Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Remont, naprawa pieca akumulacyjnego Dimplex (microtherm na dłużej niż 2-5 lat)

12 Lis 2019 16:03 663 22
 • Poziom 9  
  Po kilku latach przyszło mi wymienić grzałkę. Okazało się, że tkanina (panel microtherm) kruszy się.

  Cena za 1 pampersa to ponad 1000 zł (dla mojego pieca). Czyli ponad 2.000 za dwa. Czas oczekiwania kilka tygodni (3-4).
  Po jakim czasie się przepali włókno szklane (ponoć eglas)? 2/3-5 latach i zacznie pylić? Pytałem u Dimplexa o gwarancję. Nie dają gwarancji na części zamienne.

  Szybko i tanio: Kupić płytę wermikulitową? Tyle że wermikulit ma gorsze właściwości izolacyjne od microthermu.

  Spróbuję umieścić pampersy pomiędzy blachą 0,5 mm i wokół zamknąć ramką z pasków wermikulitu.
  Rozwiązanie za max 200 zł.
  Wrzucę link do zdjęć i temperatur, jak tylko ogarnę temat kleju (wermikulit - blacha) elastycznego w temp pow 500 C.
  Tymczasem proszę o pomoc w doborze kleju.
 • Poziom 9  
  c.d.
  Jaka blacha? Żaroodporna? info: https://www.e-invest.pl/stal-zaroodporna-i-zarowytrzymala-46.html
  Arkusz blachy ocynkowanej 0,5/0,8 jeśli się nie przepali, to pewnie się pofałduje.
  Jaki klej? Na 10 zapytań (na Allegro) otrzymałem dwie odpowiedzi ("ponoć" i "nie wiemy").

  Wariant 2 (max 500 zł):
  Tkanina (od strony rdzenia) + microtherm + blacha 0,5/0,8mm od stron obudowy.
  Tkaniny: https://sklep.vitcas.pl/tkanina-ceramiczna-zbrojona-inconelem-2mm-1000c.html
  https://sklep.vitcas.pl/tkanina-krzemowo-wapniowa-.html
  https://sklep.vitcas.pl/tkanina-z-wlokien-krzemowych-z-wermikulitem-07mm-x-910mm.html
  A może niepotrzebnie boję się tkanin szklanych?
  https://sklep.vitcas.pl/tkanina-z-wlokien-szklanych-pokryta-folia-aluminiowa-.html

  Wariant 2a (500 - 600 zł, bez nici):
  Tkanina z obu stron.

  Pytania:
  Żywotność, pylenie, skurcz po wygrzaniu, utwardzacz, emisja?

  Dodano po 1 [godziny] 13 [minuty]:

  Wariant 2b (zgodnie z notą Q dyrektywy 97/69 EC)

  (http://www.europolit.pl/produkt/tcz-bio-tasma-bio-tex-zbrojona-inconelem)
  http://www.europolit.pl/produkt/tcz-bio-tkanina-bio-tex-zbrojona-inconelem
  ewentualnie
  https://sklep.vitcas.pl/mata-termoizolacyjna-bio-1260c-25mm.html - wtedy już bez microthermu (brak miejsca).
 • Poziom 9  
  Ciekawostka:
  "Microtherm stosuje różne materiały na pokrycia swoich produktów, w zależności od temperatury, warunków instalacji oraz pracy. Sztywne płyty (PROMALIGHT ) mogą być w osłonie folii PE, aluminium lub inne... jest też dostępna wersja wzmocniona miką. W panelach (= produkty, w które materiał osłonowy w rzeczywistości jest wciśnięty, takie jak MICROTHERM PANEL, MICROTHERM OVERSTITCHED, ) stosujemy materiały, takie jak włóknina poliestrowa lub częściej płótno szklane. Pokrycia płócienne sprawiają, że materiały nasze są czyste, wolne od pyłu, i łatwe do zainstalowania. ...
  Powyżej 600 C tkanina szklana staje się krucha i ulega degradacji. Ponieważ produkty MICROTHERM zazwyczaj instalowane są w systemie miedzy innymi materiałami takimi jak metale, materiały ogniotrwałe, zniszczenie płótna szklanego nie ma znaczenia. Izolacyjność materiału pozostanie nie zmieniona. W rzeczywistości, w takich przypadkach, pokrycie zewnętrzne faktycznie służy jedynie do celów instalacji. Niektóre aplikacje wymagają w pełni zintegrowanego materiału pokrywającego. Microtherm oferuje różne rozwiązania spełniające następujące wymagania: W szczególnym przypadku, aplikacji podwyższonego ryzyka, takich jak morskie układy wydechowe mamy odpowiednie materiały, takie jak MICROTHERM OVERSTITCHED lub panele QUILTED, które są idealne dla tego typu układów narażonych na drgania. Alternatywne osłony o wyższej odporności termicznej takie jak płótno krzemionkowe, które są odporne np. na bezpośrednie działanie płomienia. Do najbardziej mechanicznie wymagających aplikacji produkty MICROTHERM mogą być indywidualnie dopasowane i całkowicie zamknięte w folii ze stali nierdzewnej. Niemal wszystkie inne rodzaje odpowiednich materiałów mogą być stosowane jako osłony."
  Remont, naprawa pieca akumulacyjnego Dimplex (microtherm na dłużej niż 2-5 lat)p4.jpg Download (2.81 MB)
 • Poziom 9  
  Dziennik Urzędowy L 343 , 13/12/1997 P. 0019 - 0024
  Dyrektywa Komisji 97/69/WE z dnia 5 grudnia 1997 r. dostosowująca po raz dwudziesty trzeci do postępu technicznego dyrektywę Rady 67/548/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych
  (Tekst mający znaczenie dla EOG)
  KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
  uwzględniając dyrektywę Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych [1], ostatnio zmienionej dyrektywą 95/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [2], w szczególności jej art. 28, a także mając na uwadze, co następuje:
  załącznik I do dyrektywy 67/548/EWG zawiera wykaz substancji niebezpiecznych wraz ze szczegółami klasyfikacji i etykietowania w odniesieniu do każdej substancji lub grup substancji;
  badania laboratoryjne wykazały, że określone sztuczne szkliste włókna (krzemiany) mają działanie rakotwórcze; badania epidemiologiczne skierowały uwagę na wpływ sztucznych szklistych włókien (krzemianów) na zdrowie;
  wykaz substancji niebezpiecznych zawarty w załączniku I do niniejszej dyrektywy powinien zatem zostać dostosowany i poszerzony, w szczególności w celu uwzględnienia niektórych sztucznych szklistych włókien (krzemianów); w konsekwencji niezbędne jest wprowadzenie zmian do wstępu do załącznika I, tak aby uwzględnić uwagi i dane dotyczące identyfikacji, klasyfikacji i etykietowania sztucznych szklistych włókien (krzemianów);
  przy obecnym stanie wiedzy wydaje się uzasadnione, aby w pewnych okolicznościach wyłączyć niektóre sztuczne szkliste włókna (krzemiany) z klasyfikacji jako czynniki rakotwórcze; możliwość ta powinna zostać przeanalizowana w świetle rozwoju naukowego i technicznego, w szczególności w dziedzinie badań właściwości rakotwórczych;
  skrót "EWG" występuje w załącznikach I i VI do dyrektywy 67/548/EWG;
  artykuł G Traktatu o Unii Europejskiej zastąpił pojęcie "Europejska Wspólnota Gospodarcza" pojęciem: "Wspólnota Europejska"; skrót "EWG" powinien zatem zostać zastąpiony skrótem: "WE" w wyżej wymienionych przepisach;
  dyrektywa 96/56/WE zmieniła odpowiednio art. 21 i 23 dyrektywy 67/548/EWG i umożliwia wprowadzanie do obrotu substancji niebezpiecznych, których etykiety zawierają "numer EWG" oraz wyrazy "etykieta EWG" do dnia 31 grudnia 2000 r.;
  środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Komitetu ds. Dostosowania do Postępu Technicznego Dyrektyw dotyczących Zniesienia Barier Technicznych w Handlu Substancjami i Preparatami Niebezpiecznymi,

  PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:
  Artykuł 1
  W dyrektywie 67/548/EWG wprowadza się następujące zmiany:
  1) W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:
  a) akapit piąty rozdziału zatytułowanego "Nomenklatura" otrzymuje brzmienie:
  "Artykuł 23 ust. 2 lit. a) wymaga, aby w odniesieniu do substancji znajdujących się w załączniku I nazwa substancji, która ma być zastosowana na etykiecie, powinna być jednym z oznaczeń podanych w Załączniku. W odniesieniu do niektórych substancji dodano informacje dodatkowe w nawiasach kwadratowych w celu ułatwienia identyfikacji substancji. Te dodatkowe informacje nie muszą być umieszczone na etykiecie.";
  b) uwaga A we wstępie otrzymuje brzmienie:
  "Uwaga A:
  Nazwa substancji musi znajdować się na etykiecie w formie jednego z oznaczeń podanych w załączniku I (patrz art. 23 ust. 2 lit. a)).
  W załączniku I wykorzystuje się czasem ogólne opisy, takie jak "… związki"; lub "… sole";. W takim przypadku producent lub osoba wprowadzająca taką substancję do obrotu zobowiązana jest do określenia na etykiecie poprawnej nazwy, z należytym uwzględnieniem rozdziału wstępu zatytułowanego "Nomenklatura";:
  Przykład: dla BeCl2: chlorek berylu.";
  c) do wstępu dodaje się uwagi Q i R w brzmieniu:


  "Uwaga Q:
  Klasyfikacja jako czynnik rakotwórczy nie musi być stosowana, jeśli można wykazać, że substancja spełnia jeden z następujących warunków:
  - krótkoterminowe inhalacyjne badanie biotrwałości wykazało, że włókna dłuższe niż 20 μm mają średni okres połowicznego zaniku krótszy niż 10 dni, lub
  - krótkoterminowe badanie biotrwałości przez podanie dotchawiczne wykazało, że włókna dłuższe niż 20 μm mają średni okres połowicznego zaniku krótszy niż 40 dni, lub
  - właściwe badanie po podaniu do jamy otrzewnej nie dostarczyło dowodów na zwiększone właściwości rakotwórcze, lub
  - brak istotnego działania chorobotwórczego lub zmian neoplastycznych w odpowiednim długoterminowym badaniu inhalacyjnym.

  Uwaga R:
  Klasyfikacja jako czynnik rakotwórczy nie musi być stosowana do włókien o długości równej geometrycznej średniej ważonej mniej o dwa odchylenia standardowe, większej niż 6 μm."
  ;[/size]
  d) dodaje się pozycje w Załączniku do niniejszej dyrektywy;
  e) wszystkie odniesienia do "numer EWG" otrzymują brzmienie "numer WE".
  2) W załączniku VI wprowadza się następujące zmiany:
  a) wszystkie odniesienia do "numer EWG" otrzymują brzmienie "numer WE";
  b) wszystkie odniesienia do "etykieta EWG" otrzymują brzmienie "etykieta WE".

  Artykuł 2
  W okresie pięciu lat po wejściu w życie niniejszej dyrektywy Komisja ocenia rozwój naukowy i przyjmuje środki mające na celu skreślenie lub zmianę uwagi Q.
  Artykuł 3
  1. Nie później niż do dnia 16 grudnia 1998 r. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.
  Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Procedura dotycząca takiego odniesienia zostanie przyjęta przez Państwa Członkowskie.
  2. Nie naruszając art. 1, Państwa Członkowskie zezwolą na wprowadzanie do obrotu substancji, których etykiety zawierają wyrazy "numer EWG" lub wyrazy "etykieta EWG", do dnia 31 grudnia 2000 r.
  Artykuł 4
  Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
  Artykuł 5
  Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.
  Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 1997 r.
  W imieniu Komisji

  Ritt Bjerregaard
  Członek Komisji
  [1] Dz.U. L 196 z 16.8.1967, str. 1.
  [2] Dz.U. L 236 z 18.9.1996, str. 35.
 • Poziom 9  
  Zdecydowałem się na: http://www.europolit.pl/produkt/tcz-bio-tkanina-bio-tex-zbrojona-inconelem
  Dzięki uprzejmości sklepu Europolit zakupiłem 4,5 mb (końcówka beli) za 500 zł. Za 3-4 dni będę miał materiał.

  W kwestii klejów wypowiedział się Vitcas:
  "Jedyna masa, która pozostaje elastyczna po utwardzeniu to silikon wysokotemperaturowy odporny do temp. 300 st C.
  Jeżeli temperatura pracy przekracza tą temperaturę nie należy łączyć wermikulitu z metalem na żadnym innym kleju, ponieważ każdy inny klej stwardnieje po utwardzeniu, co spowoduje wykruszenie się kleju lub gorzej, pęknięcie płyty wermikulitowej. Najlepiej będzie połączyć te oba materiały za pomocą mocowania mechanicznego (np. dospawać do blachy elementy metalowe, w które należy wsunąć płytę wermikulitową z pozostawieniem luzu ok. 1-2 mm).
  W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostaję do dyspozycji.
  "

 • VIP Zasłużony dla elektroda
  Znam takich co do naprawy pieca akumulacyjnego używają koca gaśniczego za 30zł na stacjach benzynowych, i mają spokój na wiele wiele lat. Bez klejenia, bez szycia, odpowiednio przycięty i poskładany.
 • Poziom 9  
  wada napisał:
  Znam takich co do naprawy pieca akumulacyjnego używają koca gaśniczego za 30zł na stacjach benzynowych, i mają spokój na wiele wiele lat. Bez klejenia, bez szycia, odpowiednio przycięty i poskładany.


  Koc gaśniczy jest z włókna szklanego (max temp 450°C). Piec jest z nadmuchem (dynamiczny), 7kW - 3 grzały po około 2,3 kW.
  W piekle jest chłodniej.
  Ktoś coś sensownego doda w temacie?
 • Poziom 36  
  podziwiam Ciebie, W wątku piszesz niemal sam do siebie ale jest on ciekawy.
  Sądziłem, że elektryczne piece akumulacyjne są niemal wieczne, a Ty pokazałeś, że może to być skarbonka niemal jak studnia bez dna i nie jest tak różowo jakby się mogło wydawać.
 • Poziom 9  
  Też myślałem, że są wieczne.
  Tak, piszę sam do siebie : ) Mam nadzieję, że moje pisanie ułatwi pracę innym (a i czasu zaoszczędzi).

  Tkanina pod obciążeniem 630 C (opalarka z elektroniczną regulacją temperatury)


  Jestem PRZEZADOWOLONY!
 • Poziom 9  
  W sobotę owijam pampersy. Grubość tkaniny to 2 mm.
 • Poziom 36  
  z pewnością inni, którzy będą mieli podobny problem będą zadowoleni z tego wątku.
  Dobrze, że Ci się chce o tym wszystkim pisać i wrzucać fotki po testach.
  Ja widzę tylko kawałek przyjaranego materiału i nie widzę powodów do zadowolenia ;-)
  Oby Ci się udało osiągnąć pożądany efekt :) Choć przez Twoje problemy już inaczej patrzę na elektryczne piece akumulacyjne o dużej mocy i cieszę się, że zamiast pieców akumulacyjnych mam kocioł gazowy.
 • Poziom 9  
  Za tym przyjaranym materiałem trzymałem dłoń. Test był przy 400, 500 i 630 C.
  Włókna nie przepaliły się. Zmieniły tylko kolor - w najgorętszym miejscu na biały.
  Materiał nadal jest wiotki (niesztywny).
  Nie wiem, jak będzie wyglądał po kilku latach eksploatacji.
 • Poziom 36  
  xxxmiloszxxx napisał:
  Za tym przyjaranym materiałem trzymałem dłoń. Test był przy 400, 500 i 630 C.

  odważny jesteś ;-)
  To faktycznie jest to powód do zadowolenia.
  Ciekaw jestem jak ten pampers będzie wyglądał i działał po roku lub kilku latach.
 • Pomocny post
  Specjalista - systemy grzewcze
  Piece akumulacyjne to nieporozumienie. Kosztowne w montażu i kosztowne w eksploatacji.
  Niestety reklamy okłamują, a w rzeczywistości piece te wytrzymują po kilka lat i trzeba wymieniać w nich bebechy. Co ciekawsze bebechy te są drogie.
  Autor wątku pisał, że "pampersy" do jego pieca kosztują po 1000zł. To i tak tanio. Mam znajomą, która kupiła do ogrzewania całego domu kilka pieców z rozładowaniem dynamicznym po 5-6 tys. zł każdy. Przywoziła je z Niemiec, bo ponoć lepsze jak polskie. Jednak po kilku latach zaczęły "padać" i co rok-dwa musiała wymieniać bebechy za prawie 2000zł do jednego pieca. Oczywiście same piece trochę dłużej wytrzymywały, ale po kilku latach się zaczęło i co trochę któryś odmawiał posłuszeństwa.
  Robiła remont domu. Mówiłem jej, że jak robi teraz podłogi to niech ułoży podłogówki wodne. Ale stwierdziła, że to za drogo, choć do biednych nie należy. Po kolejnych kilku latach jednak poszła po rozum do głowy. Porobiła podłogówki i zamontowała pompę ciepła tak jak jej doradzałem.
  Mając wodne podłogówki nie jest się uzależnionym od źródła energii.
  Jak masz możliwość zrobienia podłogówek to nawet nie ma się nad czym zastanawiać.
 • Poziom 9  
  Oczywiście, że podzielę się skromną wiedzą (owijam tylko "pampersy" w sensowniejszy materiał; nie zmieniam grzałek, rdzenia, wermikulitu), po tych kilku(nastu) kolejnych latach życia pieca. Na moje oko, poza grzałkami i łożyskiem wentylatora (pewnie jakieś jest/są) nie ma się tam co popsuć. A ile wytrzymują grzałki w piecu akumulacyjnym dynamicznym? Sezon, dwa, trzy, może pięć? Nie wiem. W bojlerze 80L Biawar grzałka chodzi od 2005 (tylko kilka godzin dziennie i w wodzie).

  Czy ktoś z Forumowiczów ma obcykany temat grzałek? (żywotność, cena, zamienniki,sprawdzony model, sprzedawca)
 • Poziom 9  
  Ważne, aby blacha znalazła się we właściwym miejscu (żółte pole)

  Górny microtherm też nie był w najlepszej formie ;)
  Jeśli dobrze pamiętam, leżał on na płycie z wermikulitu (wermikulit, jako że pierwszy przyjmuje nadmuch gorącego powietrza, raczył po kilku latach pękną w dwóch miejscach podczas demontażu - i bez wieloletniego prażenia jest kruchy); myślę, że wystarczy go potraktować grubszą folią aluminiową i taśmą (folia nie przepaliła się przy nadmuchu 600 C z opalarki, a taśma klejąca aluminiowa traci właściwości klejące przy temp 350 400 C). Tak zrobiłem.
 • Poziom 9  
  Podsumowując:
  Gdyby Victus udzielił informacji, że nić wypruta z tkaniny z włókien krzemionkowych z wermikulitem https://sklep.vitcas.pl/tkanina-z-wlokien-krzemowych-z-wermikulitem-07mm-x-910mm.html nadaje się do zszycia tejże tkaniny, nie zamawiałbym dużo grubszej (i dostępnej w 30 m belach) tkaniny z Europolitu (miała być 2 mm, przysłali 3 mm) http://www.europolit.pl/produkt/tcz-bio-tkanina-bio-tex-zbrojona-inconelem

  A tak konieczne było zebranie około 10-12 mm microthermu:
 • Poziom 9  
  Polecam taśmę 3M (kupiłem w Aldiku, odradzam tą z Leroya)