Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Homologacja samochodu - Czyli co musi być spełnione.

DJRadioActive 25 Apr 2010 17:37 5604 4
 • #1
  DJRadioActive
  Level 18  
  Witam

  Mam na oku pewien projekt samochodu do wykonania. Chciałbym go stworzyć. i tutaj moje pytanie - Co musi spełniać, aby został dopuszczony do ruchu ulicznego??

  Pozdrawiam

  Cezary:)
 • #2
  Qbuś
  Level 38  
  Quote:
  Cytat
  Pierwsza rejestracja pojazdu marki "SAM"


  --------------------------------------------------------------------------------
  Podstawa prawna
  Kodeks Postępowania Administracyjnego; Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 58., poz. 515 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy; Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o dział. ubezp. (Dz. U. Nr 124 poz. 1157); Dz. U. Nr 227 z 2003 r.


  Jednostka odpowiedzialna
  Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w Dzielnicy Ursynów
  02-777 Warszawa, ul. Szolc - Rogozińskiego 1,
  tel. centrali 643-68-67 wew. 118; 120; 121; 122
  tel. bezpośrednie 643-43-89, 643-51-02, 648-04-78; fax. 643-30 -01


  Wymagane dokumenty
  dokument tożsamości,
  w przypadku kiedy właścicielem pojazdu jest firma posiadająca osobowość prawną do wniosku o rejestrację należy dołączyć: aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego i zaświadczenie o nadaniu nr REGON. Sprawy rejestracji mogą załatwiać osoby upoważnione do reprezentowania firmy, wymienione w krajowym rejestrze sądowym lub osoba upełnomocniona przez wyżej wymienionych - w takim przypadku wymagane jest pisemne upoważnienie,
  w przypadku, gdy rejestrowany pojazd stanowi własność firmy nie posiadającej osobowości prawnej, do wniosku należy załączyć aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności, a w przypadku spółek cywilnych - zaświadczenie każdego ze wspólników i umowę spółki;
  wniosek o rejestrację tymczasową - I etap rejestracji;
  wniosek o zarejestrowanie - II etap rejestracji;
  dowód własności silnika oraz dowód rejestracyjny pojazdu, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu z którego pochodzi silnik, jeżeli silnik pochodzi z pojazdu wyrejestrowanego lub z pojazdu, w którym dokonano wymiany silnika;
  w przypadku, gdy silnik sprowadzono z zagranicy, należy załączyć dokument własności wraz z dowodem odprawy celnej przywozowej;
  w przypadku gdy zakupiony silnik nie posiada numeru, do rejestracji należy załączyć decyzję Prezydenta m.st. Warszawy o nadaniu numeru na silniku, a także zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów potwierdzające nadanie cech identyfikacyjnych w przedmiotowym silniku;
  oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że wnioskodawca jest właścicielem pozostałych podzespołów i części służących do zbudowania pojazdu "SAM";
  zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu "SAM";
  zaświadczenie o nabiciu numerów nadwozia /podwozia /ramy.


  Sposób załatwienia sprawy
  Etap I - organ rejestrujący wydaje tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe w celu przejazdu pojazdu na badanie techniczne.
  Decyzję na nabicie numeru nadwozia /podwozia /ramy konstrukcji własnej, które zostały wykorzystane do budowy pojazdu marki "SAM", wydaje Dział Uprawnień Pl. Starynkiewicza 7/9.
  Jeżeli dane zbywcy silnika zawarte w dowodzie własności są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym wymaga się przedstawienia dokumentów pośrednich. W przypadku gdy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dowodu własności.
  Etap II -w dniu przedłożenia w Urzędzie kompletu dokumentów dotyczących własności elementów, części, z których pojazd zbudowano (rachunek-umowa za silnik + oświadczenie dotyczące pozostałych części), zaświadczenia o nabiciu oraz dopuszczenia pojazdu do ruchu (zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów) zostają wydane stałe tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i decyzja o zarejestrowaniu pojazdu, wymaga to ponownego zgłoszenia się właściciela do Urzędu.
  Jeżeli dokumenty przedstawione do rejestracji zostaną zakwestionowane, może być wydana decyzja odmawiająca rejestracji pojazdu.


  Opłaty
  I etap
  w kasie Urzędu: od 34,00 zł do 57,50 zł (opłata zależy od rodzaju pojazdu)
  opłata skarbowa: od podania / wniosku - 5,00 zł; od każdego załącznika - 0,50 zł
  II etap
  w kasie Urzędu:
  od 57,50 zł do 140,50 zł (opłata zależy od rodzaju pojazdu)
  500,00 zł - karta pojazdu (dotyczy pojazdów samochodowych)
  opłata skarbowa:
  od podania / wniosku - 5,00 zł;
  od każdego załącznika - 0,50 zł
  opłata ewidencyjna za wydanie:
  dowodu rejestracyjnego -1,00 zł
  pozwolenia czasowego -1,00 zł
  zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych - 1,00 zł
  nalepki kontrolnej -1,00 zł
  karty pojazdu -1,00 zł
  Inwalidom wojennym i wojskowym przysługuje 50% zniżka od opłat za tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny i pozwolenie czasowe (tylko w odniesieniu do jednego pojazdu samochodowego, który nie służy do zarobkowego przewozu).


  Termin załatwienia
  I etap - zależy od czasu w jakim właściciel uzyska skierowanie na nabicie numeru nadwozia /podwozia / ramy konstrukcji własnej w Urzędzie m.st. Warszawy Wydział Transportu i Dróg Publicznych oraz otrzyma zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów o nabiciu i dopuszczeniu pojazdu do ruchu. Maksymalnie 30 dni.
  II etap - Do 30 dni.


  Tryb odwoławczy
  Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie; szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.


  Uwagi
  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć do wniosku wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
  Potrzebne druki wniosków, oświadczeń itp. dostępne są na miejscu.
  Wniosek wraz z dokumentami o wydanie skierowania na nabicie numeru nadwozia / podwozia / ramy należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Koszykowej 6a
  Należy okazać umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC w I lub w II etapie rejestracji.


  To tak w skrócie zaczerpnięte z innego forum.

  I tu trochę:
  Quote:


  Warunki rejestracji samochodu typu SAM

  Art. 68 par. 17 Kodeksu drogowego dopuszcza rejestrację samochodu SAM oraz samochodów zabytkowych.

  Pojazd SAM jest zbudowany przy wykorzystaniu ramy własnej konstrukcji.
  Przy rejestracji potrzebne są dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia części użytych w procesie budowy auta.
  Z Wydziału Komunikacji właściwej dla miejsca zamieszkania należy uzyskać skierowanie na nabicie numerów ramy. W każdym województwie są wyspecjalizowane stacje diagnostyczne gdzie następuje nabicie numerów ramy i gdzie można dokonać pierwszego szczegółowego przeglądu samochodu typ SAM.
  Po przeglądzie i nabiciu numerów dostajemy zaświadczenie na podstawie którego dokonujemy rejestracji.

  Uwaga! Niektóre Wydziały Komunikacji uzależniają rejestrację od przedstawienia dodatkowo opisu wykonanego prze rzeczoznawcę z PZM.


  I jeszcze Link tutaj poczytaj.
 • #3
  DJRadioActive
  Level 18  
  Dzieki, ale chodziło mi bardziej o sprawy techniczne załatwiane w stacji kontroli pojazdów.

  Np. na pewno pojazd musi posiadać oświetlenie, kierunkowskazy i hamulce. Nie jestem pewien czy cos jeszcze musi byś spełnione.
 • #4
  cirrostrato
  Level 37  
  Osobiście myślę,że musi być wykonany tak, aby się nie rozpadł na pierwszym zakręcie. Poważnie pytasz, czasy SAM-ów minęły?
 • #5
  DJRadioActive
  Level 18  
  Pytam poważnie, planuje w przyszlą zimę złożyć sobie jakieś buggy, i żeby było wiecej frajdy, spróbować go zarejestrować:))