Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

skyguy 12 Dec 2012 17:03 47472 61
Texa Poland
 • Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  Układ nadążny za słońcem- inaczej układ śledzący, jest rodzajem układu sterowania, który umożliwia automatyczne lub półautomatyczne wodzenie za Słońcem. Układy tego typu wykorzystuje się najczęściej w celu znacznego podniesienia wydajności baterii fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych.

  Podstawowym założeniem projektu jest realizacja układu nadążnego za słońcem, czyli możliwość wykrycia słońca oraz odpowiednie wysterowanie silników DC w taki sposób, aby płaszczyzna odbiorników solarnych była ustawiana w kierunku prostopadłym do promieni słonecznych.

  Założenia w skrócie:
  -układ nadążny za słońcem;
  -możliwość pomiaru temperatury służących do kontrolowania przepływu czynnika cieplnego;
  -podstawowe alarmy, konfiguracja ich;
  -interface LCD + 4 klawisze.

  Program wykonany w AtmelStudio w C.

  No to prezentacja:

  1. Hardware


  1.1 mózg
  Projekt układu nadążnego oparty jest na ośmiobitowym mikrokontrolerze Atmega16P. Zasilany zgodnie z kartą katalogową.

  1.2 Interfejs wejściowy
  Wejściowy interfejs użytkownika zrealizowałem za pomocą czterech, popularnie używanych w dziedzinie elektroniki, monostabilnych mikroprzycisków.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  Obsługa przycisków zrealizowałem za pomocą pinów 0, 1, 2, 3 portu C w taki sposób, że przy wciśnięciu zwierają dany pin portu C z masą, podając w ten sposób stan niski. Przy takim połączeniu linie wejścia/wyjścia pinów 0, 1, 2, 3 portu C zostały skonfigurowane jako wejścia z podciągnięciem do VCC. Drgania przycisków są obsłużone softwarem.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  1.3 Interfejs wyjściowy
  Wyjściowy interfejs użytkownika zrealizowałem za pomocą alfanumerycznego wyświetlacza LCD HD44780, podłączonego do pinów 0-7 portu B.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  Jako wizualny, pomocniczy wskaźnik stanów sterownika wykorzystałem elektroluminescencyjne diody LED.
  Obsługę diod LED zrealizowałem pomocą pinów 6, 5 i 4 portu C oraz pinu 6 portu D, które skonfigurowałem jako wyjście. Gdy na którymś z pinów ustawiony zostanie stan wysoki, będzie to zasygnalizowane świeceniem diody. Za pomocą zielonej diody LED1 sygnalizuje się poprawną pracę sterownika. Gdy dioda mruga z częstotliwością 3Hz, sterownik działa poprawnie, gdy dioda LED1 świeci bądź jest zgaszona, sterownik jest w stanie zawieszenia i konieczne jest przeprowadzenie zerowania. Czerwone diody LED2, LED3 i LED4 służą do sygnalizacji aktywnych alarmów temperatury. Jeżeli któryś z alarmów zostanie aktywowany, odpowiednia dioda zostanie zapalona (alarmy temperatury zostały opisane niżej).

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  Jako dźwiękowy wskaźnik stanów sterownika użyłem brzęczyka z generatorem.
  Obsługa brzęczyka zrealizowałem za pomocą pinu 7 portu D, który skonfigurowany jest jako wyjście. Gdy na pinie 7 portu D ustawiony zostanie stan wysoki, spowoduje to wygenerowanie sygnału dźwiękowego. Brzęczyk może być wykorzystywany przy obsłudze przycisków - ustawienie to można włączyć lub wyłączyć, każdorazowe wciśnięcie któregoś z przycisków może być dodatkowo sygnalizowane krótkim dźwiękiem. Drugą funkcją, gdzie wykorzystuje się sygnał dźwiękowy jest sygnalizacja aktywnych alarmów. Jeżeli któryś z alarmów zostanie aktywowany, zasygnalizowane zostanie to przerywanym sygnałem.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC


  1.4. Układ sterowania silnikami DC

  Układ sterowania silnikami DC jest oparty na układzie L298, który realizuje dwa układy mostka typu H. Może być zasilany napięciem stałym o wartości nieprzekraczającej 40V. Posiada cztery wejścia, za pomocą których możliwe jest sterowanie 2 silnikami DC. Sterowanie realizuje się poprzez ustawienie stanu niskiego lub wysokiego na jedno z wejść INPUT.
  Układ wyposażony jest również w wejście ENABLE służące do włączenia lub wyłączenia któregoś z silników. Odpowiednie ustawienie prędkości silnika realizowane jest za pomocą techniki modulacji szerokością impulsu PWM. Dwa wejścia CURENT SENSING podłączone do masy służą do kontroli prądu obciążenia – w razie przekroczenia 4A układ zostanie wyłączony. Obsługa układu L298 zrealizowałem za pomocą pinów 0, 1, 2, 3, 4 i 5 portu D.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  1.5. Układ pomiarowy natężenia oświetlenia

  Układ pomiarowy zrealizowałem za pomocą czterech zestawów fotorezystora RPP130 wraz z potencjometrem dopasowującym 10kΩ, połączonych w typowy układ dzielnika napięcia. Oporność fotorezystora jest ściśle związana z natężeniem światła, które pada na niego i zmienia się z przedziału od 1Ω do 10MΩ. Im większe jest natężenie światła, tym mniejszą oporność ma fotorezystor.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  Potencjometr jest wykorzystywany jako opornik dopasowujący. Dzięki niemu możemy przesuwać krzywą zależności między Uwy i R2, a co za tym idzie - między Uwy i natężeniem światła padającego na fotorezystor.
  Tak skonstruowane cztery zestawy dzielnika napięcia podłączone są do wejść analogowo-cyfrowych mikrokontrolera Atmega16, gdzie Uwy odpowiednio podłączone są do pinów 0, 1, 2, 3 Portu A, a Uwe jest równe 5V. Przy takim połączeniu linie wejścia/wyjścia pinów 0, 1, 2, 3 portu A skonfigurowałem jako 10-bitowe wejścia przetwornika analogowo-cyfrowego.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  1.5. Układ pomiaru temperatury


  Do pomiaru temperatury wykorzystałem piny 4 i 5 portu A oraz termometr cyfrowy DS18B20 firmy Dallas. Układ scalony DS18B20 jest czujnikiem cyfrowym, który komunikuje się z mikrokontrolerem za pomocą popularnego interfejsu 1-wire, mikrokontroler komunikuje się z DS18B20 wykorzystując tylko jedną linię we/wy.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  2. Software


  Do realizacji tego założenia wykorzystałem układ mierzący natężenie oświetlenia, układ sterowania silnikami DC oraz odpowiedni algorytm opisany w dalszej części. Dzięki układowi mierzącego natężenia oświetlania oraz wykorzystaniu odpowiednich przesłon, można określić, w jakiej pozycji płaszczyzna, na której znajdują się czujniki znajduje się w stosunku do źródła światła. Jeżeli źródło światła nie znajduje się w pozycji prostopadłej do płaszczyzny z czujnikami, przesłony znajdujące się na płaszczyźnie rzucają cień na niektóre czujniki.

  Jeżeli źródło światła znajduje się z lewej strony, czujniki będące po stronie prawej znajdują się w cieniu. Odpowiednio, jeżeli źródło światła znajduje się z prawej strony, czujniki będące po lewej stronie znajdują się wówczas w cieniu, jeżeli źródło światła znajduje się z dołu lub z góry, odpowiednie pary czujników dolne lub górne znajdują się w cieniu. Dzięki pomiarowi napięcia Uwy można określić, czy czujnik jest oświetlony, czy znajduje się aktualnie w cieniu, a co za tym idzie - możemy określić położenie źródła światła w stosunku do płaszczyzny, na której umiejscowione są czujniki.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  W pierwszej kolejności wyniki są odpowiednio grupowane i liczone są średnie arytmetyczne. Jeżeli średnia z dwóch czujników górnych (PA01) jest niższa od średniej z dwóch czujników dolnych (PA23). Oznacza to, iż na czujniki dolne pada więcej światła niż na górne. Dodatkowo, jeżeli ta różnica jest większa od stałej T – tolerancja, wykorzystany jest układ L298, który sterując silnikiem M2 porusza 1-krok płaszczyznę odbiornika solarnego w dół. Odpowiednio, jeżeli te zależności są odwrotne, układ sterując silnikiem M2, porusza płaszczyznę odbiornika solarnego 1-krok w górę. Jeżeli średnie są sobie równe lub ta różnica jest mniejsza niż stała T, wówczas silnik zachowuje swoją pozycję. Analogicznie operacja przeprowadzona jest dla średnich wyliczanych przez grupowanie czujników z lewej (PA02) i prawej (PA13) strony. Jeżeli występuje różnica w którymś z przypadków i ta różnica jest większa od stałej T, silnik porusza płaszczyznę odbiornika solarnego odpowiednio w prawo lub w lewo. W ten sposób jest zrealizowana funkcja układu nadążnego za słońcem. Proces jest powtarzany co 0,5s.

  3. Menu - opis funkcji sterownika

  Menu sterownika jest wielopoziomowe. Niektóre funkcje są niedostępne, zostaną one uaktywnione w miarę dalszego rozwijania projektu. Do poruszania się po menu sterownika wykorzystałem 4 mikroprzyciski: S2, S3, S4, S5.

  S2
  „BACK” poruszanie się w tył po poziomie menu, wyłączanie edycji zmiennych;
  S3 „LEWO” poruszanie się po funkcjach danego poziomu menu, zmiana wartości zmiennych o jednostkę w dół;
  S4 „PRAWO” poruszanie się po funkcjach danego poziomu menu, zmiana wartości zmiennych o jednostkę w górę;
  S5 „ENTER” poruszanie się w przód po poziomie menu, wyłączanie edycji zmiennych.

  4. Włączamy
  Po włączeniu zasilania układ kalibruje się ok. 2ms i zostają wgrane ustawienia domyślne, a na wyświetlaczu LCD zostaje wyświetlony ekran powitalny.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  Ekran powitalny jest zarazem ekranem, który wyświetla się podczas działania funkcji STAND_BY. Funkcja ta jest aktywowana samoistnie, gdy sterownik przez 30s. nie jest używany przez operatora tzn. żaden z przycisków nie został wciśnięty przez 30s. a po upływie 40s. wyłączane jest oświetlenie wyświetlacza LCD. Gdy któryś z przycisków zostanie wciśnięty, funkcja STAND_BY zostaje przerwana, a sterownik przechodzi do głównego poziomu menu. Główny poziom menu składa się z 4 pozycji, pomiędzy którymi przełącza się za pomocą przycisków S3 „LEWO” oraz S4 „PRAWO”.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  Wybór sterowania
  W oknie „Wybór sterowania” użytkownik może wybrać jedną z dwóch metod pozycjonowania odbiorników solarnych. Pierwsza z nich jest to sterowanie nadążne, druga sterowanie czasowe. Sterownik nie posiada układu zegara czasu rzeczywistego RTC (z ang. Real Time Clock), dlatego też wybór sterowania czasowego nie jest możliwy. Ewentualnie do dalszej rozbudowy.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  Pomiar temperatury
  W oknie „Pomiar temperatury” użytkownik może odczytać wartość temperatury mierzonej przez dwa czujniki Dallas DS18b20 oraz skalibrować dwa typy alarmu temperatury.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  Pierwszy typ alarmu temperatury określa się dla czujnika pierwszego i/lub drugiego. Ustawienie alarmu polega na ustawieniu wartości granicznej dla mierzonej temperatury. Jeżeli ta wartość zostanie przekroczona dla któregoś z czujników, alarm zostaje uaktywniony. Drugi typ alarmu określa się dla obu czujników. Kalibracja tego typu alarmu polega na ustawieniu wartości granicznej, o którą mierzona wartość temperatury czujnika drugiego jest większa od mierzonej temperatury czujnika pierwszego. Jeżeli różnica między temperaturą mierzoną przez czujnik drugi, a temperaturą mierzoną przez czujnik pierwszy będzie większa od ustawionej wartości granicznej zostanie uaktywniony alarm.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  Pomiar napięcia

  Pomiar napięć jest opcjonalny i można go zrealizować zamiast pomiaru temperatury w zależności, czy to ma być sterownik do kolektorów czy baterii solarnych.

  Ustawienia


  Okno ustawienia składa się z trzech pozycji. Pierwsza z nich służy do włączenia lub wyłączenia dźwięku podczas obsługi klawiszy. Druga pozycja służy do ustawienia zegara RTC (sterownik opisany tu nie posiada jeszcze układu RTC, a więc ta opcja nie jest dostępna). Trzecia pozycja służy do kalibracji układów dzielnika napięcia służących do określenia pozycji słońca względem płaszczyzny, w której znajdują się fotorezystory - czujniki. Kalibracja polega na ustawieniu płaszczyzny pomiarowej w kierunku prostopadłym do padających promieni słonecznych. Wskazania dla wszystkich czujników powinny być zbliżone i wartości oscylować wokół 800, a różnica między poszczególnymi układami dzielników napięcia nie powinny przekraczać 50. Wartości mierzone na ADC są w granicach <0; 1024>.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC


  Przykładowe zastosowanie powyżej opisanych alarmów dla odbiornika solarnego typu kolektor słoneczny

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  Czujnik T1 jest umieszczony przy ujściu z kolektora słonecznego. Czujnik T2 zamieszczony jest przy ujściu z bojlera, wówczas alarmy można skonfigurować w poniższy sposób:
  Konfiguracja ALARM1- Jeżeli woda w kolektorze wzrośnie do np. 100st., włącza się alarm oraz zawór bezpieczeństwa Z1.
  Konfiguracja ALARM2 - Jeżeli woda w bojlerze wzrośnie do np. 100st., włącza się alarm oraz zawór bezpieczeństwa Z2.
  Konfiguracja ALARM 1-2 - Jeżeli różnica temperatury między czujnikiem T1 a T2 jest większa niż 50st., oznacza to np. awarię pompy wymuszającej obieg. Włącza się alarm i zawór bezpieczeństwa.
  Alarm ten można wykorzystać jako sterowanie wł./wł. pompę obiegową, jeżeli nie jest to rozwiązane - w inny sposób. Do sterownika można podłączyć dowolną ilość termometrów poprzez zastosowanie multiplexera. Jednak jest to już rozwiązanie pod konkretny układ.

  A teraz najlepsze, czyli prototyp


  Głowica pomiarowa została wykonana z atrapy kamery, która, o dziwo, posiada w sobie ruchomą platformę w jednej osi, co ułatwiło sprawę. Obrotu wykorzystano serwa modelarskie przerobione na silniki DC.
  Tak prezentuje się głowica w całości:

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  Część obliczeniowa wraz z interfejsem została wykonana za pomocą uniwersalnej płytki testowej.

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC

  Filmy:


  Menu + alarm
  Głowica  To jest mój 2. projekt z wykorzystaniem mikrokontrolera, wykonałem go na bazie ogólnodostępnych przykładów z internetu i kart katalogowych.

  Zdecydowałem się go Wam przedstawić ze względu na to, iż zawiera w sobie większość funkcji wykorzystywanych przez początkujących programistów (tytuł).

  Czemu ma taką postać? Projekt uważam jako skończony i nie potrzebuję go w lepszej wersji.
  Dla wszystkich użytkowników którzy mi pomagali download bez punktów.
  Download zawiera cały folder projektu z AtmelStudio i schemat w PDF.

  Pamiętaj - kod, program zawsze da się zoptymalizować, dlatego proszę bez zbędnych uwag.

  Wbrew pozorom najwięcej problemów mi zrobiło zrobienie wielopoziomowego menu. :)
  Attachments:

  Cool? Ranking DIY
  About Author
  skyguy
  Level 14  
  Offline 
  Has specialization in: automatyka, automatyka budynku knx, integrator
  skyguy wrote 273 posts with rating 171, helped 12 times. Live in city Gdańsk. Been with us since 2005 year.
 • Texa Poland
 • #2
  Pokrentz
  Level 22  
  Tak naprawdę, to układ sterowania mozna znacznie uproscić stosując tzw. montaż paralaktyczny, którego jedna z osi (tzw. oś godzinowa) jest cały czas równoległa do osi obrotu Ziemi. Wtedy pozostaje nam sterować tylko jednym silnikiem obracającym się przeciwnie do kierunku obrotu Ziemi w tempie 1 obrót na dobę. Oczywiście, po dojściu panelu do zachodu Słońca układ wraca w położenie "ku wschodowi" i czeka na chwilę, kiedy Słońce wzejdzie rankiem. Pochylenie w osi prostopadłej do poprzedniej można aktualizować znacznie rzadziej, np. raz na tydzień. Wtedy nawet układ śledzenia nie jest potrzebny, bo algorytm obliczający współrzędne równikowe Słońca w każdej chwili jest do zrealizowania nawet na prostym mikrokontrolerku. Tylko czas i data muszą być podane z dokładnością kilku minut.

  Montaz paralaktyczny oczywiście można zastosować także do układu śledzenia, wtedy ruch w osi deklinacyjnej (wysokości Słońca nad równikiem niebieskim) mógłby się odbywac raz na dobę, po złapaniu Słońca, a układ śledzenia pracowałby raz na kilka minut tylko w jednej osi - godzinowej.

  Niemniej jednak układ Kolegi prezentuje zasadę działania układu śledzenia źródła światła i jako taki jest bardzo ciekawy i pouczający.
 • Texa Poland
 • #3
  elektronik_hobbysta
  Level 11  
  Witam serdecznie,

  coś pięknego. Gratuluje roboty! Przejrzałem z grubsza kod i rzucił mi się jeden błąd w oczy, który kiedyś może spowodować Panu jakiś zamęt (więc warto go poprawić) w pliku ds18b20.c mamy funkcję :

  Code: c
  Log in, to see the code


  Warto zauważyć, że wartość zwracana przez funkcję jest typu unsigned char, a Pan zwraca -1 co spowoduje zwrócenie tak naprawdę wartości 255.

  Pozdrawiam serdecznie i życzę kolejnych udanych projektów.
 • #4
  szczodros
  Level 18  
  Konstrukcja ciekawa. Proponuję dorobić w programie kod do "parkowania" - żeby zabezpieczyć przy silnym wietrze.

  Tak poza tematem. Kolega autor jest może w technikum lub niedawno takie ukończył? Bo wątek czyta się na pierwszy rzut oka trochę jakby to była praca na egzamin zawodowy :D
 • #5
  Herp
  Level 12  
  Gratulacje! piękna robobutka! kiedyś przymierzałem się do takiego projektu, ale bardziej do własnej satysfakcji, przyznam burza mózgu jest Na schemacie z brzęczkiem dodał bym tylko rezystorek przed tranzystor.
 • #6
  blur
  Level 22  
  Po co czujniki skoro wiadomo gdzie słońce jest i będzie każdego dnia roku o każdej sec.
 • #7
  User removed account
  Level 1  
 • #8
  User removed account
  User removed account  
 • #9
  skyguy
  Level 14  
  Pokrentz
  Quote:
  Tak naprawdę, to układ sterowania mozna znacznie uproscić stosując


  Układ sterowania można zrobić znacznie prościej, można nawet samemu ręcznie przestawiać przegub co godzina do słońca, ale nie takie założenia były w projekcie. W menu jest miejsce jeszcze na zegarek RTC, za pomocą którego można załatwić sterowanie bez sprzężenia zwrotnego od czujników dla danej szerokości geograficznej, i wklepać algorytm wytyczania prawdopodobieństwa położenia słońca, ale braknie już czasu na to...

  elektronik_hobbysta
  Dzięki za uwagę, tak jak mówiłem robiłem na przykładach - działa to jedziemy dalej :)
  Może podejdę jeszcze kiedyś do kodu to będę miał to na uwadze.

  szczodros
  Parkowanie owszem ale dochodzi to tego kolejna sprawa czyli sprzężenie od stacyjki meteorologicznej. Projekt można rozwinąć w nieskończoność, ale "trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść".
  Rozgryzłeś mnie :) praca na zaliczenie studiów podyplomowych "Energooszczędne instalacje elektryczne"- zaznaczam, że nie miałem wcześniej do czynienia z programowaniem poza zapalaniem diod dlatego program może być mocno niezoptymalizowany :)

  Herp
  Dzięki za uwagę, zmienię to będzie podstawa na kolejne projekty :)

  blur
  Quote:
  Po co czujniki skoro wiadomo gdzie słońce jest i będzie każdego dnia roku o każdej sec.

  Po co robić cokolwiek skoro i tak umrzesz?

  skaktus
  Na filmie Atmega chodziła na 1Mhz, zmieniłem taktowanie na 8Mhz teraz wygląda jak węszący pies :)
 • #10
  tfx85
  Level 10  
  Jako były student optoelektroniki. Zalecam dołożenie do układu informacji o rocznej pozycji słońca. Pozwoli to uniknąć problemów typu liść na czujniku, a złe ustawienie panelu słonecznego. Profesjonalne systemy tak działają że łączą informację o położeniu słońca w danej chwili z odczytami z czujników.
 • #11
  SylwekK
  Level 32  
  blur wrote:
  Po co czujniki skoro wiadomo gdzie słońce jest i będzie każdego dnia roku o każdej sec.


  Kilka odpowiedzi już było ja dodam następną nie mniej ważną w formie pytania retorycznego... Jeśli jest dłuższy czas zachmurzenie to po co układ ma jeździć za czymś czego nie widać ?

  Do autora:
  Parkowanie to bardzo ważna rzecz i to bezwzględnie powinno się znaleźć w programie. Dodatkowo jest jeszcze parę innych przydatnych szczegółów, które opisałem w swoim temacie - zachęcam do przeczytania :)
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2154082.html
 • #13
  kogan77
  Level 17  
  Pytanie do twórcy.

  Dobra robota.

  Nie pracowałem jeszcze z L298. Prąd 4A czasami nie wystarcza (ciężko działające silniki np zimą) do rozruchu. Wiele razy badałem HELIOTRAK przy wietrznej pogodzie. Silniki potrafią zbliżyć się do tych 4A.
  Czy badałeś inne końcówki sterujące silnikami DC w układzie H mostka?

  Układ nadążny za słońcem, ATMEGA16, LCD, ds18b20,L298, PWM, ADC
  Link
 • #14
  SylwekK
  Level 32  
  @kogan77 - Zawsze możesz pokombinować z mostkiem VNH3SP30 do 30A. Można go kupić luzem albo jako gotowy moduł - jest to dość gęsty smd jak na driver o takiej mocy, a przy tym trzeba pamiętać o odpowiednim odprowadzeniu ciepła.
 • #15
  skyguy
  Level 14  
  kogan77

  Nie, nie próbowałem. Jest to moja pierwsza styczność z mostkiem H :)
  Ten na serwa spokojnie wystarczy.
  Jeśli chodzi o większe moce to myślałem bardziej o jakiś mofetach, przekaźnikach sterowanych z małego mostka, ale nie wiem czy tu już profanacji nie pisze :)
 • #16
  SylwekK
  Level 32  
  Zdecydowanie sterowanie przekaźnikami z mostka to już profanacja... :-) Co innego jeśli wykorzystujemy 1 mosfet + 1 przekaźnik przełączający obroty. Mosfet załącza wtedy główne napięcie, ale... W neutralnej pozycji przekaźnika załączenie mosfeta powoduje powiedzmy ruch w lewo, natomiast kiedy chcemy ruch w prawo najpierw "kłapniemy" przekaźnikiem, a następnie znowu podajemy napiecie przez mosfeta. Wyłączenie w odwrotnym kierunku czyli najpierw mosfet później przekaźnik. Dzięki takiemu zabiegowi nie występuje żadne iskrzenie na przekaźniku i może on wytrzymać dużo więcej niż wytrzymał by przełączając pod napięciem.
 • #17
  elsat1
  Level 13  
  Podoba mi się opracowanie skyguy. Praktycznie nadążanie paneli za Słońcem nie wymaga aptekarskiej dokładności. Bazowanie na zegarze RTC może zaspokoić nasze oczekiwania (nie ma też problemów z pochmurnymi dniami).
  Podaję swoje 3-letnie doświadczenia.
  Sterownik, który nie wymaga żadnych czujników zewnętrznych, podstawa to zegar czasu rzeczywistego. Program (sterownik) zapewnia bezobsługową pracę urządzenia. Precyzja sterowania to 24 kroki /0,5 godz. w ciągu 12-stu godzin. Sterowanie silnikiem przekaźnikami DC/12-24V (nie ma problemów z różnymi silnikami). W programie uwzględnione jest pozycjonowanie kolektorów po załączeniu, lub zaniku napięcia, zawsze ustawia się na pozycję słońca (program napisałem w Asemblerze). Dostępne nastawy z klawiszy sterownika:
  ; ZEGAR (godziny, minuty),; CZAS STARTU WSCHÓD (godziny, minuty),; CZAS 1 CYKLU silnika (minuty, sekundy),: CZAS OBROTU PANELI od wschodu do zachodu (minuty, sekundy).
  Praktycznie można zastosować ten sterownik do wszystkich konstrukcji obrotowych paneli nie zależnie od max kąta obrotu i silnika DC/12/24V (w napędzie muszą być wyłączniki krańcowe !).
  Pierwsza instalacja wymaga:
  - testu pomiaru czasu pełnego obrotu zestawu (od wyłącznika krańcowego Wschód do wyłącznika krańcowego Zachód i zapisania do pamięci sterownika CZAS OBROTU PANELI).
  - pomierzony czas dzielimy przez 24 i zapisujemy do pamięci CZAS 1 CYKLU.
  - czas startu wschód (wpisać czas 8:00 do pamięci CZAS STARTU WSCHÓD) ta opcja jeszcze w trakcie testów!
  Po wprowadzeniu tych danych, wyłączamy sterownik i po ponownym załączeniu nasz zestaw automatycznie wykona pozycjonowanie tj. powróci do krańcówki na Wschód, następnie ustawi się na pozycję wg. zegara do Słońca.
  Jest jeszcze fura roboty by usprawnić ten program i wprowadzić algorytmy z kalendarzem astronomicznym, co usprawni komfort obsługi.

  Do tej pory działa....bezawaryjnie od dwóch lat :D
 • #18
  skyguy
  Level 14  
  Tu tu też jest odpowiedź dlaczego zatrzymałem się na L298 :)

  Dodano po 7 [minuty]:

  elsat1

  No moim małym marzeniem jest zrealizowanie tego w realu. Ale puki co to mieszkańcy i spółdzielnia się nie zgadzają na montaż - zazdrośnicy :P
  więc czekam na domek...
 • #19
  Plumpi
  Heating systems specialist
  Pokrentz wrote:
  Tak naprawdę, to układ sterowania mozna znacznie uproscić stosując tzw. montaż paralaktyczny, którego jedna z osi (tzw. oś godzinowa) jest cały czas równoległa do osi obrotu Ziemi. Wtedy pozostaje nam sterować tylko jednym silnikiem obracającym się przeciwnie do kierunku obrotu Ziemi w tempie 1 obrót na dobę. Oczywiście, po dojściu panelu do zachodu Słońca układ wraca w położenie "ku wschodowi" i czeka na chwilę, kiedy Słońce wzejdzie rankiem. Pochylenie w osi prostopadłej do poprzedniej można aktualizować znacznie rzadziej, np. raz na tydzień. Wtedy nawet układ śledzenia nie jest potrzebny, bo algorytm obliczający współrzędne równikowe Słońca w każdej chwili jest do zrealizowania nawet na prostym mikrokontrolerku. Tylko czas i data muszą być podane z dokładnością kilku minut.


  Dokładnie taką samą metodę stosowałem w budowanych przez siebie prawie 10 lat temu sterownikach solarów :)
 • #20
  RAPELC
  Level 17  
  Quote:
  Układ pomiarowy zrealizowałem za pomocą czterech zestawów fotorezystora RPP130 wraz z potencjometrem dopasowującym 10kΩ połączonych w typowy układ dzielnika napięcia.

  Lepiej dać źródło prądowe zamiast rezystora (potencjometru). Wtedy charakterystyka napięcia na fotorezystorze w stosunku do natężenia oświetlenia będzie liniowa.
 • #21
  skyguy
  Level 14  
  RAPELC
  Niby tak, ale czy potrzeba? Nie potrzebuje mierzyć z super dokładnością co do stopnia bo regulacja i tak powinna odbywać się co 20-30 częściej nie jest potrzebne żeby nie generować strat. Jeżeli dołożymy sterowanie po z PWM wówczas z tą charakterystyką robi się regulator proporcjonalny w efekcie:

  Jeżeli regulacja jest daleka od pożądanej to PWM steruje silnikiem w szybki sposób, jeżeli mniejsza to PWM steruje coraz wolniej. Dzięki temu obejdzie się bez oscylacji wokół punktu pracy.
 • #22
  blur
  Level 22  
  Quote:

  blur
  Quote:
  Po co czujniki skoro wiadomo gdzie słońce jest i będzie każdego dnia roku o każdej sec.

  Po co robić cokolwiek skoro i tak umrzesz?


  po co ten sarkazm, chodziło mi o algorytm i RTC który ustawi panele idealnie do słońca, zastanawia mnie jak to się zachowuje gdy mamy częściowe zachmurzenie i promienie słońca są mocniejsze raz z jednej a raz drugiej strony chmurki. Jeden z kolegów napisał że panel będzie niepotrzebnie śledził słońce zakryte chmurami, można przecież wykorzystać same panele żeby określić czy jest sens nimi jeździć.
 • #23
  SylwekK
  Level 32  
  Powiedzcie szczerze czy RTC jest naprawdę taki wygodny i daje takie możliwości sterowania jak czujniki? Czy wykorzystanie czujników zrujnuje portfel przy takim urządzeniu? Czy czas stracony na kalibrację RTC z mechaniką wart jest zachodu? No ludzie gdyby fototranzystory kosztowały po 70zł/szt a nie po kilka groszy to można dyskutować, ale w tym wypadku to po prostu jałowa dyskusja. Proszę napiszcie w czym sterowanie RTC jest lepsze od śledzenia czujnikami. Wg mnie RTC zda egzamin przy dużych farmach baterii, wtedy koszty kalibracji się szybko zwrócą, a szukanie jaśniejszej chmurki po prostu jest nieopłacalne ekonomicznie ze względu na znaczną powierzchnię paneli i koszt ich obrotu byłby dużo większy niż zysk.
 • #24
  Plumpi
  Heating systems specialist
  SylwekK wrote:
  Powiedzcie szczerze czy RTC jest naprawdę taki wygodny i daje takie możliwości sterowania jak czujniki? Czy wykorzystanie czujników zrujnuje portfel przy takim urządzeniu? Czy czas stracony na kalibrację RTC z mechaniką wart jest zachodu? No ludzie gdyby fototranzystory kosztowały po 70zł/szt a nie po kilka groszy to można dyskutować, ale w tym wypadku to po prostu jałowa dyskusja. Proszę napiszcie w czym sterowanie RTC jest lepsze od śledzenia czujnikami. Wg mnie RTC zda egzamin przy dużych farmach baterii, wtedy koszty kalibracji się szybko zwrócą, a szukanie jaśniejszej chmurki po prostu jest nieopłacalne ekonomicznie ze względu na znaczną powierzchnię paneli i koszt ich obrotu byłby dużo większy niż zysk.


  Bo RTC daje większą pewność prawidłowego ustawienia.
  Układ optyczny "głupieje" w przypadku światła rozproszonego przez chmury. Co ciekawsze to w czasie zachmurzenia, najjaśniejszym miejscem na niebie nie musi być to, w którym znajduje się słońce, ale to, które nie jest przysłonięte przez chmury, a jednocześnie odbija promienie słońca.
  Układ fotooptyczny zdaje egzamin tylko wtedy, kiedy jest naprowadzany na światło punktowe, czyli bezpośrednie światło słoneczne, które nie jest przysłonięte chmurami. Niestety takich bezchmurnych dni w roku mamy znacznie mniej niż dni pochmurnych.
 • #25
  skyguy
  Level 14  
  blur
  Sarkazm się wziął z Twojego stwierdzenia, odczytałem to jako - "po co cokolwiek robić".

  Jest wiele rozwiązań tego typu zadań. Ja założenia miałem takie i tak zrobiłem.
  Jeśli chodzi o sprzężenie od paneli to dochodzi np. metoda bisekcji. Jedziemy w lewo jak jest mniejsze napięcie to z powrotem, aż do punktu optymalnego, to samo góra dół. Czyli najpierw impuls na sterowanie potem sprzężenie zwrotne i znów impuls na sterowanie. Powierzchnia płaska, więc nie wiem jak to inaczej rozwiązać. A wszystko Kasa kasa kasa...

  W moim przypadku jest od razu sprzężenie zwrotne, którego próg zadziałania można ustawiać programowo - np. ruch będzie dopiero, gdy kąt słońca zmieni się o 15 st.

  Quote:
  Jeden z kolegów napisał że panel będzie niepotrzebnie śledził słońce zakryte chmurami, można przecież wykorzystać same panele żeby określić czy jest sens nimi jeździć.


  Myślę, że ta kwestia polega na sprawdzeniu jak długo w danym dniu jest nasłonecznienie, a pochmurny dzień. Wszystko to można programowo załatwić. Jeżeli koszt ustawienia paneli do słońca będzie niższy niż koszt np. "podgrzania wody" to zawsze się opłaca (licząc amortyzacjię układu itd.) Dodatkowo nawet w pochmurny dzień podczerwień dochodzi do paneli, ale już nie z taka energią.

  I pytanie do fachowców falowców:
  Czy opłaca się ustawiać kolektory słoneczne (RTC lub nadążnie), w pochmurny dzień - warstwa chmór w miarę cienka, w kierunku słońca?
 • #26
  blur
  Level 22  
  Wszystko zależy od wydajności układu, jeśli chodzi o fotowoltanikę to w Polsce na chwilę obecną nigdy się to nie spłaci. Na zachodzie to co innego, dotacje powodują że w 3-5lat układ się spłaca o potem nieźle zarabia na siebie. Jeśli chodzi o kolektory wszystko zależy od tego czy wykorzystasz całą potrzebną wodę, cena kolektorów jest na tyle niska że bardziej opłaca się dołożyć jeden panel niż bawić się w układy podążające za słońcem.
 • #27
  elsat1
  Level 13  
  blur wrote:
  Wszystko zależy od wydajności układu, .......

  Tak, tylko tą wydajność musimy uzyskać na ile to możliwe usprawniając te urządzenia. Koszty będą zawsze i tu musimy rozważyć, czy nasze usprawnienia zaowocują na plus. Na pewno trzeba to rozłożyć w czasie eksploatacji tych urządzeń. Teoretycznie wiemy, że sterowanie kolektorów słonecznych w azymucie podnosi sprawność o 20%. A jak to się ma w przypadku doliczenia kosztów napędu ? To zależy jak to wykonamy. Właśnie wszyscy nad tym pracujemy. Ze swoich doświadczeń wiem, że opłaci się zainwestować w mechanizm obrotowy kolektorów słonecznych (można przestawiać ręcznie). Dołożenie sterownika to małe piwo :D
 • #28
  blur
  Level 22  
  Jestem jak najbardziej za usprawnieniami bo to one są motorem postępu, tylko żeby nam te 20% nie zjadło zasilanie napędu, koszty wykonania i utrzymania.
 • #29
  wiesiek1952
  Level 11  
  Witam
  Jako, że również myślałem o takim układzie, mam pytanie dotyczące czułości układu na ruch. Nie ukrywam, że chciałem taki układ wykorzystać do napędu teleskopu, który nadążał by za słońcem lub księżycem.
  Czy dobrze rozumuję - jeśli osłony fotorezystorów były by regulowane długością, to przy dłuższych, czułość na ruch źródła światła była by większa, bo cień byłby rzucany wcześniej i reakcja szybsza?
  Ja się zastanawiałem nad inną możliwością, mianowicie - na powierzchnię czterech fotorezystorów (fototranzystorów) chciałem rzucić obraz słońca (księżyca) poprzez prosty układ optyczny tak, aby pokrył całe ich powierzchnie czynne i każdy ruch słońca powoduje "zejście" obrazu z któregoś z czujników (odpowiednik cienia osłony) powodując rozregulowanie układu i zadziałanie jednego lub obu silników.
  Pozdrawiam
 • #30
  skyguy
  Level 14  
  Quote:
  Ja się zastanawiałem nad inną możliwością, mianowicie - na powierzchnię czterech fotorezystorów (fototranzystorów) chciałem rzucić obraz słońca (księżyca) poprzez prosty układ optyczny tak, aby pokrył całe ich powierzchnie czynne i każdy ruch słońca powoduje "zejście" obrazu z któregoś z czujników (odpowiednik cienia osłony) powodując rozregulowanie układu i zadziałanie jednego lub obu silników.


  To rozwiązanie jest dobre nawet do tych elementów, które ja zastosowałem czyli fotorezystory. Z optyki uzyskasz niezły okrąg w kontraście (pod warunkiem że nie ma zaćmień - słońca czy księżyca). Wywalasz osłony rzucasz okrąg na fotorezystory i jak któryś wyjdzie poza okrąg wtedy uruchamia silniki. Możesz zrobić dość czuły sprzęt pod warunkiem, że go opakujesz w miniciemni. Czułość możesz też regulować optyką zwiększając lub zmniejszając promień okręgu rzucanego na fotorezystory. Im ciaśniejszy okrąg tym układ będzie szybciej reagował.

  Ale zachęcam Cie też do pójścia krok dalej i zbudowania matrycy z fotorezystorów - myślę, że dokładność Cię zadowoli.