Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

gulson 28 Jul 2011 11:59 2186537 1
Texa Poland
 • #1
  gulson
  System Administrator
  Instrukcja zamieszczania i edycji obrazków na forum
  English version - scroll down

  Aby wstawić obrazek na forum elektroda.pl, należy w oknie pisania wiadomości kliknąć na przycisk "Dodaj obrazek":
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  Stary wygląd "Dodaj obrazek":
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  Po kliknięciu na "Dodaj obrazek" wyświetli się następujące okno:
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  1) Z dysku:
  Kliknij na przycisk "Dodaj obrazek". Wyświetli się okno, w którym możesz wskazać kilka plików. Zaznacz pliki i kliknij "Otwórz".
  Jeśli zdjęcie jest bardzo duże a nie ma potrzeby pokazywania szczegółów, możesz uprzednio zdjęcie zmniejszyć na swoim komputerze.

  Po wybraniu zdjęć upload rozpocznie się automatycznie i odpowiednie tagi BBCode zostaną wklejone do wiadomości. Jeśli to nie nastąpi możesz skopiować i wkleić tagi BBCode, które znajdują się pod napisem "BBcode do wklejenia do edytora postów".

  Dodatkowo niżej znajdziesz bezpośrednie linki do obrazków.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  Możesz wybrać małą lub dużą miniaturę (tutaj przykłady użycia opcji):
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  A także sposób wyrównania obrazka, wyrównanie do lewej i opływanie tekstem jest dobre do zdjęcia wprowadzającego do materiału w artykułach, newsach, DIY.
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  Można zamknąć okno.

  2) Z zdalnego serwera (z adresu URL):
  Skopiuj adres URL dowolnego obrazka do schowka na przykład: https://img.cda.pl/obr/oryginalne/850ca7d90566b9ed82c60d9d50771230.jpg
  Kliknij na napis:
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum
  Naciśnij CTRL+V. Upload pliku rozpocznie się automatycznie, tagi BBCode obrazka zostaną wklejone automatycznie do wiadomości.

  3) Z schowka:
  Skopiuj obrazek do schowka, kliknij na napis:
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum
  Naciśnij CTRL+V. Upload pliku rozpocznie się automatycznie, tagi BBCode obrazka zostaną wklejone automatycznie do wiadomości.

  4) Metodą przeciągnij i upuść:
  Możesz przeciągnąć obrazek na napis:
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum
  Upload pliku rozpocznie się automatycznie, tagi BBCode obrazka zostaną wklejone automatycznie do wiadomości.  Instructions for inserting and edit pictures on the forum
  Special thanks for Dydelmax

  To insert a picture on elektroda.pl forum, you must click on the "Add an image" button (shown in the picture below).
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  If you are using old layout click "Add an image"
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  After clicking on the "Add an image" will be displayed following window:
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  1) From local source:
  Click on button "Add an image". New window will be displayed, where you select images. Select files and click Open.

  You can choose small or big thumbnail:
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  And also image alignment:
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  After selected images upload will start automatic and BBCode will be pasted to message editor automatic. You can also select and copy and paste BBCodes tags. Tags you can find below text "BBcode to paste into the post editor".

  Below you can find also direct links to images.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  You can close window.

  2) From remote host (from URL):
  Copy URL address to your clipboard, ex. URL: https://img.cda.pl/obr/oryginalne/850ca7d90566b9ed82c60d9d50771230.jpg
  Click on this text:
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum
  Click CTRL+V. Upload will start automatic and BBCode tags will be pasted automatic to editor.

  3) From clipboard:
  Copy image to clipboard, click on this text:
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum
  Click CTRL+V. Upload will start automatic and BBCode tags will be pasted automatic to editor.

  4) Drag and drop method:
  You can drag and drop image to this text:
  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum
  Upload will start automatic and BBCode tags will be pasted automatic to editor.
 • Texa Poland
 • #2
  gulson
  System Administrator
  Instrukcja zamieszczania schematów na forum

  Forum elektroda zostało zintegrowane z edytorem EasyEDA. EasyEDA to darmowy edytor online, pozwalający na stworzenie schematu, przeprowadzenie symulacji, zaprojektowanie obwodu drukowanego używając do tego celu jedynie przeglądarki internetowej. Już teraz możesz dzielić się z użytkownikami własnymi projektami, możecie wspólnie dokonywać zmian a po skończonej pracy pochwalić się całemu światu, co stworzyliście.

  Prezentacja edytora:


  Aby zamieścić schemat z EasyEDA, musisz przejść do normalnego okna odpowiedzi. Służy do tego przycisk "Odpowiedz" na górze (obrazek po lewej) lub na dole strony (obrazek po prawej) wskazany czerwoną strzałką na obrazkach poniżej.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum


  Po kliknięciu na powyżej przedstawiony przycisk wyświetli się okno normalnej odpowiedzi. Aby wstawić schemat na forum, kliknij na przycisk "Rysuj schemat" (przestawiony na rysunku poniżej).

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  Po kliknięciu na przycisk "Rysuj schemat" w nowym oknie automatycznie uruchomi się strona http://easyeda.com/editor - program online przeznaczony do rysowania schematów elektrycznych.

  Od razu po wyświetleniu strony w prawym górnym rogu pokaże się samouczek, który krok po kroku zaprezentuje do czego służy każde menu i każdy przycisk edytora schematów - w tym celu wystarczy kliknąć na przycisk "Next" wskazany czerwoną strzałką na poniższym obrazku.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  Jeśli nie potrzebujesz pomocy samouczka, kliknij na przycisk "Skip" wskazany czerwoną strzałką na poniższym obrazku.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  Narysuj schemat, a następnie kliknij na przycisk "Insert into elektroda" umieszczony w prawym dolnym rogu wskazany poniżej na obrazku czerwona strzałką.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  Wyświetli się okno przedstawione poniżej, w którym powinieneś wpisać nazwę schematu i jego krótki opis. Następnie kliknij na przycisk "Zapisz".

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  Po jakimś czasie (zwykle kilka sekund) zostaniesz przekierowany do okna swojego postu z gotowym kodem wstawiającym schemat. NIE MODYFIKUJ GO!

  Aby zobaczyć, jak będzie wyglądał na forum, kliknij na przycisk "Podgląd" wskazany czerwoną strzałką na obrazku poniżej.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  Aby wysłać na forum posta z zamieszczonym schematem, wystarczy już tylko kliknąć na przycisk "Wyślij", który wskazuje poniżej czerwona strzałka.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum  Najczęściej zadawane pytania:

  Czy muszę założyć konto w EasyEDA, aby udostępnić schemat na elektroda.pl?
  Nie, ale pamiętaj, że aby zarządzać swoimi projektami musisz założyć darmowe konto.

  Czy mogę korzystać z symulacji obwodów i układów PCB nie posiadając konta na EasyEDA?
  Tak, symulacji można używać w trybie anonimowym, ale przekonasz się, że po zalogowaniu jest to bardziej zabawne.

  Dlaczego nie mogę znaleźć przycisku "Insert into elektroda"?
  Widocznie nie otworzyłeś EasyEDA za pośrednictwem elektroda.pl.

  Przykłady zamieszczenia schematów na forum:
  1. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13449144#13449144
  2. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13392841#13392841
  3. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13290702#13290702


  VIDEO-PORADNIK zamieszczania schematu na forum:  Instructions for inserting schematics on elektroda.pl

  elektroda.pl has been integrated with the editor EasyEDA. EasyEDA is a free online editor, which allows you to create the schema, run simulations, to design a printed circuit board using only web browser. Now you can share with users own projects, you can make changes together, and after work boast the whole world, what you have created.

  Presentation of the editor:


  To post a diagram of EasyEDA, you need to go to a normal response window. Click the "Post reply" button at the top (picture left) or at the bottom of the page (image right) indicated by a red arrow on the pictures below.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forumInstrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  After clicking on the button shown above, a normal response window will appear. To insert a diagram in the forum, click on the "Add a schema" (shown below).

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  After clicking on the button "Add a schema" in the new window automatically launch website http://easyeda.com/editor - online program designed to draw electrical schematics.

  As soon as the page is displayed in the upper right corner will show a step-by-step tutorial, presenting what does each menu and each button schematic editor - to do so simply click on "Next" button indicated by a red arrow in the picture below.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  If you don't need help tutorial, click on the "Skip" indicated by a red arrow in the picture below.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  Draw a schema, and then click on the "Insert into elektroda" in the lower right corner of the picture indicated below by a red arrow.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  A window shown below will appear, where you should enter the schema name and a brief description. Then click on the "Save" button.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  After some time (usually a few seconds) you will be redirected to your post with the finished code which inserts a scheme. DO NOT MODIFY IT!

  To see how it will look in the forum, click the "Preview" indicated by a red arrow in the image below.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum

  To send an online post with reproduced schematics, just click on the "Submit" button indicated below by a red arrow.

  Instrukcja zamieszczania zdjęć oraz schematów na forum  Frequently Asked Questions:

  Do I have to register in EasyEDA to share scheme for elektroda.pl?
  No, but remember - to manage your project you need to set up a free account.

  Can I use circuit simulation and PCB layout without having an account on EasyEDA?
  Yes, the simulation can be used in anonymous mode, but you'll find that after logging this is more fun.

  Why I can't find the button "Insert into elektroda"?
  Apparently you not opened EasyEDA through elektroda.pl.

  Examples of publishing schematics on forum:
  1. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13449144#13449144
  2. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13392841#13392841
  3. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=13290702#13290702


  VIDEO-GUIDE - Publishing schematics on the forum:

  [/quote]