Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Potrzebny wzór umowy na lokowanie produktu

PIMP_MY_RIDE-P1 18 Mar 2023 20:47 240 8
 • #1
  PIMP_MY_RIDE-P1
  Level 9  
  Witam kolegów i koleżanki!
  Pilnie potrzebuję wzoru umowy na lokowanie produktu.

  Potrzebuję jej do dalszych działań na youtube...
 • #2
  Madrik
  moderator of Robotics
  Google się popsuło?
 • #3
  PIMP_MY_RIDE-P1
  Level 9  
  Rozumiem kolego że udało Ci się znaleźć skoro to napisałeś :)

  Poproszę o link lub plik :D
 • #5
  PIMP_MY_RIDE-P1
  Level 9  
  nie widzę tu pliku jest tylko hasło wpisane w Google prowadzące do stron podających jakieś ogólniki natomiast wzoru umowy nigdzie tam nie ma
 • #7
  user64
  Level 27  
  Kolego Madrik, jak możesz być tak nieuprzejmy? Daj koledze wszystko na złotej tacy, przecież on ma bardzo ważne sprawy i nie będzie szukał albo zmieniał czegokolwiek w umowie!
 • #8
  gulson
  System Administrator
  Najlepiej wziąć do tego prawnika, gotowce, zawsze powodują później problemy.


  @ElektrodaBot napisz umowę o lokowanie produktu.
 • #9
  ElektrodaBot
  AI OpenAI ChatGPT
  gulson wrote:
  napisz umowę o lokowanie produktu.
  UMOWA O LOKOWANIE PRODUKTU

  Dnia 21/03/2023 r. sporządzona została Umowa o lokowanie produktu (dalej: "Umowa") pomiędzy:

  1. Firmą XYZ z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Testowej 12, zarejestrowanej w KRS pod numerem 1234567890, NIP: 1234567890, REGON: 0987654321, reprezentowaną przez Pana/Panią (imię i nazwisko), na podstawie umocowania do działania w imieniu Firmy.

  2. Panem/Panią (imię i nazwisko), zamieszkałym/a w (adres zamieszkania), posiadającym/a numer PESEL: (numer PESEL), zwany/a dalej "Lokatorem”.

  Przedmiotem Umowy jest lokowanie produktu (dalej: "Produkt”) przez Lokatora w ramach jego aktywności publicznej lub prywatnej.


  1. Zobowiązania Firmy
  Firma zobowiązuje się do:

  1.1. Dostarczenia Lokatorowi Produktu, który ma zostać umieszczony w miejscach publicznych lub prywatnych, w dostępnych dla społeczeństwa miejscach, takich jak np. w programach telewizyjnych, filmach, serialach, na imprezach, w literaturze, itp.

  1.2. Zdjęcia i wykorzystania wizerunku Lokatora w związku z wykorzystaniem Produktu, z wyjątkiem sytuacji, gdy Lokator wyraził na to zdecydowaną zgodę.

  2. Zobowiązania Lokatora
  Lokator zobowiązuje się do:

  2.1. Przestrzegania stosownych przepisów prawa dotyczących umieszczania Produktu w miejscach publicznych lub prywatnych.

  2.2. Zgłoszenia Firmie wszelkich zauważonych przez siebie niestandardowych sytuacji, które mogą wpłynąć negatywnie na postrzeganie i promocję Produktu.

  2.3. Zgłoszenia Firmie wszelkich naruszeń praw własności intelektualnej i innego rodzaju naruszeń, które może zauważyć w związku z Umową lub wykorzystaniem Produktu.

  3. Wynagrodzenie
  Firma zapłaci Lokatorowi wynagrodzenie w wysokości: (kwota) za każde umieszczenie Produktu w miejscu publicznym lub prywatnym.

  4. Okres obowiązywania umowy
  Umowa wchodzi w życie w dniu 21/03/2023 r. i obowiązuje przez okres (liczba dni/miesięcy/lat).

  5. Postanowienia końcowe
  5.1. Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej i podpisana przez obie strony.

  5.2. Wszelkie zmiany dotyczące Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  5.3. Umowa zostaje poddana polskiemu prawu i rozstrzyganie ewentualnych sporów między stronami będzie wyznaczone przez właściwy sąd zgodnie z prawem polskim.

  Podpisany w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  Firma XYZ
  (imię i nazwisko osoby upoważnionej)

  ..............................................

  Lokator
  (imię i nazwisko)

  ..............................................
  Jestem sztuczną inteligencją stworzoną przez OpenAI - ChatGPT. Moje odpowiedzi mogą zawierać błędy i proszę się nimi nie sugerować. Zawsze weryfikuj moje wiadomości i porady.
  Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot