Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

PROGRAMY TESTUJĄCE SPRZĘT !!!

skoot 01 May 2005 16:42 6675 2
phoenixcontact
 • #1
  skoot
  Level 11  
  Witam !!!
  Chciałbym zrobić liste tesujących programów... tzn takich jak 3mark, speedfan, sisoft sandra itp ... i uporzątkować je w kategoriach ...
 • phoenixcontact
 • #2
  jannaszek
  Level 39  
  Dr.Hardware 9.0 -a boot floppy disk,analysis PCs components Processor,BIOS,Cache,Fixed Disks,CD ROM,Modem,VGA test www.benchmarkhq.ru
  COŚ TAKIEGO MAM nie wiem co to warte
  [Hardware Diagnostic & Utility] Ultimate BootCD v3.1( ubcd ISO Image )-takie też
  X-Disk - Hackers Basic Toolbox - Password Recovery Tools - System Tools Collection - Etc - to działa pod dosem jest tam z50 progów
  EVEREST Home Edition---- po co ci to?-zajechałbyś się testując te programy
 • #3
  skoot
  Level 11  
  System:

  - ASTRA32 - Advanced System Information Tool - Narzêdzie do analizy konfiguracji komputera. Wyœwietla informacje na temat wszystkich komponentów, bardzo dok³adne jednak odnoœnie do procesora. Szczegó³owy raport mo¿emy wyeksportowaæ do pliku TXT.
  - BurnInTest Pro - Program testuj¹cy wydajnoœæ i stabilnoœæ systemu. Poprzez uruchomienie forsownych testów potrafi wykryæ s³abe komponenty komputera, które w przysz³oœci mog¹ powodowaæ problemy. Program ma mo¿liwoœæ przetestowania procesora, karty graficznej, pamiêci, dysków twardych, stacji dysków, CD-ROM-u, drukarki i sieci. Dla ka¿dego z tych komponentów wykonywanych jest kilka ró¿nych rodzajów testów z zadan¹ liczb¹ powtórzeñ.
  - PerformanceTest - Program do mierzenia wydajnoœci komputera. Pozwala bardzo dok³adnie przetestowaæ mo¿liwoœci naszego sprzêtu w obliczeniach, grafice 2D i 3D, wspó³pracy z pamiêci¹ RAM i dyskow¹. Wyniki testów podawane s¹ w formie graficznej - dla ka¿dego testu wykres i rodzaj jednostki miary. Dodatkowo mo¿na siê dowiedzieæ, jak dobry jest testowany komputer w porównaniu z innymi systemami.
  - HWiNFO32 - Program s³u¿¹cy do wykrywania komponentów wchodz¹cych w sk³ad naszego komputera. Program wyœwietla komponenty wed³ug funkcji spe³nianych w komputerze i generuje raporty do plików tekstowych. Rozpoznaje ponad 100 ró¿nych procesorów, na temat których mo¿e wyœwietlaæ szczegó³owe informacje, np. szybkoœæ zegara, maksymaln¹ czêstotliwoœæ pracy czy wielkoœæ pamiêci podrêcznej cache. Dodatkowo aplikacja wykrywa i wyœwietla numery identyfikacyjne p³yty g³ównej i jej chipsetu oraz informacje na temat urz¹dzeñ PNP, DMI i USB, modu³ów pamiêci czy z³¹czy ISA, EISA, PCI i AGP.
  - Look RS232 - Program do testowania portów szeregowych. Pozwala na sprawdzenie dowolnego urz¹dzenia pod³¹czonego do RS-232C: monitorowanie, przes³anie i odbiór paczek danych na komputerze. Obs³uguje transfer full duplex, a tak¿e umo¿liwia kontrolê sygna³ów steruj¹cych portu szeregowego.
  - Prime95 - Program do testowania stabilnoœci p³yty g³ównej, procesora i pamiêci RAM komputera. Aplikacja zawiera narzêdzie do porównywania szybkoœci naszego peceta z komputerami o innej konfiguracji (tzw. benchmark). Dodatkowo Prime95 23.8 mo¿e wyszukiwaæ liczby pierwsze.
  - Samurize - Narzêdzie s³u¿¹ce do monitorowania naszego systemu. Umo¿liwia œledzenie zmian wielu parametrów, np. obci¹¿enia procesora, iloœci wolnego/zajêtego miejsca na naszych dyskach twardych, a tak¿e iloœci transferowanych danych do i z naszego komputera. Najwiêksz¹ jego zalet¹ jest opcja dowolnej zmiany interfejsu i dostosowania go do naszych wymagañ i potrzeb. Stosowny edytor dostarczany jest razem z programem. Aplikacja mo¿e uruchamiaæ skrypty Visual Basica oraz JavaScriptu, dziêki czemu umo¿liwia do³¹czanie zupe³nie niestandardowych modu³ów.
  - SIW - System informacji o komputerze. U¿ytkownik dowie siê dziêki niemu wszystkiego o sprzêcie i zainstalowanym oprogramowaniu. Dostêpne s¹ tu tak¿e przydatne narzêdzia sieciowe.
  - System Information - Program wyœwietlaj¹cy informacje o komponentach komputera. Aplikacja podaje szczegó³owe dane o dyskach, procesorze, systemie operacyjnym oraz urz¹dzeniach Plug and Play, a oprócz tego adres IP komputera, adres MAC karty sieciowej oraz aktualn¹ rozdzielczoœæ ekranu.
  - What's On My Computer - Narzêdzie wyœwietlaj¹ce informacje o zainstalowanych aplikacjach, pozycjach z Autostartu, Rejestru i innych obiektach systemowych. Po wybraniu dowolnego elementu, np. programu czy wpisu w Rejestrze, wyœwietlane s¹ szczegó³owe informacje, np. data i czas pojawienia siê, œcie¿ka, rozmiar itp. Dodatkowo mo¿liwe jest przeszukanie Sieci.
  - WinPulse -Narzêdzie informuj¹ce o systemie. W niewielkim, zawsze widocznym oknie wyœwietla ono wiadomoœci na temat wolnego miejsca na dysku, zasobów, pamiêci i obci¹¿enia procesora. Program jest w pe³ni konfigurowalny - u¿ytkownik decyduje o ukazuj¹cych siê informacjach, ma tak¿e dostêp do dok³adniejszych specyfikacji swego sprzêtu.


  CD/DVD-ROM:

  - Nero CD-DVD Speed - Program s³u¿¹cy do testowania prêdkoœci zapisu nagrywarek, szybkoœci odczytu napêdów CD-ROM, mierzenia czasu dostêpu do plików znajduj¹cych siê na p³ytach CD oraz rozpoznawania noœników CD-R i DVD-R.


  Dysk:

  - Drive Speed Checker - Niewielkie narzêdzie umo¿liwiaj¹ce przetestowanie dysku. Sprawdza czas zapisu i odczytu ró¿nego rodzaju danych.
  - HDD REGENERATOR - Program do usuwania z dysku Bad Sector'ów


  Procesor:

  - CPU-Z - Narzêdzie, dziêki któremu poznamy wiele informacji na temat procesora w naszym komputerze (np. wielkoœæ cache'u, nazwê kodow¹ czy aktualn¹ czêstotliwoœæ taktowania zegara).
  - CPUInfo - Program wyœwietlaj¹cy szczegó³owe informacje na temat naszej p³yty g³ównej i procesora na niej zainstalowanego.
  - CPUSpy - Program testuje i wyœwietla dane o procesorze, np. szczegó³y dotycz¹ce jego pamiêci cache
  - CrystalCPUID - Narzêdzie udzielaj¹ce dok³adnych informacji o procesorze, chipsecie i BIOS-ie
  - Hardware Sensors Monitor - Program odczytuj¹cy informacje z umieszczonych na p³ycie g³ównej komputera czujników i wyœwietlaj¹cy je. Podaje temperaturê (procesora i p³yty) oraz poziomy napiêæ. Pozwala na ustawienie wartoœci progowych, przy przekroczeniu których uruchamiany bêdzie alarm. Aplikacja ma tak¿e mo¿liwoœæ ch³odzenia procesora, w czasie gdy nie jest on zajêty lub po przekroczeniu krytycznej temperatury, poprzez zmniejszenie jego wykorzystania.
  - Hot CPU Tester Pro - Aplikacja umo¿liwiaj¹ca przetestowanie stabilnoœci systemu operacyjnego. Program pozwala skanowaæ obszary pamiêci procesora i p³yty g³ównej w poszukiwaniu b³êdów pojawiaj¹cych siê np. z powodu zbyt podkrêconego procesora.


  Modem:

  - ModemTest -Narzêdzie do sprawdzania modemu. Program ma zaimplementowane dwie metody testowania. W pierwszej z nich potrzebne s¹ dwa komputery z modemami, pomiêdzy którymi zostaje nawi¹zane po³¹czenie, a aplikacja dokonuje testowania. W drugiej metodzie nie jest wymagany drugi komputer, tworzona jest za to pêtla sprzê¿enia zwrotnego i za jej pomoc¹ przeprowadza siê testowanie sprzêtu. W obu przypadkach najpierw sprawdzany jest port szeregowy, a dla modemów wewnêtrznych lub USB - port wirtualny.


  Monitor:

  - DisplayMate - Aplikacja umo¿liwiaj¹ca testowanie monitorów. DisplayMate 1.24 zawiera obrazy kontrolne, dziêki którym mo¿na ustawiæ geometriê, kolory oraz sprawdziæ "pompowanie" obrazu.
  - Tester Monitora - Program u¿ytkowy do regulacji i testowania monitora. Przeznaczony jest dla serwisantów komputerowych i dla u¿ytkowników monitorów. Zawiera plansze testowe do przeprowadzenia wszystkich istotnych regulacji w monitorze oraz umo¿liwia dok³adn¹ ocenê jego stanu. Narzêdzie jest proste w obs³udze. Zawiera plik pomocy, opisuj¹cy, jak przeprowadziæ kolejne testy i regulacje.


  Ram:

  - DocMemory SPD Reader -Narzêdzie pozwalaj¹ce sprawdziæ rodzaj modu³ów pamiêci zainstalowanych w komputerze. Nie ma potrzeby rozkrêcania obudowy i zagl¹dania do œrodka - program wypisze wszystko na ekranie. Znajdziemy tu informacje o producencie, pojemnoœci, czêstotliwoœci pracy, czasie dostêpu itp.
  - GoldMemory - Program do testowania koœci pamiêci RAM i nie tylko. Aplikacja poinformuje u¿ytkownika o braku kompatybilnoœci pomiêdzy p³yt¹ g³ówn¹ a pamiêci¹, nieprawid³owymi ustawieniami pamiêci w BIOS-ie oraz z³¹ temperatur¹ pracy procesora, p³yty lub pamiêci. Narzêdzie to wymaga napêdu FDD lub CD-ROM.


  Karta graficzna:

  - Tester - Prosty tester wydajnoœci komputera, a dok³adniej karty graficznej i procesora w œrodowisku 3D pod DirectX 8.1.


  Karta muzyczna:

  - RMAA - Narzêdzie do testowania karty dŸwiêkowej. U¿ytkownik znajdzie tu szeœæ testów umo¿liwiaj¹cych m.in. sprawdzenie jakoœci odtwarzania, nagrywania, kontrolê cyfrowych wejœæ i wyjœæ itp.

  Jeszcze może coś dodam ...