Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Uprawnienia budowlane pytania z ustnego

paladynls 24 May 2018 13:12 789 0
Computer Controls
 • #1
  paladynls
  Level 9  
  Pytania z egzaminu na uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych izba lubelska jesień 2017:
  1. Omówić funkcję inspektora nadzoru autorskiego
  2. Zakres rozporządzenia warunki techniczne dla budynków, oraz podać kilka zależności (odległości) odnośnie budynków i działek
  3. Kiedy urządzenie może być dopuszczone do sprzedaży
  4. Zadania osoby na stanowisku kierowniczym w zakresie bezpieczeństwa BHP
  5. Omówić odległości zasady układania linii nN wzdłuż torów kolejowych
  6. wymień rodzaje obostrzeń na liniach napowietrznych nN izolowanych
  7. Odległość pionowa linii nN napowietrznej izolowanej od posadzki balkonu tarasu
  8. Omówić czynności wykonywane podczas przeprowadzania nadzoru inwestorskiego
  9. Wymień elementy wtórne stacji transformatorowej
  10. Odległość linii nN napowietrznej izolowanej od główki szyny torów kolejowych

  Ad. 1
  Źródło: Prawo budowlane ART 20.1 pkt. 4):
  Do obowiązku projektanta należy między innymi :
  "sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu
  administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie:
  a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności
  realizacji z projektem,
  b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych
  w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez
  kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego."

  AD. 2
  źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

  odp cz. 1
  § 1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  § 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2.

  odp. cz. 2
  3. W zabudowie jednorodzinnej, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271-273, dopuszcza się:
  1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości mniejszej niż 16 m,
  2) sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli będzie on przylegał całą powierzchnią swojej ściany do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce lub do ściany budynku projektowanego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, pod warunkiem że jego część leżąca w pasie o szerokości 3 m wzdłuż granicy działki będzie miała długość i wysokość nie większe niż ma budynek istniejący lub projektowany na sąsiedniej działce budowlanej,
  3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną zachowane jego dotychczasowe wymiary, a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów okiennych lub drzwiowych,
  4) sytuowanie budynku gospodarczego i garażu o długości mniejszej niż 5,5 m i o wysokości mniejszej niż 3 m bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.
  4. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust. 2 i 3, powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej obszarem oddziaływania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
  5. Odległość od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie może być mniejsza niż:
  1) 1,5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejściem, a także do takich części budynku jak galeria, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa,
  2) 4 m do zwróconego w stronę tej granicy otworu okiennego umieszczonego w dachu lub połaci dachowej.

  Ad. 6
  Na liniach izolowanych np typu AsXSn, AsXS nie stosuje się obostrzeń

  Ad. 9
  Stacja SN/nN
  - odgromniki nN
  - kondensator biegu jałowego
  - układ pomiarowy stacji z przekładnikami
  - rozdzielnia niskiego napięcia
  - zabezpieczenia obwodów odejściowych
  - obwody odejściowe
  Inne pytania:
  -różnice między przewodami ASXSN od ASXS
  - rodzaje uziemień krótko omówić
  - czy dopuszczalne jest w budownictwie stosowanie sieci TN-C
  - ochrona odgromowa zewnętrzna i wewnętrzna
  - pomiary podstawowe i dodatkowe w instalacjach elektrycznych
  - jakie pomiary dokonujemy na liniach kablowych nN i SN

  Dodano po 13 [minuty]:

  AD. 8
  Źródło: Prawo budowlane

  Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
  1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia,
  potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia
  nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także
  wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia
  ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji
  i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót
  budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów
  potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;
  2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź
  ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania
  dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła
  wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność
  z projektem lub pozwoleniem na budowę

  Dodano po 3 [minuty]:

  AD 3
  źródło Dyrektywa 2014/35/UE
  Każdy wprowadzany do obrotu lub oddawany do użytku wyrób elektryczny musi spełniać postanowienia odpowiednich Dyrektyw, a więc musi zostać oznakowany znakiem CE. W celu poprawnego spełnienia wymagań, Komisja Europejska opracowała tzw. Systemy Oceny Zgodności. Wskazują one wymagania, jakie muszą zostać spełnione, aby poprawnie wprowadzać wyroby do obrotu. Zwieńczeniem procesu oceny zgodności jest oznakowanie produktu znakiem CE i wystawienie deklaracji zgodności dla wyrobu. W nielicznych sytuacjach należy również uzyskać Certyfikat CE dla urządzenia elektrycznego.

  Dodano po 5 [minuty]:

  AD.10
  źródło:
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

  Odległość to 1,5m od główki szyny w rurze osłonowej

  Dodano po 6 [minuty]:

  AD.7
  odległość od balkonów , 2,5m
  Uprawnienia budowlane pytania z ustnego
 • Computer Controls