Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51

DeepInnerPeace 23 May 2020 15:02 1293 28
 • #1
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  Witam
  Kilka dni temu znalaz³em stary, niemiecki tester lamp elektronowych.
  Tematem siê zainteresowa³em lecz jestes totalnym laikiem je¿eli chodzi o elektronike, tzn podstawy jak napiecie, natê¿enie, pr±d zmienny itp. ogarniam. Posiadam równie¿ ok.150 lamp elektronowych, wiêkszo¶c na 9 pin, a w urz±dzeniu które posiadam brak takiego wejscia, potrzebna jest podstawka, tylko jaka, mo¿e kto¶ z Was posiada?
  Chêtnie te¿ nawi±¿e kontakt czy rozwine w±tek ogólno naukowy totalnego pionka w zakresie elektroniki czyt. mnie :)
  Na pocz±tek oznaczenia jak Ua, Ug i reszta coko³ów, jakie natê¿ênie do jakiej lampy ustawiæ, mo¿e jakas tabela, bo podstawow± intrukcje obs³ugi posiadam (pisana przez dziadka ok. 60 lat temu)
  Poni¿ej za³±czam równie¿ zdjêcie urz±dzenia Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  Dodam ¿e posiadam jedn± diodê demodulacyjn±, która pasuje (EAA91)
  Pozdrawiam
  Edit: Jak ustawiæ ga³ki by nagrzaæ spirale grzejn± na EAA91?
 • #2
  Aeoline
  Level 16  
  Miernik jest stary i nie posiada gniazdka Noval. Mo¿na takie pod³±czyæ osobno z dolutowanymi przewodami z wtyczkami bananowymi do³±czonymi do opowiednich zacisków – op³aca siê, bo przyrz±d jest do¶æ uniwersalny. Liczby oznaczaj± numery nó¿ek. Je¶li lampa ma na pierwszej nó¿ce siatkê pierwsz±, to pokrêt³em doprowadza siê napiêcie siatkowe -f. I Podobnie z innymi warto¶ciami.
  f- napiêcie ¿arzenia. Dwa pokrêt³a s³u¿± do sumowania wiêkszego napiêcia z mniejszym.
  Ua- napiêcie anodowe
  +Ug – napiêcie siatki drugiej
  -Ug – ujemne napiêcie siatki steruj±cej
 • #3
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  jak liczyæ piny? przyk³adowo EL95, za³±czam zdjêcie:
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  I co oznaczaj± poszczególne litery i liczby na coko³ach od tych¿e pinów?
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  NA koniec pytanie do "odwa¿nych" znajdzie siê chêtny do szkolenia mnie w tych pomiarach ( jako wyzwanie dla nauczyciela, pasjonata b±d¼ p³atnie do dogadania na PW)
 • #4
  CodeBoy
  Level 28  
  zrób mo¿e dobre zdjêcie ca³ego urz±dzenia, bêdzie ³atwiej, teraz jest obciête. Na moje te pokrêt³a s± po³±czone z gniazdami bananowymi na gorze i mo¿na na ka¿de wyprowadzenie ustawiaæ parametry tymi pokrêt³ami w³a¶nie.
 • #5
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  zdjêcie na górze tematu mo¿na powiêkszyæ, ale prosze :)
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51 Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  EDIT: do³±czam zdjêcia pod³±czeñ od góry bananowe, a nastepne analogicznie do dwóch zdjêæ powy¿ej
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51 Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51 Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
 • #6
  CodeBoy
  Level 28  
  Czyli jest tak jak my¶la³em jest 8 pokrête³ i ka¿de z nich zapewne jest po³±czone z gniazdem bananowym, trzeba prze¶ledziæ przewody, czy banan 1 jest po³±czony z pokrêt³em nr 1 etc.

  powiêkszenie zdjêcia z góry nic nie wnosi bo nie by³o widaæ czy jest 8 pokrête³ czy 9 :)
 • #7
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  Znalaz³em schemat lampy EAA91, je¿eli dobrze rozumiem oznaczenia k1, k2 (na panelu po prostu "K")to katody, a oznaczenia "f" to ¿arzenie, (na panelu bêdzie to 3-4 pin wiêc "-f" nastêpnie +f) 2 i 7-my pin to anody (na panelu literka "A") wiêc "s" to screen?(siatka), jakie mo¿e mieæ oznaczenie na panelu?
  schemat : Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51

  EDIT: Faktycznie gniazda bananowe prowadz± do o¶miu dolnych pokrête³, ale równie¿ do napiêcia ¿arzenia Uf, nastêpnie-Ug i messwerk po prawej, a reszte cie¿ko okre¶liæ, powtarzaj± sie kolory kabli.. moge wrzucic kilka zdjêæ ca³o¶ci spodu w ramach ³amig³ówki czy mój poprzedni post sie pokrywa ze schematem? pozatym uda³o mi sie przeprowadziæ pomiar lampy EAA91 podpiêtej pod odpowiedni 7-mio pin zdjêcie:
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  reguluj±c ga³k± -Ug wska¼nik pokazywa³ ju¿ inny pomiar, kto¶ jest wstanie rozgry¼æ t± machine?
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  Za³±czam równie¿ zdjêcie instrukcji obs³ugi, pisane prawdopodobnie na maszynie przez dziadka 50-60 lat temu, t³umacz±c z niemieckiego
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
 • #8
  Adamcyn
  Level 38  
  DeepInnerPeace wrote:
  (siatka), jakie mo¿e mieæ oznaczenie na panelu?

  G - Gitter.

  Dodano po 1 [godziny] 22 [minuty]:

  DeepInnerPeace wrote:

  Za³±czam równie¿ zdjêcie instrukcji obs³ugi, pisane prawdopodobnie na maszynie przez dziadka 50-60 lat temu, t³umacz±c z niemieckiego

  Piêknie i zarazem bardzo starannie!

  Poni¿ej jest niemiecka instrukcja:

  https://www.radiomuseum.org/r/blohm_roehrenpruefgeraet_unbek.html
 • #9
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  ¦wietnie, tylko jak to dzia³a? jak widaæ co¶ mierzy³em "J" czyli pewnie d¿ule, ale jak ustawiæ odpowiednie pokrêt³a np. na ¿arzenie drucika czyli pierwsz± pozycje..no nic, na dzisiaj odpuszczam.
  Mam nadzieje ¿e jutro czy na dniach uda Nam siê to Panowie rozpracowaæ, Spokojnej nocy ;)
 • #10
  Adamcyn
  Level 38  
  DeepInnerPeace wrote:
  "J" czyli pewnie d¿ule,

  W tym przypadku chodzi o natê¿enie pr±du anody Ia oraz pr±du siatki Ig w miliamperach [mA].

  DeepInnerPeace wrote:
  kto¶ jest wstanie rozgry¼æ t± machine?

  Oczywi¶cie.
  Zacznij od krótkiej instrukcji dziadka punkt 1.
 • #11
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  Sarkazm w czystej postaci, punkt po punkcie dzia³±m wg. instrukcji, ale do tej pory nie wiele to wnosi, istnieje równie¿ mo¿liwo¶æ ¿e niektóre z funkcji nie dzia³±j± poprawnie lub wgl.. sprzet ma 70 lat, wiêc jest to wysoce prawdopodobne :)
  Zabieram siê za ten wehiku³, troche my¶la³em nad tym co mog³em pomin±æ lub gdzie pope³niæ b³±d, je¿eli moje za³o¿enia nie wypal± to, przeprowadze próbe ¿arzenia spirali na zwyk³ej 9V ;)
 • #12
  Adamcyn
  Level 38  
  DeepInnerPeace wrote:
  Jak ustawiæ ga³ki by nagrzaæ spirale grzejn± na EAA91?

  Czy masz kartê z nastawami dla tej lampy?

  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51

  Pytam, bo ustawi³e¶ ¿arzenie na 7 i 8.
  Dlaczego nie na 3 i 4?
 • #13
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  Zrobi³o sie o tyle ciekawie ¿e na opcji nr. 8 pomiar "Ja" i "Js" przy ustawieniach jakie widac na zdjeciu zacze³a sie ¿±rzyæ spirala, powoli lecz skutecznie.
  Natomiast kiedy prze³±czam na spirala grzejn± to nagrzewanie nie wystepuje.. Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51 Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  EDIT:
  Zwarcie/za³±czenie anody, katody równie¿ dzia³a, opcja 4 czyt. pomiar diodowy na natê¿eniu 0.3A na anodzie i "Ja" na 2.5mA, pokazuje 10 na skali, pomiar lamp prostowniczych czyli opcja 5 na "Ja" 100mA sprawia ¿e wska¼nik dr¿y, zmniejszaj±c natê¿enie do 50 i 10 wariuje, na ujemnych wartosciach i poni¿ej 10 nie próbuje, aby nie popsuæ wska¼nika :)
 • #15
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  równie¿ na 8 pozycji spirala sie nagrzewa przy zmianie na +F

  Dodano po 11 [minuty]:

  spirala nagrzewa siê równie¿ kiedy ga³ke czwart± zmienie na K czyli chyba katode
 • #16
  Adamcyn
  Level 38  
  DeepInnerPeace wrote:
  na opcji nr. 8 pomiar "Ja" i "Js" przy ustawieniach jakie widac na zdjeciu zacze³a sie ¿±rzyæ
  spirala

  Prawid³owo
  DeepInnerPeace wrote:
  Natomiast kiedy prze³±czam na spirala grzejn± to nagrzewanie nie wystepuje.

  Te¿ prawid³owo, ale powinna siê zajarzyæ neonówka.

  w pozycji 2,3,6,7 nie mo¿e siê ona za¶wieciæ - zwarcie.

  Wg instrukcji, je¿eli 3 jest na -F, to 4 ma byæ na +F.
 • #17
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  neonówka nie ¶wieci, natomiast na opcji nr. 7 ju¿ ¶wieci, kiedy zmieniam Ua, to neonówka ¶wieci mocniej

  Dodano po 9 [minuty]:

  kiedy wyjme diode równie¼ neonówka ¶wieci..
 • #18
  Adamcyn
  Level 38  
  Nie sprawdza³em innych ga³ek poza 3 i 4.
  Czas poczytaæ instrukcjê na

  https://www.radiomuseum.org/r/blohm_roehrenpruefgeraet_unbek.html

  Jak trzeba, to przet³umaczê - oczywi¶cie nie wszystko. :)

  Mam pytanie do innych Kolegów:
  jak s±dzicie, do czego s³u¿± gniazda opisane jako "Krachen"?
 • #19
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  to wej¶cie jest ponumerowane licz±c od lewej, 8-1-2-3-4-5-7
 • #20
  Aeoline
  Level 16  
  Adamcyn wrote:
  Nie sprawdza³em innych ga³ek poza 3 i 4.
  Czas poczytaæ instrukcjê na

  https://www.radiomuseum.org/r/blohm_roehrenpruefgeraet_unbek.html

  Jak trzeba, to przet³umaczê - oczywi¶cie nie wszystko. :)

  Mam pytanie do innych Kolegów:
  jak s±dzicie, do czego s³u¿± gniazda opisane jako "Krachen"?

  My¶lê, ¿e do pod³±czenia s³uchawek i badania efektu mikrofonowego.
 • #22
  Adamcyn
  Level 38  
  Aeoline wrote:
  My¶lê, ¿e do pod³±czenia s³uchawek i badania efektu mikrofonowego

  Tak.
  W instrukcji podano, aby pod³±czyæ wzmacniacz.
  W opisie innego podobnego urz±dzenia podano, ¿e nie jest galwanicznie odizolowane od sieci, wiêc s³uchawki odradzam, choæ pewnie jest tam jaki¶ transformator.

  W innym miejscu instrukcji napisano, ¿e mozna pod³±czyæ g³o¶nik lub s³uchawki
 • #23
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  Za³±czam zdjêcia "serca" i zachêcam do proponowania pomiarów, na lampach EAA91, EL95 i PL36 (takie pasuj±) wa¿ne by sugerowane pomiary i warto¶ci na ga³kach by³ "stabilne" by nie popaliæ lamp ani sprzêtu :) Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51 Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51
  Zatanawiam siê równie¿ dlaczego funkcja 1"spirala grzejna" nie dzia³a i czym jest funkcja 11 z instrukcji?
  Zakresy -50V, -10V i -2.5V czytac jako 1-50V 1-10V i 0.1-2.5V?
  Warto¶ci 2.5, 10 itd. na natê¿eniu anody i katody to s± procenty? 2.5% 10% i regulacja odpowdnimi ga³kami Ua(anoda) +Ug(katoda)?

  Dodano po 31 [minuty]:

  na pozycji nr 9 (pró¿nia) i 11 równiez nagrzewa sie spirala, co przy 11 pkt. jeszcze rozumiem (Zwarcie albo za³±czenie-/katoda - spirala grzejna to pod pkt pró¿nia juz nie..
 • #24
  Adamcyn
  Level 38  
  DeepInnerPeace wrote:
  czym jest funkcja 11 z instrukcji

  Zwarcie katoda-¿arzenie.
  DeepInnerPeace wrote:
  Zakresy -50V, -10V i -2.5V
  .
  To zakresy pomiarowe miernika.
  DeepInnerPeace wrote:
  Warto¶ci 2.5, 10 itd. na natê¿eniu anody i katody

  To zakres dla przewidzianego pr±du anody Ja lub siatki Jg w miliamperach - jest zale¿ny od innych warto¶ci.
 • #25
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  czy w funkcjach zwarcia/za³±czenia anody(2), ustawiam polaryzacje wzglêdem katody? bo jak dobrze rozumiem w lampie elektronowej nie ma siê ¿arzyæ sama spirala, a ¶wiecic ca³± lampa?
 • #26
  Adamcyn
  Level 38  
  DeepInnerPeace wrote:


  na pozycji nr 9 (pró¿nia) i 11 równiez nagrzewa sie spirala, co przy 11 pkt. jeszcze rozumiem (Zwarcie albo za³±czenie-/katoda - spirala grzejna to pod pkt pró¿nia juz nie..

  Pró¿nia (9) badana jest na podstawie warto¶ci Ia.
  Przy pozycji (11) Ia powinien zanikn±æ.
  Adamcyn wrote:

  czy w funkcjach zwarcia/za³±czenia anody(2), ustawiam polaryzacje wzglêdem katody?

  Powinny byæ ustawione parametry dla danej lampy.

  Prosi³bym o zdjêcia kilku kart, które posiadasz.

  DeepInnerPeace wrote:
  jak dobrze rozumiem w lampie elektronowej nie ma siê ¿arzyæ sama spirala, a ¶wiecic ca³± lampa?

  Mo¿esz wyja¶niæ?
 • #27
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  Adamcyn wrote:
  DeepInnerPeace wrote:


  na pozycji nr 9 (pró¿nia) i 11 równiez nagrzewa sie spirala, co przy 11 pkt. jeszcze rozumiem (Zwarcie albo za³±czenie-/katoda - spirala grzejna to pod pkt pró¿nia juz nie..

  Pró¿nia (9) badana jest na podstawie warto¶ci Ia.> St±d ¿arzenie spirali przy badaniu?
  Przy pozycji (11) Ia powinien zanikn±æ. >¯arzy sie równie mocno co na 8.9 pozycji
  Adamcyn wrote:

  czy w funkcjach zwarcia/za³±czenia anody(2), ustawiam polaryzacje wzglêdem katody?

  Powinny byæ ustawione parametry dla danej lampy.> Przejrza³em wszystkie do ¿adnej z pasujacych które posiadam, nie ma parametrów, Te w EAA91 ustawia³em na podstawie czytania schematu znalezionego, który ju¿ zreszt± zamieszcza³em ( wiêc kiedy ustawiam te parametry? w trakcie badania poszczególnych ³±czników? za³ó¿my ¿e sprawdza³êm zwarcie anody, to czy nastêpny pomiar dokonany na ¿arzeniu spirali dzia±³ w sposób synergiczny z poprzednim?

  Prosi³bym o zdjêcia kilku kart, które posiadasz. > Prosze :)
  Tester lamp elektronowych - Röhrenprüf- und Meßgerät KK 51


  DeepInnerPeace wrote:
  jak dobrze rozumiem w lampie elektronowej nie ma siê ¿arzyæ sama spirala, a ¶wiecic ca³± lampa?

  Mo¿esz wyja¶niæ?
  Ju¿ chyba sam sobie odpowiedzia³em, skoro tylko spirala sie nagrzewa (przez ni± p³ynie pr±d o ró¿nym natê¿eniu) to tylko ona mo¿e dawaæ ¶wiat³o, które wynika w³a¶nie z tego ciep³a ;) [zastanawiam siê czy zmiejszaj±c "pró¿nie" (przy produkcji lamp) wp³ywamy tylko na zmniejszenia natê¿enia, czy równie¿ temperatura grzania wzrasta, zak³±daj±c to samo natê¿enie?]
 • #28
  Adamcyn
  Level 38  
  DeepInnerPeace wrote:
  Prosi³bym o zdjêcia kilku kart, które posiadasz. > Prosze

  Dziêkuje.
  My¶la³em, ¿e to gotowce.
  DeepInnerPeace wrote:
  wa¿ne by sugerowane pomiary i warto¶ci na ga³kach by³ "stabilne" by nie popaliæ lamp ani sprzêtu
  W instrukcji napisano, ¿e zapewniono makymaln± ochronê dla testera i lamp w przypadku niew³a¶ciwych ustawieñ.

  Achtung!
  Prze³±cznik 15 po zakoñczniu pomiarów ustawic w pozycji 1, aby przy pod³±czaniu innej lampy nie nara¿aæ lampy i testera.
 • #29
  DeepInnerPeace
  Level 6  
  Tak czy inaczej warto zachowaæ ostro¿no¶æ, oporniki ju¿ po tylu latach uleg³y przypaleniu, st±d te¿ moje obawy.
  Wiek sprzêtu robi swoje na pewno :)
  To jak, jakie¶ sugestie co do PL 36 i EL 95? bo przyznam ¿e nie umiem (jeszcze) rozczytywaæ tych schematów (datasheet) EAA91 robi³em na czuja, zreszt± z Wasz± pomoc± :)
  Nieco zorientowa³em sie w temacie i miernik bêde sprzedwa³, oczywi¶cie je¿eli trafi siê godny kupca, jest to jednak 70 letni sprzêt, unikat z tego co obserwowa³em aukcje, tak¿e ¶mia³o mo¿na oferowaæ na PW
  Lampy równie¿ spiszê i wystawiê na sprzeda¿, natomiast moje zainteresowanie nie minie, planuje w przysz³o¶ci zainwestowaæ w nowszy miernik i planowaæ jakie¶ pierwsze schematy wzmacniaczy lampowych, czy po prostu lampy nocne s³u¿±ce za ozdobê :) jak choæby EM 84
  Tematu nie zamykam, chcê aby "debata trwa³a" zapewniaj±c Nam wszystkim rozrywke a mi naukê, bo niestety na forum trioda ju¿ tydzieñ nie otrzymuje linku aktywacyjnego..
  EDIT: ¿arzenie sprawne na PL36 i EL95