Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
IGE-XAOIGE-XAO
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Warunki Techniczne dla budynków i ich usytuowania

10 Maj 2010 17:54 45387 7
 • Moderator
  Warunki techniczne

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030330270

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041091156

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082011238

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082281514

  Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  Dz. U. z 2009 r., Nr 56, poz. 461
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090560461
 • IGE-XAOIGE-XAO
 • Moderator
  Ostatnia nowelizacja WT wprowadziła zmiany wymagań dla instalacji elektrycznych. Zmiany te odnoszą się do oświetlenia awaryjnego oraz wymagań dla przewodów i kabli wraz z zamocowaniami, dostarczających energię elektryczną do urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej (§ 181 i § 187).

  Zatwierdzoną już normą PN-EN 1838 Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne wprowadza ujednolicenie nazewnictwa w Europie. Zamiast określenia oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne), obecnie obowiązuje określenie oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

  Zwiększył się zakres obowiązywania przepisu dotyczącego pomieszczeń o powierzchni netto ponad 2000 m2, w których należy stosować oświetlenie ewakuacyjne. Obecnie takie oświetlenie należy stosować również w pomieszczeniach w budynkach produkcyjnych i magazynowych.

  Skrócono wymagany czas działania awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego do 1 godziny od zaniku oświetlenia podstawowego.

  Normy powołane w § 181 to:
  - PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacja bezpieczeństwa.
  - PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
  - PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne.
  oraz
  Norma SEP SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

  Następne zmiany dotyczą wymagań dla przewodów i kabli (również światłowodów) wraz z zamocowaniami, które muszą zapewnić pracę niektórych urządzeń podczas pożaru.
  Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru, oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej, stosowanych w obwodach zabezpieczających.
  Normy powołane w § 187 to:
  - PN-EN 1363-1:2001 Badanie odporności ogniowej - Część 1: Wymagania ogólne;
  - PN-EN 50200:2003 Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.

  Wprowadzono również konieczność wyposażenia budynku w instalacje telekomunikacyjne oraz ochrony przed nielegalnym wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych, świadczonych za pomocą tej instalacji.

  Wprowadzono obowiązek stosowania zabezpieczeń różnicowoprądowych dla wszystkich obwodów gniazd wtyczkowych oraz w obwodach zasilających urządzenia ruchome.

  Uporządkowano przepisy dotyczące połączeń wyrównawczych głównych i miejscowych.
 • IGE-XAOIGE-XAO
 • Moderator
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

  Dz.U. 2010 nr 239 poz. 1597

  Rozporządzenie

  W rozporządzeniu Minister Infrastruktury określił nowy wykaz norm powołanych w "Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

  PRZEWODNIK PO ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Moderator
  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1289

  Rozporządzenie wprowadza obowiązek:

  1) montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej – w nowo budowanych mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej służących celom związanym z oświatą i wychowaniem – zapewniającej w szczególności dostęp do szerokopasmowego internetu;

  2) montażu – w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny;

  3) zapewnienia w tych budynkach pomieszczeń (lub miejsc) na osprzęt i urządzenia instalacyjne do montażu instalacji telekomunikacyjnej; mają być one wyposażone w zasilanie elektryczne;

  4) budowania instalacji telekomunikacyjnych umożliwiającej świadczenie usług przez różnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych niezależnie od techniki dostępowej.
 • Moderator
 • Moderator
  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  Dz.U. 2015 poz. 1422
  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001422
 • Moderator
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2017 poz. 2285

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002285
  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002285/O/D20172285.pdf
 • Moderator
  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  Dz.U. 2019 poz. 1065

  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065