Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Warunki Techniczne dla budynków i ich usytuowania

retrofood 10 May 2010 17:54 47943 7
IGE-XAO
 • #1
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Warunki techniczne

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030330270

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041091156

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082011238

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082281514

  Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090560461
  [19-21.10.2021] Technology Days Zapisz się darmo
 • IGE-XAO
 • #2
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Ostatnia nowelizacja WT wprowadziła zmiany wymagań dla instalacji elektrycznych. Zmiany te odnoszą się do oświetlenia awaryjnego oraz wymagań dla przewodów i kabli wraz z zamocowaniami, dostarczających energię elektryczną do urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej (§ 181 i § 187).

  Zatwierdzoną już normą PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne wprowadza ujednolicenie nazewnictwa w Europie. Zamiast określenia oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne), obecnie obowiązuje określenie oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

  Zwiększył się zakres obowiązywania przepisu dotyczącego pomieszczeń o powierzchni netto ponad 2000 m2, w których należy stosować oświetlenie ewakuacyjne. Obecnie takie oświetlenie należy stosować również w pomieszczeniach w budynkach produkcyjnych i magazynowych.

  Skrócono wymagany czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do 1 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego.

  Normy powołane w § 181 to:
  - PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacja bezpieczeństwa.
  - PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
  - PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne.
  oraz
  Norma SEP SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

  Następne zmiany dotyczą wymagań dla przewodów i kabli (również światłowodów) wraz z zamocowaniami, które muszą zapewnić pracę niektórych urządzeń podczas pożaru.
  Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających.
  Normy powołane w § 187 to:
  - PN-EN 1363-1:2001 Badanie odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne;
  - PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.

  Wprowadzono również konieczność wyposażenia budynku w instalacje telekomunikacyjne oraz ochrony przed nielegalnym wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych, świadczonych za pomocą tej instalacji.

  Wprowadzono obowiązek stosowania zabezpieczeń różnicowoprądowych dla wszystkich obwodów gniazd wtyczkowych oraz w obwodach zasilających urządzenia ruchome.

  Uporządkowano przepisy dotyczące połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych.
 • IGE-XAO
 • #3
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597

  Rozporządzenie

  W rozporządzeniu Minister Infrastruktury określił nowy wykaz norm powołanych w "Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

  PRZEWODNIK PO ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • #4
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289

  Rozporządzenie wprowadza obowiązek:

  1) montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej – w nowo budowanych mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem – zapewniającej w szczególności dostęp do szerokopasmowego internetu;

  2) montażu – w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny;

  3) zapewnienia w tych budynkach pomieszczeń (lub miejsc) na osprzęt i urządzenia instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej; mają być one wyposażone w zasilanie elektryczne;

  4) budowania instalacji telekomunikacyjnych umożliwiającej świadczenie usług przez różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezależnie od techniki dostępowej.
 • #5
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
 • #6
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Dz.U. 2015 poz. 1422
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422
 • #7
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002285
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002285/O/D20172285.pdf
 • #8
  retrofood
  VIP Meritorious for electroda.pl
  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dz.U. 2019 poz. 1065

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065