Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Zarządzanie zadaniami w środowisku Arduino (TaskScheduler)

khoam 22 Jul 2019 20:07 5559 24
 • Zarządzanie zadaniami w środowisku Arduino (TaskScheduler)

  Każdy, kto zaczyna swoją przygodę z Arduino, zwykle na samym początku staje przed dylematem w jaki sposób prosto i przejrzyście zarządzać zadaniami, które uruchamiane powinny być w określonych i najczęściej różnych interwałach czasowych. Jest to problem tzw. harmonogramowania zadań. W niniejszym artykule została opisana biblioteka TaskScheduler, która w moim przekonaniu jest obecnie najlepszym narzędziem do harmonogramowania zadań w środowisku Arduino wszędzie tam, gdzie nie można skorzystać z RTOS.

  Biblioteka TaskScheduler jest „lekką” implementacją tzw. współpracy wielozadaniowej (ang. cooperative multitasking), bez użycia przerwań, z naciskiem na minimalne wykorzystanie pamięci RAM oraz flash. TaskScheduler jest dostępny w Menedżerze Bibliotek w Arduino IDE i wspiera następujące platformy sprzętowe: AVR (Uno/Nano/Mega/Micro/Mini oraz ATtiny85), ESP8266, ESP32, Teensy, STM32F1. W najnowszej wersji testowej 3.0.3 dodano wsparcie dla platform MSP430 raz MSP432.

  Podstawowe cechy tej biblioteki to (wersja 3.0.2 - stabilna):
  • umożliwienie okresowego wykonywania zadań, zgodnie ze zdefiniowanym interwałem czasowym wyrażonym w milisekundach (domyślnie) lub też mikrosekundach;
  • liczba iteracji danego zadania może być z góry określona lub też zadanie może się cyklicznie uruchamiać w „nieskończoność”;
  • podstawowe parametry zadań takie, jak interwał czasowy, liczba iteracji czy rodzaj funkcji wywoływanej przez zadanie (tzw. callback methods) mogą być dynamicznie zmieniane w trakcie działania programu;
  • oszczędzanie energii poprzez wejście w tryb uśpienia (light sleep), kiedy żadne z zadań nie jest zaplanowane do uruchomienia;
  • możliwość priorytetyzacji określonych grup zadań przypisanych do rożnych kontrolerów;
  • obsługa identyfikatorów zadań i punktów kontrolnych w programie, w celu obsługi wystąpień błędów oraz watchdog.

  Szczegółowa dokumentacja (w języku angielskim) znajduje się w:
  (opis działania) https://github.com/arkhipenko/TaskScheduler/wiki/Full-Document
  (funkcje biblioteczne) https://github.com/arkhipenko/TaskScheduler/wiki/API-Documentation
  (przykłady) https://github.com/arkhipenko/TaskScheduler/tree/master/examples

  W TaskScheduler poszczególne zadania są łączone w łańcuchy, które są przetwarzane przez jeden lub więcej kontroler zadań (scheduler), w kolejności w jakiej zostały dodane do łańcucha. Następnie są one cyklicznie uruchamiane zgodnie z ustalonym programowo interwałem czasowym. TaskScheduler nie narzuca ograniczenia w postaci maksymalnej liczby zdefiniowanych, czy też uruchomionych zadań. Liczba ta wynika jedynie z ilości dostępnych zasobów pamięci na danej platformie sprzętowej. Łańcuch zadań zaimplementowany jest jako lista dwukierunkowa.

  Zadanie, które jest już w trakcie wykonywania nie może zostać przerwane przez inne zadanie, nawet takie o wyższym priorytecie. Jest to niewątpliwie wada tego rozwiązania wynikająca z faktu nieużywania przerwań przez TaskScheduler. Konsekwencją tego jest również „zakaz”, a przynajmniej maksymalne ograniczenie używania funkcji typu delay() w funkcjach callback wywoływanych przez poszczególne zadania. Oczywistym jest też, że zapętlenie, czy też zawieszenie danego zadania spowoduje zatrzymanie działania całego programu. Warto więc zaimplementować obsługę watchdog w programie na wypadek takich sytuacji.

  TaskScheduler nie blokuje przerwań w trakcie wykonywania zadań, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby używać równolegle własnych procedur obsługi przerwań w krytycznych sekcjach programu. Co więcej, przewidziano w bibliotece TaskScheduler możliwość asynchronicznego wyzwalania wybranych zadań za pomocą przerwań (wewnętrznych lub zewnętrznych) – zadania takie mają najwyższy priorytet, o ile nie zablokuje się przerwań.
  Zarządzanie zadaniami w środowisku Arduino (TaskScheduler)

  Na rysunku z lewej strony pokazany jest algorytm działania TaskScheduler. Wywołanie kontrolera zadań powinno być umiejscowione w pętli loop() - nie powinny się tam znajdować wywołania innych funkcji, aby nie zaburzyć procesu harmonogramowania zadań. Nie jest to bezwzględny wymóg, ale rekomendacja.

  Prosty przykład wykorzystania biblioteki TaskScheduler, którego kod zamieszczam poniżej, jest kolejną reinkarnacją programu do migania diodą (co 1 sekundę). Wykorzystana zostanie dioda LED wbudowana na płytce (LED_BUILTIN). Funkcjonalność programu została poszerzona o dodatkowe zadanie: co 3 sekundy jest czytana „analogowo” wartość z portu A0, a wynik tego pomiaru wyświetlany jest w monitorze portu szeregowego Arduino IDE wraz z numerem kolejnej iteracji (liczonej od zera) – zadanie to wykonuje się tylko 10 razy, po czym staje się nieaktywne.

  Wszystkie programy prezentowane w tym artykule zostały przetestowane na platformie Arduino Uno, NodeMCU V3 (ESP8266) oraz ESPduino-32 (ESP32).
  Kod programu:
  Code: c
  Log in, to see the code

  Przykładowy wynik działania:
  Code: bash
  Log in, to see the code

  W pętli loop() umieszczone jest wywołanie funkcji kontrolera execute(), wykonuje ona jeden przebieg harmonogramowania oraz uruchamia zadania zgodnie z ich zaplanowanym interwałem czasowym. Funkcja ta dodatkowo wyłącza te zadania, które przekroczyły liczbę zdefiniowanych dla nich iteracji oraz (opcjonalnie) przełącza procesor w tryb uśpienia, jeżeli żadne z zadań nie jest zaplanowane do uruchomienia.

  W zadaniu blinkLedTask przyjęto, że będzie się ono uruchamiało co 1 sekundę (TASK_SECOND) i bez ograniczenia liczby iteracji (TASK_FOREVER zdefiniowane jako wartość -1). Funkcja callback dla tego zadania to blinkLedCallback().
  W zadaniu readAnalogPinTask przyjęto natomiast, że będzie się ono uruchamiało co 3 sekundy i nie więcej niż 10 razy. Funkcja callback dla tego zadania to readAnalogPinCallback().
  Oba zadania definiowane są poprzez wywołanie konstruktora Task, który przyjmuje następujące parametry:
  Code: c
  Log in, to see the code

  Jak widać, w powyższym przykładzie zdefiniowane zostały tylko trzy pierwsze parametry konstruktora Task, pozostałe przyjmują wartości domyślne.

  W celu określenia interwału czasowego zadania lepiej jest używać stałych (definicji): TASK_MILLISECOND, TASK_SECOND, TASK_MINUTE czy TASK_HOUR, wtedy niezależnie od wybranego trybu naliczania czasu (milisekundy albo mikrosekundy) rzeczywista wartość interwału czasowego pozostanie niezmienna. W trakcie działania programu można zmieniać interwał czasowy zadania za pomocą funkcji setInterval(). Można również wymusić kolejną iterację zadania, poza jego ustalonym harmonogramem za pomocą funkcji forceNextIteration().

  Liczbę iteracji zadania można również określić jako TASK_ONCE, wtedy to zadanie wykona się tylko jeden raz, o ile w trakcie działania programu nie zmienimy tego parametru funkcją setIterations(). Każde zadanie można również restartować (zeruje się wtedy licznik iteracji tego zadania) za pomocą funkcji restart() lub restartDelayed(). W trakcie wykonywania zadania można na bieżąco sprawdzać, ile iteracji tego zadania pozostało jeszcze do wykonania (getIterations()), czy wykonywana jest jego pierwsza iteracja (isFirstIteration()) lub czy też wykonywana jest ostatnia iteracja zadania (isLastIteration()).

  W trakcie działania programu można również zmieniać przypisanie funkcji callback dla danego zadania za pomocą setCallback().  Przypisanie zadania do kontrolera wykonuje się za pomocą funkcji addTask(). Zadanie przypisane do kontrolera zostanie uruchomione w pierwszym wywołaniu funkcji kontrolera execute() w pętli loop(), o ile wcześniej zostanie włączone. Funkcja kontrolera enableAll() włącza wszystkie przypisane do niego zadania. W trakcie działanie programu można włączać lub wyłączać poszczególne zadania za pomocą funkcji enable(), enableDelayed() oraz disable().

  W następnym przykładowym programie została dodana nowa funkcjonalność: po wykonaniu wszystkich 10 iteracji zadania readAnalogPinTask (odczyt i wyświetlanie wartości z portu A0) następuje zmiana interwału czasowego zadania blinkLedTask (miganie diodą) z 1 sekundy na 250 milisekund. Dodatkowo zmieniony został tryb zliczania czasu dla kontrolera zadań, z milisekund na mikrosekundy.
  Kod programu:
  Code: c
  Log in, to see the code

  Tym razem oba zadania zostały zadeklarowane ze wszystkim parametrami. Nie są już potrzebne wywołania funkcji kontrolera addTask() oraz enableAll(), ponieważ w deklaracji zadań tych umieszczono wskaźnik do zmiennej kontrolera zadań (&controller) oraz ustawiono parametr zadania aEnable na wartość true (zadanie jest włączone w momencie inicjalizacji).

  W deklaracji zadania readAnalogPinTask podano również wskaźnik do funkcji callback onDisableReadAnalogPinTask(), która odpowiada za zmianę interwału czasowego zadania blinkLedTask. Wywołuje się ona w momencie, kiedy zadanie readAnalogPinTask staje się nieaktywne – w tym przypadku, kiedy zostanie wykonana ostatnia jego iteracja.

  Przed włączeniem pliku nagłówkowego TaskScheduler.h umieszczono definicję _TASK_MICRO_RES, która powoduje, że mechanizm zliczania czasu przez kontroler zadań zmienia się z trybu milisekundowego na mikro-sekundowy. Jest to jeden z parametrów kompilacji dla biblioteki TaskScheduler. W programie użyliśmy stałych TASK_SECOND oraz TASK_MILLISECOND, więc nie wpłynie to na rzeczywistą wartość interwałów czasowych obu zadań. Przełączenie w tryb mikro-sekundowy ma jednak swoją cenę: w trybie tym nie można już korzystać z oszczędzania energii poprzez wejście w tryb uśpienia (light sleep).

  Jest jeszcze kilka innych parametrów kompilacji dla biblioteki TaskScheduler, najważniejsze zostały opisane poniżej. Szczegółowy opis ich wpływu na działanie znajduje się w dokumentacji biblioteki, do której link został podany na początku artykułu. Parametry te są również opisane w komentarzach na początku pliku nagłówkowego TaskScheduler.h.

  _TASK_TIMECRITICAL – włączenie śledzenia dokładności wykonania zadań, zgodnie z ich ustalonym interwałem czasowym; istnieje możliwość sprawdzania np. czy kolejne iteracje danego zadania nie są opóźniane.

  _TASK_SLEEP_ON_IDLE_RUN – włączenie opcji oszczędzania energii poprzez wejście w tryb uśpienia (light sleep); w wersji 3.0.2 ta opcja jest dostępna tylko dla platformy AVR; parametr ten jest ignorowany, jeżeli jest również ustawiony parametr _TASK_MICRO_RES.

  _TASK_STATUS_REQUEST – włączenie możliwości blokowania zadań w oczekiwaniu na określone zdarzenie (sygnał pochodzący od innego zadania lub z innego punktu programu).

  _TASK_WDT_IDS – włączenie opcji umożliwiającej wstawianie i zapisywanie punktów kontrolnych w przebiegu funkcji callback, co umożliwia identyfikację problemów (np. nieoczekiwane restarty) z uruchamianym kodem; szczególnie przydatne, kiedy korzysta się z watchdog.

  _TASK_LTS_POINTER – włączenie opcji, która umożliwia rozszerzenie działania funkcji callback o automatyczne pobieranie i przekazywanie (przez referencję) zmiennych lub struktur, przed wywołaniem funkcji callback dla danego zadania (w sposób pośredni umożliwia więc przekazywanie argumentów dla funkcji callback).

  _TASK_PRIORITY – włączenie możliwości kreowania więcej niż jednego kontrolera zadań i przypisywaniu tym kontrolerom priorytetów; wszystkie zadania przypisane do kontrolera o wyższym priorytecie będą automatycznie posiadały wyższy priorytet nad wszystkimi zadaniami przypisanymi do kontrolera o niższym priorytecie.

  _TASK_TIMEOUT – włączenie opcji umożliwiającej w trakcie działania programu wywoływanie przerw w wykonywaniu zadań w sytuacjach, kiedy jest to wymagane; przerwa taka powoduje, że zadanie staje się nieaktywne na czas określony przez tzw. timeout, który jest niezależny od zdefiniowanego interwału czasowego dla zadania.

  To jest już wszystko, jeżeli chodzi o podstawowy opis biblioteki TaskScheduler, Zachęcam do jej używania w środowisku Arduino, pozwala ona na zaoszczędzanie wiele czasu (i linii kodu) wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z koniecznością harmonogramowania tzn. uruchamianiem wielu zadań, które powinny się wykonywać z różną częstotliwością oraz wtedy, kiedy chcemy mieć jak największą kontrolę nad wykonywaniem tych zadań oraz zależy nam na dobrej diagnostyce błędów.

  Zachęcam również do zapoznania się z dokumentacją biblioteki TaskScheduler – linki zostały podane na początku artykułu. Jeżeli będzie zainteresowanie, postaram się przygotować następną część, w której opisze bardziej zaawansowane mechanizmy dostępne w tej bibliotece. W załączeniu umieszczam kody obu programów, które zostały opisane w tym artykule oraz niniejszy artykuł w formacie PDF.

  Cool? Ranking DIY
  Can you write similar article? Send message to me and you will get SD card 64GB.
  About Author
  khoam
  Level 41  
  Offline 
  khoam wrote 8879 posts with rating 1287, helped 692 times. Live in city Piaseczno. Been with us since 2007 year.
 • #2
  Belialek
  Level 22  
  Kawał dobrej roboty z opisem tej biblioteki - ogarnięcie timerów to dla mnie dramat, a tutaj wszystko podane na tacy. Dziękuję!
 • #4
  khoam
  Level 41  
  Belialek wrote:
  Kawał dobrej roboty z opisem tej biblioteki - ogarnięcie timerów to dla mnie dramat, a tutaj wszystko podane na tacy. Dziękuję!

  Dziękuję. W dziale Arduino do znudzenia pojawiają się problemy z "ręcznym" odmierzaniem czasu w celu harmonogramowania zadań. Może ten artykuł pomoże niektórym zaoszczędzić nieco czasu ... i postów :)

  Slawek K. wrote:
  @khoam, wielkie brawa

  Dzięki. Niepokoi mnie trochę brak "tradycyjnej" krytyki Arduino, może ze względu na sezon wakacyjny? ;)
 • #5
  Slawek K.
  Level 35  
  Główni hejterzy arduinowi maja zablokowane konta a inni są w permanentnym procesie usuwania i zakładania nowych kont, może dlatego ;)

  Pozdr
 • #7
  User removed account
  Level 1  
 • #8
  Janusz_kk
  Level 34  
  Dokładnie, dlatego takie taski są bez sensu, jedynie na przerwaniach mają sens.
 • #9
  khoam
  Level 41  
  o_Tadeusz wrote:
  Czy to oznacza, że taski są wywoływane w pętli głównej i jeden z nich może zablokować pozostałe?

  Jeżeli funkcja callback w którymś z zadaniu będzie zawierała np. nieskończoną pętlę, to tak się stanie.
  W artykule jest napisane:
  khoam wrote:
  Oczywistym jest też, że zapętlenie, czy też zawieszenie danego zadania spowoduje zatrzymanie działania całego programu. Warto więc zaimplementować obsługę watchdog w programie na wypadek takich sytuacji.


  Dodano po 1 [minuty]:

  Janusz_kk wrote:
  Dokładnie, dlatego takie taski są bez sensu, jedynie na przerwaniach mają sens.

  Spróbuj w obsłudze przerwania umieścić nieskończoną pętlę, aby się przekonać co się stanie.
 • #11
  Janusz_kk
  Level 34  
  khoam wrote:
  Spróbuj w obsłudze przerwania umieścić nieskończoną pętlę, aby się przekonać co się stanie.

  Zależy od procka, w zwykłychj avr-ach się zablokuje ale tam gdzie jest więcej poziomów przerwań te inne będą chodzić,
  to po 1 a po 2 kto w przerwaniu robi taką pętlę, jak już to tylko jako główna w main.
 • #12
  khoam
  Level 41  
  Janusz_kk wrote:
  to po 1 a po 2 kto w przerwaniu robi taką pętlę, jak już to tylko jako główna w main.

  To był tylko przykład na zawieszenie/zapętlenie się zadania. Może on wystąpić z różnych powodów.

  Janusz_kk wrote:
  ale tam gdzie jest więcej poziomów przerwań te inne będą chodzić,

  Jest to w dalszym ciągu sytuacja, która powinna być wykryta oraz obsłużona, jako błąd.

  Dodano po 3 [minuty]:

  o_Tadeusz wrote:
  Czyli ta biblioteka to taka rozbudowana https://forum.arduino.cc/index.php?topic=538663.0

  Biblioteka Timer, którą wskazałeś, zawiera niewielką cześć funkcjonalności TaskScheduler, więc trudno jest porównywać obie biblioteki. Oczywiście jeżeli komuś to wystarcza, to jego decyzja, której biblioteki użyje. Biblioteka Timer nie jest już rozwijana od ponad 5 lat.
 • #13
  User removed account
  Level 1  
 • #14
  khoam
  Level 41  
  o_Tadeusz wrote:
  Analizując TaskScheduler można stwierdzić, że został stworzony dla osób, które nie potrafią napisać procedur obsługi przerwań czy używać RTOS albo wykorzystać millis

  To oczywiście nie jest prawda. Biblioteka TaskScheduler ułatwia harmonogramowanie zdań w środowisku Arduino, niezależnie od tego, czy ktoś potrafi pisać procedury obsługi przerwań, wykorzystywać millis(), a nawet używać RTOS.

  W artykule jest napisane:
  khoam wrote:
  Co więcej, przewidziano w bibliotece TaskScheduler możliwość asynchronicznego wyzwalania wybranych zadań za pomocą przerwań (wewnętrznych lub zewnętrznych) – zadania takie mają najwyższy priorytet, o ile nie zablokuje się przerwań.


  Dodano po 12 [minuty]:

  o_Tadeusz wrote:
  to Xmega (ale podobno TaskScheduler na nim nie działa)

  Nie "działa", ponieważ nie ma sensownego ArduHAL dla XMega. Nic jednak nie jest stoi na przeszkodzie, aby użyć własnych funkcji millis() oraz micros() (odpowiedniki tych w ArduHAL), a następnie używać TaskScheduler z tymi funkcjami. Oczywiście niezbędny jest kompilator C++.

  Dodano po 26 [minuty]:

  o_Tadeusz wrote:
  Może ktoś podzielić się wrażeniami z użytkowania RTOS na AVR?

  Jest osobny wątek na Forum pod tytułem "RTOS - wszystko, co chciałbyś wiedzieć i nie boisz się zapytać":
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3581141.html
  Może tam znajdziesz odpowiedź na swoje pytania dotyczące RTOS dla AVR.
 • #15
  figa_miga
  Level 19  
  khoam wrote:

  Slawek K. wrote:
  @khoam, wielkie brawa

  Dzięki. Niepokoi mnie trochę brak "tradycyjnej" krytyki Arduino, może ze względu na sezon wakacyjny? ;)


  Ja się tam za jakiegoś krytyka nie uważam, nawet arduino nie używam... ale czy to nie jest jakiś "pic na wodę"?.
  Czym ten scheduler różni się od napisania prostych warunków wykonania zadania w pętli głównej, gdzie flaga na jego wykonanie ustawiana jest w obsłudze timera?.
 • #16
  khoam
  Level 41  
  figa_miga wrote:
  Czym ten scheduler różni się od napisania prostych warunków wykonania zadania w pętli głównej, gdzie flaga na jego wykonanie ustawiana jest w obsłudze timera?.

  Na temat tych "różnic" napisałem w artykule, a przynajmniej się starałem. Kompletna dokumentacja TaskScheduler jest tutaj:
  https://github.com/arkhipenko/TaskScheduler/wiki/Full-Document

  Na początek proponuję napisanie kodu tylko z "użyciem prostych warunków wykonania zadania w pętli głównej", który będzie 100% odpowiednikiem funkcjonalnym jednego z przykładów z biblioteki TaskScheduler:
  https://github.com/arkhipenko/TaskScheduler/b...e12_Priority/Scheduler_example12_Priority.ino

  Tego rodzaju doświadczenie będzie najbardziej przekonywujące niż jakiekolwiek inne formy argumentacji :)

  Dodano po 4 [godziny] 26 [minuty]:

  khoam wrote:
  Nie "działa", ponieważ nie ma sensownego ArduHAL dla XMega.

  Okazałem się chyba niepoprawnym pesymistą ;)

  Znalazłem w necie (nieoficjalne) ArduHAL dla XMega: https://github.com/XMegaForArduino/arduino
  Zainstalowałem definicję płytek. Wybrałem ATXMega128A1U. Przykłady z artykułu skompilowały się bez problemu. Niestety nie mam możliwości przetestowania kodu - nie dysponuję żadną płytką z XMega.
 • #17
  User removed account
  Level 1  
 • #18
  khoam
  Level 41  
  o_Tadeusz wrote:
  co oznacza, że gwarantowany czas kolejnych zadziałań tasku może wynosić 15ms i tyle samo czasu taks może się wykonywać. Nie da się tego zmniejszyć do 1ms?

  Nie da się. W tej implementacji FreeRTOS dla AVR, tiki są generowane przez przerwania WD - ich interwał można więc ustawiać w zakresie od 15 ms do 500 ms, co czyni ten RTOS (w moim przekonaniu) praktycznie bezużytecznym, ze względu na rozdzielczość timeout-ów.
 • #19
  User removed account
  Level 1  
 • #20
  Janusz_kk
  Level 34  
  khoam wrote:
  Nie da się. W tej implementacji FreeRTOS dla AVR, tiki są generowane przez przerwania WD - ich interwał można więc ustawiać w zakresie od 15 ms do 500 ms, co czyni ten RTOS (w moim przekonaniu) praktycznie bezużytecznym, ze względu na rozdzielczość timeout-ów.

  Pobrałem najnowszą wersjębo zainteresowało mnie wykorzystanie wd do przełączania zadań ale w katalogu
  ..\FreeRTOS\FreeRTOSv10.2.1\FreeRTOS\Source\portable\GCC\ATMega323\
  znalazłem taką ciekawostkę:

  Code: c
  Log in, to see the code


  Z tego wynika że on ustawia timer1 do obsługi zegarów systemowych.
 • #21
  User removed account
  Level 1  
 • #22
  khoam
  Level 41  
  Janusz_kk wrote:
  Z tego wynika że on ustawia timer1 do obsługi zegarów systemowych.

  To prawda, jest taka opcja, ale nie jest to domyślne ustawienie, właśnie ze względu na "utylizację" Timer1.
  Dużo ciekawiej wygląda zużycie pamięci RAM w mega328 dla pierwszego przykładu w artykule (dwa proste zadania) - jest to mnie więcej 3:1 tzn. 3 razy więcej RAM pożre wersja z tym FreeRTOS.
 • #23
  User removed account
  Level 1  
 • #24
  Janusz_kk
  Level 34  
  khoam wrote:
  To prawda, jest taka opcja, ale nie jest to domyślne ustawienie,

  Skoro tak to pokaż w kodzie gdzie ten WD jest ustawiany i przerwanie od niego, bo ja nie znalazłem.
 • #25
  khoam
  Level 41  
  Janusz_kk wrote:
  Skoro tak to pokaż w kodzie gdzie ten WD jest ustawiany i przerwanie od niego, bo ja nie znalazłem.

  Odnoszę się do kodu ze strony https://github.com/feilipu/Arduino_FreeRTOS_Library
  Code: c
  Log in, to see the code

  Dalsze dyskusje na temat FreeRTOS na AVR proszę kontynuować w wydzielonym wątku:
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3602562.html