Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[MS Visual Studio C++] Dodawanie insertu do bazy danych

Golab14 27 Maj 2011 23:03 1404 0
 • #1 27 Maj 2011 23:03
  Golab14
  Poziom 9  

  Witam,

  Tworząc aplikację bazodanową chciałem mieć możliwość dodania insertu do bazy danych poprzez text boxy oraz button. Skorzystałem ze wzoru gotowej aplikacji, która znajduje się już tutaj na forum, jednak w żaden sposób nie mogę dodać insertu do bazy. Ewentualnie mogę to zrobić poprzez DataGrid bez możliwości obsługi jakiegokolwiek formularza. W załączonej formie dane miały pobierać tylko dwa górne textboxy. Może ktoś rzuciłby okiem i stwierdził co jest nie tak i nakierowałby mnie na rozwiązanie. Poniżej załączam kod.


  Code:

  #pragma once


  namespace Inw {

     using namespace System;
     using namespace System::ComponentModel;
     using namespace System::Collections;
     using namespace System::Windows::Forms;
     using namespace System::Data;
     using namespace System::Drawing;
     using namespace System::Data::SqlClient;

     /// <summary>
     /// Summary for Form1
     ///
     /// WARNING: If you change the name of this class, you will need to change the
     ///          'Resource File Name' property for the managed resource compiler tool
     ///          associated with all .resx files this class depends on.  Otherwise,
     ///          the designers will not be able to interact properly with localized
     ///          resources associated with this form.
     /// </summary>
     public ref class Form1 : public System::Windows::Forms::Form
     {
     public:
        Form1(void)
        {
           InitializeComponent();
           //
           //TODO: Add the constructor code here
           //
        }

     protected:
        /// <summary>
        /// Clean up any resources being used.
        /// </summary>
        ~Form1()
        {
           if (components)
           {
              delete components;
           }
        }

     protected:
     private: SqlConnection^ connection;
     private: SqlDataAdapter^ adapter;
     private: DataSet^ ds;
     private: SqlCommand^ selcommand;
     private: SqlCommand^ inscommand;
     private: SqlCommand^ updcommand;
     private: SqlCommand^ findcommand;
     private: SqlCommand^ delcommand;
      private: String^ id_;

     private: System::Windows::Forms::Button^  button1;

     private: System::Windows::Forms::Button^  button2;
     private: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox1;
     private: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox2;
     private: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox3;
     private: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox4;
     private: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox5;
     private: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox6;
     private: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox7;
     private: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox8;
     private: System::Windows::Forms::TextBox^  textBox9;
     private: System::Data::SqlClient::SqlCommand^  sqlSelectCommand1;
     private: System::Data::SqlClient::SqlConnection^  sqlConnection1;
     private: System::Data::SqlClient::SqlCommand^  sqlInsertCommand1;
     private: System::Data::SqlClient::SqlDataAdapter^  sqlDataAdapter1;
     private: Inw::DataSet1^  dataSet11;
     private: System::Windows::Forms::DataGridView^  dataGridView1;
     private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  rekidDataGridViewTextBoxColumn;
     private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  nrInwDataGridViewTextBoxColumn;
     private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  nazwaDataGridViewTextBoxColumn;
     private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  dataNabyciaDataGridViewTextBoxColumn;
     private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  dataPrzyjDataGridViewTextBoxColumn;
     private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  opisDataGridViewTextBoxColumn;
     private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  grupaDataGridViewTextBoxColumn;
     private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  iloscDataGridViewTextBoxColumn;
     private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  lokalizacjaDataGridViewTextBoxColumn;
     private: System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn^  idDataGridViewTextBoxColumn;
     private: System::Windows::Forms::BindingSource^  inwBindingSource;

     protected:
     private: System::ComponentModel::IContainer^  components;

     protected:

     private:
        /// <summary>
        /// Required designer variable.
        /// </summary>


  #pragma region Windows Form Designer generated code
        /// <summary>
        /// Required method for Designer support - do not modify
        /// the contents of this method with the code editor.
        /// </summary>
        void InitializeComponent(void)
        {
           this->components = (gcnew System::ComponentModel::Container());
           System::ComponentModel::ComponentResourceManager^  resources = (gcnew System::ComponentModel::ComponentResourceManager(Form1::typeid));
           this->button1 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
           this->button2 = (gcnew System::Windows::Forms::Button());
           this->textBox1 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
           this->textBox2 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
           this->textBox3 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
           this->textBox4 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
           this->textBox5 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
           this->textBox6 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
           this->textBox7 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
           this->textBox8 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
           this->textBox9 = (gcnew System::Windows::Forms::TextBox());
           this->sqlSelectCommand1 = (gcnew System::Data::SqlClient::SqlCommand());
           this->sqlConnection1 = (gcnew System::Data::SqlClient::SqlConnection());
           this->sqlInsertCommand1 = (gcnew System::Data::SqlClient::SqlCommand());
           this->sqlDataAdapter1 = (gcnew System::Data::SqlClient::SqlDataAdapter());
           this->dataSet11 = (gcnew Inw::DataSet1());
           this->dataGridView1 = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridView());
           this->rekidDataGridViewTextBoxColumn = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn());
           this->nrInwDataGridViewTextBoxColumn = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn());
           this->nazwaDataGridViewTextBoxColumn = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn());
           this->dataNabyciaDataGridViewTextBoxColumn = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn());
           this->dataPrzyjDataGridViewTextBoxColumn = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn());
           this->opisDataGridViewTextBoxColumn = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn());
           this->grupaDataGridViewTextBoxColumn = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn());
           this->iloscDataGridViewTextBoxColumn = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn());
           this->lokalizacjaDataGridViewTextBoxColumn = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn());
           this->idDataGridViewTextBoxColumn = (gcnew System::Windows::Forms::DataGridViewTextBoxColumn());
           this->inwBindingSource = (gcnew System::Windows::Forms::BindingSource(this->components));
           (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  >(this->dataSet11))->BeginInit();
           (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  >(this->dataGridView1))->BeginInit();
           (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  >(this->inwBindingSource))->BeginInit();
           this->SuspendLayout();
           //
           // button1
           //
           this->button1->Location = System::Drawing::Point(299, 264);
           this->button1->Name = L"button1";
           this->button1->Size = System::Drawing::Size(118, 24);
           this->button1->TabIndex = 1;
           this->button1->Text = L"Zakończ";
           this->button1->UseVisualStyleBackColor = true;
           this->button1->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button1_Click);
           //
           // button2
           //
           this->button2->Location = System::Drawing::Point(881, 264);
           this->button2->Name = L"button2";
           this->button2->Size = System::Drawing::Size(112, 23);
           this->button2->TabIndex = 2;
           this->button2->Text = L"Dodaj";
           this->button2->UseVisualStyleBackColor = true;
           this->button2->Click += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::button2_Click);
           //
           // textBox1
           //
           this->textBox1->Location = System::Drawing::Point(542, 12);
           this->textBox1->Name = L"textBox1";
           this->textBox1->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
           this->textBox1->TabIndex = 3;
           //
           // textBox2
           //
           this->textBox2->Location = System::Drawing::Point(542, 38);
           this->textBox2->Name = L"textBox2";
           this->textBox2->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
           this->textBox2->TabIndex = 4;
           //
           // textBox3
           //
           this->textBox3->Location = System::Drawing::Point(542, 64);
           this->textBox3->Name = L"textBox3";
           this->textBox3->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
           this->textBox3->TabIndex = 5;
           //
           // textBox4
           //
           this->textBox4->Location = System::Drawing::Point(542, 90);
           this->textBox4->Name = L"textBox4";
           this->textBox4->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
           this->textBox4->TabIndex = 6;
           this->textBox4->TextChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::textBox4_TextChanged);
           //
           // textBox5
           //
           this->textBox5->Location = System::Drawing::Point(542, 116);
           this->textBox5->Name = L"textBox5";
           this->textBox5->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
           this->textBox5->TabIndex = 7;
           //
           // textBox6
           //
           this->textBox6->Location = System::Drawing::Point(542, 142);
           this->textBox6->Name = L"textBox6";
           this->textBox6->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
           this->textBox6->TabIndex = 8;
           //
           // textBox7
           //
           this->textBox7->Location = System::Drawing::Point(542, 220);
           this->textBox7->Name = L"textBox7";
           this->textBox7->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
           this->textBox7->TabIndex = 9;
           //
           // textBox8
           //
           this->textBox8->Location = System::Drawing::Point(542, 194);
           this->textBox8->Name = L"textBox8";
           this->textBox8->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
           this->textBox8->TabIndex = 10;
           //
           // textBox9
           //
           this->textBox9->Location = System::Drawing::Point(542, 168);
           this->textBox9->Name = L"textBox9";
           this->textBox9->Size = System::Drawing::Size(100, 20);
           this->textBox9->TabIndex = 11;
           //
           // sqlSelectCommand1
           //
           this->sqlSelectCommand1->CommandText = L"SELECT        id, NrInw, nazwa, DataNabycia, DataPrzyj, Opis, Grupa, Ilosc, Lokal"
              L"izacja\r\nFROM            inw";
           this->sqlSelectCommand1->Connection = this->sqlConnection1;
           //
           // sqlConnection1
           //
           this->sqlConnection1->ConnectionString = L"Data Source=BARTEK-KOMPUTER\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=OLEDB;Integrated Security="
              L"True";
           this->sqlConnection1->FireInfoMessageEventOnUserErrors = false;
           //
           // sqlInsertCommand1
           //
           this->sqlInsertCommand1->CommandText = resources->GetString(L"sqlInsertCommand1.CommandText");
           this->sqlInsertCommand1->Connection = this->sqlConnection1;
           this->sqlInsertCommand1->Parameters->AddRange(gcnew cli::array< System::Data::SqlClient::SqlParameter^  >(9) {(gcnew System::Data::SqlClient::SqlParameter(L"@id",
              System::Data::SqlDbType::Int, 0, L"id")), (gcnew System::Data::SqlClient::SqlParameter(L"@NrInw", System::Data::SqlDbType::Int,
              0, L"NrInw")), (gcnew System::Data::SqlClient::SqlParameter(L"@nazwa", System::Data::SqlDbType::VarChar, 0, L"nazwa")), (gcnew System::Data::SqlClient::SqlParameter(L"@DataNabycia",
              System::Data::SqlDbType::DateTime, 0, L"DataNabycia")), (gcnew System::Data::SqlClient::SqlParameter(L"@DataPrzyj", System::Data::SqlDbType::DateTime,
              0, L"DataPrzyj")), (gcnew System::Data::SqlClient::SqlParameter(L"@Opis", System::Data::SqlDbType::VarChar, 0, L"Opis")), (gcnew System::Data::SqlClient::SqlParameter(L"@Grupa",
              System::Data::SqlDbType::NChar, 0, L"Grupa")), (gcnew System::Data::SqlClient::SqlParameter(L"@Ilosc", System::Data::SqlDbType::Int,
              0, L"Ilosc")), (gcnew System::Data::SqlClient::SqlParameter(L"@Lokalizacja", System::Data::SqlDbType::NChar, 0, L"Lokalizacja"))});
           //
           // sqlDataAdapter1
           //
           this->sqlDataAdapter1->InsertCommand = this->sqlInsertCommand1;
           this->sqlDataAdapter1->SelectCommand = this->sqlSelectCommand1;
           cli::array< System::Data::Common::DataColumnMapping^ >^ __mcTemp__1 = gcnew cli::array< System::Data::Common::DataColumnMapping^  >(9) {(gcnew System::Data::Common::DataColumnMapping(L"id",
              L"id")), (gcnew System::Data::Common::DataColumnMapping(L"NrInw", L"NrInw")), (gcnew System::Data::Common::DataColumnMapping(L"nazwa",
              L"nazwa")), (gcnew System::Data::Common::DataColumnMapping(L"DataNabycia", L"DataNabycia")), (gcnew System::Data::Common::DataColumnMapping(L"DataPrzyj",
              L"DataPrzyj")), (gcnew System::Data::Common::DataColumnMapping(L"Opis", L"Opis")), (gcnew System::Data::Common::DataColumnMapping(L"Grupa",
              L"Grupa")), (gcnew System::Data::Common::DataColumnMapping(L"Ilosc", L"Ilosc")), (gcnew System::Data::Common::DataColumnMapping(L"Lokalizacja",
              L"Lokalizacja"))};
           this->sqlDataAdapter1->TableMappings->AddRange(gcnew cli::array< System::Data::Common::DataTableMapping^  >(1) {(gcnew System::Data::Common::DataTableMapping(L"Table",
              L"inw", __mcTemp__1))});
           //
           // dataSet11
           //
           this->dataSet11->DataSetName = L"DataSet1";
           this->dataSet11->SchemaSerializationMode = System::Data::SchemaSerializationMode::IncludeSchema;
           //
           // dataGridView1
           //
           this->dataGridView1->AutoGenerateColumns = false;
           this->dataGridView1->ColumnHeadersHeightSizeMode = System::Windows::Forms::DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode::AutoSize;
           this->dataGridView1->Columns->AddRange(gcnew cli::array< System::Windows::Forms::DataGridViewColumn^  >(10) {this->rekidDataGridViewTextBoxColumn,
              this->nrInwDataGridViewTextBoxColumn, this->nazwaDataGridViewTextBoxColumn, this->dataNabyciaDataGridViewTextBoxColumn, this->dataPrzyjDataGridViewTextBoxColumn,
              this->opisDataGridViewTextBoxColumn, this->grupaDataGridViewTextBoxColumn, this->iloscDataGridViewTextBoxColumn, this->lokalizacjaDataGridViewTextBoxColumn,
              this->idDataGridViewTextBoxColumn});
           this->dataGridView1->DataSource = this->inwBindingSource;
           this->dataGridView1->Location = System::Drawing::Point(13, 12);
           this->dataGridView1->Name = L"dataGridView1";
           this->dataGridView1->Size = System::Drawing::Size(502, 228);
           this->dataGridView1->TabIndex = 12;
           //
           // rekidDataGridViewTextBoxColumn
           //
           this->rekidDataGridViewTextBoxColumn->DataPropertyName = L"id";
           this->rekidDataGridViewTextBoxColumn->HeaderText = L"id";
           this->rekidDataGridViewTextBoxColumn->Name = L"rekidDataGridViewTextBoxColumn";
           //
           // nrInwDataGridViewTextBoxColumn
           //
           this->nrInwDataGridViewTextBoxColumn->DataPropertyName = L"NrInw";
           this->nrInwDataGridViewTextBoxColumn->HeaderText = L"NrInw";
           this->nrInwDataGridViewTextBoxColumn->Name = L"nrInwDataGridViewTextBoxColumn";
           //
           // nazwaDataGridViewTextBoxColumn
           //
           this->nazwaDataGridViewTextBoxColumn->DataPropertyName = L"nazwa";
           this->nazwaDataGridViewTextBoxColumn->HeaderText = L"nazwa";
           this->nazwaDataGridViewTextBoxColumn->Name = L"nazwaDataGridViewTextBoxColumn";
           //
           // dataNabyciaDataGridViewTextBoxColumn
           //
           this->dataNabyciaDataGridViewTextBoxColumn->DataPropertyName = L"DataNabycia";
           this->dataNabyciaDataGridViewTextBoxColumn->HeaderText = L"DataNabycia";
           this->dataNabyciaDataGridViewTextBoxColumn->Name = L"dataNabyciaDataGridViewTextBoxColumn";
           //
           // dataPrzyjDataGridViewTextBoxColumn
           //
           this->dataPrzyjDataGridViewTextBoxColumn->DataPropertyName = L"DataPrzyj";
           this->dataPrzyjDataGridViewTextBoxColumn->HeaderText = L"DataPrzyj";
           this->dataPrzyjDataGridViewTextBoxColumn->Name = L"dataPrzyjDataGridViewTextBoxColumn";
           //
           // opisDataGridViewTextBoxColumn
           //
           this->opisDataGridViewTextBoxColumn->DataPropertyName = L"Opis";
           this->opisDataGridViewTextBoxColumn->HeaderText = L"Opis";
           this->opisDataGridViewTextBoxColumn->Name = L"opisDataGridViewTextBoxColumn";
           //
           // grupaDataGridViewTextBoxColumn
           //
           this->grupaDataGridViewTextBoxColumn->DataPropertyName = L"Grupa";
           this->grupaDataGridViewTextBoxColumn->HeaderText = L"Grupa";
           this->grupaDataGridViewTextBoxColumn->Name = L"grupaDataGridViewTextBoxColumn";
           //
           // iloscDataGridViewTextBoxColumn
           //
           this->iloscDataGridViewTextBoxColumn->DataPropertyName = L"Ilosc";
           this->iloscDataGridViewTextBoxColumn->HeaderText = L"Ilosc";
           this->iloscDataGridViewTextBoxColumn->Name = L"iloscDataGridViewTextBoxColumn";
           //
           // lokalizacjaDataGridViewTextBoxColumn
           //
           this->lokalizacjaDataGridViewTextBoxColumn->DataPropertyName = L"Lokalizacja";
           this->lokalizacjaDataGridViewTextBoxColumn->HeaderText = L"Lokalizacja";
           this->lokalizacjaDataGridViewTextBoxColumn->Name = L"lokalizacjaDataGridViewTextBoxColumn";
           //
           // idDataGridViewTextBoxColumn
           //
           this->idDataGridViewTextBoxColumn->DataPropertyName = L"id";
           this->idDataGridViewTextBoxColumn->HeaderText = L"id";
           this->idDataGridViewTextBoxColumn->Name = L"idDataGridViewTextBoxColumn";
           //
           // inwBindingSource
           //
           this->inwBindingSource->DataMember = L"inw";
           this->inwBindingSource->DataSource = this->dataSet11;
           this->inwBindingSource->CurrentChanged += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::inwBindingSource_CurrentChanged_1);
           //
           // Form1
           //
           this->AutoScaleDimensions = System::Drawing::SizeF(6, 13);
           this->AutoScaleMode = System::Windows::Forms::AutoScaleMode::Font;
           this->ClientSize = System::Drawing::Size(1021, 300);
           this->Controls->Add(this->dataGridView1);
           this->Controls->Add(this->textBox9);
           this->Controls->Add(this->textBox8);
           this->Controls->Add(this->textBox7);
           this->Controls->Add(this->textBox6);
           this->Controls->Add(this->textBox5);
           this->Controls->Add(this->textBox4);
           this->Controls->Add(this->textBox3);
           this->Controls->Add(this->textBox2);
           this->Controls->Add(this->textBox1);
           this->Controls->Add(this->button2);
           this->Controls->Add(this->button1);
           this->Name = L"Form1";
           this->Text = L"Form1";
           this->Load += gcnew System::EventHandler(this, &Form1::Form1_Load);
           (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  >(this->dataSet11))->EndInit();
           (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  >(this->dataGridView1))->EndInit();
           (cli::safe_cast<System::ComponentModel::ISupportInitialize^  >(this->inwBindingSource))->EndInit();
           this->ResumeLayout(false);
           this->PerformLayout();

        }
  #pragma endregion
     private: System::Void Form1_Load(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e)
            {
               connection = gcnew
               SqlConnection("Data Source=BARTEK-KOMPUTER\\SQLEXPRESS;Initial Catalog=OLEDB;Integrated Security=True");
               selcommand = gcnew SqlCommand("select (id,NrInw,nazwa,DataNabycia,DataPrzyj,Opis,Grupa,Ilosc,Lokalizacja from inw)", connection);
               inscommand = gcnew SqlCommand("insert into inw(id,NrInw,nazwa,DataNabycia,DataPrzyj,Opis,Grupa,Ilosc,Lokalizacja)values(@ID_,@nrinw,@Nazwa,@datanabycia,@dataprzyj,@opis,@grupa,@ilosc,@lokalizacja)",connection);
               updcommand = gcnew SqlCommand("update inw set id=@ID_,NrInw=@nrinw,nazwa=@Nazwa,DataNabycia=@datanabycia,DataPrzyj=@dataprzyj,Opis=@opis,Grupa=@grupa,Ilosc=@ilosc,Lokalizacja=@Lokalizacja where id=@ID_", connection);
               delcommand = gcnew SqlCommand("delete from inw where id=@ID_", connection);
               adapter = gcnew SqlDataAdapter();
               ds = gcnew DataSet("Dane");
               adapter->SelectCommand = selcommand;
               fill();
               // FILL
               //this->sqlDataAdapter1->Fill(this->dataSet11);
            }

     private: System::Void fill()
            {
               /*DataSet1 = gcnew dataSet11 ("Dane");
               adapter->Fill(ds);
               inwBindingSource->DataSource = DataSet1;
               inwBindingSource->DataMember = DataSet1->Tables[0]->TableName;
               dataGridView1->DataSource = inwBindingSource;
                dataGridView1->Columns->Remove("rek_id");*/
               this->sqlDataAdapter1->Fill(this->dataSet11);
               inwBindingSource->DataSource = dataSet11;
               inwBindingSource->DataMember = dataSet11->Tables[0]->TableName;
               dataGridView1->DataSource = inwBindingSource;
                //dataGridView1->Columns->Remove("id_rek");
               //this->dataGridView1->Columns->Remove("id");
            }
     private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e)
            {
               Close();
            }
  private: System::Void textBox4_TextChanged(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {
         }
  private: System::Void button2_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e)
         {
           
            inscommand->Parameters->Clear();
            inscommand->Parameters->AddWithValue("@nrinw", textBox1->Text->Trim());
            inscommand->Parameters->AddWithValue("@Nazwa", textBox2->Text->Trim());
            try{
               connection->Open();
               inscommand->ExecuteNonQuery();
               connection->Close();
            }
            catch (Exception^ e)
            {
               MessageBox::Show(e->Message);
            }
            fill();
         }
  /*private: System::Void inwBindingSource_CurrentChanged(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e)
         {
            DataRowView^ row=(DataRowView^)(inwBindingSource->Current);
            id_=row->Row[0]->ToString()->Trim();
            String^ NrInw=row->Row[1]->ToString()->Trim();
            String^ Nazwa=row->Row[2]->ToString()->Trim();
            //Aktualziacja danych
            textBox1->Text=NrInw;
            textBox2->Text=Nazwa;
         }*/
  private: System::Void inwBindingSource_CurrentChanged_1(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e)
         {
            DataRowView^ row=(DataRowView^)(inwBindingSource->Current);
            id_=row->Row[0]->ToString()->Trim();
            String^ NrInw=row->Row[1]->ToString()->Trim();
            String^ Nazwa=row->Row[2]->ToString()->Trim();
            //Aktualziacja danych
            textBox1->Text=NrInw;
            textBox2->Text=Nazwa;
         }
  };
  }

  [syntax=cpp][/syntax]

  0 0