Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[ASM] wyświetlanie plików ich ....

ViRuS2999 29 Mar 2010 22:46 1215 0
 • #1 29 Mar 2010 22:46
  ViRuS2999
  Poziom 11  

  Witam serdecznie,

  wojuje od pewnego czasu z programem,
  1.ma wyświetlacz pliki ich atrybuty(prawie działa, nie pokazuje plików systemowych i ukrytych)
  2.dodatkowo ma wyświetlać datę ich utworzenia i tu mam problem by całość posklejać w jedno kupę, program można powiedzieć składa się z dwóch części

  będę wdzięczny za jakiekolwiek wskazówki co gdzie...
  Pozdrawiam

  aktualne dzieło

  Code:

  format binary
  org 100h
  start:
          lea dx,[NEW_DTA]
          mov ah,1ah
          int 21h

  FINDFIRST:        mov ah,4eh                    ; DOS find first service
                    lea dx,[file_mask]            ; Search for any file
                    xor cx,cx                     ; Attribute mask: cx=0  FINDNEXT:         int 21h                       ; Call DOS to do it
                    jc NoFile                     ; Quit if there are errors
                                                  ; or no more files

    lea si,[NEW_DTA+30]           ; Point to filename we found
                    lea di,[FileName]           ; Copy it to FileName ...
                    mov cx,13
                    rep movsb                   ; using movsb
                    call PrintFilename1                        ;atrybut pliku -jest kodowany na 6 ostatnich bitach (5-0)
                   ;;;;;;;;;;;;;;; Atrybuty..
                   
                   
                   
                   ;atrybut pliku -jest kodowany na 6 ostatnich bitach (5-0)
          lea si, [NEW_DTA]

          add si,21
          mov al,[si]    ; bo zwraca wartosc 8-bitową  dalej0:

            mov [Fileattribute],al
            and al,01h  ; jak jedynka na pierwszym bicie(od lewej) to "tylko do odczytu"
            cmp al,0
            jne tylko_do_odczytu

  dalej1:   mov al,[Fileattribute]
            and al,02h  ; jak jedynka na drugim bicie to "ukryty"
            cmp al,0
            jne ukryty

  dalej2:   mov al,[Fileattribute]
            and al,04h  ; jak jedynka na 3 bicie to "systemowy"
            cmp al,0
            jne systemowy

  dalej3:   mov al,[Fileattribute]
            and al,08h  ; jak jedynka na 4 bicie to "id_dysku"
            cmp al,0
            jne id_dysku

  dalej4:   mov al,[Fileattribute]
            and al,10h  ; jak jedynka na 5 bicie to "podkatalog"
            cmp al,0     
            jne podkatalog

  dalej5:   mov al,[Fileattribute]
            and al,20h  ; jak jedynka na 6 bicie to "arch"
            cmp al,0

            jne archiwum
  jmp dalej

  ;;;;;;;;;   -----------------------------------------------
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  Filedate dw ?
                  rok dw ?
                  miesiac dw ?
                  dzien dw ?
  ;;;;;;;;;;;;;;;
    lea si,[NEW_DTA]
    add si,24
    mov ax,[si]
    mov [Filedate],ax
   
    call DecodeFiledate
    mov ax, rok
                       lea dx,[Filedate]
                    xor ax,ax

                    mov ah, 9
                    int 21h
    call rokw
    ;call kropka
    mov ax, miesiac
    call miesw
    ;call kropka
    mov ax, dzien
    call dzienw
    ;call kropka
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  DecodeFiledate: ;odkodowanie daty, jest ona zapisana na 16 bitach

    mov ax,0
    mov ax,Filedate
    and ax, 0fe00h   ;maska dla roku, jest on zapiany na 7 najbardziej znaczących bitach
    shr ax,9         ;  wiec wynik and'a przesuwam o 9 bitów w prawo
    add ax,07bch     ;
    mov [rok],ax

    mov ax,0        ;tak samo dla miesiaca (4bity w srodku)
    mov ax,Filedate
    and ax,1e0h      ;maska dla miesiaca
    shr ax,5
    mov [miesiac],ax

    mov ax,0        ;i dla dnia (5 najminiej znaczacych)
    mov ax,Filedate
    and ax,1fh    ;maska dla dnia
    mov [dzien],ax

    mov ax,0
    ret

    DecodeFiledateendp:
   
   
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;///////////////
    lea si,[NEW_DTA]
    add si,22
    mov ax,[si]
    mov [Filetime],ax
    call DecodeFiletime
    mov ax, godzina
  call godzw

    ;call dwukropek
    mov ax, minuta
    call minw
    ;call dwukropek
    mov ax, sekunda
    call sekw


    ;;;;;;
   
    Filetime dw ?
          godzina dw ?
            minuta dw ?
            sekunda dw ?
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
           DecodeFiletime: ;odkodowanie czasu

    mov ax,0
    mov ax,Filetime
    and ax, 0f800h   ;maska dla godziny
    shr ax,11
    mov [godzina],ax

    mov ax,0
    mov ax,Filetime
    and ax,07e0h    ;maska dla minut
    shr ax,5
    mov [minuta],ax

    mov ax,0 
    mov ax,Filetime
    and ax,01fh    ;maska dla sekunda
    shl ax,1       ;mnozenie polowy sek. przez 2
    mov [sekunda],ax
   
    mov ax,0
    ret

    DecodeFiletimeendp:
  ;;;   -----------------------------------------------  ;WYSWEIETLANIE ODPOWIEDNIEGO NAPISU ADEKWATNEGO DO TYPU PLIKU
  tylko_do_odczytu:
          call odc
          jmp dalej1
  ukryty:
          call ukr
          jmp dalej2
  systemowy:
         call sys
          jmp dalej3
  id_dysku:
          call idd
          jmp dalej4
  podkatalog:
          call podk
          jmp dalej5
  archiwum:     
          call arch
          jmp dalej

  dalej:                 
                   call PrintFilename
                    mov ah,4fh                    ; DOS find next file
                    jmp FINDNEXT                  ; Find another file

  NoFile:
  call nextline    ;przeskok do nastepnej lini na ekranie
  koniec:                                                 ;Blok kończący program
                  mov     ah, 0                           ;
                  int     16h                             ;
                  mov     ax, 4C00h                       ;
                  int     21h
  odc:
          mov dx, odczytywalny
          mov al,9
          int 21h
          ret

  ukr:
          mov dx, ukryty2
          mov al,9
          int 21h
          ret
  sys:
          mov dx, systemowy2
          mov al,9
          int 21h
          ret

  idd:
          mov dx, id_dysku2
          mov al,9
          int 21h
          ret


  podk:
          mov dx, podkatalog2
          mov al,9
          int 21h
          ret

  arch:
          mov dx, archiwizowany2
          mov al,9
          int 21h
          ret

  miesw:
                  mov     ah, 9
                  mov     dx, miesiac  ; wczytanie znakow zawartych w nl do rejestru dx
                  int     21h
                  ret    ;powrot do poprzendniej pozycji w kodzie

  rokw:
                     ; call nextline    ;przeskok do nastepnej lini na ekranie
                    lea dx,[Filedate]
                    xor ax,ax

                    mov ah, 9
                    int 21h
                   ; call nextline    ;przeskok do nastepnej lini na ekranie
                    ret
  dzienw:
                  mov     ah, 9
                  mov     dx, dzien  ; wczytanie znakow zawartych w nl do rejestru dx
                  int     21h
                  ret    ;powrot do poprzendniej pozycji w kodzie
  godzw:
                  mov     ah, 9
                  mov     dx, godzina  ; wczytanie znakow zawartych w nl do rejestru dx
                  int     21h
                  ret    ;powrot do poprzendniej pozycji w kodzie
  minw:
                  mov     ah, 9
                  mov     dx, minuta  ; wczytanie znakow zawartych w nl do rejestru dx
                  int     21h
                  ret    ;powrot do poprzendniej pozycji w kodzie

  sekw:
                  mov     ah, 9
                  mov     dx, sekunda  ; wczytanie znakow zawartych w nl do rejestru dx
                  int     21h
                  ret    ;powrot do poprzendniej pozycji w kodzie


  nextline:
                  mov     ah, 9
                  mov     dx, nl  ; wczytanie znakow zawartych w nl do rejestru dx
                  int     21h
                  ret    ;powrot do poprzendniej pozycji w kodzie


  PrintFilename:
                     ; call nextline    ;przeskok do nastepnej lini na ekranie
                    lea dx,[FileName]
                    xor ax,ax

                    mov ah, 9
                    int 21h
                   ; call nextline    ;przeskok do nastepnej lini na ekranie
                    ret

  PrintFilename1:

                    lea dx,[FileName1]
                    xor ax,ax
                    mov ah, 9
                    int 21h
                    ret  nl db 10,13,'$' ;nasz enter == nastepna linia

  file_mask         db '*.*',0                    ; maska pliku
  NEW_DTA           db 43 dup(?),10,13,'$'        ; New DTA location
  FileName          db 13 dup(?),10,13,'$'        ; FileName from DTA
  FileName1          db 'Nazwa Pliku: $'        ; FileName from DTA
  napis1   db 'Oto koncowy wynik posortowania: $'

  ;;;;;FileSizeAddr      =NEW_DTA+1AH
  Fileattribute db ?
  odczytywalny db '<odc>$'
  ukryty2 db '<ukr>$'
  systemowy2 db '<sys>$'
  id_dysku2 db '<idd>$'

  podkatalog2 db '<dir>$'
  archiwizowany2 db '<arch>$'

  a oto kod niby pobierający datę z pliku

  Code:

  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  Filedate dw ?
        rok dw ?
        miesiac dw ?
        dzien dw ?
  ;;;;;;;;;;;;;;;
    lea si,NEW_DTA
    add si,24
    mov ax,[si]
    mov Filedate,ax
   
    call DecodeFiledate
    mov ax, rok
    call wypisywanie
    ;call kropka
    mov ax, miesiac
    call wypisywanie
    ;call kropka
    mov ax, dzien
    call wypisywanie
    ;call kropka
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
  DecodeFiledate proc   ;odkodowanie daty, jest ona zapisana na 16 bitach

    mov ax,0
    mov ax,Filedate
    and ax, 0fe00h   ;maska dla roku, jest on zapiany na 7 najbardziej znacz¹cych bitach
    shr ax,9      ;  wiec wynik and'a przesuwam o 9 bitów w prawo
    add ax,07bch      ;
    mov rok,ax

    mov ax,0     ;tak samo dla miesiaca (4bity w srodku)
    mov ax,Filedate
    and ax,1e0h      ;maska dla miesiaca
    shr ax,5
    mov miesiac,ax

    mov ax,0     ;i dla dnia (5 najminiej znaczacych)
    mov ax,Filedate
    and ax,1fh   ;maska dla dnia
    mov dzien,ax

    mov ax,0
    ret

    DecodeFiledate endp
   
   
    ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;///////////////
     lea si,NEW_DTA
    add si,22
    mov ax,[si]
    mov Filetime,ax
    call DecodeFiletime
    mov ax, godzina
    call wypisywanie
    ;call dwukropek
    mov ax, minuta
    call wypisywanie
    ;call dwukropek
    mov ax, sekunda
    call wypisywanie
    ;;;;;;;;;
   
    Filetime dw ?
     godzina dw ?
       minuta dw ?
       sekunda dw ?
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
       DecodeFiletime proc ;odkodowanie czasu

    mov ax,0
    mov ax,Filetime
    and ax, 0f800h   ;maska dla godziny
    shr ax,11
    mov godzina,ax

    mov ax,0
    mov ax,Filetime
    and ax,07e0h     ;maska dla minut
    shr ax,5
    mov minuta,ax

    mov ax,0 
    mov ax,Filetime
    and ax,01fh    ;maska dla sekunda
    shl ax,1    ;mnozenie polowy sek. przez 2
    mov sekunda,ax
   
    mov ax,0
    ret

    DecodeFiletime endp
     kolejny kod goły bez wkopiowanego kodu z datami
  Code:

  format binary
  org 100h
  start:
          lea dx,[NEW_DTA]
          mov ah,1ah
          int 21h

  FINDFIRST:        mov ah,4eh                    ; DOS find first service
                    lea dx,[file_mask]            ; Search for any file
                    xor cx,cx                     ; Attribute mask: cx=0  FINDNEXT:         int 21h                       ; Call DOS to do it
                    jc NoFile                     ; Quit if there are errors
                                                  ; or no more files

    lea si,[NEW_DTA+30]           ; Point to filename we found
                    lea di,[FileName]           ; Copy it to FileName ...
                    mov cx,13
                    rep movsb                   ; using movsb
                     call PrintFilename1                        ;atrybut pliku -jest kodowany na 6 ostatnich bitach (5-0)
                   ;;;;;;;;;;;;;;; Atrybuty..
                   
                   
                   
                   ;atrybut pliku -jest kodowany na 6 ostatnich bitach (5-0)
          lea si, [NEW_DTA]

          add si,21
          mov al,[si]    ; bo zwraca wartosc 8-bitową  dalej0:

            mov [Fileattribute],al
            and al,01h  ; jak jedynka na pierwszym bicie(od lewej) to "tylko do odczytu"
            cmp al,0
            jne tylko_do_odczytu

  dalej1:   mov al,[Fileattribute]
            and al,02h  ; jak jedynka na drugim bicie to "ukryty"
            cmp al,0
            jne ukryty

  dalej2:   mov al,[Fileattribute]
            and al,04h  ; jak jedynka na 3 bicie to "systemowy"
            cmp al,0
            jne systemowy

  dalej3:   mov al,[Fileattribute]
            and al,08h  ; jak jedynka na 4 bicie to "id_dysku"
            cmp al,0
            jne id_dysku

  dalej4:   mov al,[Fileattribute]
            and al,10h  ; jak jedynka na 5 bicie to "podkatalog"
            cmp al,0     
            jne podkatalog

  dalej5:   mov al,[Fileattribute]
            and al,20h  ; jak jedynka na 6 bicie to "arch"
            cmp al,0

            jne archiwum
  jmp dalej  ;WYSWEIETLANIE ODPOWIEDNIEGO NAPISU ADEKWATNEGO DO TYPU PLIKU
  tylko_do_odczytu:
          call odc
          jmp dalej1
  ukryty:
          call ukr
          jmp dalej2
  systemowy:
         call sys
          jmp dalej3
  id_dysku:
          call idd
          jmp dalej4
  podkatalog:
          call podk
          jmp dalej5
  archiwum:     
          call arch
          jmp dalej

  dalej:                 
                   call PrintFilename
                    mov ah,4fh                    ; DOS find next file
                    jmp FINDNEXT                  ; Find another file

  NoFile:
  call nextline    ;przeskok do nastepnej lini na ekranie
  koniec:                                                 ;Blok kończący program
                  mov     ah, 0                           ;
                  int     16h                             ;
                  mov     ax, 4C00h                       ;
                  int     21h
  odc:
          mov dx, odczytywalny
          mov al,9
          int 21h
          ret

  ukr:
          mov dx, ukryty2
          mov al,9
          int 21h
          ret
  sys:
          mov dx, systemowy2
          mov al,9
          int 21h
          ret

  idd:
          mov dx, id_dysku2
          mov al,9
          int 21h
          ret


  podk:
          mov dx, podkatalog2
          mov al,9
          int 21h
          ret

  arch:
          mov dx, archiwizowany2
          mov al,9
          int 21h
          ret

  nextline:
                  mov     ah, 9
                  mov     dx, nl  ; wczytanie znakow zawartych w nl do rejestru dx
                  int     21h
                  ret    ;powrot do poprzendniej pozycji w kodzie


  PrintFilename:
                     ; call nextline    ;przeskok do nastepnej lini na ekranie
                    lea dx,[FileName]
                    xor ax,ax

                    mov ah, 9
                    int 21h
                   ; call nextline    ;przeskok do nastepnej lini na ekranie
                    ret

  PrintFilename1:

                    lea dx,[FileName1]
                    xor ax,ax
                    mov ah, 9
                    int 21h
                    ret  nl db 10,13,'$' ;nasz enter == nastepna linia

  file_mask         db '*.*',0                    ; maska pliku
  NEW_DTA           db 43 dup(?),10,13,'$'        ; New DTA location
  FileName          db 13 dup(?),10,13,'$'        ; FileName from DTA
  FileName1          db 'Nazwa Pliku: $'        ; FileName from DTA
  napis1   db 'Oto koncowy wynik posortowania: $'

  ;;;;;FileSizeAddr      =NEW_DTA+1AH
  Fileattribute db ?
  odczytywalny db '<odc>$'
  ukryty2 db '<ukr>$'
  systemowy2 db '<sys>$'
  id_dysku2 db '<idd>$'

  podkatalog2 db '<dir>$'
  archiwizowany2 db '<arch>$'  z góry dziękuje

  0 0