Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Regulamin Konkursu Fotograficznego

Duduś74 09 Jul 2011 19:05 8723 0
Optex
 • Regulamin Konkursu Fotograficznego
  „Ciekawe zjawisko meteorologiczne”


  § 1 Organizator konkursu
  Organizatorem konkursu jest OPONEO.PL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Podleśnej 17 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Bydgoszczy pod numerem KRS: 0000275601, Kapitał zakładowy: 13.676.000,00 zł, NIP: 953-24-57-650 zwaną dalej Organizatorem.

  § 2 Podmiot konkursu
  1.Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz zarejestrowany login w portalu Elektroda.pl (Użytkownik) posiadający aktywne konto przez minimum 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia konkursu. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną w formie pisemnej.
  2.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz osoby funkcyjne na forum Elektroda.pl.

  § 3 Przedmiot konkursu
  1.
  W celu wzięcia udziału w konkursie użytkownik powinien:

  a. Wykonać samodzielnie dwa zdjęcia, z czego: pierwsze ma przedstawiać zjawisko meteorologiczne, drugie - rękę pokazującą znak "OK" (na obrazku nr 1 poniżej) na tle dokładnie tego samego zjawiska pogodowego z pierwszego zdjęcia. W przypadku zjawiska pogodowego trwającego ułamki sekundy należy wykonać zdjęcie tła, na którym to zjawisko wystąpiło. Przykładowo - w przypadku pioruna odpowiednim zdjęciem weryfikującym będzie ręka pokazująca znak "OK"na tle tego nieba, na którym się pojawił ten piorun;
  Regulamin Konkursu Fotograficznego
  b. Dokonać zgłoszenia pierwszego z nich przedstawiającego zjawisko meteorologiczne wraz z krótkim opisem zjawiska, miejscem, datą oraz godziną wykonania zdjęcia. Zgłoszenia należy dokonać poprzez napisanie postu w temacie konkursu
  <<< Ciekawe zjawisko meteorologiczne >>>. Zdjęcie powinno być zamieszczone w formie miniatury za pośrednictwem https://obrazki.elektroda.pl.

  c. Tylko na żądanie organizatora konkursu należy na jego adres e-mail przesłać drugie zdjęcie, które weryfikuje autorstwo. W przypadku nieposiadania takiego zdjęcia lub odmowy jego wysłania dane zgłoszenie konkursowe zostanie odrzucone.

  2.Każdy uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia.
  3.Zgłoszone do Konkursu zdjęcia powinny spełniać następujące warunki:
  a) powinny być wykonane dopiero po rozpoczęciu konkursu;
  b) nie mogą być edytowane w programach graficznych; ewentualnej modyfikacji zdjęcia (zmniejszenie rozdzielczości, itp.) może dokonać tylko organizator Konkursu;
  c) minimalna rozdzielczość to 3 Mpix, czyli ok. 2000 x 1500 pikseli;
  d) obydwa zdjęcia – zarówno pierwsze, jak i drugie (weryfikujące) muszą zawierać w metadanych (w oknie Właściwości) informacje dotyczące daty wykonania, rozdzielczości zdjęcia, modelu aparatu i innych danych.
  4.Zgłoszone prace nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych lub praw autorskich, a także zasad współżycia społecznego oraz ogólnie przyjętych norm obyczajowych.
  5.Organizator może usunąć zgłoszenie, jeżeli uzna, że nie jest związane tematycznie z przedmiotem konkursu, metadane (EXIF) były modyfikowane, zgłoszony materiał jest niewyraźny, nieczytelny lub zapisany w formacie innym niż określony w §3 ust. 1.

  § 4 Wyłonienie zwycięzców
  1.
  Laureatów konkursu wyłoni organizator Konkursu. Podstawowym kryterium jest wartość artystyczna fotografii.
  2.Trzech autorów zgłoszeń wybranych przez organizatorów Konkursu otrzyma nagrody przedstawione w § 5 punkt 1.

  § 5 Nagrody
  1.
  Nagrodami w Konkursie są:
  a. Nagroda główne za zajęcie pierwszego miejsca: Aparat Cyfrowy Olympus VR-310
  b. Nagroda za zajęcie drugiego miejsca: Ramka cyfrowa Intenso 8'' PHOTOMANAGER
  c. Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca:Statyw Hama STAR 05 + karta pamięci Kingston SDHC 8GB Class10

  2.Każdy ze Zwycięzców Konkursu zostanie poinformowany o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości i/lub listem elektronicznym (e-mail).
  3.Warunkiem odebrania nagrody przez osoby niepełnoletnie uczestniczące w konkursie jest dostarczenie pisemnej zgody, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszego regulaminu.

  § 6 Terminy
  1.
  Konkurs trwać będzie od 9 lipca 2011 roku do 14 września 2011 roku.
  2.Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do dnia 31 sierpnia 2011 roku.
  3.Opublikowanie wyników konkursu nastąpi do dnia 14 września 2011 roku.

  §7 Prawa autorskie
  1.
  Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do pracy (dzieła) zgłoszonej w ramach konkursu i nie są one w żaden ograniczone prawami lub roszczeniami podmiotów trzecich. Uczestnik z chwilą dokonania zgłoszenia udziela Organizatorowi upoważnienia do korzystania z prac zgłoszonych do konkursu poprzez ich wyświetlanie na forum oraz stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.elektroda.pl.

  § 8 Dodatkowe informacje
  1.
  Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizowania zadań związanych z konkursem przez organizatora konkursu, a w szczególności umożliwienia kontaktu z uczestnikiem oraz wysyłki nagrody. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. 133 poz. 883).
  2.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych. Podanie danych jest dobrowolne i konieczne dla prawidłowego przebiegu Konkursu.
  3.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.Regulamin Konkursu Fotograficznego
  „Ciekawe zjawisko meteorologiczne”
  About Author
  Duduś74
  Moderator of HydePark
  Offline 
  Duduś74 wrote 4198 posts with rating 199, helped 69 times. Live in city Zgorzelec. Been with us since 2009 year.
 • Optex