Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Urządzenia które można eksploatować bez pozwoleń radiowych.

c2h5oh 06 Apr 2010 09:15 115112 6
Optex
 • #1
  c2h5oh
  Moderator
  Zgodnie z art. 144 ust. 2 pkt 3 a) ustawy Prawo telekomunikacyjne, nie wymaga pozwolenia używanie
  urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego końcowego, wykorzystującego
  międzynarodowo uzgodnione zakresy częstotliwości, dołączanego do zakończenia sieci telekomunikacyjnej
  operatora publicznego.
  Równocześnie nie wymaga uzyskania pozwolenia używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych,
  których zakresy częstotliwości i parametry techniczne zostały określone w rozporządzeniu Ministra
  Transportu z dnia 3 lipca 2007 roku, w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych,
  które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 972 z późn. zm.),
  wydanego na podstawie art.144 ust. 3.


  Dotyczy to między innymi:
  1. Urządzeń końcowych dołączanych do zakończeń sieci telekomunikacyjnych innych niż urządzenia, o których
  mowa w art. 144 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne;
  2. Urządzeń będących zakończeniami sieci telekomunikacyjnej w systemie typu punkt – wiele punktów (PMP);
  3. Urządzeń z interfejsem umożliwiającym połączenie, współpracę i wymianę informacji drogą radiową między
  stacją bazową a telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym, pracujących w ruchomej lub stacjonarnej
  publicznej sieci telekomunikacyjnej;
  4. Radiotelefonów bliskiego zasięgu i małej mocy (typu PMR 446) pracujących w paśmie 446 MHz:
  - analogowych noszonych typu PMR 446, przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości
  446,0 – 446,1 MHz w ośmiu kanałach radiowych z odstępem 12,5 kHz, gdzie najniższa częstotliwość fali nośnej
  wynosi 446,00625 MHz, z zastępczą mocą promieniowaną nadajnika w odniesieniu do dipola półfalowego,
  zwaną dalej „e.r.p.”, nieprzekraczającą 500 mW, wyposażonych tylko w antenę zintegrowaną, spełniających
  wymagania określone w normach przenoszących normę ETSI EN 300 296;
  - cyfrowych noszonych typu PMR 446, przeznaczonych do używania wyłącznie w zakresie częstotliwości 446,1
  – 446,2 MHz, w kanałach radiowych z odstępem 6,25 kHz lub 12,5 kHz, z mocą nadajnika nie przekraczającą
  500 mW e.r.p., wyposażonych tylko w antenę zintegrowaną, z wymuszonym ograniczeniem czasu nadawania do
  180 s, spełniających wymagania określone w normie przenoszącej normę ETSI EN 300 113, normę ETSI EN
  301 166 lub w równoważnych specyfikacjach technicznych;
  5. Radiotelefonów CB pracujących w Paśmie Obywatelskim w zakresie częstotliwości 26,96 – 27,41 MHz:
  - typu PUBLIC RADIO – PR 27 spełniających wymagania normy PN-ETS 300 135 pracujących z modulacją
  FM z mocą wyjściową nadajnika do 4 W, na podstawie następujących Decyzji ERC:
  • ERC/DEC/(95)01 z dnia 1 grudnia 1995 r. dotyczącą swobodnego stosowania oraz użytkowania między
  innymi urządzeń PR 27 w krajach członkowskich CEPT,
  • ERC/DEC/(96)02 z dnia 7 marca 1996 r. dotyczącą harmonizacji częstotliwości przeznaczonych dla
  CEPT PR 27 i standardu technicznego dla urządzeń spełniających wymagania normy europejskiej ETS
  300 135.
  - pracujących z modulacją DSB-AM z mocą wyjściową nadajnika do 4 W lub modulacją SSB-AM z mocą
  wyjściową nadajnika do 12 W (PEP).
  5a) Stacji bazowych małej mocy:
  a) pracujące w zakresach częstotliwości 880 – 915 MHz (odbiór) i 925 – 960 MHz (nadawanie) z mocą
  nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.,
  b) pracujące w zakresach częstotliwości 1710 – 1730 MHz oraz 1755 – 1785 MHz (odbiór) i 1805 – 1825
  MHz oraz 1850 – 1880 MHz (nadawanie) z mocą nieprzekraczającą 20 dBm e.r.p.,
  c) pracujące w zakresach częstotliwości 1920 – 1980 MHz (odbiór) i 2110 – 2170 MHz (nadawanie) z mocą
  nieprzekraczającą 21 dBm e.r.p.,
  - wykorzystywanych do świadczenia usług przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego
  ogólnopolską rezerwację częstotliwości wykorzystywanych so świadczenia usług za pośrednictwem stacji
  bazowych małej mocy, pod warunkiem połączenia tych stacji ze sterownikiem stacji bazowej poprzez sieć
  telekomunikacyjną, w której transmisja informacji wykonywana jest przy użyciu protokołu IP (Internet
  Protocol).
  6. Bardzo dużej liczby urządzeń radiokomunikacyjnych bliskiego zasięgu, podzielonej zgodnie z rekomendacją
  CEPT ERC/REC 70-03, na 14 grup o różnych przeznaczeniach, zastosowaniach i objętych odpowiednimi
  Decyzjami ERC. W zaleceniu tym podane są zakresy częstotliwości lub kanały radiowe przydzielone w krajach
  europejskich dla urządzeń SRD, szerokości przydzielonych kanałów radiowych, maksymalne moce
  promieniowania lub maksymalne wartości natężenia pola elektromagnetycznego mierzone w odległości 10 m,
  rodzaj zastosowanej w urządzeniach anteny nadawczej i aktywność pracy nadajnika urządzeń SRD.
  Grupa 1 – są do niej zaliczone urządzenia radiowe ogólnego zastosowania, do których należą urządzenia
  stosowane w telemetrii, zdalnym sterowaniu, transmisji danych, w różnego rodzaju alarmach, a w zakresach
  leżących powyżej 2,4 GHz również urządzenia służące do przesyłania sygnałów wizyjnych.
  Grupa 2 – należą do niej urządzenia radiowe służące do wykrywania i ratowania ofiar lawin, przy czym są to
  wyłącznie urządzenia emitujące samą falę nośną (bez modulacji).
  Grupa 3 – przeznaczona jest dla urządzeń pracujących w wewnętrznych (lokalnych) radiowych sieciach
  komputerowych (RLAN - Radio Local Area Networks) oraz sieciach komputerowych o bardzo dużej
  przepływności (HIPERLAN - High Performance Radio Local Area Networks).
  Grupa 4 – należą do niej urządzenia radiowe służące do automatycznej identyfikacji pojazdów w transporcie
  kolejowym (AVI - Automatic Vehicle Identification) oraz urządzenia radiowe pracujące najczęściej w
  systemach telekomunikacyjnych stosowanych do obsługi transportu i ruchu kolejowego, a zwłaszcza dla
  łączności radiowej między pojazdami oraz między pojazdami i infrastrukturą znajdującą się przy szlakach
  kolejowych. Systemy te występują pod nazwami EUROLOOP i EUROBALISE.
  Grupa 5 – zawiera urządzenia stosowane w systemach sterowania w telematyce transportu drogowego (RTTT -
  Road Transport & Traffic Telematics). Dotyczy to głównie systemów telekomunikacyjnych zapewniających
  łączność radiową obsługującą transport i ruch drogowy, a zwłaszcza łączność między pojazdami oraz między
  pojazdami i infrastrukturą przydrożną, np. dla pobierania opłat na autostradach.
  Grupa 6 – przeznaczona jest dla urządzeń radiowych służących do wykrywania ruchu i do ostrzegania o ruchu.
  Urządzenia te pracują najczęściej w systemach przeciw włamaniowych, ostrzegając o kradzieżach w sklepach,
  magazynach, budowach, itp.
  Grupa 7 – obejmuje różne urządzenia radiowe stosowane w systemach alarmowych do wykrywania lub do
  wskazywania stanu zagrożenia zarówno przed kradzieżą, włamaniem, pożarem i innymi niebezpieczeństwami.
  W tej grupie są także urządzenia alarmowe instalowane w samochodach i innych pojazdach oraz urządzenia
  pracujące w systemach ostrzegania o zagrożeniu ludności wykorzystywanych przez władze lokalne. W
  powyższej grupie są także urządzenia radiowe działające w systemach alarmowych związanych z pomocą
  socjalną, to jest umożliwiające osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym zgłoszenie stanu zagrożenia
  swojego zdrowia lub zgłoszenie potrzeby udzielenia im pomocy.
  Grupa 8 – są w niej radiowe urządzenia nadawcze służące do zdalnego sterowania modelami: latającymi,
  pływającymi – nawodnymi i podwodnymi oraz poruszającymi się na lądzie.
  Grupa 9 – dotyczy bardzo wielu urządzeń radiowych przeznaczonych do zastosowań indukcyjnych. Są to
  między innymi: immobilizery samochodowe, urządzenia służące do identyfikacji zwierząt i do automatycznej
  identyfikacji towarów w magazynach i sklepach, urządzenia do wykrywania kabli położonych w ścianach lub
  pod ziemią, bezprzewodowe łącza do transmisji głosu i do sterowania dostępem abonenckim, urządzenia
  zabezpieczające przed kradzieżą (np. zamykające wejście dla osób niepowołanych), urządzenia naliczające
  automatycznie opłaty drogowe, urządzenia ręczne (noszone) do różnego rodzaju transmisji danych i wiele
  innych.
  Grupa 10 – należą do niej różnego rodzaju mikrofony bezprzewodowe: profesjonalne i amatorskie, ręczne,
  przypinane, itp.
  Grupa 11 – urządzenia radiowe w tej grupie służą do kontroli i śledzenia dóbr np. w zakładach produkcyjnych,
  sieciach spedycyjnych, w handlu detalicznym i hurtowym. Urządzenia te charakteryzują się niewielkimi
  rozmiarami (tzw. „tag”) przyczepianymi do tych przedmiotów.
  Grupa 12 – są w niej aktywne implanty medyczne, to jest urządzenia elektryczne lub elektroniczne wszczepione
  w sposób trwały do ludzkiego ciała. Implanty te działając na określonych częstotliwościach stymulują lub
  synchronizują pracę niektórych narządów wewnętrznych człowieka.
  Grupa 13 – należą do niej radiowe urządzenia nadawcze służące do transmisji sygnałów akustycznych takie, jak
  bezprzewodowe słuchawki, bezprzewodowe głośniki, bezprzewodowe łącza do transmisji głosu np. między
  wzmacniaczami akustycznymi a głośnikami lub kolumnami głośnikowymi. W tej grupie są też mikrofony
  bezprzewodowe zdalnie włączane.
  Grupa 14 – należą do niej radiowe urządzenia nadawcze stosujące technikę ultraszerokopasmową.
  Urządzenia te pracują z bardzo małą mocą promieniowaną, mają małe zasięgi i przeznaczono dla nich bardzo
  wąskie zakresy częstotliwości lub pojedyncze kanały częstotliwościowe przy założeniu, że nie mogą powodować
  zaburzeń elektromagnetycznych w pracy innych systemów lub urządzeń działających na pobliskich
  częstotliwościach. Zgodnie z powyższym zaleceniem większość krajów europejskich należących do CEPT
  zrezygnowała z wydawania stosownych pozwoleń radiowych. Niektóre z wymienionych urządzeń nie są jeszcze
  powszechnie stosowane w naszym kraju, ale ich implementacji należy się spodziewać w najbliższej przyszłości.
  Dotyczy to w szczególności urządzeń RFID pracujących w zakresie częstotliwości 865 – 868 MHz i służących w
  szczególności do automatycznej identyfikacji towarów, do śledzenie przesyłek wartościowych, w systemach
  alarmowych, w zarządzaniu odpadami komunalnymi, do identyfikacji osobistej, do kontroli dostępu, w
  czujnikach zbliżeniowych, w systemach zabezpieczających przed kradzieżą, w systemach lokalizacji, do
  transmisji danych do urządzeń przenośnych oraz w bezprzewodowych systemach kontroli.
  7. Naziemnych stacji satelitarnych typu LEST i HEST, dla których zakresy częstotliwości zostały
  zharmonizowane.
  8. Urządzeń pracujących w służbie stałej typu punkt-punkt w paśmie częstotliwości 58 GHz, nie wymagających
  koordynowanego planowania częstotliwości i przeznaczonych do transmisji sygnałów cyfrowych oraz
  analogowych sygnałów wizyjnych.
  9. Samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu spełniających w pojazdach samochodowych funkcje
  radaru, którego przeznaczeniem jest unikanie kolizji i podniesienie bezpieczeństwa ruchu, co jest zgodne z
  wdrożeniem następujących decyzji komisji Wspólnot Europejskich:
  • decyzji Komisji 2005/50/WE z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w
  paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego
  zasięgu,
  • decyzji Komisji 2004/545/WE z dnia 08 lipca 2004 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w
  paśmie 79 GHz dla celów użycia samochodowych urządzeń radarowych bliskiego zasięgu we
  Wspólnocie.

  Opracowanie:
  Urząd Komunikacji Elektronicznej
  Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości


  W załączniku to samo w pdf do wydruku.

  http://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=3045

  AKTUALIZACJA: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego. Załącznik "rozporzadzenie_MI_2008_Nr47_poz277.pdf"

  Kolejna aktualizacja:

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego objęte tekstem jednolitym (Dz. U. z 2017 r. poz. 96), z wyjątkiem par. 2.
  Treść w załączniku D20152174.pdf
 • Optex
 • Optex
 • #3
  c2h5oh
  Moderator
  Uwaga!

  Nie ma czegoś takiego jak:
  - wolne częstotliwości
  - praca bez pozwolenia mocą 20mW lub mniejszą
  - uruchamianie nadajników w celach "edukacyjnych"

  Na każdy nadajnik wymagane jest pozwolenie radiowe.
  Nie dotyczy to dwóch przypadków:
  - Krótkofalowcy mogą budować nadajniki pracujące w zakresach częstotliwości przydzielonych służbie amatorskiej. Nadajniki te nie muszą posiadać "świadectwa zgodności".
  - Nadajniki wymienione w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 roku, w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 972 z późn. zm.), wydanego na podstawie art.144 ust. 3.
  Do eksploatacji tych nadajników niezbędne jest uzyskanie tak zwanego "świadectwa zgodności".


  Eksploatacja wszystkich innych nadajników nie spełniających powyższych wymogów jest po prostu PIRACTWEM RADIOWYM i podlega ściganiu przez prawo.
 • #4
  gulson
  System Administrator
  Komunikat UKE odnośnie własnych konstrukcji nadawczo-odbiorczych.

  Szanowny Panie
  Uprzejmie informuję, że w kompetencjach Prezesa UKE nie leży ingerowanie w treść zamieszczonych na forach informacji. Osobą upoważnioną jest administrator portalu. Wśród internautów pewną grupę stanowią hobbiści, którzy chwalą się swoimi osiągnięciami. Internauci umieszczają na forach różne informacje, które nie muszą oznaczać, że zostało popełnione przestępstwo lub że będzie popełnione przestępstwo.
  Do zadań Prezesa UKE należy między innymi monitoring widma częstotliwości, który jest wykonywany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Widmo częstotliwości jest takim zasobem, które nie sposób jest kontrolować w sposób ciągły we wszystkich zakresach częstotliwości i w każdym miejscu. Jeśli w trakcie monitoringu zostanie stwierdzona praca nielegalnego nadajnika, Prezes UKE podejmuje niezwłocznie niezbędne działania zgodnie kompetencjami wynikającymi z Prawa telekomunikacyjnego w celu wyeliminowania używania tego urządzenia radiowego.


  Szanowny Panie,

  W uzupełnieniu do e-maila z dnia 3 grudnia 2010 r. uprzejmie informuję, że konstruowanie urządzeń nie jest nielegalne. Spełnienie określonych warunków wymagane jest dopiero w chwili wprowadzenia urządzenie do obrotu lub rozpoczęcia używania go.

  Aby urządzenie wprowadzić do obrotu należy przeprowadzić jego ocenę zgodności. W krajach UE ocenę zgodności urządzenia przed wprowadzeniem go do obrotu przeprowadza, na własną odpowiedzialność, producent lub jego upoważniony przedstawiciel, po czym wystawia deklarację zgodności dla urządzenia oraz oznakowuje je znakiem CE. Wszystkie urządzenia powinny posiadać deklarację zgodności załączoną do każdego egzemplarza urządzenia lub ogólne oświadczenie o zgodności urządzenia z wymaganiami dyrektywy RTTE wraz z podaniem miejsca, gdzie pełna deklaracja zgodności jest dostępna. Jeżeli jest to urządzenie radiowe klasy 2 to powinno być oznaczone znakiem ostrzegawczym wraz z podaniem ograniczeń terytorialnych dotyczących jego używania.

  Odnosząc się do informacji zawartych w Pańskim e-mailu należy zauważyć, że jeżeli ktoś skonstruował np. radiostację na własne potrzeby (nie produkuje na sprzedaż lub nie przekazuje innym podmiotom) to nie jest to wprowadzanie do obrotu i nie stosuje się w tym przypadku ustawy o systemie oceny zgodności, jednakże podkreślić należy, że urządzenie takie nie może zakłócać pracy innych urządzeń. Należy mieć także na uwadze, że do używania urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego jest potrzebne, zgodnie z art. 143 ustawy Prawo telekomunikacyjne, pozwolenie radiowe. Używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego bez wymaganego pozwolenia radiowego jest przestępstwem. Sam fakt skonstruowania i posiadania takiego urządzenia nie jest jednak przestępstwem.

  Odnosząc się bezpośrednio do Pana pytania, jak ma reagować administrator forum, informuję, że administrator może reagować na treść zamieszczanych informacji zgodnie z regulaminem forum, ustalonym indywidualnie dla danego portalu.

  Z poważaniem,  Forum elektroda nie będzie cenzurować treści o własnych konstrukcjach i modyfikacjach urządzeń nadawczo-odbiorczych. Będziemy zapobiegać wprowadzaniu do obrotu (handel) i faktycznym użytkowaniu.
 • #5
  aK_first
  Level 12  
  gulson wrote:
  Używanie urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego bez wymaganego pozwolenia radiowego jest przestępstwem.


  W 2012r w związku z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego zmianie uległa kwalifikacja czynu z przestępstwa na wykroczenie w przypadku, gdy sprawca czynu nie działa w sposób uporczywy (powtarzające się, wielokrotne używanie takiego urządzenia, nawet pomimo uprzedniego ukarania).

  Art. 208 otrzymuje brzmienie:
  Quote:
  Art. 208.
  1. Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo-odbiorczego,
  podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych.

  2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia
  wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  3. Sąd może orzec przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego
  w ust. 1 i 2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.
  4. Sąd orzeka przepadek urządzeń przeznaczonych lub służących do popełnienia czynu określonego w ust. 1
  i 2, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy, jeżeli ich używanie zagraża życiu lub zdrowiu człowieka.
  Przepis art. 195 Kodeksu karnego wykonawczego stosuje się niezależnie od wartości przedmiotów, których przepadek
  orzeczono.
  5. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania
  w sprawach o wykroczenia.


  Wcześniej pkt 1 i 2 art .208 były połączone w jeden punkt i traktowane razem jako przestępstwo.

  Więc teraz jest i lepiej i gorzej. Z jednej strony wiadomo, że kara jest teraz mniejsza (za nieuporczywe działanie, a żeby załapać się na art.208 pkt 2 trzeba się mocno starać albo być całkowicie nieodpowiedzialnym), z drugiej strony nie można się już tłumaczyć znikomą szkodliwością czynu, która często prowadziła wcześniej do umarzania postępowania, gdyż z zasady szkodliwość społeczna wykroczenia nie jest wielka. Innymi słowy UKE może teraz skuteczniej egzekwować nielegalne posługiwanie się urządzeniami radiowymi.

  Pozdr.
  aK
 • #6
  c2h5oh
  Moderator
  Nie wszyscy potrafią czytać za zrozumieniem więc przypomnę jaszcze raz stanowisko elektrody:

  "Forum elektroda nie będzie cenzurować treści o własnych konstrukcjach i modyfikacjach urządzeń nadawczo-odbiorczych. Będziemy zapobiegać wprowadzaniu do obrotu (handel) i faktycznym użytkowaniu."