Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszê, dodaj wyj±tek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dziêki temu, ¿e ogl±dasz reklamy, wspierasz portal i u¿ytkowników.

Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51

23 Maj 2020 15:02 384 26
 • Poziom 1  
  Witam
  Kilka dni temu znalaz³em stary, niemiecki tester lamp elektronowych.
  Tematem siê zainteresowa³em lecz jestes totalnym laikiem je¿eli chodzi o elektronike, tzn podstawy jak napiecie, natê¿enie, pr±d zmienny itp. ogarniam. Posiadam równie¿ ok.150 lamp elektronowych, wiêkszo¶c na 9 pin, a w urz±dzeniu które posiadam brak takiego wejscia, potrzebna jest podstawka, tylko jaka, mo¿e kto¶ z Was posiada?
  Chêtnie te¿ nawi±¿e kontakt czy rozwine w±tek ogólno naukowy totalnego pionka w zakresie elektroniki czyt. mnie :)
  Na pocz±tek oznaczenia jak Ua, Ug i reszta coko³ów, jakie natê¿ênie do jakiej lampy ustawiæ, mo¿e jakas tabela, bo podstawow± intrukcje obs³ugi posiadam (pisana przez dziadka ok. 60 lat temu)
  Poni¿ej za³±czam równie¿ zdjêcie urz±dzenia Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  Dodam ¿e posiadam jedn± diodê demodulacyjn±, która pasuje (EAA91)
  Pozdrawiam
  Edit: Jak ustawiæ ga³ki by nagrzaæ spirale grzejn± na EAA91?
  Darmowe szkolenie: Ethernet w przemy¶le dzi¶ i jutro. Zarejestruj siê za darmo.
 • Poziom 15  
  Miernik jest stary i nie posiada gniazdka Noval. Mo¿na takie pod³±czyæ osobno z dolutowanymi przewodami z wtyczkami bananowymi do³±czonymi do opowiednich zacisków – op³aca siê, bo przyrz±d jest do¶æ uniwersalny. Liczby oznaczaj± numery nó¿ek. Je¶li lampa ma na pierwszej nó¿ce siatkê pierwsz±, to pokrêt³em doprowadza siê napiêcie siatkowe -f. I Podobnie z innymi warto¶ciami.
  f- napiêcie ¿arzenia. Dwa pokrêt³a s³u¿± do sumowania wiêkszego napiêcia z mniejszym.
  Ua- napiêcie anodowe
  +Ug – napiêcie siatki drugiej
  -Ug – ujemne napiêcie siatki steruj±cej
 • Poziom 1  
  jak liczyæ piny? przyk³adowo EL95, za³±czam zdjêcie:
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  I co oznaczaj± poszczególne litery i liczby na coko³ach od tych¿e pinów?
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  NA koniec pytanie do "odwa¿nych" znajdzie siê chêtny do szkolenia mnie w tych pomiarach ( jako wyzwanie dla nauczyciela, pasjonata b±d¼ p³atnie do dogadania na PW)
 • Poziom 25  
  zrób mo¿e dobre zdjêcie ca³ego urz±dzenia, bêdzie ³atwiej, teraz jest obciête. Na moje te pokrêt³a s± po³±czone z gniazdami bananowymi na gorze i mo¿na na ka¿de wyprowadzenie ustawiaæ parametry tymi pokrêt³ami w³a¶nie.
 • Poziom 1  
  zdjêcie na górze tematu mo¿na powiêkszyæ, ale prosze :)
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51 Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  EDIT: do³±czam zdjêcia pod³±czeñ od góry bananowe, a nastepne analogicznie do dwóch zdjêæ powy¿ej
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51 Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51 Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
 • Poziom 25  
  Czyli jest tak jak my¶la³em jest 8 pokrête³ i ka¿de z nich zapewne jest po³±czone z gniazdem bananowym, trzeba prze¶ledziæ przewody, czy banan 1 jest po³±czony z pokrêt³em nr 1 etc.

  powiêkszenie zdjêcia z góry nic nie wnosi bo nie by³o widaæ czy jest 8 pokrête³ czy 9 :)
 • Poziom 1  
  Znalaz³em schemat lampy EAA91, je¿eli dobrze rozumiem oznaczenia k1, k2 (na panelu po prostu "K")to katody, a oznaczenia "f" to ¿arzenie, (na panelu bêdzie to 3-4 pin wiêc "-f" nastêpnie +f) 2 i 7-my pin to anody (na panelu literka "A") wiêc "s" to screen?(siatka), jakie mo¿e mieæ oznaczenie na panelu?
  schemat : Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51

  EDIT: Faktycznie gniazda bananowe prowadz± do o¶miu dolnych pokrête³, ale równie¿ do napiêcia ¿arzenia Uf, nastêpnie-Ug i messwerk po prawej, a reszte cie¿ko okre¶liæ, powtarzaj± sie kolory kabli.. moge wrzucic kilka zdjêæ ca³o¶ci spodu w ramach ³amig³ówki czy mój poprzedni post sie pokrywa ze schematem? pozatym uda³o mi sie przeprowadziæ pomiar lampy EAA91 podpiêtej pod odpowiedni 7-mio pin zdjêcie:
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  reguluj±c ga³k± -Ug wska¼nik pokazywa³ ju¿ inny pomiar, kto¶ jest wstanie rozgry¼æ t± machine?
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  Za³±czam równie¿ zdjêcie instrukcji obs³ugi, pisane prawdopodobnie na maszynie przez dziadka 50-60 lat temu, t³umacz±c z niemieckiego
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
 • Poziom 37  
  DeepInnerPeace napisa³:
  (siatka), jakie mo¿e mieæ oznaczenie na panelu?

  G - Gitter.

  Dodano po 1 [godziny] 22 [minuty]:

  DeepInnerPeace napisa³:

  Za³±czam równie¿ zdjêcie instrukcji obs³ugi, pisane prawdopodobnie na maszynie przez dziadka 50-60 lat temu, t³umacz±c z niemieckiego

  Piêknie i zarazem bardzo starannie!

  Poni¿ej jest niemiecka instrukcja:

  https://www.radiomuseum.org/r/blohm_roehrenpruefgeraet_unbek.html
 • Poziom 1  
  ¦wietnie, tylko jak to dzia³a? jak widaæ co¶ mierzy³em "J" czyli pewnie d¿ule, ale jak ustawiæ odpowiednie pokrêt³a np. na ¿arzenie drucika czyli pierwsz± pozycje..no nic, na dzisiaj odpuszczam.
  Mam nadzieje ¿e jutro czy na dniach uda Nam siê to Panowie rozpracowaæ, Spokojnej nocy ;)
 • Poziom 37  
  DeepInnerPeace napisa³:
  "J" czyli pewnie d¿ule,

  W tym przypadku chodzi o natê¿enie pr±du anody Ia oraz pr±du siatki Ig w miliamperach [mA].

  DeepInnerPeace napisa³:
  kto¶ jest wstanie rozgry¼æ t± machine?

  Oczywi¶cie.
  Zacznij od krótkiej instrukcji dziadka punkt 1.
 • Poziom 1  
  Sarkazm w czystej postaci, punkt po punkcie dzia³±m wg. instrukcji, ale do tej pory nie wiele to wnosi, istnieje równie¿ mo¿liwo¶æ ¿e niektóre z funkcji nie dzia³±j± poprawnie lub wgl.. sprzet ma 70 lat, wiêc jest to wysoce prawdopodobne :)
  Zabieram siê za ten wehiku³, troche my¶la³em nad tym co mog³em pomin±æ lub gdzie pope³niæ b³±d, je¿eli moje za³o¿enia nie wypal± to, przeprowadze próbe ¿arzenia spirali na zwyk³ej 9V ;)
 • Poziom 37  
  DeepInnerPeace napisa³:
  Jak ustawiæ ga³ki by nagrzaæ spirale grzejn± na EAA91?

  Czy masz kartê z nastawami dla tej lampy?

  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51

  Pytam, bo ustawi³e¶ ¿arzenie na 7 i 8.
  Dlaczego nie na 3 i 4?
 • Poziom 1  
  Zrobi³o sie o tyle ciekawie ¿e na opcji nr. 8 pomiar "Ja" i "Js" przy ustawieniach jakie widac na zdjeciu zacze³a sie ¿±rzyæ spirala, powoli lecz skutecznie.
  Natomiast kiedy prze³±czam na spirala grzejn± to nagrzewanie nie wystepuje.. Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51 Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  EDIT:
  Zwarcie/za³±czenie anody, katody równie¿ dzia³a, opcja 4 czyt. pomiar diodowy na natê¿eniu 0.3A na anodzie i "Ja" na 2.5mA, pokazuje 10 na skali, pomiar lamp prostowniczych czyli opcja 5 na "Ja" 100mA sprawia ¿e wska¼nik dr¿y, zmniejszaj±c natê¿enie do 50 i 10 wariuje, na ujemnych wartosciach i poni¿ej 10 nie próbuje, aby nie popsuæ wska¼nika :)
 • Poziom 1  
  równie¿ na 8 pozycji spirala sie nagrzewa przy zmianie na +F

  Dodano po 11 [minuty]:

  spirala nagrzewa siê równie¿ kiedy ga³ke czwart± zmienie na K czyli chyba katode
 • Poziom 37  
  DeepInnerPeace napisa³:
  na opcji nr. 8 pomiar "Ja" i "Js" przy ustawieniach jakie widac na zdjeciu zacze³a sie ¿±rzyæ
  spirala

  Prawid³owo
  DeepInnerPeace napisa³:
  Natomiast kiedy prze³±czam na spirala grzejn± to nagrzewanie nie wystepuje.

  Te¿ prawid³owo, ale powinna siê zajarzyæ neonówka.

  w pozycji 2,3,6,7 nie mo¿e siê ona za¶wieciæ - zwarcie.

  Wg instrukcji, je¿eli 3 jest na -F, to 4 ma byæ na +F.
 • Poziom 1  
  neonówka nie ¶wieci, natomiast na opcji nr. 7 ju¿ ¶wieci, kiedy zmieniam Ua, to neonówka ¶wieci mocniej

  Dodano po 9 [minuty]:

  kiedy wyjme diode równie¼ neonówka ¶wieci..
 • Poziom 37  
  Nie sprawdza³em innych ga³ek poza 3 i 4.
  Czas poczytaæ instrukcjê na

  https://www.radiomuseum.org/r/blohm_roehrenpruefgeraet_unbek.html

  Jak trzeba, to przet³umaczê - oczywi¶cie nie wszystko. :)

  Mam pytanie do innych Kolegów:
  jak s±dzicie, do czego s³u¿± gniazda opisane jako "Krachen"?
 • Poziom 1  
  to wej¶cie jest ponumerowane licz±c od lewej, 8-1-2-3-4-5-7
 • Poziom 15  
  Adamcyn napisa³:
  Nie sprawdza³em innych ga³ek poza 3 i 4.
  Czas poczytaæ instrukcjê na

  https://www.radiomuseum.org/r/blohm_roehrenpruefgeraet_unbek.html

  Jak trzeba, to przet³umaczê - oczywi¶cie nie wszystko. :)

  Mam pytanie do innych Kolegów:
  jak s±dzicie, do czego s³u¿± gniazda opisane jako "Krachen"?

  My¶lê, ¿e do pod³±czenia s³uchawek i badania efektu mikrofonowego.
 • Poziom 37  
  Aeoline napisa³:
  My¶lê, ¿e do pod³±czenia s³uchawek i badania efektu mikrofonowego

  Tak.
  W instrukcji podano, aby pod³±czyæ wzmacniacz.
  W opisie innego podobnego urz±dzenia podano, ¿e nie jest galwanicznie odizolowane od sieci, wiêc s³uchawki odradzam, choæ pewnie jest tam jaki¶ transformator.
 • Poziom 1  
  Za³±czam zdjêcia "serca" i zachêcam do proponowania pomiarów, na lampach EAA91, EL95 i PL36 (takie pasuj±) wa¿ne by sugerowane pomiary i warto¶ci na ga³kach by³ "stabilne" by nie popaliæ lamp ani sprzêtu :) Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51 Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  Zatanawiam siê równie¿ dlaczego funkcja 1"spirala grzejna" nie dzia³a i czym jest funkcja 11 z instrukcji?
  Zakresy -50V, -10V i -2.5V czytac jako 1-50V 1-10V i 0.1-2.5V?
  Warto¶ci 2.5, 10 itd. na natê¿eniu anody i katody to s± procenty? 2.5% 10% i regulacja odpowdnimi ga³kami Ua(anoda) +Ug(katoda)?

  Dodano po 31 [minuty]:

  na pozycji nr 9 (pró¿nia) i 11 równiez nagrzewa sie spirala, co przy 11 pkt. jeszcze rozumiem (Zwarcie albo za³±czenie-/katoda - spirala grzejna to pod pkt pró¿nia juz nie..
 • Poziom 37  
  DeepInnerPeace napisa³:
  czym jest funkcja 11 z instrukcji

  Zwarcie katoda-¿arzenie.
  DeepInnerPeace napisa³:
  Zakresy -50V, -10V i -2.5V
  .
  To zakresy pomiarowe miernika.
  DeepInnerPeace napisa³:
  Warto¶ci 2.5, 10 itd. na natê¿eniu anody i katody

  To zakres dla przewidzianego pr±du anody Ja lub siatki Jg w miliamperach - jest zale¿ny od innych warto¶ci.
 • Poziom 1  
  czy w funkcjach zwarcia/za³±czenia anody(2), ustawiam polaryzacje wzglêdem katody? bo jak dobrze rozumiem w lampie elektronowej nie ma siê ¿arzyæ sama spirala, a ¶wiecic ca³± lampa?
 • Poziom 37  
  DeepInnerPeace napisa³:


  na pozycji nr 9 (pró¿nia) i 11 równiez nagrzewa sie spirala, co przy 11 pkt. jeszcze rozumiem (Zwarcie albo za³±czenie-/katoda - spirala grzejna to pod pkt pró¿nia juz nie..

  Pró¿nia (9) badana jest na podstawie warto¶ci Ia.
  Przy pozycji (11) Ia powinien zanikn±æ.
  Adamcyn napisa³:

  czy w funkcjach zwarcia/za³±czenia anody(2), ustawiam polaryzacje wzglêdem katody?

  Powinny byæ ustawione parametry dla danej lampy.

  Prosi³bym o zdjêcia kilku kart, które posiadasz.

  DeepInnerPeace napisa³:
  jak dobrze rozumiem w lampie elektronowej nie ma siê ¿arzyæ sama spirala, a ¶wiecic ca³± lampa?

  Mo¿esz wyja¶niæ?
 • Poziom 1  
  Adamcyn napisa³:
  DeepInnerPeace napisa³:


  na pozycji nr 9 (pró¿nia) i 11 równiez nagrzewa sie spirala, co przy 11 pkt. jeszcze rozumiem (Zwarcie albo za³±czenie-/katoda - spirala grzejna to pod pkt pró¿nia juz nie..

  Pró¿nia (9) badana jest na podstawie warto¶ci Ia.> St±d ¿arzenie spirali przy badaniu?
  Przy pozycji (11) Ia powinien zanikn±æ. >¯arzy sie równie mocno co na 8.9 pozycji
  Adamcyn napisa³:

  czy w funkcjach zwarcia/za³±czenia anody(2), ustawiam polaryzacje wzglêdem katody?

  Powinny byæ ustawione parametry dla danej lampy.> Przejrza³em wszystkie do ¿adnej z pasujacych które posiadam, nie ma parametrów, Te w EAA91 ustawia³em na podstawie czytania schematu znalezionego, który ju¿ zreszt± zamieszcza³em ( wiêc kiedy ustawiam te parametry? w trakcie badania poszczególnych ³±czników? za³ó¿my ¿e sprawdza³êm zwarcie anody, to czy nastêpny pomiar dokonany na ¿arzeniu spirali dzia±³ w sposób synergiczny z poprzednim?

  Prosi³bym o zdjêcia kilku kart, które posiadasz. > Prosze :)
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51


  DeepInnerPeace napisa³:
  jak dobrze rozumiem w lampie elektronowej nie ma siê ¿arzyæ sama spirala, a ¶wiecic ca³± lampa?

  Mo¿esz wyja¶niæ?
  Ju¿ chyba sam sobie odpowiedzia³em, skoro tylko spirala sie nagrzewa (przez ni± p³ynie pr±d o ró¿nym natê¿eniu) to tylko ona mo¿e dawaæ ¶wiat³o, które wynika w³a¶nie z tego ciep³a ;) [zastanawiam siê czy zmiejszaj±c "pró¿nie" (przy produkcji lamp) wp³ywamy tylko na zmniejszenia natê¿enia, czy równie¿ temperatura grzania wzrasta, zak³±daj±c to samo natê¿enie?]