Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jak korzystać poprawnie z pieca WSP 3010 F

alles1974 15 Lut 2012 08:23 937 0
 • #1
  alles1974
  Poziom 10  
  Moja mama zamieniła stare tradycyjne statyczne piece akumulacyjne na trochę nowocześniejsze z wyładowaniem dynamicznym. Są to piece AEG WSP 3010F.
  Moje pytanie jest następujące. Jak z nich korzystać żeby nie przepłacać? jak je ładować? Zawsze na maxa? W instrukcji obsługi jest tylko taki lakoniczny zapis


  Cytat:

  Stopieñ akumulowania ciep³a (³adowania) nastawiany jest pokrêt³em regulacyjnym (rys. 17).
  Nale¿y tu rozró¿niæ eksploatacjê pieca akumulacyjnego z lub bez sterowania ³adowania zale¿nego od temperatury ze-
  wnêtrznej. Je¿eli piec eksploatowany jest bez sterowania pogodowego (regulacja rêczna, rys. 18), pokrêt³o regulacyjne
  nale¿y nastawiaæ nastêpuj¹co:
  l = £adowanie wy³¹czone
  1 = Okres przejœciowy (wiosna / jesieñ) - odpowiada ok. 1/3 pe³nego ³adowania
  2 = £agodne dni zimowe - odpowiada ok. 2/3 pe³nego ³adowania
  3 = Dni zimowe - odpowiada pe³nemu ³adowaniu
  Po krótkim okresie przyzwyczajenia siê nabierzecie Pañstwo wprawy w dokonywaniu dok³adnych i prawid³owych nastaw.
  Przy zastosowanym centralnym sterowaniu ³adowania zale¿nym od temperatury zewnêtrznej (regulacja automatyczna)
  pokrêt³o regulacyjne nale¿y ustawiæ w pozycji 3. Prawid³owe ³adowanie zapewnia w tym przypadku sterowanie ³adowania
  zale¿ne od temperatury zewnêtrznej. Dla zró¿nicowania stopnia ³adowania poszczególnycvh pieców mo¿liwe jest (równie¿
  przy zastosowaniu automatycznego sterowania ³adowania) dokonywanie rêcznego dopasowania ³adowania przy pomocy
  pokrêt³a regulacyjnego


  Mama ma regulator zewnętrzny.

  Czy nie będzie marnowana energia jeśli piec będzie cały czas nastawiony na 3.(pokrętło ładowania). Czy może lepiej tym pokrętłem też operować?Tylko w jaki sposób żeby nie tracić energii?