Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Kontrola jakości sygnału cyfrowej telewizji naziemnej w Łodzi

mayer1980 25 May 2012 10:56 3439 11
IGE-XAO
 • #1
  mayer1980
  Level 10  
  Witam serdecznie.
  Czy ktoś z użytkowników może podać nazwę, adres łódzkiej firmy która mogłaby przyjechać ze swoim sprzętem (z dekoderem, antena kierunkową i dookólną) i przeprowadzić testy odbioru i jakości sygnału cyfrowej telewizji naziemnej odbieranej z balkonu?
  Niestety ale Administracja Nieruchomościami, która prosiłem o zgodę na podstawienie masztu i anteny na dachu budynku skutecznie utrudnia realizację. Ten PRL-owski niereformowalny wytwór kazał sporządzić projekt z podpisami i oświadczeniami odpowiednich projektantów, uzyskać pozwolenie od Wspólnoty Mieszkaniowej, zamontować oczywiście wszystko na swój koszt, odpowiadać za wszelkie uszczerbki, uszkodzenia itd oraz być przygotowanym na demontaże anteny na każdorazowe wezwanie. Tyle..... A podobno sygnał cyfrowy ma być dostępny dla wszystkich.....
 • IGE-XAO
 • #2
  kizek
  Level 35  
  Przesyłam koledze do poczytania.

  Cytat :
  Wyrok
  z dnia 6 czerwca 2006 r.
  Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  XVII Ama 64/05
  Nie udzielenie przez gminę lokatorom mieszkaniowych zasobów komunalnych, po przeprowadzeniu
  remontów elewacji, pokryć dachowych i kominów zgody na powtórny montaż indywidualnych anten
  telewizyjnych, naruszyło art. 684 Kc, co jest działaniem bezprawnym i naruszającym art. 23a ust. 1 ustawy
  antymonopolowej.
  Dz.Urz.UOKiK 2006/4/59
  222107
  Dz.U.2005.244.2080: art. 23(a)
  Dz.U.1964.16.93: art. 684
  Sentencja
  Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, po rozpoznaniu w dniu 6
  czerwca 2006 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z odwołania Miasta Katowice przeciwko Prezesowi
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o ochronę zbiorowych interesów konsumentów, na skutek
  odwołania od decyzji pozwanego z dnia 21 kwietnia 2005 r., Nr RKT-23/2005:
  I. oddala odwołanie,
  II. zasądza od Miasta Katowice na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwotę
  720 zł tytułem zastępstwa procesowego.
  Uzasadnienie faktyczne
  Decyzją z dnia 21 kwietnia 2005 r., Nr RKT-23/2005, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów (Prezes UOKiK), po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego z
  urzędu, uznał za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, działania Miasta Katowice,
  polegające na nieudzielaniu lokatorom mieszkaniowych zasobów komunalnych tego Miasta, po
  przeprowadzeniu przez Miasto remontów elewacji, pokryć dachowych i kominów zasobów
  mieszkaniowych do niego należących, zgody na powtórny montaż indywidualnych anten telewizyjnych, co
  stanowi naruszenie przez Miasto Katowice art. 684 Kc i jest działaniem bezprawnym, polegającym na
  naruszeniu art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
  z 2003 r. Nr 86, poz. 804 ze zm.). Prezes UOKiK nakazał zaniechania stosowania tej praktyki oraz
  zobowiązał Miasto Katowice do doręczenia mieszkańcom zasobów mieszkaniowych tego Miasta, w
  których dokonano od 1 stycznia 2003 r. remontów elewacji, pokryć dachowych i kominów, w terminie
  miesiąca od dnia uprawomocnienia się decyzji, pisemnego oświadczenia informującego o jej treści oraz o
  tym, iż osoby zainteresowane powtórnym montażem indywidualnych anten telewizyjnych mogą składać
  stosowne wnioski w tej sprawie do odpowiednich organów Miasta. Prezes UOKiK zobowiązał również
  Miasto Katowice do trzykrotnego opublikowania w ciągu miesiąca od dnia uprawomocnienia się decyzji
  oświadczenia, o wielkości nie mniejszej niż 10 cm x 10 cm, zamieszczonego w wydaniach piątkowych
  "Dziennika Zachodniego", na stronach dotyczących informacji regionalnych, zawiadamiającego o jej
  treści.
  Zaskarżone rozstrzygnięcie antymonopolowe zapadło po przeprowadzeniu przez Prezesa UOKiK
  następujących ustaleń.
  Przed dokonaniem remontów elewacji, pokryć dachowych i kominów w budynkach wchodzących
  do zasobu mieszkaniowego Miasta Katowice, nakazało ono mieszkańcom zdemontowanie anten
  telewizyjnych i radiowych z dachów, kominów i elewacji. Po przeprowadzeniu remontów mieszkańcy
  zostali poinformowani, iż celem uniknięcia uszkodzenia nowego pokrycia dachowego oraz ocieplonej i
  odnowionej elewacji. Miasto nie będzie wyrażało zgody na ponowny montaż indywidualnych anten
  telewizyjnych w budynkach. Mieszkańcom zaoferowano instalacje anten zbiorczych lub zawarcie umowy z
  operatorem telewizji kablowej. Miesięczny abonament za tzw. "pakiet podstawowy" wynosił 8,60 zł brutto.
  Fakt demontowania indywidualnych anten telewizyjnych i brak zgody na ich ponowny montaż został
  potwierdzony przez Miasto w piśmie z dnia 30 czerwca 2004 r.
  W 2003 r. odmownie rozpatrzono trzy wnioski lokatorów zasobów mieszkaniowych Miasta
  Katowice, dotyczące wydania zgody na montaż anteny telewizyjnej na dachu z uwagi na przeprowadzony
  remont pokrycia dachowego. Wnioski zostały podpisane przez kilkudziesięciu lokatorów. W 2004 r. miały
  miejsce dwie odmowy, dla dwóch mieszkańców. W żadnym z wymienionych okresów nie wyrażono zgody
  na montaż indywidualnej anteny telewizyjnej. Jedynie w 2003 r. wyrażono zgodę na montaż anteny
  telewizyjnej na wniosek Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z
  Upośledzeniem Umysłowym. Zgodę wydano pod różnymi warunkami takimi jak: wykonanie montażu
  anteny pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  dokonywanie określonego przeglądu i konserwacji konstrukcji oraz naprawianie wszelkich szkód
  powstałych w obrębie budynku przez wnioskodawcę na własny koszt. Pod podobnymi warunkami
  wydawane są zgody na montaż anten satelitarnych. Budynki, w których odmówiono montażu anten, w
  części nie posiadały żadnej instalacji do odbioru sygnału telewizyjnego, tj. dostępu do sieci telewizji
  kablowej oraz anteny zbiorczej, tzw. AZART.
  W dniu 9 maja 2005 r. Miasto Katowice wniosło odwołanie od decyzji Prezesa UOKiK zarzucając
  jej sprzeczność pomiędzy zgromadzonym w postępowaniu materiałem dowodowym a poczynionymi przez
  organ antymonopolowy ustaleniami faktycznymi. Strona odwołująca wniosła o doprecyzowanie określenia
  działań Miasta Katowice, stanowiących praktykę określoną w zaskarżonej decyzji, poprzez przyjęcie, że
  działania te stanowią praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów wyłącznie wobec
  mieszkańców zamieszkujących budynki nie wyposażone w instalacje umożliwiające odbiór sygnałów
  radiowych i telewizyjnych, typu zbiorcza antena satelitarna, oraz o zmianę treści oświadczenia, które ma
  zostać przesłane mieszkańcom zasobu, jak i opublikowane w prasie, poprzez dodanie sformułowania, że
  decyzja dotyczy: "budynków nie wyposażonych w instalacje umożliwiające odbiór sygnałów radiowych i
  telewizyjnych, typu zbiorcza antena satelitarna".
  Zdaniem strony odwołującej się, niesłusznie nie udzielono zgody na powtórny montaż
  indywidualnych anten telewizyjnych jedynie wobec mieszkańców pięciu budynków wyremontowanych
  przez Miasto w latach 2003-2004. W pozostałych przypadkach nie można przypisać jej stosowania
  zarzucanych praktyk. We wszystkich innych budynkach konsumenci mają zapewniony dostęp do instalacji
  radiowo-telewizyjnych, poprzez zainstalowanie przez Miasto telewizyjnej anteny zbiorczej umożliwiającej
  dostęp do pakietu podstawowych programów telewizji polskiej, jak i do sygnału radiowego albo w wyniku
  wyposażenia budynków w anteny telewizji kablowej, gdzie konsument posiada możliwość wyboru pakietu
  podstawowego i pełnego dostarczanego przez operatora telewizji kablowej. Nadto konsument-najemca
  ma również możliwość montażu odbiornika telewizji satelitarnej.
  Zdaniem strony odwołującej się, zbyt szeroko określony został krąg adresatów, do których
  odwołująca powinna wystosować oświadczenie. Organ antymonopolowy niesłusznie także włączył do
  zasobu mieszkaniowego Miasta budynki Wspólnot Mieszkaniowych, gdzie odwołująca posiada jedynie
  udziały w nieruchomości wspólnej, ale nie może samodzielnie podejmować decyzji dotyczących
  przeprowadzenia remontu elewacji, pokryć dachowych i kominów, a także możliwości zamontowania
  anten.
  Uzasadnienie prawne
  Sąd zważył, co następuje.
  Odwołanie powoda nie zasługuje na uwzględnienie. Zaskarżona decyzja jest prawidłowa.
  Zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej, przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy
  konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy. Celem ochrony zbiorowego
  interesu konsumentów jest poddanie kontroli organu antymonopolowego działań przedsiębiorców, które
  są kierowane do nieoznaczonego z góry kręgu podmiotów.
  W niniejszej sprawie, działania Miasta Katowice, polegające na odmowie powtórnego montażu
  indywidualnych anten telewizyjnych w zasobach, w których przeprowadzane były remonty, były
  skierowane do całej zbiorowości mieszkańców tych zasobów. Oznacza to, że zakaz montażu
  indywidualnych anten telewizyjnych mógł potencjalnie zagrozić interesom każdego ze zbiorowości
  mieszkańców tych zasobów.
  Sąd nie podziela argumentu strony odwołującej, iż w treści oświadczenia, do którego złożenia
  zobowiązano powoda w decyzji, zbyt szeroko określono adresatów, do których odwołująca powinna je
  wystosować, gdyż przedmiotem określonym w sentencji decyzji nie są budynki Wspólnot Mieszkaniowych,
  gdzie odwołująca nie może podejmować wiążących decyzji w sprawach dotyczących części
  nieruchomości wspólnej, tylko lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu komunalnego Miasta, w
  których Miasto przeprowadza remonty elewacji, pokryć dachowych i kominów, jako zasobów
  mieszkaniowych do niego należących.
  Sąd podziela stanowisko Prezesa UOKiK, iż lokatorzy, jeżeli wyrażają taką wolę, powinni mieć
  możliwość instalacji w budynkach pozbawionych anteny zbiorczej, indywidualnych anten telewizyjnych w
  celu odbierania sygnału telewizyjnego, niezależnie od istniejącej w danym budynku sieci kablowej.
  Zdaniem mieszkańców, montaż tych anten stanowi zaspokojenie ich indywidualnych potrzeb odbioru
  sygnału telewizyjnego. Świadczą o tym wnioski o wyrażenie zgody na ich instalację. Lokatorzy mają
  poczucie zmuszania ich do uiszczania dodatkowych opłat na rzecz operatora telewizji kablowej, których to
  opłat mogliby uniknąć mając możliwość montażu indywidualnych anten. Poza tym w ich ocenie, jakość
  oferowanej przez ww. operatora usługi nie jest zadowalająca, z uwagi na spowodowane awariami lub
  innymi przyczynami liczne przerwy techniczne w nadawaniu programu. Z tego powodu odpłatnego
  odbioru sygnału telewizyjnego poprzez sieć telewizji kablowej nie można uznać za substytut odbioru tego
  sygnału poprzez indywidualne anteny telewizyjne lub antenę zbiorczą. Miasto, w świetle art. 684 Kc,
  powinno wyrazić zgodę na instalację tych urządzeń. Jak bowiem wynika z tego przepisu, najemca może
  założyć w najętym lokalu oświetlenie elektryczne, gaz, telefon, radio i inne podobne urządzenia, chyba że
  sposób ich założenia sprzeciwia się obowiązującym przepisom albo zagraża bezpieczeństwu
  nieruchomości. Jeżeli do założenia urządzeń potrzebne jest współdziałanie wynajmującego, najemca
  może domagać się tego współdziałania za zwrotem wynikłych stąd kosztów. Skoro lokator może założyć
  radio i inne podobne urządzenia, przez które należy rozumieć również telewizję stacjonarną, to musi mieć
  możliwość rozmieszczenia w odpowiednim miejscu (na dachu) urządzeń antenowych niezbędnych do
  korzystania z radia lub telewizji. Uprawnieniom lokatora wynikającym z art. 684 Kc odpowiada obowiązek
  właściciela budynku wskazany w § 56 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  Ponadto należy wspomnieć, iż za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych
  pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się, że osoba posiadająca odbiornik radiofoniczny lub
  telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika. Dlatego
  wielu mieszkańców opłacających abonament, chcąc mieć dostęp do odbioru sygnału telewizyjnego, na
  skutek działań Miasta było "zmuszanych" do podpisywania umów z operatorem telewizji kablowej.
  Postawienie mieszkańców przed dylematem zawarcia umowy z operatorem telewizji kablowej lub braku
  posiadania możliwości odbioru sygnału telewizyjnego, świadczy o naruszeniu przez Miasto zasady
  swobodnego podejmowania przez konsumentów decyzji oraz dokonywania wyboru dóbr i usług.
  Braku wyrażenia zgody na montaż indywidualnych anten telewizyjnych nie można tłumaczyć
  ponownym niszczeniem elewacji lub pokryć dachowych remontowanych budynków. Instalacja anten nie
  powoduje istotnego naruszenia stanu elewacji, okien, balkonów czy pokryć dachowych i dlatego nie musi
  wiązać się z uszkodzeniem tych elementów budynku. Poza tym jeżeli Miasto obawia się, że montaż
  anteny indywidualnej spowoduje jakiekolwiek uszkodzenie elewacji lub pokryć dachowych lub zagrozi
  zasadom bezpieczeństwa, może zobowiązać mieszkańców do uzyskania zgody na instalację tych
  urządzeń pod określonymi warunkami, których niespełnienie skutkuje nieważnością zezwolenia. Warunki
  te mogą być następujące: instalacja anteny może być wykonana pod nadzorem osoby posiadającej
  uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, szkody powstałe na budynku podczas instalowania
  anteny zostają usunięte przez wnioskodawcę na własny koszt, antena musi być zdemontowana na każde
  wezwanie Miasta na koszt inwestora.
  W ocenie Sądu, Miasto Katowice nie udzielając lokatorom mieszkaniowych zasobów komunalnych
  tego Miasta, po przeprowadzeniu remontów elewacji, pokryć dachowych i kominów zgody na powtórny
  montaż indywidualnych anten telewizyjnych, naruszyło art. 684 Kc, co jest działaniem bezprawnym i
  naruszającym art. 23a ust. 1 ustawy antymonopolowej.
  Decyzja Prezesa UOKiK nie może być zmieniona. Powołanie się w niej na art. 684 Kc nie budzi
  wątpliwości Sądu, że dotyczy ona wyłącznie budynków nie posiadających zbiorczych anten telewizyjnych.
  Jak już to bowiem wyjaśniono, na podstawie tego przepisu lokator ma prawo do korzystania z anteny.
  Jego uprawnienie w tym zakresie jest uwzględnione w sytuacji, gdy w budynku założona jest antena
  zbiorcza. Zatem nie ma potrzeby wprowadzenia zmian do decyzji.
  Biorąc powyższe pod uwagę, odwołanie należało oddalić jako bezzasadne (art. 479 31a § 1 Kpc).
  O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sporu, zasądzając na rzecz pozwanego
  koszty zastępstwa procesowego (art. 98 Kpc).
 • #3
  mayer1980
  Level 10  
  Przeczytałem.
  Administracja Nieruchomościami moim zdaniem kieruje się właśnie orzeczeniem sądu którego cytat przytaczam poniżej:
  "Poza tym jeżeli Miasto obawia się, że montaż anteny indywidualnej spowoduje jakiekolwiek uszkodzenie elewacji lub pokryć dachowych lub zagrozi zasadom bezpieczeństwa, może zobowiązać mieszkańców do uzyskania zgody na instalację tych urządzeń pod określonymi warunkami, których niespełnienie skutkuje nieważnością zezwolenia. Warunki te mogą być następujące: instalacja anteny może być wykonana pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, szkody powstałe na budynku podczas instalowania
  anteny zostają usunięte przez wnioskodawcę na własny koszt, antena musi być zdemontowana na każde wezwanie Miasta na koszt inwestora."
  Zatem rozwiązaniem wg mnie jest jedynie instalacja anteny na własnym balkonie. Żeby nie kupować kota w worku trzeba zamówić usługę kontroli jakości sygnału co zamierzam właśnie uczynić. Tylko nie wiem u kogo.
  Dziękuję za informacje.
 • IGE-XAO
 • #4
  kizek
  Level 35  
  Witam, tak jak kolega zauważył chodzi oto aby nie dewastować dachu/dachów w całym tego słowa znaczeniu. Jeżeli administrator nie wykazuje dobrej woli do współpracy to kolega nic nie wskóra. Wydaje się że w przypadku porozumienia "wszystkich" :D lokatorów sprawę anteny zbiorczej można załatwić, pozostaje jedynie kwestia kosztów.
  Wracając do pomiarów, zapewne każda firma zajmująca się montażem anten wykona taką usługę.
  Pozdrawiam.
 • #5
  mayer1980
  Level 10  
  Skontaktowałem się w kilkoma firmami zajmującymi się montażem anten. Pomiary sugerują odłożyć do końca czerwca 2012 z tego względu że w połowie czerwca rusza nadawanie wszystkich programów cyfrowych z nadajnika na kominie elektrociepłowni na Widzewie. Czy da się odbierać sygnał w mieszkaniu którego okna ustawione są w przeciwną stronę niż nadajnik? - raczej nie. Sugerują najtańszą platformę cyfrowa i montaż anteny SAT.
 • #6
  seba65310
  Level 21  
  Z tego co ja się orientuje to z EC-4 , nie będą nadawane wszystkie muxy. W chwili obecnej nadawany jest tylko MUX-2, w przyszłym tygodniu MUX-1 zostanie uruchomiony.

  Z Sienkiewicza nadawany jest MUX-3 , docelowo mają być to Zygry.

  Jeżeli masz już tuner DVB-T, bądź TV z DVB-T, to kup kilka metrów kabla(do balkonu), spróbuj znaleźć sklep, który wypożyczy CI zwykłą antenę siatkową z symetryzatorem.
  Firma, które zajmują się montażem anten itp. mają teraz "żniwa", więc ceny są troszkę wygórowane.
 • #7
  514242
  Level 20  
  seba65310 wrote:
  Z Sienkiewicza nadawany jest MUX-3 , docelowo mają być to Zygry.


  Jesteś pewien?
 • #9
  514242
  Level 20  
  Ja czytałem, że TVP bierze pod uwagę również EC-4.
 • #10
  mayer1980
  Level 10  
  Nie posiadam dekodera DVB-T ani TV z dekoderem DVB-T. Telewizor niby jest LCD ale kupiony parę lat temu i ma jedynie MPEG2. Znaleźć taki sklep który wypożyczy antenę i dekoder to szukanie igły w stogu siana. Trzeba "posmarować" ale z tym poczekam do połowy czerwca. Jedno jest pewne. Jak nie ruszy z balkonu to instaluję CYFROWY POLSAT z pakietem MINI HD za 14,90zł/msc. Pewnych absurdów rzeczywistości się nie przeskoczy.
 • #11
  seba65310
  Level 21  
  CP to, też jakieś wyjście tym bardziej, że TVP1,2 HD niedługo dołączy do tego pakietu. Razem już będzie 6 programów HD.
 • #12
  KaW
  Level 34  
  1-W.g. moich doświadczeń całość MUX-ów dla ŁODZI jest już na kominie EC4.
  Niestety , w Śródmieściu -rejon Pl. Wolności- nie daje się odebrać żadnych sygnałów w prosty sposób .Antena ze wzmacniaczem -DVB-T pozwoliła "złapać "
  tylko istnienie sygnału MUX3 -/ który "idzie " z EC4- z moca 170kW./Jego jakość jest żadna-a siła sygnału zmienna i niestabilna.

  Na tym tle -elegancko wygląda stan sygnałów CYFROWEGO POLSATU -kanał "40"-który oprócz swoich programów zaanektował również te za które opłaciłem abonament t.j. TVP. Całość -dostęp zakodowany.

  Prawdopodobnie lepiej by było postawić kilka nadajników na kominach łódzkich elektrowni ale brakło wyobraźni. Miejsce nadawania CP nie jest podane.

  2-miejsce odbioru Retkinia -ul.Olimpijska 7- 2p - ODBIORNIK USB
  o nazwie ARDATA -KOMPUTER -odbiór anteną jak na obrazkach -komplet MUX-ów 1,2,3. Siła sygnału 5. ANTENA nie widzi komina EC4 .Przegrodą jest blok
  w którym odbieram ten sygnał .Symetryzatora nie ma .Izolacja są owinięte trzy rdzenie pierścieniowe nasunięte na kabel koncentryczny.