Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Delphix + obiekty 3D

28 Aug 2005 14:51 1670 3
 • Level 17  
  moje pytanie jest takie :

  w przykladach dolaczonych do delphix`a jest szescian na ktory jest nalozona 1 tekstura moje pytanie jest takie jak nalozyc na kazda ze scian inna teksture ...
 • Level 16  
  Zapodaj kod tego przykładu.
  Teksture należy odpowiednio 'skoorynować' z danym wilobokiem(nie mylic z wielościanem) - musisz okreslić w których wierzchołkach co ma się znajdować.
  Są do tego odpowiednie polecenia - poszukaj jakiegoś tutoriala(jest tego mnóstwo na sieci - po polsku też jest sporo).
  Dzieki tym poleceniom możesz owinąć prostokątną teksturę(2D) w okół kuli,sześcianu,jak również trójkąta,kwadratu,...
 • Level 17  
  oto i kod :
  Code:

  unit Main;

  interface

  uses
    Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
    StdCtrls, DXClass, DXDraws, MMSystem, D3DUtils, DirectX;

  type
    TMainForm = class(TDXForm)
      DXDraw: TDXDraw;
      DXTimer: TDXTimer;
      DXImageList: TDXImageList;
      procedure DXTimerTimer(Sender: TObject; LagCount: Integer);
      procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
        Shift: TShiftState);
      procedure DXDrawInitializeSurface(Sender: TObject);
      procedure DXDrawInitialize(Sender: TObject);
      procedure DXDrawFinalize(Sender: TObject);
    private
      g_pCubeVertices: array[0..4*6-1] of TD3DVertex;
      FTexture: array[0..0] of TDirect3DTexture2;
      procedure MakeCube;
      procedure FrameMovie(Time: Double);
    end;

  var
    MainForm: TMainForm;

  implementation

  {$R *.DFM}

  procedure TMainForm.DXDrawInitialize(Sender: TObject);
  var
    i: Integer;
  begin
    for i:=Low(FTexture) to High(FTexture) do
      FTexture[i] := TDirect3DTexture2.Create(DXDraw, DXImageList.Items[i].Picture.Graphic, False);
  end;

  procedure TMainForm.DXDrawFinalize(Sender: TObject);
  var
    i: Integer;
  begin
    for i:=Low(FTexture) to High(FTexture) do
    begin
      FTexture[i].Free;
      FTexture[i] := nil;
    end;
  end;

  procedure TMainForm.MakeCube;
  var
    n0, n1, n2, n3, n4, n5: TD3DVector;
  begin
    // Define the normals for the cube
    n0 := MakeD3DVector( 0.0, 0.0,-1.0 ); // Front face
    n1 := MakeD3DVector( 0.0, 0.0, 1.0 ); // Back face
    n2 := MakeD3DVector( 0.0, 1.0, 0.0 ); // Top face
    n3 := MakeD3DVector( 0.0,-1.0, 0.0 ); // Bottom face
    n4 := MakeD3DVector( 1.0, 0.0, 0.0 ); // Right face
    n5 := MakeD3DVector(-1.0, 0.0, 0.0 ); // Left face

    // Front face
    g_pCubeVertices[0] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR(-1.0, 1.0,-1.0), n0, 0.0, 0.0 );
    g_pCubeVertices[1] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR( 1.0, 1.0,-1.0), n0, 1.0, 0.0 );
    g_pCubeVertices[2] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR(-1.0,-1.0,-1.0), n0, 0.0, 1.0 );
    g_pCubeVertices[3] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR( 1.0,-1.0,-1.0), n0, 1.0, 1.0 );

    // Back face
    g_pCubeVertices[4] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR(-1.0, 1.0, 1.0), n1, 1.0, 0.0 );
    g_pCubeVertices[5] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR(-1.0,-1.0, 1.0), n1, 1.0, 1.0 );
    g_pCubeVertices[6] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR( 1.0, 1.0, 1.0), n1, 0.0, 0.0 );
    g_pCubeVertices[7] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR( 1.0,-1.0, 1.0), n1, 0.0, 1.0 );

    // Top face
    g_pCubeVertices[8] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR(-1.0, 1.0, 1.0), n2, 0.0, 0.0 );
    g_pCubeVertices[9] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR( 1.0, 1.0, 1.0), n2, 1.0, 0.0 );
    g_pCubeVertices[10] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR(-1.0, 1.0,-1.0), n2, 0.0, 1.0 );
    g_pCubeVertices[11] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR( 1.0, 1.0,-1.0), n2, 1.0, 1.0 );

    // Bottom face
    g_pCubeVertices[12] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR(-1.0,-1.0, 1.0), n3, 0.0, 0.0 );
    g_pCubeVertices[13] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR(-1.0,-1.0,-1.0), n3, 0.0, 1.0 );
    g_pCubeVertices[14] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR( 1.0,-1.0, 1.0), n3, 1.0, 0.0 );
    g_pCubeVertices[15] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR( 1.0,-1.0,-1.0), n3, 1.0, 1.0 );

    // Right face
    g_pCubeVertices[16] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR( 1.0, 1.0,-1.0), n4, 0.0, 0.0 );
    g_pCubeVertices[17] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR( 1.0, 1.0, 1.0), n4, 1.0, 0.0 );
    g_pCubeVertices[18] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR( 1.0,-1.0,-1.0), n4, 0.0, 1.0 );
    g_pCubeVertices[19] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR( 1.0,-1.0, 1.0), n4, 1.0, 1.0 );

    // Left face
    g_pCubeVertices[20] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR(-1.0, 1.0,-1.0), n5, 1.0, 0.0 );
    g_pCubeVertices[21] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR(-1.0,-1.0,-1.0), n5, 1.0, 1.0 );
    g_pCubeVertices[22] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR(-1.0, 1.0, 1.0), n5, 0.0, 0.0 );
    g_pCubeVertices[23] := MakeD3DVERTEX( MakeD3DVECTOR(-1.0,-1.0, 1.0), n5, 0.0, 1.0 );
  end;

  procedure TMainForm.FrameMovie(Time: Double);
  var
    matView, matRotate: TD3DMatrix;
  begin
    // Set the view matrix so that the camera is backed out along the z-axis,
    // and looks down on the cube (rotating along the x-axis by -0.5 radians).
    FilLChar(matView, SizeOf(matView), 0);
    matView._11 := 1.0;
    matView._22 :=  cos(-0.5);
    matView._23 :=  sin(-0.5);
    matView._32 := -sin(-0.5);
    matView._33 :=  cos(-0.5);
    matView._43 := 5.0;
    matView._44 := 1.0;
    DXDraw.D3DDevice7.SetTransform( D3DTRANSFORMSTATE_VIEW, matView);

    // Set the world matrix to rotate along the y-axis, in sync with the
    // timekey
    FilLChar(matRotate, SizeOf(matRotate), 0);
    matRotate._11 :=  cos(-Time);
    matRotate._13 :=  sin(Time);
    matRotate._22 :=  1.0;
    matRotate._31 := -sin(Time);
    matRotate._33 :=  cos(Time);
    matRotate._44 :=  1.0;
    DXDraw.D3DDevice7.SetTransform( D3DTRANSFORMSTATE_WORLD, matRotate);
  end;

  procedure TMainForm.DXDrawInitializeSurface(Sender: TObject);
  var
    vp: TD3DViewport7;
    mtrl: TD3DMaterial7;
    matProj: TD3DMatrix;
  begin
    { Viewport }
    FillChar(vp, SizeOf(vp), 0);
    vp.dwX := 0;
    vp.dwY := 0;
    vp.dwWidth := DXDraw.SurfaceWidth;
    vp.dwHeight := DXDraw.SurfaceHeight;
    vp.dvMinZ := 0.0;
    vp.dvMaxZ := 1.0;

    DXDraw.D3DDevice7.SetViewport(vp);

    {  Material  }
    FillChar(mtrl, SizeOf(mtrl), 0);
    mtrl.ambient.r := 1.0;
    mtrl.ambient.g := 1.0;
    mtrl.ambient.b := 1.0;
    mtrl.diffuse.r := 1.0;
    mtrl.diffuse.g := 1.0;
    mtrl.diffuse.b := 1.0;
    DXDraw.D3DDevice7.SetMaterial(mtrl);
    DXDraw.D3DDevice7.SetRenderState(D3DRENDERSTATE_AMBIENT, $ffffffff);

    // Set the projection matrix. Note that the view and world matrices are
    // set in the App_FrameMove() function, so they can be animated each
    // frame.
    FilLChar(matProj, SizeOf(matProj), 0);
    matProj._11 :=  2.0;
    matProj._22 :=  2.0;
    matProj._33 :=  1.0;
    matProj._34 :=  1.0;
    matProj._43 := -1.0;
    DXDraw.D3DDevice7.SetTransform( D3DTRANSFORMSTATE_PROJECTION, matProj );

    { Make CUBE }
    MakeCUBE;
  end;

  procedure TMainForm.DXTimerTimer(Sender: TObject; LagCount: Integer);
  var
    r: TD3DRect;
  begin
    if not DXDraw.CanDraw then Exit;

    { Frame Movie }
    FrameMovie(GetTickCount/1000);

    {  Clear Screen  }
    r.x1 := 0;
    r.y1 := 0;
    r.x2 := DXDraw.SurfaceWidth;
    r.y2 := DXDraw.SurfaceHeight;
    if DXDraw.ZBuffer<>nil then
      DXDraw.D3DDevice7.Clear(1, @r, D3DCLEAR_TARGET or D3DCLEAR_ZBUFFER, $000000, 1, 0)
    else
      DXDraw.D3DDevice7.Clear(1, @r, D3DCLEAR_TARGET, $000000, 1, 0);

    { Draw Screen }
    asm FINIT end;
    DXDraw.D3DDevice7.BeginScene;

    DXDraw.D3DDevice7.SetRenderState(D3DRENDERSTATE_ALPHABLENDENABLE, 1);
    DXDraw.D3DDevice7.SetRenderState(D3DRENDERSTATE_SRCBLEND, Integer(D3DBLEND_ONE));
    DXDraw.D3DDevice7.SetRenderState(D3DRENDERSTATE_DESTBLEND, Integer(D3DBLEND_ONE));
    DXDraw.D3DDevice7.SetRenderState(D3DRENDERSTATE_CULLMODE, Ord(D3DCULL_NONE));

    // Draw the front and back faces of the cube using texture 1
    DXDraw.D3DDevice7.SetTexture( 0, FTexture[0].Surface.IDDSurface7 );

    DXDraw.D3DDevice7.DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLESTRIP, D3DFVF_VERTEX, g_pCubeVertices[0], 4, 0);
    DXDraw.D3DDevice7.DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLESTRIP, D3DFVF_VERTEX, g_pCubeVertices[4], 4, 0);
    DXDraw.D3DDevice7.DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLESTRIP, D3DFVF_VERTEX, g_pCubeVertices[8], 4, 0);
    DXDraw.D3DDevice7.DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLESTRIP, D3DFVF_VERTEX, g_pCubeVertices[12], 4, 0);
    DXDraw.D3DDevice7.DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLESTRIP, D3DFVF_VERTEX, g_pCubeVertices[16], 4, 0);
    DXDraw.D3DDevice7.DrawPrimitive(D3DPT_TRIANGLESTRIP, D3DFVF_VERTEX, g_pCubeVertices[20], 4, 0);

    DXDraw.D3DDevice7.EndScene;
    asm FINIT end;

    { Draw FrameRate }
    with DXDraw.Surface.Canvas do
    begin
      try
        Brush.Style := bsClear;
        Font.Color := clWhite;
        Font.Size := 12;
        Textout(0, 0, 'FPS: '+inttostr(DXTimer.FrameRate));
        if doHardware in DXDraw.NowOptions then
          Textout(0, 14, 'Device: Hardware')
        else
          Textout(0, 14, 'Device: Software');
      finally
        Release; {  Indispensability  }
      end;
    end;

    DXDraw.Flip;
  end;

  procedure TMainForm.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
    Shift: TShiftState);
  begin
    {  Application end  }
    if Key=VK_ESCAPE then
      Close;

    {  Screen mode change  }
    if (ssAlt in Shift) and (Key=VK_RETURN) then
    begin
      DXDraw.Finalize;

      if doFullScreen in DXDraw.Options then
      begin
        RestoreWindow;

        DXDraw.Cursor := crDefault;
        BorderStyle := bsSizeable;
        DXDraw.Options := DXDraw.Options - [doFullScreen];
      end else
      begin
        StoreWindow;

        DXDraw.Cursor := crNone;
        BorderStyle := bsNone;
        DXDraw.Options := DXDraw.Options + [doFullScreen];
      end;

      DXDraw.Initialize;
    end;
  end;

  end.


  pobiera bitmape z ImageList i naklada na wszystkie sciany ....
  a ja chcialem zeby na kazda sciane osobno nalozyl inna bitmapke
 • Level 17  
  Piroman1024 ale jak szukac moze bys zapodal cos .... oprócz gogle :D hehe
  no i czy da sie przerobic ten przyklad tak zeby wlasnie na kazdej ze scianek wyswietlac inna teksture