Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
BotlandBotland
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Mikrokomputer COBRA 1

coberr 29 Maj 2020 22:40 159345 678
 • #661
  sq2bvn
  Poziom 11  
  zdzis_ek napisał:
  Super obudowa :D

  Zrobiłem krótką animację pokazującą w jaki sposób przenoszone są programy z pamięci ROM do pamięci RAM z wykorzystaniem przełącznika banków pamięci.  Wobec tego jak umieścić w ROM np. taki kod.

  Code:

  ;  Program deasemblera Z80
  ;  Dane interpretowane przez program deasemblera

  PFTAB DEFB
  E0,0A,0E,0F,96,AF,B4,B9,BE,BD,C5,09,4C,C4,04,C5,2C,85,00,08,0C
  25,2A,55,5C,69,6B,O9,52,45,D4,A4,2F,09,50,4F,D0,94,9A,52,45,D4
  45,58,D8,4A,50,20,28,4B,A9,4C,44,20,53,50,2C,CB,O9,4A,D0,24,C1
  D7,BA,4A,50,20,D7,A0,4F,55,54,20,28,56,29,2C,C1,49,4E,20,41,2C
  28,56,A9,45,58,20,28,53,50,29,2C,CB,45,58,20,44,45,2C,48,CC,44
  C9,45,C9,09,43,41,4C,CC,24,C1,D7,37,09,50,55,53,C8,94,81,43,41
  4C,4C,20,D7,2C,81,D6,09,52,53,D4,BA,30,B0,30,B8,31,B0,31,B8,32
  B0,32,B8,33,B0,33,B8,3A,52,4C,C3,52,52,C3,52,CC,52,D2,53,4C,C1
  53,52,C1,53,4C,C9,53,52,CC,01,A0,85,09,42,49,D4,1C,C5,09,52,45
  D3,1C,C5,09,53,45,D4,1C,C5,00,B4,BB,C3,D1,DE,E1,E9,F0,1B,4C,C4
  43,D0,49,CE,4F,D4,06,9A,C9,C4,49,D2,44,D2,00,08,25,32,61,6B,6F
  73,78,36,09,4A,D2,24,C1,D6,9A,4E,4F,D0,45,58,20,41,46,2C,41,46
  A7,44,4A,4E,5A,20,D6,4A,52,20,D6,37,09,4C,C4,0C,C1,D7,01,41,44
  44,20,CB,CC,09,4C,C4,BA,28,42,43,29,2C,C1,41,2C,28,42,43,A9,28
  44,45,29,2C,C1,41,2C,28,44,45,A9,28,57,29,2C,CB,4B,2C,28,57,A9
  28,57,29,2C,C1,41,2C,28,57,A9,2F,09,49,4E,C3,8C,09,44,45,C3,8C
  09,49,4E,C3,84,09,44,45,C3,84,09,4C,C4,04,C1,D6,BA,52,4C,43,C1
  52,52,43,C1,52,4C,C1,52,52,C1,44,41,C1,43,50,CC,53,43,C6,43,43
  C6,09,49,CE,04,C1,28,43,A9,01,4F,55,54,20,28,43,A9,C4,3F,01,53
  42,43,20,CB,CC,01,41,44,43,20,CB,CC,09,4C,C4,2F,01,28,57,A9,CC
  0C,C1,28,57,A9,81,4E,45,C7,01,52,45,D4,17,81,CE,81,C9,09,49,CD
  9A,B0,AD,B1,B2,3E,8A,52,52,C4,52,4C,C4,09,4C,C4,9A,49,2C,C1,52
  2C,C1,41,2C,C9,41,2C,D2

  ; Następuje tablica SELTAB rozpoczynająca się od
  ; przełącznika. Dla dokumentacji została wypisana w mnemonice
  ; asemblera, jednak również z pewną poprawką redakcyjną,
  ; mianowicie podkreślone znaki oznaczają odpowiedni kod ASCII
  ; plus 128.

  SELTAB DEFB SELO-$
         DEFB SEL1-$
         DEFB SEL2-$
         DEFB SEL3-$
         DEFB SEL4-$
         DEFB SEL5-$
  SELO   DEFM "BCDEHL(Q)A."
  SEL1   DEFM "BCDEKSE"
  SEL2   DEFM "BC:DEKAE"
  SEL3   DEFM "01234567"
  SEL4   DEFM "NZZNCCPOPEPM"
  SEL5   DEFM "ATSD •A,ADC A,SUB_SBC A,AND_X-OR_OR_CP_"

  HLTX DEFM "HALT"
  REGTAB DEFM "HLIXIY"

  ADINST DEFW 0         ;zawiera adres dekodowanego rozkazu
                        ;adres ten zostanie przekazany do BC'.

         DEFB " "       ;spacja

  DISPL  DEFS 32        ;zawiera zdekodowany adres, kolejne
                        ;jego bajty i mnemonikę. Adres DISPL zostanie przekazany do
                        ;IX. Adres DISPL 18 do HL'.

  ;Początek programu interpretera

  INIT
         EXX            ;alternatywny bank rejestrów
         LD HL, DISPL-1 ;adres spacji
         LD DE, DISPL
         LD BC, 32      ;długośc DISPL
         LDIR           ;wypełnienie spacjami
         LD BC,(ADINST)
         LD IX, DISPL
         LD HL, DISPL+18
         CALL HEX2      ;wydruk adresu
         EXX            ;główny bank rejestrów
         INC IX         ;wydruk spacji po adresie
         LD DE,0000     ;inicjacja zmiennych INDEX i PREFIX
  ;D=O dla instrukcji uiywajacej HL
  ;  1 dla IX
  ;  2 dla IY
  ;E = O dla zwykłych kodów
  ;  1 dla prefiksowanych CB
  ;  2 dla prefiksowanych ED
         JR START

  ; Procedura konwersji szesnastkowej
  HEX2   LD A,B          ;dwa bajty w BC
         CALL HEX1       ;konwersja lewego
         LD A,C          ;... i prawego
  HEX1   PUSH AF         ;jeden bajt w A
         RRCA            ; obrót w prawo o 4 bity; najpierw
         RRCA            ;konwersja bardziej znaczącej
         RRCA            ;tetrady.
         RRCA            ;lewa połowa bajtu
         CALL TETRAD
         POP AF          ;teraz prawa tetrada
  TETRAD AND #0F         ;1 cyfra
         ADD A,#30       ;—> ASCII
         CP #3A          ;czy > „9"?
         JR C,DIGIT
         ADD A,#07       ;litera
  DIGIT  LD (IX),A       ;przesłanie do DISPL
         INC IX
         RET

  ; pobranie jednego bajtu i jego konwersja
  FETCH  EXX              ;alternatywny bank rejestrów
         LD A,(BC)        ;pobranie znaku
         CALL HEX1        ;zapisanie w DISPL
         LD A,(BC)        ;odtworzenie wartości A
         INC BC
         LD (ADINST),BC
         EXX              ;powrót do głównego banku rejestrów
         RET

  IND2   INC D            ;inkrementacja zmiennej INDEX
  IND1   INC D
  START                   ;początek dekodowania
         CALL FETCH
         CP #76
         JR Z,IHALT       ;dekodowanie rozkazu HALT
         CP #DD
         JR Z,IND1        ;INDEX := 1
         CP #FD
         JR Z,IND2        ;INDEX := 2
  ; Rozkazy wykorzystujące rejestry indeksowe powtarzają
  ; pobieranie dekodowanego bajtu
         CP #CB          ;sprawdzenie prefiksów
         JR Z,PREF1      ;wtedy PREFIX := 1
         CP #ED
         JR NZ,START1
         INC E           ;tu PREFIX := 2
  PREF1  INC E
         XOR A
         OR D            ;sprawdzenie czy nie jest to rozkaz DDCB/FDCB
         CALL NZ,FETCH   ;jeśli tak, pobrać przesunięcie
         CALL FETCH      ;pobranie właściwego bajtu kodu

  START1                 ;akumulator zawiera dekodowany bajt
         LD (SAVA),A     ;przechowanie akumulatora
         RLA
         RL E
         RLA
         RL E
         LD A,E
  ;teraz A zawiera 4 * PREFIX wartość pola K
         LD HL,PFTAB     ;tablica zawierająca pocz.bloków
  ;sterujących (czyli interpretowany program)

         CALL SWIT1      ;przełącznik
  ;teraz w HL: adres odpowiedniego bloku sterującego

  ;Początek głównej pętli interpretera
  MASTER
         LD A,(HL)       ;pobranie bajtu interpretowanego rozkazu
         INC HL
         LD BC,MRETURN
         PUSH BC         ;w BC: adres powrotu z procedur interpretera
         PUSH HL         ;adres następnego rozkazu
         PUSH AF         ;chwilowe zapamiętanie A
         LD HL,PROCTB    ;Tablica adresów (względnych) procedur interpretera
         CALL SWITCH     ;przełącznik
         POP AF
         RRCA
         RRCA
         RRCA
  ;A zawiera teraz parametry procedury
        LD E,A           ;przekazane do E
        EX (SP),HL
  ;teraz na stosie adres procedury
  ;w HL: adres następnego rozkazu w bloku sterującym
  ;w A - dekodowany bajt
  ;w E - parametry
        LD A,(SAVA)
        RET              ;przekazanie sterowania

  MRETURN
         BIT 4,E         ;czy koniec bloku sterującego?
         JR Z,MASTER     ;jeśli nie: nowy rozkaz
         RET             ;koniec dekodowania.

  ; Dekodowanie rozkazu HALT
  IHALT
         LD HL,HLTX      ;adres tekstu
         JR LITC         ;wewnątrz LITERAL

  ; Tablica procedur interpretera
  PROCTB DEFB SWITCH-$
         DEFB LITERAL-$
         DEFB LISTM-$
         DEFB LISTN-$
         DEFB SELM-$
         DEFB SELN-$
         DEFB SKIPM-$
         DEFB SK1PQ-$

  SWITCH                 ;obliczenie adresu z przesunięcia
         AND #07         ;numer procedury zajmuje 3 bity
  SWIT1  LD C,A
         LD B,00         ;BC zawiera przesunięcie
         ADD HL,BC       ;pozycja w tablicy
         LD C,(HL)       ;pobranie bajtu
         ADD HL,BC       ;i obliczenie adresu
         RET

  LITERAL
         CALL LITC
         BIT 0,E         ;czy będzie drukowana spacja?
         RET Z
         EXX
         INC HL          ;przesunięcie o 1 pozycję w DISPL
         EXX
         RET

  LITC
         BIT 3,E         ;czy wydrukować przecinek?
         RES 3,E
         LDA,","
         CALL NZ,INSCHAR ;drukowanie jednego znaku z A
  LITC1  LD A,(HL)       ;kolejny bajt literału
         BIT 7,A         ;czy końcowy?
         RES 7,A
         PUSH AF         ;zapamiętanie A i przeniesienia!
         CALL NC,INSERT  ;kolejny znak do DISPL
  ;bit przeniesienia w LITERAL jest równy zeru. Jeśli LITC
  ;jest wywoływane np. z SELM, trzeba opuścić część tablicy
         INC HL          ;adres następnego znaku w bloku
         POP AF
         JR Z,LITC1      ;czy ostatni
         RET

  LISTM
         RRA             ;operacja równoważna N := M
         RRA
         RRA
  LISTN  AND #07         ;selekcja segmentu N
         LD C,A
         LD A,E
         AND #07         ;parametr
         LD B,A          ;liczba elementów listy
         INC B           ; ÷ 1
  LHO    XOR A
         CP C            ;wybranie C-tego; (przeniesienie!)
         CALL LITC       ;wydruk ciągu znaków
         DEC C
         DJNZ LHO
         RET

  SELM
         RRA             ;równoważne N := M
         RRA
         RRA
  SELN
         PUSH HL         ;zapamiętanie
         LD HL,SELTAB
         PUSH AF         ;chwilowe zapamiętanie
         LD A,E
         CALL SWITCH     ;wybór listy
         POP AF          ;odtworzenie A
         AND #07         ;tylko N
         LD C,A
         CALL LHO-2

         POP FIL         ;odtworzenie adresu w bloku
         RET

  SKIPQ
          RRCA
          XOR #04
          BIT 2,A         ;wartość segmentu Q
          JR SKIPM1

  SKIPM
          BIT 5,A
  SKIPM1  RES 5,A
          LD (SAVA),A
  ; zmiana dekodowanego bajtu: M := M — 4 jeśli M > 3
          RET NZ          ;nic nie robić jeśli M było < 4
          LD A,E          ;pobranie parametru
          AND #07
          LD C,A
          LD B,0          ;do BC
          ADD HL,BC       ;i przeskok
          RET
  INSERT                  ;wprowadzanie znaku do DISPL (HL')
          CP "K"
          JR Z,REGIST     ;jest to HL, IX lub IY
          CP "Q"
          JR Z,INDIR      ;jest to (HL), (IX÷d) lub (IY.-d)
          CP "V"
          JR Z,LBYTE      ;jednobajtowa stała
          CP "W"
          JR Z,LWORD      ;dwubajtowa stała
  INSCHAR                 ;wpisanie znaku
          EXX
          LD (HL),A
          INC HL
          EXX
          RET
  LBYTE
          CALL FETCH      ;pobranie nowego bajtu
          LD A,(IX-2)     ;przepisanie 2 znaków z DISPL
          CALL INSCHAR
          LD A,(IX-1)
          JR INSCHAR

  LWORD
          CALL FETCH      ;mniej znaczący bajt
          CALL LBYTE      ;bardziej znaczący

  LWORD1
          LD A,(IX-4)     ;przepisanie 4 znaków tekstu
          CALL INSCHAR    ;w odpowiedniej kolejności
          LD A,(IX-3)
          JR INSCHAR

  REGIST
          PUSH HL         ;chwilowe zapamiętanie
          PUSH BC
          LD HL,REGTAB    ;REGTAB symuluje blok sterujacy
          LD C,D          ;który rejestr: zależnie od INDEX
          LD B,#03        ;są trzy moffiwosci
          CALL LHO
          POP BC
          POP HL
          RET

  INDIR
          CALL LREG       ;na początku nazwa rejestru
          LD A,D
          OR A
          RET Z           ;powrót jeśli INDEX = O
          LD A,"+"
          CALL INSCHAR
          LD A,(DISPL+11)
          CP " "
          JR Z,LBYTE      ;skok jeśli to nie DDCB/FDCB
          JR LWORD1       ;przesunięcie już jest

  SAVA DEFB
          END


  To jest deasempbler Z80, którym oniegdyś się bawiłem. Deasembluje jedną linię i umieszcza ją w buforze tekstowym. Dokładny opis jest w książce o Z80.
 • BotlandBotland
 • BotlandBotland
 • #663
  sq2bvn
  Poziom 11  
  Sugerowałbym dodać deasembler do wsadu kolegi. Jest tam asembler, to pod spodem mógłby być deasembler. Np. wejście do deasemblera, czarny ekran i oczekiwanie na wpis adresu początkowego i ilości deasemblowanych linii. Enter i wydruk na ekran. Kiedyś miałem to uruchomione na CA80, gdzie deasembacja była do drukarki podłączonej po RS-232 w standardzie TTL (drukarka Commodore MPS-1230).

  Załączam skan oryginału.
  Nie wiem czym to skompilować, kiedyś kompilowałem te źródło manualnie na kartce w kratkę. To był duży sukces zobaczyć programy robione w zeszycie pięknie wydrukowane oraz sprawdzić, czy wszystko się zgadza :)
  Nie mam już wydruków, ani taśmy z nagraniem - książka się została.

  Myślę, że programy dla radioamatorów zrobiłoby się w cartridge, obok sprzętu sprzęgającego COBRA1 z radiostacją. Przydałaby się jakaś opcja na głównym ekranie "uruchom program z cartridge".


  Mikrokomputer COBRA 1 Mikrokomputer COBRA 1 Mikrokomputer COBRA 1 Mikrokomputer COBRA 1 Mikrokomputer COBRA 1 Mikrokomputer COBRA 1 Mikrokomputer COBRA 1 Mikrokomputer COBRA 1 Mikrokomputer COBRA 1 Mikrokomputer COBRA 1 Mikrokomputer COBRA 1 Mikrokomputer COBRA 1
 • #667
  sq2bvn
  Poziom 11  
  Wygląda super. Czy tam jest już ten kod, co przedstawiłem?
 • #669
  zdzis_ek
  Poziom 14  
  Ja trochę z innej flanki

  Powstał nowy projekt PCB Cobry1 "COBRA1 - DIP v6.0".
  Na tej płytce chciałem umieścić wszystko co do tej pory było zawarte w różnych wersjach.
  Mikrokomputer COBRA 1[/url]
  Pomijam v4.0 i v5.0, są to eksperymenty, może kiedyś ujrzą światło dzienne.
  Zasadnicze różnice v6.0 w stosunku do v3.0.

  W zasadzie schemat logiczny jest ten sam, różnice są następujące:

  Mikrokomputer COBRA 1[/url]
  - zmiana oznaczeń układów scalonych, rezystorów, kondensatorów itd.,
  Wykaz elementów elektronicznych:

  Mikrokomputer COBRA 1

  - rozmiary płytki PCB 155mm x 254 mm (czyli nieco większa od v3.0),

  ale za to mamy:
  - na pokładzie układ AY-8912 z możliwością przełączenia (adresami) sterowania tego układu,
  - gniazdo jack 3,5 mm stereo wyjściowe po wzmacniaczach LM386,
  - linija świetlna na układzie LM3914 z gniazdem do podłączenia, tylko samych diod LED,
  - podstawkę PLCC44, co stwarza możliwość umieszczenia w podstawce procesora Z80CPU z zegarem powyżej 6, 5 Mhz,
  - możliwość przełączania zegara pracy procesora Z80CPU (PLCC44) z 3,25 Mhz na 6,50 Mhz,
  - na płycie umieszczone jest gniazdo SUB9 do podpięcia dżojisticka sterowanego przez układ Atmega88,
  - na płycie jest umieszczone gniazdo SUB15 do podłączenia klawiatury swojej konstrukcji,
  na tej płycie PCB istnieje możliwość po zamontowaniu R64 i R94 korzystania z rozszerzonej klawiatury (w tej chwili D0-D4 x A8xA15)
  a może być (D0-D6 x A0xA15),
  - przekaźnik sterowany impulsowo z możliwością jego wykorzystania do włączenia zasilania tego mikrokomputera, lub przełączenia generatora taktowania procesora.
  i coś tam jeszcze.
  Mikrokomputer COBRA 1
  Mikrokomputer COBRA 1 Mikrokomputer COBRA 1
 • #670
  sq2bvn
  Poziom 11  
  Fajna płytka i na dodatek z lepszym dźwiękiem :)

  Odnośnie spostrzeżeń do mojej wersji:
  1. Zamiast generatora na filtrze ceramicznym: generator 13 MHz obudowa DIL8 oraz dzielnik przez 2 na 74LS74. Wcześniej opisywałem to. Drugi przerzutnik można zrobić jako dodatkowe dzielenie przez 2 jeśli ktoś doda generator 26 MHz;
  2. Otwór w lewym górnym rogu (blisko gniazda 5V) podłączony do masy - by zmniejszyć emisyjność i zwiększyć odporność na zakłócenia;
  3. Rozstaw otworów montażowych przy cartridge jak dla złącza AWP-50P z TME (symbol producenta CONNFLY DS1011-50SBSIB7). Wówczas można wkrętami przez tulejki płytkę podeprzeć. Obecnie są otwory ale trochę rozstaw inny.
  4. Odwrócony tranzystor T1;
  5. Zamiast rezystorów podciągających przy klawiaturze drabinka rezystorów;
  6. Gniazdo zasilania - otwór na końcówkę +5V większy, musiałem nogę szlifować.

  I to chyba wszystko by było jak na razie :)


  Dodatkowo wymyśliłem sposób zlikwidowania kresek w czasie przewijania ekranu.
 • #671
  zdzis_ek
  Poziom 14  
  Dzięki za celne uwagi.
  W tej wersji zmieniłem polaryzację tranzystora T1 oraz powiększyłem otwór +5V w gnieździe zasilającym.
  Drabinka rezystorów też jest dobrym rozwiązaniem.
  Interesuje mnie jak rozwiązałeś problem zakłóceń przy przewijaniu obrazów na ekranie.
  Generator na rezonatorze kwarcowym jest lepszy od filtra ceramicznego.
  Ja w założeniach zawsze kieruję się zasadą aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w oryginalny projekt.
  Chociaż zmian trochę jest wprowadzonych, ale nie zmieniają one (duszy tego komputerka) :D
 • #672
  sq2bvn
  Poziom 11  
  Sugeruję dać ten generator 13 MHz. FCM6.5 to średni pomysł. Mi wzbudził się na 7,2MHz co spowodowało problemy z synchronizacją obrazu. Ten FCM to był taki substytut rezonatora kwarcowego 6,5MHz. W tamtych czasach jedynie wybrańcy mieli dostęp do rezonatorów kwarcowych - z tego powodu się kombinowało. Do częstościomierza wzorzec 1MHz robiło się z filtra 465kHz z toru pośredniej odbiorników AM. O tyle było łatwiej iż, były one w obudowie z tworzywa i można było łatwo wyjąć dysk piezoceramiczny i go szlifować. Następnie okładzinę odtwarzało się nanosząc warstwę grafitu lub napylić warstwę cyny - trudniejsze do zrobienia.

  Zakłócenia przy przewijaniu powstają wówczas kiedy na wejściu generatora znaków zamiast wartości kodu znaku do wyświetlenia znajduje się wartość zapisywana do pamięci RAM 6116. To jest problem. Dodatkowo mamy tu do czynienia ze zdarzeniami asynchronicznymi. Rozwiązaniem tutaj jest zbuforowanie wartości właściwej do wyświetlenia, po czym kiedy na wejściu generatora znaków jest stabilna wartość do wyświetlania robić operacje na RAM. To wszystko: można problem załatwić prostym sposobem. Czyli dodatkowy zatrzask oraz przerzutnik monostabilny, który zatrzaśnie wartość dla generatora znaków przy zboczu narastającym oraz podłączy do wejścia 6116 wartość do zapisu. Oczywiście czas impulsu najkrótszy możliwy, by opóźnienie sygnału zapisu do RAM 6116 nie było dłuższe niż stabilna wartość do zapisu do RAM 6116. To wszystko - myślę, że to będzie działać. Najlepiej by to przetestować na jakimś VHDLu by nie ryć płytki w złym celu. A może zrobić COBRA 1.1?
 • #673
  zdzis_ek
  Poziom 14  
  Widać nieszczęśliwie trafiłeś z tymi filtrami FCM.
  Wiadomo, że filtry FCM były w znikomej części porównywalne z filtrami SFE, jeżeli chodzi o precyzję filtrowanej częstotliwości.
  Powstała później analogowa telewizja satelitarna, która wymogła wykonanie filtrów jeszcze bardziej dokładnych i o innym oznaczeniu.
  To co montujesz, to Twój wybór a wybór elementów elektronicznych to też tylko Twoja wola.
  Ja idę w uparte za filtrami, Ty wybrałeś inną drogę :D
 • #674
  andrzejlisek
  Poziom 28  
  zdzis_ek napisał:
  To co montujesz, to Twój wybór a wybór elementów elektronicznych to też tylko Twoja wola.
  Ja idę w uparte za filtrami, Ty wybrałeś inną drogę :D

  100% racji, również w temacie tego, czy buduje się replikę komputera Cobra1, czy wynalazek cobra-podobny. Nie zmienia to faktu, że warto na forum rozważać zalety i wady różnych dostępnych rozwiązań.
 • #675
  zdzis_ek
  Poziom 14  
  Zgadzam się również w 100% z przypomnieniem kol.andrzejlisek "że warto na forum rozważać zalety i wady różnych dostępnych rozwiązań", ale są pewne różnice między rozbudową, modernizacją, czy też przerabianiem.

  W moim rozumowaniu wielką uciechę może stanowić fakt, że samemu się zbudowało (zmontowało) mikrokomputer z możliwością jego oprogramowania.
 • #676
  PAMPKIN
  Poziom 12  
  Troszkę z dawnych dziejów. Czy któryś kolegów zbudował oryginalną klawiaturę z projektu Cobry z AudiVideo. Zdaje się, że są tam jakieś błędy, Zastanawiam się, czy robić na bazie oryginału i później krosować błędy, czy od razu poprawić?
 • #678
  PAMPKIN
  Poziom 12  
  Dzięki @zdzis_ek za info, ale czy ta Twoja to na kontraktronach, bo taka płaska jest?