , 6 , 88 , 25 , 71
  Data 165 , 251 , 120 , 38 , 196 , 154 , 101 , 59 , 217 , 135
  Data 4 , 90 , 184 , 230 , 167 , 249 , 27 , 69 , 198 , 152
  Data 122 , 36 , 248 , 166 , 68 , 26 , 153 , 199 , 37 , 123
  Data 58 , 100 , 134 , 216 , 91 , 5 , 231 , 185 , 140 , 210
  Data 48 , 110 , 237 , 179 , 81 , 15 , 78 , 16 , 242 , 172
  Data 47 , 113 , 147 , 205 , 17 , 79 , 173 , 243 , 112 , 46
  Data 204 , 146 , 211 , 141 , 111 , 49 , 178 , 236 , 14 , 80
  Data 175 , 241 , 19 , 77 , 206 , 144 , 114 , 44 , 109 , 51
  Data 209 , 143 , 12 , 82 , 176 , 238 , 50 , 108 , 142 , 208
  Data 83 , 13 , 239 , 177 , 240 , 174 , 76 , 18 , 145 , 207
  Data 45 , 115 , 202 , 148 , 118 , 40 , 171 , 245 , 23 , 73
  Data 8 , 86 , 180 , 234 , 105 , 55 , 213 , 139 , 87 , 9
  Data 235 , 181 , 54 , 104 , 138 , 212 , 149 , 203 , 41 , 119
  Data 244 , 170 , 72 , 22 , 233 , 183 , 85 , 11 , 136 , 214
  Data 52 , 106 , 43 , 117 , 151 , 201 , 74 , 20 , 246 , 168
  Data 116 , 42 , 200 , 150 , 21 , 75 , 169 , 247 , 182 , 232
  Data 10 , 84 , 215 , 137 , 107 , 53

  Ascii:
  Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 ,              ' space
  Data &H30 , &H4A , &H4A , &H52 , &H7C , &H00 ,              'a
  Data &H3F , &H48 , &H44 , &H44 , &H38 , &H00 ,              'b
  Data &H38 , &H44 , &H44 , &H44 , &H28 , &H00 ,              'c
  Data &H38 , &H44 , &H44 , &H48 , &H7F , &H00 ,              'd
  Data &H38 , &H54 , &H54 , &H54 , &H18 , &H00 ,              'e
  Data &H00 , &H04 , &H7E , &H05 , &H00 , &H00 ,              'f
  Data &H0C , &H52 , &H52 , &H4A , &H3C , &H00 ,              'g
  Data &H7F , &H08 , &H04 , &H04 , &H78 , &H00 ,              'h
  Data &H00 , &H44 , &H7D , &H40 , &H00 , &H00 ,              'i
  Data &H00 , &H40 , &H44 , &H3D , &H00 , &H00 ,              'j
  Data &H7F , &H20 , &H10 , &H28 , &H44 , &H00 ,              'k
  Data &H00 , &H41 , &H7F , &H40 , &H00 , &H00 ,              'l
  Data &H7C , &H04 , &H18 , &H04 , &H7C , &H00 ,              'm
  Data &H7C , &H08 , &H04 , &H04 , &H78 , &H00 ,              'n
  Data &H38 , &H44 , &H44 , &H44 , &H38 , &H00,               'o
  Data &H7C , &H14 , &H24 , &H24 , &H18 , &H00 ,              'p
  Data &H18 , &H24 , &H24 , &H14 , &H7C , &H00 ,              'q
  Data &H7C , &H04 , &H04 , &H08 , &H00 , &H00 ,              'r
  Data &H08 , &H54 , &H54 , &H54 , &H20 , &H00 ,              's
  Data &H04 , &H3F , &H44 , &H40 , &H00 , &H00 ,              't
  Data &H3C , &H40 , &H40 , &H40 , &H3C , &H00 ,              'u
  Data &H1C , &H20 , &H40 , &H20 , &H1C , &H00 ,              'v
  Data &H3C , &H40 , &H30 , &H40 , &H3C , &H00 ,              'w
  Data &H44 , &H28 , &H10 , &H28 , &H44 , &H00 ,              'x
  Data &H0C , &H50 , &H50 , &H48 , &H3C , &H00 ,              'y
  Data &H44 , &H64 , &H54 , &H4C , &H44 , &H00 ,              'z
  Data &H7C , &H12 , &H11 , &H12 , &H7C , &H00 ,              'A
  Data &H7F , &H49 , &H49 , &H49 , &H36 , &H00 ,              'B
  Data &H3E , &H41 , &H41 , &H41 , &H22 , &H00 ,              'C
  Data &H7F , &H41 , &H41 , &H41 , &H3E , &H00 ,              'D
  Data &H7F , &H49 , &H49 , &H49 , &H41 , &H00 ,              'E
  Data &H7F , &H09 , &H09 , &H09 , &H01 , &H00 ,              'F
  Data &H3E , &H41 , &H49 , &H49 , &H3A , &H00 ,              'G
  Data &H7F , &H08 , &H08 , &H08 , &H7F , &H00 ,              'H
  Data &H00 , &H41 , &H7F , &H41 , &H00 , &H00 ,              'I
  Data &H20 , &H41 , &H41 , &H41 , &H3F , &H00 ,              'J
  Data &H7F , &H08 , &H14 , &H22 , &H41 , &H00 ,              'K
  Data &H7F , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H00 ,              'L
  Data &H7F , &H02 , &H04 , &H02 , &H7F , &H00 ,              'M
  Data &H7F , &H04 , &H08 , &H10 , &H7F , &H00 ,              'N
  Data &H3E , &H41 , &H41 , &H41 , &H3E , &H00 ,              'O
  Data &H7F , &H09 , &H09 , &H09 , &H06 , &H00 ,              'P
  Data &H3E , &H41 , &H51 , &H61 , &H7E , &H00 ,              'Q
  Data &H7F , &H09 , &H19 , &H29 , &H46 , &H00 ,              'R
  Data &H06 , &H49 , &H49 , &H49 , &H30 , &H00 ,              'S
  Data &H01 , &H01 , &H7F , &H01 , &H01 , &H00 ,              'T
  Data &H3F , &H40 , &H40 , &H40 , &H3F , &H00 ,              'U
  Data &H1F , &H20 , &H40 , &H20 , &H1F , &H00 ,              'V
  Data &H7F , &H20 , &H10 , &H20 , &H7F , &H00 ,              'W
  Data &H63 , &H14 , &H08 , &H14 , &H63 , &H00 ,              'X
  Data &H03 , &H04 , &H78 , &H04 , &H03 , &H00 ,              'Y
  Data &H61 , &H51 , &H49 , &H45 , &H43 , &H00 ,              'Z
  Data &H3E , &H51 , &H49 , &H45 , &H3E , &H00 ,              '0
  Data &H00 , &H42 , &H7F , &H40 , &H00 , &H00 ,              '1
  Data &H42 , &H61 , &H51 , &H49 , &H46 , &H00 ,              '2
  Data &H22 , &H41 , &H49 , &H49 , &H36 , &H00 ,              '3
  Data &H18 , &H14 , &H12 , &H7F , &H10 , &H00 ,              '4
  Data &H27 , &H45 , &H45 , &H45 , &H39 , &H00 ,              '5
  Data &H3E , &H49 , &H49 , &H49 , &H32 , &H00 ,              '6
  Data &H61 , &H11 , &H09 , &H05 , &H03 , &H00 ,              '7
  Data &H36 , &H49 , &H49 , &H49 , &H36 , &H00 ,              '8
  Data &H26 , &H49 , &H49 , &H49 , &H3E , &H00 ,              '9
  Data &H30 , &H4A , &H4A , &HD2 , &H7C , &H00 ,              'ą
  Data &H38 , &H44 , &H46 , &H45 , &H28 , &H00 ,              'ć
  Data &H38 , &H54 , &H54 , &HD4 , &H18 , &H00 ,              'ę
  Data &H00 , &H49 , &H7F , &H44 , &H00 , &H00 ,              'ł
  Data &H7C , &H08 , &H06 , &H05 , &H78 , &H00 ,              'ń
  Data &H38 , &H44 , &H46 , &H45 , &H38 , &H00 ,              'ó
  Data &H08 , &H54 , &H56 , &H55 , &H20 , &H00 ,              'ś
  Data &H44 , &H64 , &H56 , &H4D , &H44 , &H00 ,              'ź
  Data &H44 , &H64 , &H55 , &H4C , &H44 , &H00 ,              'ż
  Data &H10 , &H7F , &H44 , &H42 , &H40 , &H00 ,              'Ł
  Data &H04 , &H4A , &H4B , &H4A , &H30 , &H00 ,              'Ś
  Data &H62 , &H56 , &H4B , &H46 , &H42 , &H00 ,              'Ź
  Data &H61 , &H59 , &H49 , &H4D , &H43 , &H00 ,              'Ż
  Data &H7E , &H43 , &H41 , &H43 , &H7E , &H00 ,              '}  BATT
  Data &H00 , &H00 , &H00 , &H7F , &H7F , &H00 ,              '[  PASEK
  Data &H00 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H00 ,              '-
  Data &H00 , &H80 , &H60 , &H00 , &H00 , &H00 ,              ',
  Data &H00 , &H02 , &H05 , &H05 , &H02 , &H00                '^  DEGR

  Egypt:
  Data 84 , 3,                                                ' Image Table Name, Xbytes, N of Lines, 254 bytes
  Data &HFF , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01,
  Data &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01 , &H81 , &H81 , &H81 , &H41 , &H41 , &H21,
  Data &H21 , &H31 , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H11 , &H31 , &H21 , &HA1 , &H41 , &HC1 , &H81 , &H81 , &H01 , &H01,
  Data &H01 , &H01 , &H01 , &H81 , &HC1 , &HE1 , &HF1 , &HF9 , &HFF , &HF3 , &H8D , &H11 , &H31 , &H41 , &H81 , &H81,
  Data &HE1 , &HF1 , &HF9 , &HFD , &HFF , &HFF , &HFD , &H09 , &H11 , &H21 , &H41 , &H81 , &H01 , &H01 , &H01 , &H01,
  Data &H01 , &H01 , &H01 , &HFF , &HFF , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40,
  Data &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H40 , &H60 , &H60 , &H3C , &H04 , &H06 , &H03 , &H01 , &H00,
  Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H80 , &HE0 , &HE0 , &HF8 , &HFC , &HFE , &HFF , &HFF , &H82 , &H04,
  Data &H08 , &H30 , &HE1 , &HE3 , &HF4 , &HFC , &HFE , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HF0,
  Data &HFC , &HFC , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFE , &HE0 , &H00 , &H00 , &H00,
  Data &H01 , &H02 , &H04 , &H08 , &H10 , &H20 , &HC0 , &HFF , &HFF , &HFE , &HDE , &HFE , &HFE , &HFF , &HFE , &HFF,
  Data &HFE , &HFF , &HEF , &HEF , &HDF , &HDF , &HFF , &HEF , &HFF , &HEF , &HEF , &HEF , &HEF , &H9E , &HDE , &HDE,
  Data &HDE , &HDE , &HCE , &HCE , &HCE , &HEE , &HEE , &HCE , &H8E , &HCF , &HCF , &HCF , &HDF , &HEF , &HCF , &HEF,
  Data &HCF , &HEF , &HDF , &HFC , &HFE , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF,
  Data &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF,
  Data &HFF , &HFE , &HFC , &HFC , &HF8 , &HFC , &HFC , &HFF , &HFF , &HFF , &HFC , &HFF

  Been:
  Data 48 , 4,                                                ' Image Table Name, Xbytes, N of Lines, 194 bytes
  Data &H00 , &H00 , &H00 , &H1C , &H70 , &H80 , &H00 , &H80 , &HE0 , &H18 , &H08 , &H0C , &H04 , &H04 , &H06 , &H02,
  Data &H02 , &H02 , &H02 , &H02 , &H02 , &H02 , &H02 , &H02 , &H02 , &H02 , &H06 , &H04 , &H0C , &H0C , &H7C , &HF8,
  Data &HF8 , &HF0 , &HF0 , &HF0 , &HF0 , &HE0 , &HE0 , &HE0 , &HE0 , &HC0 , &HC0 , &H60 , &H30 , &H18 , &H00 , &H00,
  Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H07 , &H0E , &H3F , &H7F , &HF8 , &H0C , &H24 , &H74 , &H3C , &H3C , &HDC,
  Data &H5C , &H58 , &H30 , &H00 , &H00 , &HF8 , &HFC , &HFC , &HFE , &H5E , &H5E , &H5E , &H4E , &H7E , &H7E , &H3C,
  Data &H3D , &H3F , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
  Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H1B , &HFE , &HFC , &HF0 , &HC0 , &H80 , &HF0,
  Data &HE8 , &HE0 , &HE0 , &HC0 , &HE0 , &HEB , &HEF , &HF7 , &HF6 , &HFC , &HF8 , &HF0 , &HE0 , &HC0 , &HE0 , &HF8,
  Data &HFE , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &HFF , &H7F , &H03 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00,
  Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H03 , &H07 , &H1F , &H3F , &H3F,
  Data &H3F , &H3F , &H3D , &H39 , &H39 , &H3B , &H39 , &H39 , &H3D , &H3F , &H3F , &H3F , &H3F , &H3F , &H3F , &H3F,
  Data &H3F , &H3F , &H3F , &H3F , &H3F , &H1F , &H07 , &H01 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
 • #9
  Aimeiz
  Level 15  
  Tak jak wspomniałem w poprzednim poście, program z SPI ustawionym na soft działa bardzo dobrze, gdy wyświetlacz podłączony jest do portu - B
  Wprowadziłem aliasy, tak, żebym mógł łatwo przełożyć wyświetlacza na inny port.
  Działa ustawienie jak w kodzie post wyżej, jak również zmienione, w ramach portu b jak poniżej:
  Code:
  '*********************************** Aliases ************************************
  
  '                                                            'HPH7779 - 1 - Vcc+ 2.8 - 5V
  Lcd_clock Alias Portb.0                                     'HPH7779 - 2 - SCLK
  Lcd_out Alias Portb.1                                       'HPH7779 - 3 - SDIN
  Lcd_cmd Alias Portb.2                                       'HPH7779 - 4 - D/C Low for cmd mode
  Lcd_cs Alias Portb.3                                        'HPH7779 - 5 - SCE
  '                                                            'HPH7779 - 6 - GND
  Lcd_res Alias Portb.4                                       'HPH7779 - 8 - RESET Low for reset
  Lcd_din Alias Portb.7                                       'LPH7779 - brak połączenia
  Lcd_ss Alias None                                           'LPH7779 - brak połączenia
  Kbdpin Alias Pind                                           'Port czytania klawiaturki
  .
  .
  .
  .
  Config Lcd_cmd = Output
  Config Lcd_cs = Output
  Config Lcd_res = Output
  Config Spi = Soft , Din = Lcd_din , Dout = Lcd_out , Ss = Lcd_ss , Clock = Lcd_clock
  .
  .  Wygodniej jest mi mieć wyświetlacz na porcie D, więc przedefiniowałem aliasy:

  Code:
  *********************************** Aliases ************************************
  
  '                                                            'HPH7779 - 1 - Vcc+ 2.8 - 5V
  Lcd_clock Alias Portd.0                                     'HPH7779 - 2 - SCLK
  Lcd_out Alias Portd.1                                       'HPH7779 - 3 - SDIN
  Lcd_cmd Alias Portd.2                                       'HPH7779 - 4 - D/C Low for cmd mode
  Lcd_cs Alias Portd.3                                        'HPH7779 - 5 - SCE
  '                                                            'HPH7779 - 6 - GND
  Lcd_res Alias Portd.4                                       'HPH7779 - 8 - RESET Low for reset
  Lcd_din Alias Portd.7                                       'LPH7779 - brak połączenia
  Lcd_ss Alias None                                           'LPH7779 - brak połączenia
  Kbdpin Alias Pinb                                           'Port czytania klawiaturki
  .
  .
  .
  Config Lcd_cmd = Output
  Config Lcd_cs = Output
  Config Lcd_res = Output
  Config Spi = Soft , Din = Lcd_din , Dout = Lcd_out , Ss = Lcd_ss , Clock = Lcd_clock
  .


  Przełączyłem wyświetlacz, skompilowałem program, załadowałem we flasha i niestety wyświetlacz nic nie wyświetla.
  Czy jest ograniczenie że w atmega 168 spi musi być na porcie B, nawet gdy ustawiamy Config SPI = soft, które pozwala na zdefiniowanie pinów pod który podpinamy peryferial?
  Mam kod do procesora, w postaci wynikowej, gdzie taki wyświetlacz jest podpięty pod portd.0 - portd.4 i działa, ale nie wiem czy tam jest sterowanie napisane "na piechotę", czy poprzez port SPI.

  Nie mogę nigdzie znaleźć specyfikacji sterowania tego wyświetlacza LPH7779, może ktoś mi poda link, albo prześle na PM-a?
 • #10
  Aimeiz
  Level 15  
  Znalazłem w końcu dokumentację do wyświetlacza i dorobiłem procedurę zastępującą SPI. Teraz można sobie podłączać pod dowolne piny i porty:

  Code:
  '------------------------------- LCD Aliases -----------------------
  
  '                                                            'HPH7779 - 1 - Vcc+ 2.8 - 5V
  Lcd_clock Alias Portb.0                                     'HPH7779 - 2 - SCLK
  Lcd_out Alias Portb.1                                       'HPH7779 - 3 - SDIN
  Lcd_dc Alias Portb.2                                        'HPH7779 - 4 - D/C Low for cmd mode
  Lcd_sce Alias Portb.3                                       'HPH7779 - 5 - SCE
  '                                                            'HPH7779 - 6 - GND
  Lcd_rst Alias Portb.4                                       'HPH7779 - 8 - RESET Low for reset
  Lcd_din Alias Portb.7                                       'LPH7779 - brak połączenia
  Lcd_ss Alias None                                           'LPH7779 - brak połączenia

  '---------------------------------- LCD Sub declarations -----------
  Declare Sub Spiout_1(byref Data As Byte , Byval Bytes As Byte)

  '  ----------------------- LCD subroutines -----------------------
  '********************************* SEND Without SPI ************************START
  Sub Spiout_1(byref Data As Byte , Byval Bytes As Byte)
  Local C As Byte
  Local Bytes_l As Byte
  For Bytes_l = 1 To Bytes
  '   Reset Lcd_cs                                             'enable (SCE)
     For C = 7 To 0 Step -1
        Reset Lcd_clock
  'NOP's up to 8MHz Atmega, NOP delays are not neccessary.
  'On 16mhz without NOPs display doesn't work
        NOP
        NOP
        NOP
        Lcd_out = Data.c
        NOP
        NOP
        NOP
        Set Lcd_clock
     Next C
        NOP
        NOP
        NOP
  '   Reset Lcd_clock
  Next Bytes_l
  'Set Lcd_cs
  End Sub  Wystarczy podmienić tą procedurą spiout_1 komendę spiout w procedurach obsługi wyświetlacza, oraz usunąć komendę Config SPI i już nie jesteśmy uwiązani do stałego portu i pinów.