Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Rozdzielnia w domu jednorodzinnym

Raf2286 15 Mar 2018 21:35 948 10
Altium Designer Computer Controls
 • Altium Designer Computer Controls
 • #2
  mawerix123
  Level 39  
  Raf2286 wrote:
  Proszę o ocenę mojej pracy


  Starannie..... i tyle.

  Coś tam nawydziwił z przewodem żółtozielonym na wyłącznik główny i czemu czteropolowy :?:
  Gdzie ochronniki :?:
  Wszystkie obwody wymagają RCD :?:

  Tak się zastanawiam po kiego czorta te grzebienie tam zamontowane :?:

  Rozdzielnia w domu jednorodzinnym
 • Altium Designer Computer Controls
 • #4
  Raf2286
  Level 6  
  Przewód zasilający jest czterozylowy 4*10 brak żyły niebieskiej. Uziemienie własne budynku osobnym

  drutem żółto zielonym doprowadzone do rozdzielni

  Dodano po 1 [minuty]:

  Grzebienie? A jak połączyć inaczej solidniej?
 • #5
  mawerix123
  Level 39  
  Raf2286 wrote:
  Przewód zasilający jest czterozylowy 4*10 brak żyły niebieskiej.


  Cienka ta dycha jakaś. Więc jaki jest układ sieci zasilającej :?:

  Raf2286 wrote:
  Grzebienie? A jak połączyć inaczej solidniej?


  No tak tylko po co grzebień na jednym wyłączniku 3 fazowym, czy na jednym RCD 4P :?:

  Nie odpowiedział kolega na zadane wyżej pytania.
  Pasowało by też schemat rozdzielnicy wrzucić.
 • #6
  Raf2286
  Level 6  
  Grzebień łączy rcd z wyłącznikiem b 20 proszę się przyjrzeć. To jedna z moich pierwszych rozdzielni więc Dziękuje za uwagi a nie wymadrzam się. Znajomy inżynier podbija mi ta robotę i inne, tłumaczył że z własnym uziemieniem niezależnym nie trzeba zwracać uwagi na układ sieci
 • #7
  mawerix123
  Level 39  
  Raf2286 wrote:
  tłumaczył że z własnym uziemieniem niezależnym nie trzeba zwracać uwagi na układ sieci


  Ale trzeba zwracać uwagę na to co się montuje w rozdzielnicy a jeśli tak jest to całość jest źle.

  O układ sieci pytałem z nadzieją że TN-C i ta nieszczęsną żyłę żółtozielona wystarczy odpowiednio dla PEN oznaczyć ale jeśli TT to barwa niedopuszczalna.

  Jeśli o grzebień chodzi to jedynie sie teraz domyślam że w połowie jest czarna izolacja która złudnie na tej fotce robi dwa grzebienie.

  Na pytanie o ochronniki dalej kolega nie odpowiedział.
 • #9
  Raf2286
  Level 6  
  mawerix123 wrote:
  Raf2286 wrote:
  tłumaczył że z własnym uziemieniem niezależnym nie trzeba zwracać uwagi na układ sieci


  Ale trzeba zwracać uwagę na to co się montuje w rozdzielnicy a jeśli tak jest to całość jest źle.

  O układ sieci pytałem z nadzieją że TN-C i ta nieszczęsną żyłę żółtozielona wystarczy odpowiednio dla PEN oznaczyć ale jeśli TT to barwa niedopuszczalna.

  Jeśli o grzebień chodzi to jedynie sie teraz domyślam że w połowie jest czarna izolacja która złudnie na tej fotce robi dwa grzebienie.

  Na pytanie o ochronniki dalej kolega nie odpowiedział.
  czy chodzi o ochronniki przepięć? Podobno nie obowiązkowy
 • #10
  mawerix123
  Level 39  
  Raf2286 wrote:
  Podobno nie obowiązkowy


  Zmień mentora bo ten inżynier prowadzi cie na manowce. Poza tym w ostatnich latach nie spotkałem się z projektem w którym zabrakło by ochronników ale jak widać z prac kolegi o żadnych projektach niema mowy.

  Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

  Quote:
  § 183. 1. W instalacjach elektrycznych nale˝y stosowaç:
  1) z∏àcza instalacji elektrycznej budynku, umo˝liwiajà-
  ce od∏àczenie od sieci zasilajàcej i usytuowane
  w miejscu dost´pnym dla dozoru i obs∏ugi oraz zabezpieczone
  przed uszkodzeniami, wp∏ywami atmosferycznymi,
  a tak˝e ingerencjà osób niepowo∏anych,
  2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach
  rozdzielczych i odbiorczych,
  3) urzàdzenia ochronne ró˝nicowopràdowe lub odpowiednie
  do rodzaju i przeznaczenia budynku bàdê
  jego cz´Êci, inne Êrodki ochrony przeciwpora˝eniowej,
  4) wy∏àczniki nadpràdowe w obwodach odbiorczych,
  5) zasad´ selektywnoÊci (wybiórczoÊci) zabezpieczeƒ,
  6) przeciwpo˝arowe wy∏àczniki pràdu,
  7) po∏àczenia wyrównawcze g∏ówne i miejscowe, ∏à-
  czàce przewody ochronne z cz´Êciami przewodzà-
  cymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
  8) zasad´ prowadzenia tras przewodów elektrycznych
  w liniach prostych, równoleg∏ych do kraw´dzi
  Êcian i stropów,
  9) przewody elektryczne z ˝y∏ami wykonanymi wy∏àcznie
  z miedzi, je˝eli ich przekrój nie przekracza
  10 mm2,
  10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.  Co do następnych fotek z prac to tylko starannie ale niestety braki w wiedzy i rozdzielnicy duże.
 • Helpful post
  #11
  User removed account
  Level 1