Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

FUNAI LED40-H9200M Tryb Servisowy

sandoran1962 08 Mar 2015 00:52 2778 4
 • #1
  sandoran1962
  Level 9  
  Znalazlem jak wejsc w tryb serwisowy lecz nie znam jezyka angielskiego wiec nie próbowalem moze ktos przetłumaczy.

  http://electro-medical.blogspot.com/2015/02/funai-led40-h9200m-service-mode-and.html  Tu sam txt gdyby strona nie dzialala.

  FUNAI LED40-H9200M SERVICE MODE AND POWER SUPPLY ADJUSTMENT
  FUNAI LED40-H9200M
  LED LCD TV

  SERVICE MODE AND POWER SUPPLY ADJUSTMENT
  SERVICE MODE
  1. Turn the power on.
  2. Press [MENU] button to display Setup menu.
  3. Select “Software” in “OTHERS” and press [OK] button.
  4. Press [0], [4], [2], [5], [7], [4] and [i] buttons on the remote control unit in this order. The following screen appears.
  Purity Check Mode
  This mode cycles through full-screen displays of red, green, blue, and white to check for non-active pixels.
  1. Enter the Service mode.
  2. Each time the [7] button on the remote control unit is pressed, the display changes as follows.
  White Balance Adjustment
  Purpose: To mix red and blue beams correctly for pure white.
  Symptom of Misadjustment: White becomes bluish or reddish.
  1. Operate the unit for more than 60 minutes.
  2. Set the color analyzer at the CHROMA mode and zero point calibration. Bring the optical receptor pointing at the center of the LCD-Panel.
  3. Enter the Service mode.
  4. Press [ VOLUME -- ] button three times on the remote control unit to select “Drive setting” mode. “Drive” appears on the screen.
  5. Press [3] button to select the “HDB” for High Drive Blue adjustment. (“HDB” appears on the screen.)
  6. Press [MENU] button. The internal Raster signal appears on the screen. (“Internal (Single)” appears on the upper right of the screen as shown below.)
  7. Press [P UP /DOWN ] buttons to adjust the color temperature becomes 12000°K (x= 0.272 / y= 0.278 ±0.002).
  8. Press [1] button to select the “HDR” for High Drive Red adjustment (“HDR” appears on the screen.) and press [P UP/DOWN ] buttons to adjust the color temperature.
  9. If necessary, adjust the “HDB” or “HDR” again.
  10. Press [6] button to select the “LDB” for Low Drive Blue adjustment (“LDB” appears on the screen.) and press [P UP/DOWN ] buttons to adjust the color temperature.
  11. Press [4] button to select the “LDR” for Low Drive Red adjustment (“LDR” appears on the screen.) and press [P UP/DOWN ] buttons to adjust the color temperature.
  12. If necessary, adjust the “LDB” or “LDR” again.
  13. Press [BACK] button to enter the Service mode again.
  14. Press [INFORMATION i ] button on the remote control unit to shift to the self check mode screen. If “WB OK” is displayed, this adjustment completes. If “WB NG” is displayed, turn the AC switch (on the lower left of the back of the unit) off and on. Then repeat above steps from 3. to 13. Check the self check mode screen again. If “WB NG” is displayed, replace the LCD Panel or Digital Main CBA.
  15. To cancel or to exit from the White Balance Adjustment, press [BACK] button.
  Initialize the LCD television:
  1. Turn the power on.
  2. Enter the service mode.
  - To cancel the service mode, press [INFORMATION i ] button on the remote control unit.
  3. Press [ ] button on the remote control unit to initialize the LCD television.
  4. After confirming that “INITIALIZED : OK” appears on the screen, turn the AC switch (on the lower left of the back of the unit) off.
  FIRMWARE RENEWAL MODE
  Equipment Required
  a. USB storage device
  b. Remote Control Unit
  Firmware Update Procedure
  [Check the current version]
  1. Press [MENU] button on the remote control unit to display the menu mode.
  2. Press [ UP ARROW] or [ DOWN ARROW] to select “Others”, then press [OK] button.
  3. Press [ PU ARROW] or [ DOWN ARROW] to select “Software”, then press [OK] button. The current FW version will be displayed.
  Preparation
  1. Prepare USB storage device.
  2. Copy F/W-file (pkg file) to USB storage device.
  Note: Make sure to use the blank USB Storage.
  3. Rename the F/W-file’s name to “upgrade.pkg”.
  [Update procedure]
  1. Turn the AC switch (on the lower left of the back of the unit) off.
  2. Insert USB storage device with F/W to TV set.
  3. Turn the AC switch on.
  4. Updating starts automatically. Red LED flashes.
  Note: Do not turn off the TV set and do not remove the USB storage device while this procedure.
  5. When updating is completed, the TV set will turn back on automatically.
  6. To shift the TV set to standby mode, press [ POWER ] button on the remote control unit.
  7. Remove USB storage device from TV set.
  8. Press [ ] button again to turn the power on.
  9. Press [MENU] button on the remote control unit to display the menu mode.
  10. Select “Parental” - “PIN CODE:”.
  11. Press [4], [7], [3] and [7] buttons on the remote control unit.
  12. Select “Factory Reset” and press [OK] button.
  POWER SUPPLY CIRCUIT
 • #2
  Grzegorz740
  Level 36  
  Proszę.

  TRYB SERWISOWY I REGULACJA ZASILANIE
  TRYB SERWISOWY
  1. Włącz zasilanie.
  2. Naciśnij przycisk [MENU], aby wyświetlić menu Ustawienia.
  3. Wybierz "Oprogramowanie" w "INNE" i naciśnij przycisk [OK].
  4. Naciśnij przycisk [0], [4], [2], [5], [7], [4] i [] na pilocie zdalnego sterowania w tej kolejności. Pojawi się następujący ekran.
  Tryb sprawdzania czystości
  Ten tryb przechodzenie przez wyświetlacze pełnoekranowych czerwony, zielony, niebieski i biały w celu sprawdzenia nieaktywnych pikseli.
  1. Wejść w tryb serwisowy.
  2. Po każdym naciśnięciu przycisku [7] przycisk na pilocie zdalnego sterowania, wyświetlacz zmienia się w następujący sposób.
  Regulacja balansu bieli
  Cel: mix czerwone i niebieskie promienie odpowiednio do czystej bieli.
  Objawem przestawieniem: Biały staje się czerwonawe lub niebieskawe.
  1. Urządzenie może być zasilane przez ponad 60 minut.
  2. Ustawić analizator koloru w trybie CHROMA punktu zerowego i kalibracji. Przynieś receptor optyczny wskazując na środku panelu LCD.
  3. wejść w tryb serwisowy.
  4. Naciśnij przycisk [VOLUME -] trzy razy przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać tryb "ustawień napędu". Na ekranie pojawi się "Drive".
  5. Naciśnij przycisk [3], aby wybrać "HDB" do regulacji Wysoka Napęd Niebieskim. (Pojawia się "HDB" na ekranie.)
  6. Naciśnij przycisk [MENU]. Na ekranie pojawia się wewnętrzny sygnał Raster. (Pojawia się "wewnętrzna (pojedyncze)" w prawym górnym rogu ekranu, jak pokazano poniżej.)
  7. Naciśnij przycisk [P Góra / Dół], aby wyregulować temperaturę barw staje się 12000 ° K (x = 0,272 / r = 0,278 ± 0,002).
  8. Naciśnij przycisk [1], aby wybrać "HDR" dla regulacji Wysoka Napęd Red ("HDR" pojawia się na ekranie.) I naciśnij [P UP / DOWN], aby ustawić temperaturę barwową.
  9. Jeśli jest to konieczne, dostosuj "HDB" lub "HDR" ponownie.
  10. Naciśnij przycisk [6], aby wybrać "LDB" dla regulacji niskiego Napęd niebieski (pojawi się "LDB" na ekranie.) I naciśnij [P UP / DOWN], aby ustawić temperaturę barwową.
  11. Naciśnij przycisk [4], aby wybrać "LDR" dla regulacji niskiego Napęd Red (pojawi się "LDR" na ekranie.) I naciśnij [P Góra / Dół], aby wyregulować temperaturę barwową.
  12. Jeśli to konieczne, wyregulować "LDB" lub "LDR" ponownie.
  13. Naciśnij przycisk [BACK], aby ponownie wejść w tryb serwisowy.
  14. Naciśnij przycisk [INFORMACJE i] na pilocie zdalnego sterowania w celu przejścia do ekranu trybu wyboru samodzielnie. Jeśli wyświetlany jest komunikat "WB OK", korekta ta kończy. Jeśli wyświetlany jest komunikat "WB NG", obróć przełącznik sieciowy (na dole po lewej stronie z tyłu urządzenia) i wyłączać. Następnie powtórz powyższe kroki od 3. do 13. Sprawdź własnym ekranem Tryb wyboru ponownie. Jeśli wyświetlany jest komunikat "WB NG", wymienić panel LCD lub cyfrowe Main CBA.
  15. Aby anulować lub opuścić, naciśnij przycisk regulacji balansu bieli [Wróć].
  Zainicjować telewizor LCD:
  1. Włącz zasilanie.
  2. Wejść w tryb serwisowy.
  - Aby anulować tryb serwisowy, naciśnij [Informacje i] przycisk na pilocie zdalnego sterowania.
  3. Naciśnij przycisk [] na pilocie zdalnego sterowania, aby zainicjować telewizor LCD.
  4. Po upewnieniu się, że "zainicjowany: OK" pojawi się na ekranie, ustaw przełącznik sieciowy (w lewym dolnym rogu z tyłu urządzenia) off.
  FIRMWARE PRZEDŁUŻENIA TRYB
  Wymagane wyposażenie
  . Urządzenie pamięci masowej USB
  b. Zdalnego Sterowania
  Procedura Firmware Update
  [Sprawdź aktualną wersję]
  1. Naciśnij przycisk [MENU] na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić tryb menu.
  2. Naciśnij przycisk [Strzałka w górę] lub [Strzałka w dół], aby wybrać "Inne", a następnie naciśnij przycisk [OK].
  3. Wciśnij [PU ARROW] lub [Strzałka w dół], aby wybrać "Oprogramowanie", a następnie naciśnij przycisk [OK]. Zostanie wyświetlona aktualna wersja FW.
  Przygotowanie
  1. Przygotuj urządzenie pamięci masowej USB.
  2. Skopiuj plik F W (plik pkg) / do urządzenia pamięci masowej USB.
  Uwaga: Upewnij się, że należy skorzystać z USB Storage.
  3. Zmień nazwę F W imię / plików do "upgrade.pkg".
  [Procedura aktualizacji]
  1. Ustawić przełącznik sieciowy (w lewym dolnym rogu z tyłu urządzenia) off.
  2. Włóż urządzenie pamięci USB F / W do telewizora.
  3. Ustawić przełącznik sieciowy na.
  4. Aktualizacja rozpocznie się automatycznie. Czerwona dioda.
  Uwaga: Nie należy wyłączyć telewizor i nie odłączać urządzenia pamięci USB podczas tej procedury.
  5. Po zakończeniu aktualizacji, telewizor włączy się automatycznie.
  6. Aby przełączyć odbiornik do trybu gotowości, naciśnij przycisk [POWER] na pilocie zdalnego sterowania.
  7. Wyjmij urządzenie pamięci USB od telewizora.
  8. Naciśnij przycisk [], aby włączyć zasilanie.
  9. Naciśnij przycisk [MENU] na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić tryb menu.
  10. Wybierz "rodzicielski" - "Kod PIN".
  11. Naciśnij przycisk [4], [7], [3] i [7] na pilocie zdalnego sterowania.
  12. Wybierz "Factory Reset" i naciśnij przycisk [OK].
  UKŁAD ZASILANIA

  A tak po za tym to wystarczyło użyć tłumacza google. Mnie to zajęło parę sekund.
 • #3
  waldi58
  Level 24  
  Ale po co ci człowieku ten tryb serwisowy. Tam niczego nie uzyskasz. Napisz co się dzieje z tym tv a nie wytaczaj dział aby zestrzelić kanarka .
 • #4
  Grzegorz740
  Level 36  
  Jak na razie auto milczy. Nie wiadomo czy tłumaczenie było pomocne w czymśkolwiek.
 • #5
  sandoran1962
  Level 9  
  Dodalem mala poprawke czyli literke i w pustym okienku by wejsc w tryb serwisowy

  Dodano po 2 [minuty]:

  Co do waldi58 to nic sie nie dzieje poprostu pytaja sie jak wejsc w tryb serwisowy to podalem moze komus sie przyda wiec nie strzelaj z tego dziala jak nie masz czym i zanim cos napiszesz to najpierw pomysl to nie boli