Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[C++] Komunikacja pomiędzy procesami Win. Schowek.

Kostek7 04 Maj 2010 22:46 1092 0
 • #1
  Kostek7
  Poziom 27  
  Witam.
  Zadanie do wykonania brzmi następująco: na kombinacje klawiszy control+c kopiujemy do naszego schowka tekst, następnie umożliwiamy jego edycje (?) i taki tekst po kombinacji control+v. Mam problem z formatem tekstu pobranego ze schowka (wychodzą krzaczki), nie wiem jak zrealizować edycje tekstu oraz odświeżanie go w schowku. Proszę o propozycje.

  Code:
  #include "stdafx.h"
  
  #include "msgDisplayer.h"
  #include <cstdio>

  #define MAX_LOADSTRING 100

  HINSTANCE hInst;                        
  TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING];               
  TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING];         

  LPTSTR tekst;
  char* tekstS;
  const int tekst_length = 100;
  STARTUPINFO si;
  PROCESS_INFORMATION pi;

  ATOM            MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance);
  BOOL            InitInstance(HINSTANCE, int);
  LRESULT CALLBACK   WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  INT_PTR CALLBACK   About(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

  BOOL SetClipboardText(LPCTSTR pszText)
  {
     BOOL ok = FALSE;
     if(OpenClipboard(NULL)) {
        HGLOBAL hMem = GlobalAlloc(GMEM_SHARE | GMEM_MOVEABLE,
           (lstrlen(pszText)+1)*sizeof(pszText[0]) );
        LPTSTR ptxt = (LPTSTR)GlobalLock(hMem);
        lstrcpy(ptxt, pszText);
        GlobalUnlock(hMem);
        ok = (BOOL)SetClipboardData(CF_TEXT, hMem);

        CloseClipboard();
     }
     return ok;
  }

  int GetClipboardText(LPTSTR pszBuf, int nLength)
  {
     int i = 0;
     *pszBuf = 0;
     if(OpenClipboard(NULL)) {
        HGLOBAL hMem = GetClipboardData(CF_TEXT);
        if(hMem) {
           LPCTSTR ptxt = (LPCTSTR)GlobalLock(hMem);
           for( ; ++i < nLength && *ptxt; )
              *pszBuf++ = *ptxt++;
           *pszBuf = 0;

           GlobalUnlock(hMem);
        }

        CloseClipboard();
     }
     return i;
  }

  int APIENTRY _tWinMain(HINSTANCE hInstance,HINSTANCE hPrevInstance,LPTSTR lpCmdLine,int nCmdShow)
  {
     UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance);
     UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);

     tekst = (LPTSTR)malloc(sizeof(WCHAR)*tekst_length);
     tekstS = (char*)malloc(sizeof(char)*tekst_length);
     MSG msg;
     HACCEL hAccelTable;

     LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
     LoadString(hInstance, IDC_MSGDISPLAYER, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
     MyRegisterClass(hInstance);

     if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow))
     {
        return FALSE;
     }

     hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDC_MSGDISPLAYER));

     while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
     {
        if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
        {
           TranslateMessage(&msg);
           DispatchMessage(&msg);
        }
     }

     return (int) msg.wParam;
  }

  ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
  {
     WNDCLASSEX wcex;

     wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);

     wcex.style         = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
     wcex.lpfnWndProc   = WndProc;
     wcex.cbClsExtra      = 0;
     wcex.cbWndExtra      = 0;
     wcex.hInstance      = hInstance;
     wcex.hIcon         = LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_MSGDISPLAYER));
     wcex.hCursor      = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
     wcex.hbrBackground   = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
     wcex.lpszMenuName   = MAKEINTRESOURCE(IDC_MSGDISPLAYER);
     wcex.lpszClassName   = szWindowClass;
     wcex.hIconSm      = LoadIcon(wcex.hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_SMALL));

     return RegisterClassEx(&wcex);
  }

  BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
  {
     HWND hWnd;

     hInst = hInstance;

     hWnd = CreateWindow(szWindowClass, szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
        CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, NULL, NULL, hInstance, NULL);

     if (!hWnd)
     {
        return FALSE;
     }

     ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
     UpdateWindow(hWnd);

     return TRUE;
  }

  LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
     int wmId, wmEvent;
     PAINTSTRUCT ps;
     RECT   rect;
     HDC hdc;
     HGLOBAL hGlMem;
     char* lpGlMem;
     
     int low = LOWORD(wParam);
     int high = HIWORD(wParam);
     
     ZeroMemory( &si, sizeof(si) );
     si.cb = sizeof(si);
     ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) );

     switch (message)
     {
     case WM_COMMAND:
        wmId    = LOWORD(wParam);
        wmEvent = HIWORD(wParam);

        switch (wmId)
        {
        case IDM_EXIT:
           DestroyWindow(hWnd);
           break;
        default:
           return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
        }
        break;
     case WM_PAINT:
        hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
        GetClientRect( hWnd, &rect);
        DrawText( hdc, tekst,
           -1, &rect, DT_SINGLELINE | DT_CENTER | DT_VCENTER);
        EndPaint( hWnd, &ps);
        EndPaint(hWnd, &ps);
        break;
     case WM_DESTROY:
        PostQuitMessage(0);
        break;
     case WM_KEYDOWN:

        GetClipboardText(tekst,tekst_length);
        MessageBoxW(0,tekst,0,0);
        SetClipboardText(tekst);

        CreateProcess(L"C:\\Windows\\System32\\notepad.exe", NULL, NULL, NULL, FALSE, 0, NULL, NULL, &si, &pi);
        break;


     default:
        if(message != WM_PAINT && message != 20) {
           sprintf_s(tekstS, tekst_length, "HWND=%d UINT=%d LOWORD=%d HIWORD=%d LPARAM=%d", hWnd, message, low, high, lParam);
           mbstowcs((wchar_t*)tekst, tekstS, tekst_length);
           InvalidateRect(hWnd, NULL, TRUE);
        }

        return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
     }
     return 0;
  }