Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

ASUS ZenBook 14 UX433FN - Matryca pęka przy przernoszeniu komputera - OPINIA

littleprince 08 Jan 2020 10:40 1074 2
 • #1
  littleprince
  Level 2  
  Dlaczego nie polecam Asus ZenBook 14 UX433 i jak działa serwis ASUS w Polsce

  Zakupiłem Asusa ZenBook 14 UX433 - opinie - cieszyłem się bo był lekki i mały jak zapewniał producent z ramką ekranu najcieńszą na rynku.
  Komputer wygląda ładnie, (tylko wyglądał) ale nie jest wykonany z wysokiej jakości materiałów oraz komponentów.
  Zanim zdecydujesz się kupić ten model ZenBook - to polecam abyś najpierw sam zobaczył go na własne oczy!

  Na pierwszy rzut oka widać, że klawiatura nie jest z najwyższej półki a jej podświetlenie jest bardzo słabe i w ciemnym pomieszczeniu po prostu klawiszy nie widać gdyż - klawisze nie są podświetlone tylko ich ramka. Czyli w ciemnym pomieszczeniu słabo to widać.
  Dzisiaj wybrał bym HP Spectre, Dell lub coś w tym stylu, lub MacBookAir (jeśli ktoś lubi iOs)

  Teraz informacje o reklamacji i SERWISIE ASUS:

  Reklamowanie pękniętego wyświetlacza w Asus Polska (wycena_PL@asus.com) kontakt do nich to koszmar.

  1. Najpierw telefon i informacja, że trzeba to zrobić za pomocą formularza. Ok to działamy.
  2. Potem informacja, że trzeba to zapakować i wysłać paczkomatem! (z tego co wiem paczkomaty nie zalecają i nie biorą odpowiedzialności za paczkę) Słabo. Wygodne to bo po prostu wrzuciłem komputer do pudełka i zaniosłem tak jak producent chciał.
  3. Na odpowiedź z serwisu czekałem kilka dni i dostałem kod do logowania.
  4. Najpierw zgoda na płatną analizę - do 250 zł. Jakby tutaj coś trzeba analizować. Przy ekranie pękniętym. Ale wyraziłem zgodę.
  ASUS ZenBook 14 UX433FN - Matryca pęka przy przernoszeniu komputera - OPINIA
  Zdjęcie nie-Profesjonalnie wykonał serwis ASUS!

  5. Potem wycena naprawy. Też czekamy!
  6. Za każdym razem logowanie się do tego systemu i potwierdzania.
  7. Naprawa wyszła 720 zł.
  Tutaj screen:
  ASUS ZenBook 14 UX433FN - Matryca pęka przy przernoszeniu komputera - OPINIA

  8. Przy kolejnym mailu zapytali mnie o dane do faktury czy osoba prywatna - również mailem. Ale mam to wprowadzić do formularza.
  9. Fakturę okazało się, że wystawia firma zewnętrzna na nip EU. Czyli jak wprowadzisz dobry nip to bez vat - jak nie to płać.
  10. Przez kilka dni nie mogłem wprowadzić nr NIP EU bo system to odrzucał. Reklamowałem to pisząc na adres asusa. Ale odpowiedzi brak. Po tygodniu otrzymałem informację, że cytuję:

  ODPOWIEDŹ ASUS
  "Jeżeli pojawia się komunikat o błednym numerze nip, oznacza to z reguły iż nie jest on zarejestowanym w UE numerem. Będzie umieszczony na fakturze ale nie będzie wpływał na kwotę jaka na niej będzie umieszczona."
  (bardzo sprytnie sobie to Panowie z Asus wymyślili) Kliencie martw się sam. A o błędach ortograficznych i braku poprawnej polszczyzny już nie wspomnę. Słowo: Zarejestrowanym, błednym)

  Oczywiście napisałem, że to ich system ma błąd i warto aby takie coś sprawdzili - dając odpowiedź że nie ma mnie w spisie podatników VAT EU. Więc odesłałem screena z potwierdzeniem, że jestem na tej liście i można to łatwo sprawdzić sobie np tutaj: "ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html"

  11. Korespondencja w sprawie VAT i dalej jedziemy z reklamacją.
  12. Po kilku dniach - informacja, że nie otrzymali płatności i prośba od Asus abym przesłał potwierdzenie. Cyt:

  "Szanowny Kliencie ASUS,
  Wpłata nie została jeszcze potwierdzona.
  Proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu celem weryfikacji płatności.
  "
  13. Ok rozumiem sam czasami mam problem z uwidocznieniem płatności - ale ciach i wysłałem PDF z potwierdzeniem.

  14. Obecnie dalej brak nowych informacji... i czekamy... więc dopiszę resztę jak tylko otrzymam odpowiedź od Asus.

  DLA TYCH CO MYŚLĄ O ZAKUPIE - ASUS ZENBOOK 14 UX433
  Przemyślcie sprawę.
  Komputer za tą ceną nie jest jakiś wyjątkowy.
  Jest wykonany ze słabych materiałów.
  Cały się wygina, obudowa słaba, jak widać matryca również pęka od chwycenia jej ręką. A takie rzeczy robi się w trakcie pracy - wielokrotnie. Chyba że zdaniem Asusa - komputera przenośnego nie należy przenosić.
  Matryca też słaba. Miałem też ciągłe problemy z funkcją Sleep. Po otwarciu pokrywy po prostu komputer nie uruchamia się.
  Reklamacja trwa już 18 dni i to nie koniec - na dzisiaj szukają płatności 8.01.2020r.

  Komputer zakupiłem w około czerwca 2019 w autoryzowanym serwisie. Komputer ma gwarancję ale Asus mi odpisał cyt.:
  "w przypadku uszkodzeń mechanicznych serwis ocenia stan faktyczny przesłanego urządzenia i nie dochodzi kiedy ani w jakich okolicznościach do uszkodzenia doszło."

  SERWIS - nigdy nie musiałem tylu wykonać czynności aby zareklamować komputer. Serwis Asus oceniam jako bardzo zły.

  Mam inne porównanie. Serwis Dell rewelacja. Sony również bardzo dobry - nawet przy takiej sytuacji uszkodzenia wtyczki mechanicznie - za darmo otrzymałem całą nową obudowę.

  Oczywiście jest to moja prywatna opinia z doświadczenia jakie przeżyłem z firmą ASUS w Polsce. Na celu mam po prostu przekazanie innym użytkownikom - jakie wady ma ten komputer i seria ZenBook.

  Pozdrawiam

  Paweł

  ENGLISH VERSION:


  4425/5000
  Why I do not recommend Asus ZenBook 14 UX433 and how the ASUS website works in Poland

  I bought the Asus ZenBook 14 UX433 - reviews - I was happy because it was light and small as assured by the manufacturer with the thinnest screen frame on the market.
  The computer looks nice (it only looked) but it is not made of high quality materials and components.
  Before you decide to buy this ZenBook model - I recommend that you first see it with your own eyes!

  At first glance, you can see that the keyboard is not from the top shelf and its backlight is very weak and in a dark room you can not see the keys because - the keys are not highlighted only their frame. So in a dark room it is difficult to see.
  Today I would choose HP Specter, Dell or something like that, or MacBookAir (if someone likes iOs)

  Now information about the complaint and ASUS SERVICE:

  Advertising a cracked display at Asus Polska (wycena_PL@asus.com) contact them is a nightmare.

  1. First, phone and information that you have to do it using the form. Ok, we're working.
  2. Then information that you have to pack it and send it by parcel machine! (as far as I know, parcel lockers do not recommend or take responsibility for the package) Poor. It's convenient because I just threw the computer into the box and took it as the producer wanted.
  3. I waited a few days for a response from the site and got a login code.
  4. First, consent to paid analysis - up to PLN 250. As if something needs to be analyzed here. When the screen is cracked. But I agreed.

  Photo not-professionally made by ASUS!

  5. Then repair quote. We're waiting too!
  6. Each time logging in to this system and confirming.
  7. The repair came out 720 PLN.
  Screen here:


  8. On the next e-mail, they asked me for invoice details or a private person - also by e-mail. But I have to enter this into the form.
  9. The invoice turned out to be issued by an external company to EU tax identification number. So if you enter a good tax ID, no VAT - if you don't pay.
  10. For several days I could not enter the EU NIP number because the system rejected it. I advertised this by writing to asus. But no answer. After a week, I received information that I quote:

  ANSWER ASUS
  "If there is a message about an incorrect NIP number, it usually means that it is not a registered EU number. It will be placed on the invoice but will not affect the amount that will be placed on it."
  (Men of Asus came up with this cleverly) Customer, worry yourself. And I will not mention the spelling mistakes and the lack of correct Polish. Word: Registered, wrong)

  Of course, I wrote that their system has an error and it is worth that they check something - giving the answer that I am not on the EU VAT list. So I sent back a screen confirming that I am on this list and you can easily check it for example here: "ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vatResponse.html"

  11. Correspondence regarding VAT and we will continue with the complaint.
  12. After a few days - information that they have not received payment and a request from Asus to send confirmation. quoted:

  "Dear ASUS Customer,
  The payment has not yet been confirmed.
  Please send me a confirmation of the transfer to verify the payment.
  "
  13. Ok, I understand myself sometimes I have a problem with payment visibility - but I cut it and I sent a confirmation PDF.

  14. There is still no new information ... and we wait ... so I will add the rest as soon as I receive the answer from Asus.

  FOR THOSE WHO THINK ABOUT PURCHASE - ASUS ZENBOOK 14 UX433
  Think about it.
  The computer at this price is not special.
  It is made of weak materials.
  The whole bends, the housing is weak, as you can see the matrix is ​​also cracking when grasped by its hand. And such things are done during work - many times. Unless, according to Asus, a laptop should not be moved.
  The matrix is ​​also weak. I also had constant problems with the Speep function. When you open the lid, the computer just won't start.
  The complaint has been going on for 18 days and this is not the end - for today they are looking for payment on 8.01.2020.

  I bought the computer in about June 2019 at an authorized service center. The computer has a guarantee, but Asus wrote back to me:
  "in the event of mechanical damage, the service assesses the actual condition of the device sent and does not occur when or under what circumstances the damage occurred."

  SERVICE - I've never had to do so much to advertise a computer. I rate Asus website as very bad.

  I have a different comparison. Dell service a revelation. Sony is also very good - even in such a situation of mechanical damage to the plug - I received a whole new cover for free.
 • #2
  sylweksylwina
  Moderator of Computers service
  littleprince wrote:
  jak widać matryca również pęka od chwycenia jej ręką. A takie rzeczy robi się w trakcie pracy - wielokrotnie. Chyba że zdaniem Asusa - komputera przenośnego nie należy przenosić.

  No ja nie wiem, ja się staram nie chwytać za matrycę jak przenoszę laptopa.....
  Poza tym to chyba nie jest odpowiedni dział na opinię.
 • #3
  littleprince
  Level 2  
  Masz zupełnie rację. Starasz się tego nie robić. Ale czasami na pewno to robisz. Ja też staram się tego nie robić.
  Po prostu ten komputer jest słabo konstrukcyjnie zbudowany. Dobrze aby użytkownicy o tym wiedzieli.