Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Maszt antenowy. - Co na to prawo?

c2h5oh 09 Aug 2017 22:22 22881 0
 • #1
  c2h5oh
  Moderator
  Prawo budowlane jako budowlę określa każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury.

  Budowle

  Budowlami są między innymi drogi, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia.

  Maszt i wieża

  W prawie budowlanym brak jest definicji masztu antenowego. Można ją natomiast znaleźć w przepisach rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

  Maszt antenowy. Zgodnie z § 3 punktem 9 wskazanego rozporządzenia, wolno stojący maszt antenowy to wolno stojąca konstrukcja wsporcza anten i urządzeń radiowych, z odciągami.

  Wieża antenowa. Jeśli sąsiad zamontował swoją konstrukcję bez odciągów, to wówczas mamy do czynienia z wolno stojącą wieżą antenową (§ 3 punkt 13 rozporządzenia).

  Różnica między wieżą antenową a masztem antenowym kryje się zatem w braku lub istnieniu odciągów. Nie zmienia to jednak w żaden sposób wymogów prawa budowlanego co do tej konstrukcji. Do jej postawienia konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę.

  Antena bez pozwolenia  Działania sąsiada, który postawił wskazaną konstrukcję bez wymaganych pozwoleń (tak należy zakładać, jeśli Czytelnik nie był stroną postępowania) są zatem bezprawne i fakt ten należy zgłosić powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, który może nakazać jej rozbiórkę.

  Zgodnie bowiem z art. 28 prawa budowlanego roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, a stronami w tym postępowaniu są inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

  Antena połączona z budynkiem

  Jeśli natomiast sąsiad postawiłby maszt antenowy w taki sposób, aby był on połączony z budynkiem (na przykład na dachu), to mógłby to uczynić zgodnie z wymogami prawa i wystarczyło, aby w tym celu złożył u miejscowego starosty zgłoszenie (dotyczy to konstrukcji o wysokości powyżej 3 metrów; przy niższych masztach zgłoszenie nie jest wymagane).

  Przy czym montaż masztu powyżej 10 m na dachu budynku wymaga dodatkowo dołączenia rysunków konstrukcyjnych zakupionego masztu i ewentualnie (na żądanie starosty) obliczeń wytrzymałościowych.

  Wskazuje na to treść art. 29 ust. 2 punkt 15 prawa budowlanego, zgodnie z którym pozwolenia na budowę nie wymaga instalowanie urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych. Przy czym wykonanie robót budowlanych może być zakwalifikowane jako instalowanie tylko wtedy, jeśli nastąpi przymocowanie (połączenie, przyłączenie) urządzenia instalowanego do innego obiektu w sposób pozwalający na jego odinstalowanie bez uszkodzenia bądź naruszenia struktury obiektu "podstawowego" (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25.04.2010 r. - ISA/Kr 360/10).

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. ze zmianami).

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219, poz. 1864 z 2005 r. ze zmianami).

  Podsumowując:

  Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 15 pr. bud. - nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wykonywanie robót polegających na instalowaniu urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych.
  Art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. pr. bud. wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu urządzeń o wysokości powyżej 3 metrów na obiektach budowlanych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.


  Źródło: http://ladnydom.pl/budowa/1,106604,14558206,C...a_masztu_antenowego_wymaga_pozwolenia_na.html