Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Podzielniki ciepła, kosztów - dlaczego nikt ich nie chce

zenon.kowalski111 17 Mar 2014 00:13 206511 1930
Optex
 • #211
  dage
  Level 10  
  "Zakres prac, które należy wykonać sprawdzając poprawność
  rozliczenia c.o. metodą wyparkowych podzielników kosztów

  1. Ustalenie kosztów zakupu ciepła na podstawie faktur
  - (Art.45a ustawy z dn. 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t. pkt.1- 6)

  „1. Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie cen i stawek opłat zawartych
  w taryfie lub cen i stawek opłat ustalanych na rynku konkurencyjnym, o którym mowa w art. 49
  ust. 1, wylicza opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło.
  2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem udzielonych odbiorcy upustów i
  bonifikat, stanowią koszty zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez osoby nie będące odbiorcami.
  3. Przedsiębiorstwo energetyczne udziela upustów lub bonifikat, o których mowa w ust. 2,
  za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców w wysokości określonej w taryfie lub w umowie.4. Koszty zakupu, o których mowa w ust. 2, są rozliczane w opłatach pobieranych od osób,
  o których mowa w ust. 2. Wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.
  5. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do ustalania przez odbiorcę - właściciela lub zarządcę budynku opłat dla osób, o których mowa w ust. 2, do których ciepło dostarczane jest z własnych źródeł i instalacji cieplnych.
  6. W przypadku gdy wyłącznym odbiorcą paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła
  dostarczanych do budynku jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, jest on
  odpowiedzialny za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu paliw
  gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.

  Należy sprawdzić czy do kosztów zakupu ciepła nie są doliczane koszty kredytów termo modernizacyjnych, koszty podgrzania ciepłej wody użytkowej, opłaty za wyliczenia zaliczek na poczet opłat, itp.  2. Sprawdzenie czy stosowanego wyliczenia podziału kosztów podzielniki mają przeprowadzone badania zgodności z normą PN- EN 835.
  (wg. normy PN –EN 835 pkt.1;9–Badania te powinny być prowadzone przez upoważnioną do tego placówkę badawczą.):

  „1 Wprowadzenie
  Niniejsza norma ma na celu określenie podzielników kosztów ogrzewania bez zasilania energią elektryczną, działających na zasadzie parowania dyfuzyjnego, służących do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. W normie wyszczególniono minimalne wymagania dotyczące konstrukcji, materiału, wykonania, montażu, działania i oceny wartości wskazywanych przez te przyrządy pomiarowe.
  W normie podano metody badań sprawdzających spełnienie postawionych wymagań i ustalono wytyczne dotyczące rodzaju i zakresu ich przeprowadzenia.

  9 Badania
  9.1 Informacja ogólna
  Badania obejmują rozdział 10 i dodatkowo kontrolę wymagań opisaną w rozdziałach 5, 6, 7 i 8, które nie są omówione w rozdziale 10.
  Badania powinny być prowadzone przez upoważnioną placówkę badawczą.
  9.2 Dokumentacja badań
  Wnioskodawca powinien postawić do dyspozycji wymagane do badań dokumenty, zaświadczenia badawcze, dowody, obliczenia, rysunki konstrukcyjne, instrukcje montażu itd.
  9.3 Sprawozdanie z badań
  Z badań należy sporządzić sprawozdanie, które powinno zawierać powołanie się na rozdział 10 oraz następujące dane:
  a) placówka badawcza,
  b) wnioskodawca,
  c) producent,
  d) charakterystyka przyrządu, wraz z podaniem odmian przyrządu zaliczanych do badanego typu przyrządu,
  e) zakres stosowania,
  f) wynik badań,
  g) podpis odpowiedzialnego za badania.
  9.4 Protokoły badań
  Protokoły badań powinny zawierać wyjaśnienia dotyczące poszczególnych badań i ustalone wyniki. Powinny być dołączone do sprawozdania z badań.”
  Jedną z placówek badawczych przeprowadzających takie badania w Polsce jest Instytut Techniki Budowlanej i Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal" w Warszawie, który od 1 kwietnia 2007 r. został włączony w skład Instytutu Techniki Budowlanej.
  Podzielniki ciepła używane do podziału kosztów powinny mieć przeprowadzane badania zgodności z normą. Badania wydawane przez w/w placówkę badawczą mają okres ważności trzy lata. W przypadku sprawdzania rzetelności rozliczeń należy sprawdzić czy firma rozliczająca ciepło metodą podzielników, posiada taki certyfikat z datą ważności w latach sporządzania rozliczeń.
  Należy pamiętać, że deklaracja zgodności podzielnika z normą wydana przez producenta urządzeń, nie zastępuje przeprowadzonych badań i nie zwalnia go z obowiązku ich przeprowadzenia.
  Podzielniki bez ważnych badań zgodności z normą nie mogą być używane do podziału kosztów.

  - (Art.45a ustawy z dn. 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t. pkt. 8)

  „8. Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części dotyczącej:
  1) ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:
  a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
  - wskazania ciepłomierzy,
  - wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności,
  - powierzchnię lub kubaturę tych lokali,
  b) dla wspólnych części budynku wielolokalowego użytkowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2, powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali;
  2) przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie przez instalację w budynku
  wielolokalowym, stosując metody wykorzystujące:
  a) wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,
  b) liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.”
  Ciepłomierze stosowane w rozliczeniach c.o. są już urządzeniami pomiarowymi i podlegają prawnej kontroli metrologicznej Głównego Urzędu Miar (zatwierdzeniu typu i legalizacji), a więc także obowiązkowi uzyskania dowodów tej kontroli.

  3. Ustalenie czy regulamin opłat za c.o. właściwie dzieli proporcje podziału kosztów na stałe i zmienne, a ich dobór ma gwarantować ponoszenie opłat tylko za swoje zużycie.
  - (Art.45a ustawy z dn. 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t. pkt. 9)

  „9. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, o których mowa w ust. 4, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.”

  Wg. materiału prasowego stowarzyszenia firm rozliczających ciepło metodą podzielników ciepła Irkom „ STANDARD ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA PODSTAWĄ DOBREGO REGULAMINU” http://www.irkom.org.pl/
  Stowarzyszenie d/s Rozliczania Energii jest organizacją „non profit”, która popularyzuje rozliczanie kosztów ogrzewania w budynkach według indywidualnego zużycia jako sposób na racjonalne gospodarowanie ciepłem. Celem Stowarzyszenie jest także propagowanie „dobrych praktyk” w zakresie prowadzonych rozliczeń i pomoc zarządcom budynków w ich wdrażaniu oraz szeroko rozumiana edukacja odbiorców ciepła w zakresie racjonalnego użytkowania nośników energii, ze szczególnym uwzględnieniem ciepła.
  „3. Kryteria podziału rozliczanych kosztów na część zależną i niezależną od zużycia indywidualnego.
  a) Koszty c.o. Na koszty niezależne od zużycia indywidualnego składają się:
  i. koszty stałe zakupu ciepła
  ii. koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych i oddawania ciepła przez nie opomiarowaną część instalacji c.o. (grzejniki nie wyposażone w podzielniki, nieizolowane piony grzewcze). Powinny być określone procentowo w stosunku do kosztów licznikowych ciepła dla budynku z uwzględnieniem zapotrzebowania ciepła pomieszczeń wspólnych.
  iii. ew. straty przesyłu, jeżeli z tytułu wybrania miejsca montażu układu pomiarowo – rozliczeniowego należy je rozliczyć jako koszty wspólne.
  Dla kosztów niezależnych od zużycia kluczem podziału jest powierzchnia użytkowa lokali (w ogólności – zgodnie z zapisami ustaw dot. Prawa lokalowego – udział w nieruchomości). Mogą być podane kwotowo lub procentowo. Przy obecnej strukturze kosztów zakupu i typowych właściwościach budynków, udział kosztów niezależnych od zużycia – zwanych w rozliczeniu kosztami podstawowymi”

  Kryteria stawiane instalacjom ciepłowniczym, które muszą być spełnione aby można było rozliczać ciepło metodą podzielników ciepła, wynikające z zapisów polskiego prawa :
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 poz. 1409)
  Art. 5.
  1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc
  pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w
  przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
  zapewniając:
  1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:
  a) bezpieczeństwa konstrukcji,
  b) bezpieczeństwa pożarowego,
  c) bezpieczeństwa użytkowania,
  d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
  e) ochrony przed hałasem i drganiami,
  f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród;
  2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
  a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię
  cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
  b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
  3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
  4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego
  budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się
  na wózkach inwalidzkich;
  5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
  6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
  7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną
  konserwatorską;
  8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
  9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
  10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.
  2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami
  ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie
  dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7.
  Art. 7.
  1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
  1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
  uwzględniające wymagania, o których mowa w art. 5;
  2) warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.
  2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określa, w drodze rozporządzenia:
  1) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla
  budynków oraz związanych z nimi urządzeń;
  2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa,
  gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, dla obiektów budowlanych niewymienionych w pkt 1.
  3. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą określić, w drodze rozporządzenia:
  1) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - dla
  budynków mieszkalnych;
  2) właściwi ministrowie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa,
  gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - dla innych obiektów budowlanych.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)
  Rozdział 4
  Instalacje ogrzewcze

  § 133. 1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła.

  4. Materiały zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być tak dobrane, aby ich wzajemne oddziaływanie umożliwiało spełnienie wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach ogrzewania.
  5. Instalacja ogrzewcza wodna powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby ilość wody uzupełniającej można było utrzymywać na racjonalnie niskim poziomie.
  § 134. 1. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych.
  2. Do obliczania szczytowej mocy cieplnej należy przyjmować temperatury obliczeniowe zewnętrzne zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczeniowych temperatur zewnętrznych, a temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń - zgodnie z poniższą tabelą:

  Temperatury obliczeniowe*) Przeznaczenie lub sposób wykorzystywania pomieszczeń Przykłady pomieszczeń
  1 2 3
  +5°C - nieprzeznaczone na pobyt ludzi,- przemysłowe - podczas działania ogrzewania dyżurnego (jeżeli pozwalają na to względy technologiczne) magazyny bez stałej obsługi, garaże indywidualne, hale postojowe (bez remontów), akumulatornie, maszynownie i szyby dźwigów osobowych
  +8°C - w których nie występują zyski ciepła, a jednorazowy pobyt osób znajdujących się w ruchu i w okryciach zewnętrznych nie przekracza 1 h, klatki schodowe w budynkach mieszkalnych,
  - w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., przekraczające 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia hale sprężarek, pompownie, kuźnie, hartownie, wydziały obróbki cieplnej
  +12°C - w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone do stałego pobytu ludzi, znajdujących się w okryciach zewnętrznych lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym powyżej 300 W, magazyny i składy wymagające stałej obsługi, hole wejściowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez szatni,
  - w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., wynoszące od 10 do 25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia hale pracy fizycznej o wydatku ergetycznym powyżej 300 W, hale formierni, maszynownie chłodni, ładownie akumulatorów, hale targowe, sklepy rybne i mięsne
  +16°C - w których nie występują zyski ciepła, przeznaczone na pobyt ludzi:- w okryciach zewnętrznych w pozycji siedzącej i stojącej, sale widowiskowe bez szatni, ustępy publiczne, szatnie okryć zewnętrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne,
  - bez okryć zewnętrznych, znajdujących się w ruchu lub wykonujących pracę fizyczną o wydatku energetycznym do 300 W, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska węglowe
  - w których występują zyski ciepła od urządzeń technologicznych, oświetlenia itp., nieprzekraczające 10 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
  +20°C - przeznaczone na stały pobyt ludzi bez okryć zewnętrznych, niewykonujących w sposób ciągły pracy fizycznej pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń
  +24°C - przeznaczone do rozbierania, - przeznaczone na pobyt ludzi bez odzieży łazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie, hale pływalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentów, sale niemowląt i sale dziecięce w żłobkach, sale operacyjne
  *) Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika to z wymagań technologicznych.
  3. Urządzenia zastosowane w instalacji ogrzewczej, o których mowa w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w tym przepisie.
  4. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła. Wymaganie to nie dotyczy instalacji ogrzewczej w budynkach zakwaterowania w zakładach karnych i aresztach śledczych.
  5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym (indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię elektryczną, regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działać automatycznie, w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są zainstalowane. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, a także poszczególnych mieszkań oraz lokali użytkowych wyposażonych we własne instalacje ogrzewcze.
  6. Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkownikom uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie niższej niż 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyższej.
  7. Instalacje ogrzewcze zasilane z sieci ciepłowniczej powinny być sterowane urządzeniem do regulacji dopływu ciepła, działającym automatycznie, odpowiednio do zmian zewnętrznych warunków klimatycznych.
  8. Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło lub sposób użytkowania poszczególnych części budynku są wyraźnie zróżnicowane, instalacja ogrzewcza powinna być odpowiednio podzielona na niezależne gałęzie (obiegi).
  9. W budynku, w którym w sezonie grzewczym występują okresowe przerwy w użytkowaniu, instalacja ogrzewcza powinna być zaopatrzona w urządzenia pozwalające na ograniczenie dopływu ciepła w czasie tych przerw.
  10. Poszczególne części instalacji ogrzewczej powinny być wyposażone w armaturę umożliwiającą zamknięcie dopływu ciepła do nich i opróżnienie z czynnika grzejnego bez konieczności przerywania działania pozostałej części instalacji.
  § 135. 1. Instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w odpowiednią aparaturę kontrolną i pomiarową, zapewniającą ich bezpieczne użytkowanie.
  2. W budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się urządzenia służące do rozliczania zużytego ciepła:
  1) ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku,
  2) urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku.
  3. W przypadku zasilania instalacji ogrzewczej wodnej z kotłowni w budynku mającym więcej niż jedno mieszkanie lub lokal użytkowy należy zastosować następujące urządzenia służące do rozliczania kosztów zużytego ciepła:
  1) urządzenie do pomiaru ilości zużytego paliwa w kotłowni,
  2) urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku.
  4. Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń oraz przepisom § 267 ust. 8.
  5. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania się stosowania ogrzewania parowego oraz wodnych instalacji ogrzewczych o temperaturze czynnika grzejnego przekraczającego 90°C.
  § 139. Elementy wodnych instalacji ogrzewczych, narażone na intensywny dopływ powietrza zewnętrznego w zimie, powinny być chronione przed zamarzaniem i mieć, w miejscach tego wymagających, izolację cieplną, zabezpieczającą przed nadmiernymi stratami ciepła.

  Właściwy podział kosztów zapewnia warunki eksploatacji mieszkań spełniające wymogi prawa budowlanego w szczególności jego użytkowania w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając przy tym do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. W zakresie związanym z wymaganiami utrzymania odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, oraz oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, stosuje się dodatkowo przepisy RMI z 12 kwietnia 2002r.
  W prawidło dobranym określeniu wielkości kosztów stałych, powinno się ująć pokrycie kosztów kupna mocy zamówionej, maksymalnego zużycia ciepła z grzejników nieopomiarowanych i bez możliwości regulacji temperatury głowicami termostatycznymi, oraz koszty ogrzania pomieszczeń wymienionych w RMI, w których użytkownicy muszą zapewnić temperaturę minimalną na poziomie 16 ° C, do tego poziomu bez względu za indywidualne zużycie wykazane z podzielników ciepła lub wskazań ciepłomierzy. Wliczenie w koszty stałe ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych do wymaganego minimum, zapewniającego spełnienie wymagań prawa budowlanego powoduje, że jednocześnie uwzględniamy w kosztach stałych, zyski ciepła z przenikania przez przegrody budowlane i z pionów grzewczych. Od momentu wprowadzenia RMI w 2002 r. zapewnienie minimalnej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych zapewniać ma stosowanie głowic termostatycznych z minimalną nastawą ustawioną na 16 ° C. Zapobiega to dewastacji budynku jak i ogrzewaniu się na koszt sąsiada.
  Dopiero tak napisany regulamin i zastosowanie wymienionych w rozporządzeniach i innych przepisach to warunkujących zmian w instalacji c.o., zapewnia rozliczanie ciepła tylko za swoje zużycie. Najważniejsze, że wyliczone w ten sposób zużycie indywidualne- mierzone i szacowane, mieści się w wytycznych Europejskiego Stowarzyszenia (E.V.V.E) z 1996r. (zrzeszającego wśród swoich członków największe firmy produkujące i rozliczające podzielniki ciepła ,zarówno w UE jak i w Polsce) opartych na Dyrektywie 93/76/EEC z 13 września 1993 roku.
  “16. Reading in special cases

  e) if the reading results are not plausible
  Estimates must in any event be made by reference to reproducible rules, which shall be explained in the billing of energy costs. The actual conditions of the individual cases shall be taken into account appropriately.
  The estimate can refer to individual devices, rooms or to parts of the building as well. In any event, estimates are expedient only of correct performances of consumption-based billing of costs is possible for the other devices, rooms or parts of the building. This is no longer the case if the estimated share, related to the floor space relevant of the billing unit exceeds 25 %”

  4. Ustalenie czy podzielnik działa zgodnie z zasadami Normy
  - wg PN –EN 835

  Norma PN- EN 835 dotyczy podzielników kosztów ogrzewania bez zasilania energią elektryczną, działających na zasadzie parowania dyfuzyjnego.
  „1 Wprowadzenie
  Niniejsza norma ma na celu określenie podzielników kosztów ogrzewania bez zasilania energią elektryczną, działających na zasadzie parowania dyfuzyjnego, służących do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejniki. W normie wyszczególniono minimalne wymagania dotyczące konstrukcji, materiału, wykonania, montażu, działania i oceny wartości wskazywanych przez te przyrządy pomiarowe.
  W normie podano metody badań sprawdzających spełnienie postawionych wymagań i ustalono wytyczne dotyczące rodzaju i zakresu ich przeprowadzenia.

  3 Zasada działania
  Podzielniki kosztów ogrzewania według niniejszej normy są rejestrującymi przyrządami pomiarowymi mierzącymi temperaturę całkowaną względem czasu. Pomiar temperatury służy do określenia ilości ciepła oddawanego przez grzejniki, na których podzielniki kosztów ogrzewania są zamontowane. Omawiane w niniejszej normie podzielniki kosztów ogrzewania bez zasilania energią elektryczną, działające na zasadzie parowania dyfuzyjnego (w dalszym tekście krótko: podzielniki kosztów ogrzewania, spośród charakterystycznych temperatur, miarodajnych dla oddawania ciepła, rejestrują tylko temperaturę powierzchni grzejnika (lub temperaturę czynnika grzejnego). Wartość wskazywana jest wartością przybliżoną całki zmierzonej charakterystycznej temperatury powierzchni grzejnika względem czasu. Omawiany typ podzielnika pomiarowo-techniczny należy do tzw. jednoczujnikowej metody pomiarowej.
  Wartość zużycia jest otrzymywana z wartości wskazywanej pomnożonej przez współczynniki oceny, szczególnie przez współczynniki dotyczące nominalnej mocy cieplnej grzejnika i kontaktu cieplnego między nim a podzielnikiem kosztów ogrzewania (por. 4.15). Wartość zużycia jest albo odczytywana za pomocą skali zużycia bezpośrednio na podzielniku kosztów ogrzewania (patrz 4.11), albo określana przez późniejsze przeliczenie wartości wskazywanej (por. 4.12).
  Wartość zużycia jest w przybliżeniu proporcjonalna do ilości ciepła oddanego przez grzejnik i zużytego przez użytkownika w okresie pomiarowym.
  Wartość zużycia jest zatem wynikiem pomiaru, zawierającym właściwości przyrządu pomiarowego, powierzchni grzejnika, dalszych warunków brzegowych, a także dodatkowo niepewności współczynników oceny i montażu. Odchyłki pomiarowe (błędy pomiarowe) rejestrowanego ciepła są więc zależne nie tylko od przyrządu pomiarowego. Stąd wynika, że podzielniki kosztów ogrzewania nie mogą być wzorcowane na wzór ciepłomierzy.
  Z powodu opisanych właściwości rezygnuje się z przyporządkowania wynikowi pomiaru fizycznych jednostek energii.
  Wartość zużycia jest bezwymiarowa. Jest ona wykorzystywana tylko jako wartość względna odniesiona do sumy wartości zużycia w jednostce rozliczeniowej lub w grupie użytkowników. Wyznaczona w ten sposób względna wartość zmierzonej wartości zużycia może być interpretowana jako udział w zużyciu ciepła w jednostce rozliczeniowej lub w grupie użytkowników. Wielkość ta jest określana po upływie okresu pomiarowego dla każdego pojedynczego grzejnika.
  Z sumy wartości zużycia przez grzejniki jednej jednostki użytkowej może zostać ustalona wyżej opisana względna wartość, jako udział zużycia ciepła w danej jednostce użytkowej w całkowitym zużyciu w jednostce rozliczeniowej lub grupie użytkowników.
  Podzielniki kosztów ogrzewania składają się co najmniej z obudowy, ampułki z cieczą pomiarową, skali do odczytu, elementów mocujących i plomby. Plomba służy do zabezpieczenia przed nieuprawnionymi ingerencjami. Każdy podzielnik ogrzewania jest funkcjonalną jednostką, jego części składowe są wytwarzane z zachowaniem określonych tolerancji. Stąd w odniesieniu do poszczególnych egzemplarzy określonego podzielnika kosztów ogrzewania (typ, wyrób) osiąga się jednolite działanie, gdy są one identycznie stosowane.
  Ciecz pomiarowa w otwartej, przezroczystej ampułce paruje w zależności od temperatury i czasu oddziaływania tej temperatury. Po każdym okresie pomiarowym (z reguły 12 miesięcy) stara ampułka jest zastępowana przez nową napełnioną.”

  Najważniejsze z powyższego tekstu jest stwierdzenie, że podzielnik nie jest urządzeniem pomiarowym, a wykazane za jego pomocą zużycie ciepła, nie jest fizyczną wartością podaną w GJ czy kWh. Wartość jednostki ciepła wykazana przez podzielnik dopiero przez prawidłowe przeliczenie jej przez odpowiednie współczynniki określające parametry grzejnika i sposób określający sprzężne podzielnika z grzejnikiem , współczynnik określający położenie lokalu w bryle bloku i odniesienie tej wartości do całości zużycia w węźle cieplnym określa nam kwoty opłat za c.o. poszczególnych lokali. Niedopuszczalne jest zatem określanie zużycia poszczególnych mieszkań i ich kwot opłat za c.o wynikłych z rozliczenia, bez przyjrzenia się rozliczaniu całego węzła cieplnego a w szególności zużycia innych lokali i wszystkich parametrów warunkujących poszczególne zużycia wykazane przez każdy z podzielników.

  5. Ustalenie czy współczynniki oceny są wyliczone zgodnie z Normą
  Norma PN – EN 835

  „4.5 Wartość zużycia
  Wartość zużycia jest wartością wskazywaną z uwzględnieniem współczynników oceny według 4.16.

  4.11 Skala zużycia
  Gdy jest stosowana skala zużycia, każdy grzejnik otrzymuje już dostosowaną skalę z uwzględnieniem współczynników oceny (patrz 4.16), tak że wartość wskazywana przedstawia bezpośrednio wartość zużycia.
  4.12 Skala jednolita
  Jeżeli w podzielnikach kosztów ogrzewania przy wszystkich grzejnikach zastosowano jednolitą skalę, jest ona nazywana skalą jednolitą.
  Na różnych grzejnikach uzyskuje się jednakowe wartości wskazywane, jeżeli ciecz pomiarowa przez ten sam czas jest poddana działaniu takiej samej temperatury.
  Wartości wskazywane powinny być oceniane rachunkowo za pomocą współczynników oceny (patrz 4.16), skąd wynikają wartości zużycia.

  4.16 Współczynniki oceny
  Następujące współczynniki oceny sprowadzają wartości wskazywane poszczególnych podzielników kosztów ogrzewania jako wartości zużycia do formy przydatnej do rozliczania kosztów ogrzewania w zależności od zużycia ciepła.
  4.16.1 Współczynnik oceny KQ mocy cieplnej grzejnika
  Współczynnik oceny KQ jest (bezwymiarową) wartością liczbową nominalnej mocy grzejnika wyrażonej w watach.
  Nominalna moc jest mocą cieplną grzejnika w klimatycznie stabilnej komorze badawczej przy temperaturach zasilenia, powrotu i powietrza 90 °C, 70 °C i 20 °C, przy czym temperatura powietrza jest mierzona 0,75 m nad podłogą w odległości 1,5 m przed powierzchnią grzejnika. Jeżeli nominalna moc grzejnika została określona w innych warunkach temperaturowych, należy ją przeliczyć uwzględniając powyższe warunki.
  4.16.2 Współczynnik oceny KC przenoszenia ciepła do cieczy pomiarowej
  Współczynnik oceny KC uwzględnia zróżnicowane przenoszenie ciepła od czynnika grzejnego do cieczy pomiarowej przy różnych typach powierzchni grzejnych.
  KC jest ilorazem szybkości wskazywania przy podstawowej temperaturze cieczy pomiarowej i przy temperaturze cieczy pomiarowej na ocenianym grzejniku w stanie podstawowym:

  4.16.3 Współczynnik oceny KT pomieszczeń o niskich wewnętrznych temperaturach obliczeniowych,
  odbiegających od podstawowej temperatury powietrza (odniesienia)
  Współczynnik oceny KT uwzględnia zmiany mocy i zmiany temperatury cieczy pomiarowej, gdy wewnętrzne temperatury obliczeniowe odbiegają w dół od temperatury powietrza (odniesienia).
  4.16.4 Całkowity współczynnik oceny K
  Całkowity współczynnik oceny K jest iloczynem poszczególnych współczynników oceny:
  K = KQ + KC + KT

  5.7 Skala zużycia
  Skale zużycia powinny być oznakowane liczbą (numer skali), która jest proporcjonalna do całkowitego współczynnika oceny i stąd do wartości wskazywanej kreski skali w określonym miejscu skali, stałym w całym systemie skal.
  5.8 Skala jednolita
  Jeżeli są stosowane skale jednolite, każdy podzielnik kosztów ogrzewania w jednostce rozliczeniowej należy zaopatrzyć w numer identyfikacyjny przyrządu lub liczbę proporcjonalną do całkowitego współczynnika oceny.

  7 Wymagania dotyczące oceny
  Współczynniki oceny KC i KT należy określać z dokładnością co najmniej dwóch miejsc dziesiętnych.
  7.1 Całkowity współczynnik oceny K
  Do całkowitej oceny powinien być w każdym przypadku stosowany KQ. Współczynniki KC i KT należy stosować sporadycznie. Całkowity współczynnik oceny lub liczba do niego proporcjonalna powinny być w odniesieniu do każdego grzejnika możliwe do stwierdzenia przez użytkownika na samym przyrządzie lub w dołączonym druku.
  Każdy przyrząd powinien być zaopatrzony w numer przyrządu lub liczbę proporcjonalną do całkowitego współczynnika oceny.
  W przypadku każdego podzielnika kosztów ogrzewania jest wymagana całkowita ocena za pomocą K, która ujmuje ocenianą moc grzejników z maksymalnym stopniowaniem co 60 W lub 5 % w zakresie mocy od 300 W do 3000 W włącznie i 3 % w zakresie mocy powyżej 3000 W.
  Gdy wykorzystuje się skale zużycia (patrz 4.11), powinno istnieć co najmniej tak wiele skal, aby grzejnik przy KC × KT = 1 i KQ = 5000 W mógł zostać oceniony za pomocą tylko jednej skali.
  7.2 Współczynnik oceny KQ
  Oceny za pomocą KQ należy dokonać na podstawie faktycznie zainstalowanego grzejnika.
  7.3 Współczynnik oceny KC
  KC należy zastosować, gdy ten współczynnik wykazuje zróżnicowanie > 3 % w obrębie jednostki rozliczeniowej.
  7.4 Wartość c
  Wartości c należy określać według definicji podanej w 4.15. Nie dopuszcza się kombinacji grzejników i podzielników kosztów ogrzewania o c > 0,3, zmierzonych w stanie podstawowym. Wyjątkowo w jednej jednostce rozliczeniowej dopuszcza się wartości c do 0,4, gdy odnosząca się do tego ogrzewana powierzchnia nie przekracza 25 % całkowitej powierzchni ogrzewanej lub gdy średnia obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego jest wyższa niż 80 °C.
  Tylko takie grzejniki mogą być wyposażone w podzielniki kosztów ogrzewania, których wartość c jest znana w momencie rozliczenia.
  Jeśli określenie wartości c ma nastąpić na podstawie innych definicji niż według 4.15, należy to szczegółowo ustalić, przy czym należy zapewnić, że przy podzielnikach kosztów ogrzewania jednego typu postępuje się jednolicie i jest możliwe sprowadzenie wyników do wartości c według definicji w 4.15.
  7.5 Współczynnik oceny KT
  KT powinien być stosowany w odniesieniu do obliczeniowych temperatur wewnętrznych < 16 °C.

  10.9 Badanie systemu skal
  Spełnienie wymagać według 5.6 powinno być badane na podstawie obliczenia i pomiaru na próbce losowej w odpowiednim zakresie.
  10.10 Badanie wartości c, sposób przeprowadzenia
  Badanie wartości c podzielników kosztów ogrzewania powinno być przeprowadzane w warunkach ustalonych dla stanu podstawowego.
  Należy poddać badaniu trzy podzielniki kosztów ogrzewania na grzejnik w jednakowych warunkach badawczych. Przy tym należy przyjąć za podstawę, miejsca zamocowania podane przez wnioskodawcę, a także jego instrukcję montażu.
  Pomiar temperatury cieczy w ampułce powinien być wykonywany w punkcie znajdującym się w odległości 1/3 długości skali poniżej kreski zerowej skali w osi ampułki. Należy zapobiegać dotykaniu czujnika pomiarowego do ścianki ampułki.
  Różnica między poszczególnymi wartościami c zamontowanych podzielników kosztów ogrzewania nie powinna być większa niż 0,02.
  Przed wprowadzeniem czujnika pomiarowego ampułkę należy w temperaturze pokojowej napełnić do kreski zerowej skali.
  10.11 Badanie wartości c, zakres badań
  Przez pomiary należy określić wartość c następujących siedmiu rodzajów grzejników.
  a) grzejnika żeliwnego,
  b) grzejnika stalowego,
  c) pionowo profilowanego grzejnika płytowego,
  d) nieprofilowanego grzejnika płytowego,
  e) grzejnika rurowego,
  f) grzejnika rurowego drabinkowego,
  g) grzejnika płytowego z poziomym prowadzeniem wody.
  Jeżeli wnioskodawca przedkłada wartości c dotyczące tych grzejników, placówka badawcza powinna porównać te wartości ze swymi wynikami pomiarów.
  W odniesieniu do innych grzejników, których wartości c nie są znane w wyniku pomiarów na siedmiu wyżej wymienionych rodzajach grzejników, wartości te powinny być przedłożone przez wnioskodawcę placówce badawczej do zatwierdzenia. Przeprowadzając kontrolny pomiar próbki losowej w zakresie 3 % liczby przedłożonych wartości, placówka badawcza upewnia się o prawdziwości przedłożonych wartości c.
  Wartości c przedłożone przez wnioskodawcę mogą odbiegać niesystematycznie od wartości pomiarowych placówki badawczej do ± 0,02. Dodatkowo dopuszcza się odchyłki systematyczne, jeżeli zmieniają one współczynnik oceny KC nie więcej ni_ o ± 3 %.
  10.12 Badanie współczynnika oceny KQ
  Badanie powinno być przeprowadzone na podstawie przedłożonej przez wnioskodawcę tablicy zawierającej istniejące współczynniki oceny lub wielkości skal. Na podstawie stopniowania zawartego w tablicy należy obliczać, czy każda moc grzejnika jest ujmowana z wymaganą dokładnością zgodnie z rozdziałem 7. Stosowanie współczynników oceny KQ powinno być sprawdzane na podstawie odpowiedniej dokumentacji przedłożonej przez wnioskodawcę.
  10.13 Badanie współczynnika oceny KC
  Wnioskodawca powinien wykazać, że zna i stosuje współczynniki oceny KC.”
  Dla każdego grzejnika zainstalowanego w rozliczanym budynku powinny być ustalone odpowiednie współczynniki, określające jego moc grzewcza, w razie potrzeby stopień sprzężenia czujników z grzejnikiem. Gdy w rozliczanym budynku zostały wymienione pierwotnie zainstalowane grzejniki na nowe należy sprawdzić czy właściwie ustalono ich moc grzewczą. Błędem jest brak stosowania w takim wypadku odpowiedniego współczynnika KC. Należy też zwracać uwagę na to, że na rynku jest pełno różnych modeli grzejników panelowych czy aluminiowych, w których zastosowano inną technologię dystrybucji ciepła do pomieszczenia (np. rozdzielenie strumienia zasilania na panel przedni , a powrotu na panel tylny). Zastosowanie w takich przypadkach standardowych danych współczynnika KC dla „ogólnego” modelu, bez wykonania badań współczynnika na konkretnych modelach grzejnika, może okazać się zgubne w określeniu jego prawidłowego zużycia.
  Rzetelność wyliczeń współczynników gwarantuje rzetelność wyliczenia opłat za ciepło.
  Podzielniki dzielą wyszczególnioną w fakturze kwotę. Jeśli w wyniku błędów w ustalaniu rzeczywistych współczynników lub ich składowych, odejmiemy lub dodamy kilka jednostek, to aby zgadzała się suma kosztów, ktoś zyska na opłatach, a ktoś musi stracić.

  6. Ocena prawidłowości doboru współczynnika położenia lokalu w bryle bloku.
  - (Art.45a ustawy z dn. 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t. pkt. 9)

  „9. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania
  całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym
  budynku, tak aby wybrana metoda, uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach, stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat, o których mowa w ust. 4, w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.”
  Prawidłowość doboru współczynnika ustala się w ten sposób, że dwa mieszkania w tym samy pionie grzewczym, różniące się zapotrzebowaniem na ciepło do c.o. i podgrzewu powietrza wentylacyjnego, będą miały minimalnie różnice w opłatach, w przypadku jednakowych zużyć wykazanych przez grzejniki w tych samych pionach grzewczych. Dobrze dobrane współczynniki zawsze będą skorelowane z mocą grzewczą poszczególnych grzejników czy też całego lokalu. Tabelaryczne zalecenia doboru współczynników opracowane kiedyś przez COBRTI Instal, oraz ich pochodne nie mają przełożenia w rzeczywistym niwelowaniu różnic w opłatach pomiędzy poszczególnymi lokalami.

  7. Analiza regulaminu rozliczeń
  - (Art.45a ustawy z dn. 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t. pkt. 10)

  „10. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadza wybraną metodę, o której
  mowa w ust. 9, w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na
  ogrzewanie tego budynku i przygotowanie ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie
  poprzez instalację w budynku, zwanego dalej „regulaminem rozliczeń”; regulamin rozliczeń
  podaje się do wiadomości osobom, o których mowa w ust. 2, w terminie 14 dni od dnia jego
  wprowadzenia do stosowania.”
  Analizując regulamin rozliczeń należy sprawdzić czy wszystkie jego zapisy są zgodne z prawem. Warto też sprawdzić czy przyjęty regulamin ma odzwierciedlenie w rozliczeniach kosztów. Zdarza się bowiem, że rozliczenia dokonuje się innym systemem niż jest to opisane w regulaminie. Regulamin musi też zawierać różne metody rozliczania ciepła w węzłach. W zapisach regulaminu nie może być mowy o karaniu osób, które nie chcą rozliczać się za ciepło metodą podzielników ciepła.

  8. Sprawdzenie wyboru metody rozliczania kosztów c.o. i porównanie z rozliczeniami innymi dopuszczonymi metodami
  - (Art.45a ustawy z dn. 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t. pkt. 7-8; 11-12)

  7. W przypadku gdy miejsce zainstalowania układu pomiarowo - rozliczeniowego służącego
  do rozliczeń z przedsiębiorstwem energetycznym za dostarczone ciepło jest wspólne dla dwóch lub więcej budynków wielolokalowych, właściciele lub zarządcy tych budynków wyposażają je w układy pomiarowo-rozliczeniowe, w celu rozliczenia kosztów zakupu ciepła na poszczególne budynki.
  8. Koszty zakupu ciepła, o których mowa w ust. 2, rozlicza się w części dotyczącej:
  1) ogrzewania, stosując metody wykorzystujące:
  a) dla lokali mieszkalnych i użytkowych:
  - wskazania ciepłomierzy,
  - wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi
  w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach
  i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności,
  - powierzchnię lub kubaturę tych lokali,
  b) dla wspólnych części budynku wielolokalowego użytkowanych przez osoby, o których
  mowa w ust. 2, powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji
  do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali;
  2) przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczanej centralnie przez instalację w budynku
  wielolokalowym, stosując metody wykorzystujące:
  a) wskazania wodomierzy ciepłej wody w lokalach,
  b) liczbę osób zamieszkałych stale w lokalu.

  11. W przypadku gdy właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego wprowadził metodę,
  o której mowa w ust. 9, wykorzystującą ciepłomierze i urządzenia wymienione w ust. 8 pkt 1 lit. a tiret drugie oraz pkt 2 lit. a, osoba, o której mowa w ust. 2, udostępnia swoje pomieszczenia w celu zainstalowania lub wymiany tych ciepłomierzy i urządzeń oraz umożliwia dokonywanie ich kontroli i odczytu wskazań w celu rozliczania kosztów zużytego ciepła w tym budynku.
  12. W przypadku stosowania w budynku wielolokalowym metody, o której mowa w ust. 9,
  wykorzystującej wskazania urządzeń wymienionych w ust. 8 pkt 1 lit. a tiret drugie, regulamin
  rozliczeń powinien dopuszczać możliwość zamiennego rozliczania opłat za ciepło dla lokali
  mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni lub kubatury oraz określać warunki stosowania zamiennego rozliczania.”
  Metody rozliczenia ciepła muszą być przejrzyste i możliwe do weryfikacji. Nie dopuszczalne jest stosowanie mnożników wielokrotności opłat, w przypadkach rozliczania ciepła innymi metodami niż te wytypowane przez administratora. Szacowanie zużycia ciepła przez osoby niekompetentne prowadzi do tego, że wysokość opłat za c.o ustalona w ten sposób, przekracza znacznie możliwości poboru ciepła grzejników zainstalowanych w lokalach.

  9. Sprawdzenie wypełnienia zasad stosowania podzielników i warunków ich prawidłowej pracy

  Norma PN- EN 835
  „2 Zakres stosowania i terminy ogólne
  Podzielniki kosztów ogrzewania według niniejszej normy są przyrządami do rejestrowania oddawania ciepła przez grzejniki w jednostkach użytkowych.
  Jednostkami użytkowymi są pomieszczenia (lokale) mieszkalne, biurowe, handlowe, rzemieślnicze lub przemysłowe, których zaopatrywanie w ciepło odbywa się przez wspólną instalację centralnego ogrzewania.
  Ogół jednostek użytkowych tworzy jednostkę rozliczeniową.
  Jeśli w jednej jednostce rozliczeniowej istnieją jednostki użytkowe z typowymi różnicami (np. techniczne różnice dotyczące systemów ogrzewczych lub właściwości użytkowych, np. lokale produkcyjne oraz prywatne mieszkania), może być wymagany odpowiedni podział jednostki rozliczeniowej na grupy użytkowników.
  Z faktu, że za pomocą podzielników kosztów ogrzewania może zostać określony każdorazowo tylko procentowy udział oddawania ciepła przez grzejniki w jednostkach użytkowych w odniesieniu do całkowitego zużycia ciepła w jednostce rozliczeniowej lub grupie użytkowników (patrz rozdział 3), wynika konieczność określania tego całkowitego zużycia ciepła. Odbywa się to poprzez pomiar zużytej ilości paliwa lub ilości ciepła (ilości ciepła np. za pomocą ciepłomierzy).
  Warunkiem właściwego stosowania podzielników kosztów ogrzewania według niniejszej normy jest, aby instalacja ogrzewania:
  - odpowiadała stanowi techniki w momencie wyposażania w podzielniki kosztów ogrzewania oraz
  - była eksploatowana odpowiednio do stanu techniki (patrz załącznik A, A.1).
  Podzielniki kosztów ogrzewania według niniejszej normy nie powinny być stosowane w systemach ogrzewania, w których granice temperatury stosowania są przekraczane w dół lub w górę, współczynnik oceny KQ mocy cieplnej nie jest jednoznacznie określony lub powierzchnia grzejna nie jest dostępna. Dotyczy to np. następujących systemów ogrzewania:
  ogrzewań podłogowych,
  ogrzewań sufitowych przez promieniowanie,
  grzejników sterowanych przepustnicą powietrza,
  grzejników z wentylatorem,
  nagrzewnic powietrza,
  konwektorów podwannowych,
  systemów ogrzewania z grzejnikami zasilanymi parą oraz jednorurowych ogrzewań poziomych, obejmujący więcej niż jedną jednostkę użytkową.”
  „6.2 Mocowanie podzielnika kosztów ogrzewania
  Zamocowanie podzielnika kosztów ogrzewania na grzejniku powinno być trwałe i zabezpieczone przed manipulowaniem.
  Mocowanie przez klejenie dopuszcza się wykonywać tylko wtedy, gdy połączenie nie może zostać rozerwane bez wyraźnie widocznego uszkodzenia podzielnika kosztów ogrzewania i gdy równomierność wartości c nie jest naruszona.
  6.3 Miejsce zamocowania na grzejniku
  Jako miejsce zamocowania powinny być wybierane takie miejsca na powierzchni grzejnika, w których w możliwie dużym zakresie pracy istnieje wystarczająca zależność między wartością wskazywaną a oddawaniem ciepła. Z reguły jest to miejsce, w którym czynnik grzejny przepłynął 25 % swej całkowitej drogi strumienia.
  W przypadku grzejników z pionowym przepływem (członowych, rurowych i płytowych) wysokość tego miejsca znajduje się między 66 % a 80 % wysokości konstrukcyjnej grzejnika (mierzonej od dołu) w odniesieniu do środka podzielnika kosztów ogrzewania. Ze względu na stosowanie termostatycznych zaworów grzejnikowych zaleca się, aby miejsce zamocowania znajdowało się na wysokości wynoszącej 75 % wysokości konstrukcyjnej grzejnika.
  W kierunku poziomym miejsce zamocowania powinno znajdować się w środku lub blisko środka długości konstrukcyjnej grzejnika. Jeżeli grzejniki są przyłączane osiowo od dołu miejsce zamocowania powinno znajdować się na 25 % długości konstrukcyjnej. W przypadku dużych grzejników (w odniesieniu do mocy cieplnej lub długości konstrukcyjnej) dopuszcza się mocowanie kilku podzielników kosztów ogrzewania.
  Dopuszcza się wyjątki w przypadkach szczególnych, np. w przypadku grzejników o małej wysokości konstrukcyjnej.
  W obrębie jednej jednostki rozliczeniowej miejsce zamocowania powinno być ustalone według jednolitych zasad (np. jednolicie na wysokości wynoszącej 75 % wysokości konstrukcyjnej grzejnika).
  Odchyłka wysokości miejsca zamocowania nie powinna przekraczać ± 10 mm.
  6.4 Jednolitość podzielników kosztów ogrzewania
  W obrębie jednostki rozliczeniowej (przy wstępnym podziale zużycia energii: w obrębie grupy użytkowników) mogą być stosowane tylko podzielniki kosztów ogrzewania tego samego rodzaju i typu z jednolitym systemem oceny i jednolitą charakterystyką wskazywania. Każdy typ przyrządu powinien być rozpoznawalny.”

  Nie przestrzeganie wytycznych norm i przepisów warunkujących poprawne działania urządzeń oraz instalacji c.o., prowadzi do absurdów w rozliczeniach, gdzie koszty całości rozliczenia części zmiennej może ponieść jedno mieszkanie. Nie można też dopuszczać do tego, gdy zamiast urządzeń lub rzeczywistych pomiarów wartości wskazań, zakłada się wartości , które w założeniach mają odzwierciedlać rzeczywiste zużycie.
  Skrupulatne wypełnienie wszystkich punktów norm, rozporządzeń i ustaw, dopiero daje gwarancję rzetelności rozliczeń. Warto więc dołożyć starań, aby wyliczenia zużycia pokrywały się z rzeczywistymi kosztami jakie muszą ponieść poszczególne lokale na pokrycie kosztów ciepła na potrzeby c.o." Podzielniki ciepła, kosztów - dlaczego nikt ich nie chce
 • Optex
 • #212
  jack63
  Level 43  
  dage. A tak w ogóle o co ci chodzi? Kilka stron rudnego do przebrnięcia tekstu i ZERO komentarza!
  Nie interesują mnie te normy czy inne warunki. Pomiar inny niż przepływ * różnica temperatur jest bzdurą i oszustwem. Pewnie dużo było pisane w na ten temat.
  Dochodzi problem ogrzewania przez ściany/stropy sąsiadów.
  To że ktoś ma zakręcone kaloryfery i podzielnik mu nic nie wykaże wcale nie oznacza że będzie miał bardzo zimno w mieszkaniu i nie zużyje ciepła dostarczonego do bloku.
  Niestety taki urok bloków... To przecież komuna mieszkańców. Mamy wspólne ogrzewanie i wspólnie płacimy. Wg,mnie problem jest nierozwiązywalny. Dlatego bardziej sprawiedliwe jest rozliczanie wg. numeru buta niż te wszystkie kosztowne urządzenia.
 • #213
  Fran_z
  Level 13  
  Ale na numerze buta, czy rozliczeniu wg metrów kwadr. nikt nie zarabia.
  Dage swego czasu był dość mocno krytykowany za swoją teorię, że jedna osoba może zapłacić całą część rozliczaną przez podzielniki. Jedna może i nie, ale dwie już tak.

  W naszym bloku jest teraz przypadek:
  za mieszkanie 43,5 m2 naliczono za ogrzewanie 11.893,13 zł, w tym dopłatę 8.256,56 zł. Nieruchomość ma 1887 m2. Całościowy koszt ogrzewania wyniósł 57.935,77 zł w tym 50% rozliczane podzielnikami stanowiło kwotę 28.967,88 zł do podzielenia na cały budynek (44 mieszkania i 2 lokale użytkowe). Zgodnie z regulaminem spółdzielni Słoneczny Stok zapłacić za ogrzewanie 11.893,13 zł – czyli około 41% podzielnikowych kosztów całego budynku.

  W następnym sezonie grzewczym 2012-2013 w w tej samej nieruchomości Boboli 73 pojawiła się kolejna ekstremalnie wysoka dopłata. Spółdzielnia dostarczyła jej rozliczenie z którego wynika, że koszt ogrzania lokalu o powierzchni 28,1 m2 wyniósł 11.661,64 zł brutto, w tym dopłaty 9.000,86 zł brutto. Całościowe koszty podzielnikowe dla budynku wyniosły 34.859,13 zł (50% całkowitego kosztu ogrzewania stanowiącego 69.718,27 zł). czyli ok 33% podzielnikowych kosztów ogrzewania.
 • #214
  jack63
  Level 43  
  Fran_z wrote:
  Ale na numerze buta, czy rozliczeniu wg metrów kwadr. nikt nie zarabia.

  Ani nie ma szans dostać łapówki...
  To o czym piszesz jest rozbojem w biały dzień.
  Wczoraj rozmawiałem z mamą i pokazała mi pismo ze spółdzielni. Propozycja (!) dopłaty 176zł (za 50 m2) za poprzedni sezon grzewczy, który faktycznie był ciężki. Jednak jest info że spółdzielnia będzie się starała pokryć "straty" z innych dochodów.
  Czyli ew. 176 zł dopłaty do ok 4000 zł za sezon grzewczy.
  Da się ???
 • Optex
 • #218
  dage
  Level 10  
  Biuro Poselskie zobowiązało się udzielić darmowych porad w zakresie słuszności wyliczeń opłat za c.o.
  http://damianraczkowski.pl/799/czy-macie-prob...-do-mojego-biura-na-darmowe-porady-ekspertow/

  Inne linki związane z konferencją poświęconą zasadności wyliczeń opłat:
  http://www.bialystokonline.pl/ma-zaplacic-za-...alczyc-z-podzielnikami,artykul,76499,1,1.html
  http://www.tvp.pl/bialystok/aktualnosci/spoleczne/drogie-cieplo/14450833
  http://www.tvp.pl/bialystok/informacje/obiektyw/wideo/19032014-godz-1830/14451678

  Zachęcam do wysyłania rozliczeń i regulaminów rozliczeń c.o.
  Można też poprosić Posła, by w Państwa imieniu interweniował do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  Proszę o wysyłanie kopii rozliczenia indywidualnego i regulaminu rozliczeń, do analizy na adres biura Poselskiego
  BIURO POSELSKIE DAMIANA RACZKOWSKIEGO
  ul. Malmeda 10
  15-440 Białystok
  tel./faks (85) 746 15 35
  tel./faks (85) 732 50 22
  biuro(malpa)damianraczkowski.pl
  Podzielniki ciepła, kosztów - dlaczego nikt ich nie chce
 • #219
  Fran_z
  Level 13  
  Mam pytanie - czy ktoś z obecnych ma podzielniki odczytywane drogą radiową?
  Jeżeli tak to proszę o podanie ile kosztuje pozycja: przesył danych od jednego podzielnika.
 • #220
  katarzyna.m
  Level 2  
  Dzień dobry!
  Wczoraj oglądałam mieszkanie, nad którego kupnem się zastanawiam, jedyny zgrzyt - podzielniki. Bardzo się tych podzielników boję, po przeczytaniu tego tematu jeszcze bardziej. Właściciel pokazywał nam rozliczenie, z którego wynika, że koszt ogrzewania wyniósł w zimie tyle mniej więcej ile płacę teraz, za mieszkanie 15 m2 mniejsze (opłaty za m2, dostawca energii w obu przypadkach ten sam). Czy jest to możliwe, że bywa, że podzielniki nie łączą się ze strasznymi kosztami?
  Blok jest z 1980 roku, niedawno ocieplony, mieszkanie na ostatnim piętrze, dach ze zrobioną kilka lat temu termoizolacją, okna plastikowe. Jakie podzielniki - nie wiem. Dodam jeszcze, że mieszkanie nie spółdzielcze, a wspólnotowe. Warto w ogóle rozważać kupno czy nie zawracać sobie głowy? Pod każdym innym względem mieszkanie jest atrakcyjne.
 • #221
  vodiczka
  Level 43  
  katarzyna.m wrote:
  Warto w ogóle rozważać kupno czy nie zawracać sobie głowy? Pod każdym innym względem mieszkanie jest atrakcyjne.


  Oczywiście warto, poza danymi od właściciela spytałbym również przyszłych sąsiadów. Nie wiadomo czy obecny właściciel w porównaniu z tobą jest ciepłolubny czy chłodnolubny. Porównanie kosztów w kilku mieszkaniach, przeliczonych na 1 m2 da lepsze rozeznanie.
 • #222
  Fran_z
  Level 13  
  Przeczytaj regulamin rozliczania ciepła we wspólnocie. Zobacz czy dopuszczają wskazania zerowe na podzielnikach. Zobacz jakie są wartości współczynnika korygującego położenie mieszkania w bryle budynku (LAF). Tak jak mówi vodiczka przelicz koszt ogrzewania m2 powierzchni i odnieś to do kosztów ogrzewania w twoim przyszłym mieszkaniu.
  Na system podziału kosztów ogrzewania wpływa nie tylko sam fakt stosowania podzielników ale i wiele wiele innych elementów.
 • #223
  homotopy
  Level 10  
  według normy pn en 834 współczynnik Kc wylicza się następująco:

  Kc= (R podstawowa)/(R oceniana).

  Kc jest ilorazem prędkości wskazywania przy temperaturze na grzejnikach będących w stanie podstawowym: grzejniku podstawowym R podstawowa i grzejniku ocenianym R oceniana;

  Jako grzejnik podstawowy ustala się albo grzejnik, który służy dla wszystkich innych typów grzejników jako grzejnik odniesienia, albo określa się jeden z grzejników danej jednostki obliczeniowej, który służy jako grzejnik odniesienia dla pozostałych grzejników tej jednostki;

  Jak widzicie firma ISTA może dowolnie ustalać ten współczynnik i niczego jej nie udowodnicie, bo powołuje się na profesora Stefana Faulhabera w Mannheim z Wyższej szkoły technicznej i jego eksperymenty. Prawda natomiast jest taka, że nie mamy w ogóle pewności, że ta szkoła wyższa w ogóle ma coś wspólnego z tymi naliczonymi Kc dla naszych nowych grzejników. Nie jesteśmy w stanie w żaden sposób niczego udowodnić. Tylko w naszym kraju można przyjąć ustawę Prawo Energetyczne, w którym znajdujemy owe normy i współczynnik Kc, nie posiadając żadnego polskiego instytutu wyliczającego te współczynniki - czyli nie możemy się odwołać.

  Co można zrobić? Można przeprowadzić we własnym domu eksperyment - mając jeden grzejnik żeliwny (którego Kc = 0.95 - ISTA doprimo 3 radio net). Jeśli na nowym grzejniku jednostki nabijają się szybciej, to Kc dla niego powinno być mniejsze. Jeśli wolniej - wyższy. Porównaj wzór. Wówczas żeliwny jest grzejnikiem podstawowym.

  Firma ISTA jak każda firma nalicza UF z wzoru UF = Kq x Kc x Kt. Kt =1 (nie w garażach, na przykład). Kq = (0.86 x Moc)/2000.
 • #224
  Kot-huncwot
  Level 21  
  Witaj, Katarzyna.m.

  Pamiętaj, że temat wywołany przez Fran to już nawet nie patologia tylko jakiś obłęd rozliczeniowy. W żadnym przypadku to nie jest norma. Sugestia Vodiczki jest absolutnie rozsądna. Tak właśnie zrób. Pogadaj z sąsiadami, przelicz koszt na m2 i wiesz gdzie jesteś . Powodzenia.
 • #225
  Fran_z
  Level 13  
  Witam
  Własnie dostałem nakaz zapłaty z sądu. Teraz należy wystosować sprzeciw i sprawa dopłaty nabiera rozpędu. Nie wiem jak się zakończy, ale jestem dobrej myśli.
  Czy ktoś z śledzących forum ma znajomego prawnika? Chodzi mi dokładnie z pozwy zbiorowe. Czy rzeczywiście w takim przypadku jak moja (duża dopłata za ogrzewanie) nie można pozwać spółdzielni w grupie? Znalazłem już co najmniej kilkanaście osób co mają podobne koszmary jak ja. W grupie łatwiej, ale jak dowiaduję się w swoim mieście - przeciwko sm nie można złożyć pozwu zbiorowego w takiej sprawie.
 • #226
  mczapski
  Level 39  
  Spółdzielni którą współtworzysz chyba faktycznie nie pozwiesz. Ale przecież spółdzielnia ma ograny statutowe i to one odpowiadają za sprawy organizacji. Pozywasz Zarząd Spółdzielni, który to poniekąd wybrałeś i który właśnie przysyła tobie faktury (ale już jako użytkownikowi mieszkania).
 • #227
  Fran_z
  Level 13  
  Właśnie jest mały szkopuł. Prawnik ma się nad tym zastanowić, ale nie jest to takie proste. Wygląda na to, należy pozwać wszystkie osoby po kolei z zarządu a potem prezesów.
  Zastanawia się nad zaskarżeniem regulaminu - ale to też ponoć nie takie proste. Może ktoś już przebrnął taką ścieżkę?
 • #230
  Fran_z
  Level 13  
  No to w najbliższym czasie spodziewam się pozwu ze strony Isty przeciwko tej gazecie.
  A w Opolu już zwalniają ludzi ze spółdzielni, którzy nie podpisali lojalki.
  I co z tego, że w 99% wszystko co tu jest napisane jest prawdą? Bez orzeczenia sądu nie jesteśmy w stanie zmienić żadnego regulaminu w spółdzielni. Spółdzielnia jest czymś takim - co nie ma żadnego nadzoru, z żadnej strony. Nikt począwszy od NIKu. Urzędu Skarbowego, CBA, ABW itp itd - nie ma prawa kontrolować spółdzielni mieszkaniowych. Nie wierzycie? Zapytajcie się kogokolwiek. Znaczna większość jak URE, UOKIK, RPO od razu na stronach mają informację, że ich działalność nie obejmuje spółdzielni mieszkaniowych. Nie generalizuje. Na pewno są spółdzielnie, działające na korzyść lokatorów. Oto przykłady:
  http://www.lwsm.pl/index.php?option=com_conte...ce-kosztow-ciepa&catid=54:aktualnoci&Itemid=2
  czy wręcz podanie na zewnątrz kosztów ogrzewania:
  http://www.wielkoblokowa.bialystok.pl/ zakładka strefa mieszkańca, dalej gospodarka energią cieplną
  na razie to tylko jakieś "wywrotowe działanie".
  Zazwyczaj jest tak jak u mnie, spółdzielnia wysłała do sądu dokumenty, w których brakuje kilkunastu stron z rozliczenia dopisując, że są nieistotne.
  Nie boją się niczego, bo kontrolować je mogą tylko osoby przez nie wyznaczone.
  A nikomu z sejmu nie zależy na zmianie tego. Jedna pani Lidia Staroń, nie da rady.
 • #231
  Bondan-1
  Level 1  
  Proszę zapoznać się z wytycznymi VDI 2077 z marca 2009 roku ( od 2012 stanowią załącznik do normy 834 )
  Wytyczne obalają mit jaki od lat jest rozpowszechniany przez "wiodące" firmy rozliczeniowe o braku możliwości innego rozliczania niż to jakie one stosują w Polsce. Wytyczne VDI 2077 rozwiązują problem rur w mieszkaniach w przypadku budownictwa wielorodzinnego w Niemczech, w Polsce ze względu na bardzo wysoki współczynnik przenikania ciepła między mieszkaniami sprawa jest odrobinę bardziej skomplikowana. Jest szansa że wprowadzenie w życie zapisów ( paragrafy 192 i 193 dział IX rozdział 3 ) w projekcie Prawa Energetycznego wymuszą rzetelniejsze rozliczanie.
  Przy aktualnie dostępnych na rynku urządzeniach ( podzielnikach) trzymanie się schematów rozliczeniowych które całkowicie mijają się z realiami budownictwa wielorodzinnego w Polsce wydają się czymś absurdalnym .
  Od minimum 5 lat w prasie fachowej skierowanej do administratorów temat ten wielokrotnie był publikowany, trudno więc usprawiedliwiać się brakiem wiedzy na w/w temat.
 • #232
  irus.m
  Heating systems specialist
  Fran_z wrote:
  No to w najbliższym czasie spodziewam się pozwu ze strony Isty przeciwko tej gazecie.
  A w Opolu już zwalniają ludzi ze spółdzielni, którzy nie podpisali lojalki.
  I co z tego, że w 99% wszystko co tu jest napisane jest prawdą? Bez orzeczenia sądu nie jesteśmy w stanie zmienić żadnego regulaminu w spółdzielni. Spółdzielnia jest czymś takim - co nie ma żadnego nadzoru, z żadnej strony. Nikt począwszy od NIKu. Urzędu Skarbowego, CBA, ABW itp itd - nie ma prawa kontrolować spółdzielni mieszkaniowych. Nie wierzycie? Zapytajcie się kogokolwiek. Znaczna większość jak URE, UOKIK, RPO od razu na stronach mają informację, że ich działalność nie obejmuje spółdzielni mieszkaniowych. Nie generalizuje. Na pewno są spółdzielnie, działające na korzyść lokatorów. Oto przykłady:
  http://www.lwsm.pl/index.php?option=com_conte...ce-kosztow-ciepa&catid=54:aktualnoci&Itemid=2
  czy wręcz podanie na zewnątrz kosztów ogrzewania:
  http://www.wielkoblokowa.bialystok.pl/ zakładka strefa mieszkańca, dalej gospodarka energią cieplną
  na razie to tylko jakieś "wywrotowe działanie".
  Zazwyczaj jest tak jak u mnie, spółdzielnia wysłała do sądu dokumenty, w których brakuje kilkunastu stron z rozliczenia dopisując, że są nieistotne.
  Nie boją się niczego, bo kontrolować je mogą tylko osoby przez nie wyznaczone.
  A nikomu z sejmu nie zależy na zmianie tego. Jedna pani Lidia Staroń, nie da rady.

  I tu się zgadzam w całej rozciągłości.
  Przed laty( kupiłem mieszkanie na określonych warunkach w umowie. Po dwóch latach mieszkania spółdzielnia zażądała dopłaty do mieszkania w wysokości 20%.
  Od 256 lokatorów też. Wszyscy polegli. Ja oddałem sprawę do sądu, przewód sądowy trwał 8 lat. Żaden adwokat we Wrocławiu nie chciał wziąć tej sprawy, powołując się na zawiłości prawa spółdzielczego. Sędziowie w sądach podstawowych prezentowali podobną postawę.(Możesz kupić gacie, po 2 latach sprzedawca może zażądać dopłaty). Determinacja moja, i pani Adwokat( stara przedwojenna szkoła) po 8 latach walk sądowych doprowadziła do wygranej.
  Ale 255 członków spółdzielni lub właścicieli mieszkań zapłaciło dodatkowe pieniądze, o których nie było mowy w umowach.
  Jeżeli chodzi o rozliczanie ciepła, mam też podzielniki. Po moich doświadczeniach sądowych ze spółdzielnią, z powodu ochrony swojego zdrowia psychicznego staram się nie wnikać w sposoby rozliczania ich kosztów . Mam dość. Płacz i płać.
  Z uwagą obserwuję Wasze wypowiedzi.
 • #233
  vodiczka
  Level 43  
  irus.m wrote:
  Ale 255 członków spółdzielni lub właścicieli mieszkań zapłaciło dodatkowe pieniądze, o których nie było mowy w umowach.

  Zapłacili również za twoją wygraną bo zapewne nie prezes ani zarząd. To był wykup istniejącego mieszkania czy w nowobudowanym bloku? W drugim przypadku w umowie powinna być klauzula o możliwości dopłaty.
 • #234
  irus.m
  Heating systems specialist
  Nowo budowany bloki. Część lokatorów brała na zasadach lokatorskich, część kupowała. Dla wszystkich cena byłą istotna, ponieważ stanowiła o cenie kredytu, który NALEŻY SPŁACAĆ.
  Klauzuli w umowie nie ma.
  pozdrawiam
 • #235
  benekpp
  Level 15  
  Z moich obserwacji wynika, że podzielniki ciepła są wygodne dla mieszkań środkowych a mniej opłacalne dla tych na zewnątrz. U nas kiedyś były podzielniki (mam mieszkanie środkowe) rachunki były bardzo niskie. Teraz jest ryczałtem, z metra. Rachunki wzrosły 2x...
 • #236
  vodiczka
  Level 43  
  irus.m wrote:
  Klauzuli w umowie nie ma.

  Przy braku klauzuli powinieneś wygrać w ciągu 8 miesięcy a nie 8 lat, ach te sądy :cry:
 • #237
  Zbigniew Rusek
  Level 36  
  Wracając do tego dużego postu #211, to jak się normuję temperaturę w kościołach (w większości nie ma centralnego ogrzewania - jest albo elektryczne, albo żadne)?
 • #238
  Kot-huncwot
  Level 21  
  Witam.

  Bondan-1 wrote:
  Proszę zapoznać się z wytycznymi VDI 2077 z marca 2009 roku ( od 2012 stanowią załącznik do normy 834 )
  Wytyczne obalają mit jaki od lat jest rozpowszechniany przez "wiodące" firmy rozliczeniowe o braku możliwości innego rozliczania niż to jakie one stosują w Polsce.


  1. PN EN 834 ma status Polskiej Normy, a jako taka, zgodnie z Ustawą o Normalizacji, jest dobrowolna w stosowaniu. Obowiązek stosowania jej postanowień można wprowadzić tylko w trybie zapisu kontraktowego ( umownego ). Jeżeli tego nie zrobiono to ta norma ma się nijak do stosunków wiążących spółdzielnię i dostawcę podzielników i usługi rozliczeniowej.

  2. Stosowanie innych sposobów rozliczenia ciepła istnieje w polskim prawie energetycznym, które uznaje rozliczenie kosztów ogrzewania z m kwadratowego powierzchni i m sześciennego kubatury za legalne.

  3. Po ostatnich doświadczeniach na aktualny kontrakcie spróbuję rozeznać, czy montaż liczników ciepła w obiekcie budowlanym jest robotą budowlaną w rozumieniu Ustawy. Coraz częściej chodzi mi po głowie, że nie jest. A skoro tak, to jest kicha zupełna przy stosowaniu jakichkolwiek przepisów prawa czy technicznych ( poza zobowiązaniami kontraktowymi ) do tematu "podzielniki ciepła" Jutro na szybko zrobię kilka telefonów. Fran - trzymaj się.
 • #239
  vibenbart
  Level 2  
  Ten temat rozpoczął się od dyskusji nad moją analizą. Historia dopisała ciąg dalszy do moich zmagań z poprawnym rozliczaniem kosztów ogrzewania. Niestety, nie jest optymistyczna. Podaję link do mojej uaktualnionej analizy:

  Link

  W ostatnim rozdziale opisałem fiasko moich starań.
  Tym nie mniej zachęcam cierpliwych do lektury.
  Pozdrawiam
  J.S
 • #240
  zenon.kowalski111
  Level 9  
  Dobry wieczór
  Przede wszystkim wielkie uznanie dla Pańskiej Pracy, Panie Januszu :) Myśle, że dzięki tym opracowaniom wiele osób zrozumiało czarno na białym dlaczego "podzielnik" nie działają :P - tak w wielkim skrócie myślowym.
  Szczerze miałem nadzieje, że uda się przeprowadzić zmiany rzetelnie choć w jednej spółdzieni w polandii, ale....
  Sam dałem sobie już od 2 lat spokój w przekonywaniu swoich spółdzielców, rady czy zarząd dlaczego zmiany są potrzebne i jakie będą konsewencje jeśli nie zostaną przeprowadzone.

  W ramach podsumowania to co zauważylem właśnie w moim "starym" boju o zmiany a w świetle ostatnich publikacji taśmowych myśle że jest 100% prawdziwe:
  1) W spółdzielczości mamy obraz iście demokatyczny - większość zgodnie z prawem terroryzuje mniejszość
  2) Mniejszość nie może się w Polandii nawet bronić - sądy nie działają, rzecznicy praw konsumenta - to nie ich działka, ministerstwa - zmiany w prawie energetycznym dla zwykływ ludzi stoją w miejsciu, urzad miar i wag....
  3) Panstwo nie funkcjonuje - prawo energetyczne a raczej brak zmian w tak prostej sprawie jest wręcz dobitnym tego przykładem. Liczy się tylko utrzymanie władzy.
  4) Potrzeba Mojżesza i 40 lat tak aby w końcu ludzie zaczeli współpracować i sobie ufać.
  5) Ludzie nie będą siedzieć w zimnie i zaczynają się "masowe" kombinacje i kradzieże.

  Widać, że przez ostatnie lata nic się nie zmieniało a było tylko dokładanie zapałeczek, żeby jakoś się to trzymało. Ale nie będzie się trzymać i niedługo to wszystko pier..e . Dodam, że za przyzwoleniem większości.
  T.

  P.S Smutne ale sam również przechodziłem to na własnej skórze może nie w takim wymiarze. Zapewne jedynym argumentem oburzonych cfaniaczków było: To kpina panie...