Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[Solved] Thrustmaster TX - traci kalibrację

trez 25 Mar 2018 12:15 5703 2
 • #1
  trez
  Level 2  
  Witaj dżentelmenie!

  Przede wszystkim - przepraszam za biedny język. Mimo że pochodzę z polskiego pochodzenia ze strony ojca, nie znam języka, a ten post powstał przy pomocy "google translate".

  Niedawno kupione koło zepsute wykazuje niesławny problem z kalibracją i utratą "force feedback" w grach. Gwarancja jest wyłączona.
  Próbowałem skontaktować się z pomocą techniczną firmy Thrustmaster, ale nie oferują części zamiennych i nalegają, aby odesłać koło do Francji, co jest o wiele za drogie.

  Przeszukałem cały Internet, a to forum jest jedynym znalezionym miejscem, które faktycznie oferuje wszelkie informacje na temat naprawy, inne niż "odesłanie go do thrustmaster".

  Czytałem poboczny wątek https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3176691.html i chociaż ma kilka pomysłów, gdzie szukać, wszystkie sprawdzają się dobrze na moim kole.

  Problem jest łatwy do odtworzenia nawet poza grą.
  1) Uruchom "thrustmaster calibration tool" i sprawdź, czy koło wraca z obu przystanków z tą samą prędkością
  2) Odwróć koło na jedną stronę i przytrzymaj przez kilka sekund - koło powraca teraz na środek w znacznie wolniejszym tempie z tej strony iw znacznie większym tempie z przeciwnej strony. Innymi słowy kalibracja została już zrekompensowana.

  Moja wiedza elektroniczna nie wykracza znacznie poza "prawo Ohma", ale mogę się dość dobrze lutować i mieć multimetr.

  * Wcześniej dokładnie sprawdziłem koło - nie widać zepsutych kabli ani spalonych części i nie widać przeciekających kondensatorów
  * Sprawdziłem zasilacz - wyprowadza 31V, co jest trochę za wysokie
  * Próbowałem zastąpić zasilacz innym urządzeniem, które wyprowadza 25V przy 3A
  * Zdjąłem magnetyczny zespół czujnika pozycji obrotowej i sprawdziłem plastikową część montażową i plastikowy adapter na wale silnika, gdzie jest przymocowany magnes - jest mocno osadzony.
  * Sprawdziłem, czy czujnik AS5048A otrzymuje stabilny 3.3V

  Skończyły mi się pomysły. Chciałbym przynajmniej określić, które części muszą zostać wymienione, a jeśli nie można ich naprawić sam, będę kontynuował irytujące wsparcie dla nadzorców, dopóki nie zdecydują się sprzedać mi części zamiennej.

  Tu jest kilka zdjęć.
  Thrustmaster TX - traci kalibracjęThrustmaster TX - traci kalibracjęThrustmaster TX - traci kalibrację
  Dziękuję Ci bardzo!
  Original text:
  Quote:

  Hello gentlemen!

  First of all - sorry for the poor language. Although I'm of Polish descendance from father's side, I don't know the language and this post is made with the help of "google translate".

  The wheel I recently bought broken exhibits the infamous calibration issue and loss of "force feedback" in games. The warranty is out.
  I've tried contacting thrustmaster support, but they don't offer spare parts and insist on sending the wheel back to them to France, which is much too expensive.

  I've searched all over the internet and this forum is the only place I've found which actually offers any information on repair other than "sending it back to thrustmaster".

  I've read the nearby thread https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3176691.html and while it has some ideas of where to look, these all check out good on my wheel.

  The problem is easy to reproduce even when outside of game.
  1) Run "thrustmaster calibration tool" and check that wheel returns from both stops at the same speed
  2) Turn the wheel to one side and hold for a few seconds - the wheel now returns to center at much slower pace from that side and at much higher pace from the opposite side. In other words the calibration has already been offset.

  My electronic knowledge does not go much further than "Ohm's law", but I can solder rather well and have a multimeter.

  * I've throroughly inspected the wheel - no broken cables and no burned parts and no leaking capacitors are seen
  * I've checked the power supply - it outputs 31V, which is a bit high
  * I've tried replacing the power supply with another unit which outputs 25V@3A
  * I've taken off the magnetic rotary position sensor assembly and checked the plastic mounting part and the plastic adapter on motor shaft where the magnet is attached - it is firmly seated.
  * I've checked, that the AS5048A sensor recieves stable 3.3V

  I've run out of ideas. I would at least like to determine which part needs exchanged, and if it can't be repaired by myself, I will continue annoying thrustmaster support until they decide to sell me a replacement part.

  Here are some pictures.

  Thank you very much!
  [/quote]
 • #2
  trez
  Level 2  
  Udało mi się naprawić koło. Problem dotyczył silnika koła, w którym rdzeń magnetyczny wyskoczył z samego wału.
  Podziękowania dla Fikszyna, który opisał ten problem w https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3176691.html wątku.

  Demontaż silnika nie był łatwy, ale można go było zarządzać odpowiednimi narzędziami. Musiałem użyć CA, aby rozwiązać płytkę silnika z obudowy, gdy była przyklejona.

  Oczyściłem elementy dystansowe wału i rdzeń magnetyczny rozpuszczalnikiem, a następnie nałożyłem czerwony loctite i pozostawiłem do utwardzenia przez noc. Po zamontowaniu i uruchomieniu narzędzia kalibracyjnego thrustmaster koło działa idealnie!

  Oto wideo z kluczowym przesunięciem pod obciążeniem
    https://youtu.be/-fx8ihq2U-g

  Niektóre zdjęcia zdemontowanego i zmontowanego silnika.
  Thrustmaster TX - traci kalibracjęIMG_201804...232222.jpg Download (5.96 MB)
  Thrustmaster TX - traci kalibracjęIMG_201804...112907.jpg Download (4.71 MB)

  Original text in english:
  Quote:

  I managed to fix the wheel. The issue was with the wheel's motor, where the magnetic core had come loose from the shaft itself.
  Much thanks to Fikszyn who described this problem in https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3176691.html thread.

  The disassembly of the motor was not easy, but manageable with the right tools. I had to use CA solvent to detach the motor's pcb from the housing as it was glued in.

  I cleaned the shaft spacers and the magnetic core with solvent and then applied a red loctite and let it cure overnight. After assembly and running the thrustmaster calibration tool the wheel works perfectly!

  Here is the video of the core shifting under load
  https://youtu.be/-fx8ihq2U-g

  And some pictures of disassembled and then assembled motor.