Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Warsztat samochodowy - zatrucie spalinami, czujniki, przepisy

Domelski 12 Feb 2018 11:25 20142 1
 • #1
  Domelski
  Level 17  
  Witam.
  Ze względu na śmiertelny wypadek, który zdarzył się 3 budynki obok pozwoliłem sobie napisać ten temat ku przestrodze wszystkich naprawiających pojazdy (zarówno profesjonalistów jak i amatorów).

  Wypadek zdarzył się w Sopocie. Rano znaleziono 2 mechaników w warsztacie zatrutych spalinami. Obaj nie przeżyli (jeden zmarł na miejscu, a drugi w drodze do szpitala).
  Stąd przypomnienie dla wszystkich (także zawodowców, których często dopada rutyna), że spaliny samochodowe są niebezpieczne. Dodatkowo jeżeli silnik działa nieprawidłowo, ma uszkodzony lub wycięty katalizator itp. pojawia się w nich duża ilość toksycznego tlenku węgla (czadu). Szczególnie w zimie kiedy zamykamy bramy pamiętajmy o sprawnej wentylacji, specjalnych wyciągach spalin i sprawnych detektorach gazów przeznaczonych dla warsztatów (nie tych dla garaży, ani nie dla użytku domowego ponieważ mają one inne parametry ze względu na to, że warsztat jest miejscem pracy i dotyczą go inne przepisy).

  Zgodnie z przepisami wentylacja oraz czujniki tlenku węgla (czadu) są obowiązkowe w obiektach zgodnie z zapisem:
  Dz.U. 2015 Nr 0 poz. 1422 "Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
  "Par.108 pkt.1. W garażu zamkniętym należy stosować wentylację:
  3) mechaniczną, sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla - w innych garażach, niewymienionych w pkt 1 i 2, oraz w kanałach rewizyjnych, służących zawodowej obsłudze i naprawie samochodów bądź znajdujących się w garażach wielostanowiskowych, z zastrzeżeniem § 150 ust. 5;
  Detektory CO, LPG, CNG są także obowiązkowe w stacjach kontroli pojazdów (SKP):
  Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów
  "Rozdz.2 Par.15. Wyposażenie technologiczne stanowiska kontrolnego powinno obejmować co najmniej:
  4) wentylację naturalną oraz mechaniczną nawiewno-wywiewną, zapewniającą dodatkową awaryjną wymianę powietrza, przy czym stanowisko kontrolne powinno być wyposażone w alarmowy czujnik niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla, który automatycznie uruchamia tryb awaryjny wentylacji;
  7) alarmowy czujnik nadmiernego poziomu gazu płynnego i ziemnego w stacji kontroli pojazdów przeprowadzającej badania pojazdów przystosowanych do zasilania gazem."


  Nawet jeżeli mamy tylko warsztat, a nie SKP to warto też zadbać o wentylację z detektorami.

  Ponieważ warsztat jest miejscem pracy obowiązują go nieco inne przepisy niż hale garażowe w związku z czym nie należy używać popularnych detektorów garażowych tlenku węgla tylko detektorów dla warsztatów. W halach garażowych stosuje się bowiem normę PN-EN 50545 gdzie są m.in. progi alarmowe 30/60/150ppm (średnia ważona) natomiast warsztat jest miejscem pracy wobec czego obowiązują przepisy o NDS i NDSCh
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
  które określa poziomy na wysokości ~20/~100ppm (średnia ważona).
  Tym samym sugeruję aby wentylacja jak i detekcja były zrobione po prostu w oparciu o projekt bo samo kupienie i powieszenie czujnika/ów to trochę za mało.

  Dodatkowo jeżeli montujemy detektory LPG (gazu płynnego) lub CNG (gazu ziemnego) to pamiętajmy, że tam już musi być projekt zatwierdzony przez rzeczoznawcę ppoż.
  Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"
  "Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczające przed wybuchem i ograniczające jego skutki.
  Rozdz.1 par.3. pkt.1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia ich do użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednio dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania."


  Więcej na pewno znajdziecie na stronach i artykułach o detekcji gazów w warsztatach samochodowych i SKP.
  Ja tu żadnych nie przytaczam, żeby nie było reklamowania kogokolwiek.
  Bezpiecznej pracy.
  [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo