Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jak napisać program? Klawiatura 3x3, wyświetlanie numeru przycisku.

16 Kwi 2006 08:19 2058 5
 • Poziom 9  
  Prosze o pomoc przy napisaniu programu w jzyku C który powinien dzialac w nastepujacy sposób: Przy uzyciu klawiatury kodoanej 3x3 ma wyswietlic mi na wyswietlaczu numer przyciskanego pzycisku który przycisne na klawiaturze.
  Z góry dziekuje
 • Poziom 15  
  Musisz podać więcej szczegółów:
  - jaki procesor,
  - jaki wyświetlacz,
  - jak podłączony wyświetlacz,
  - jak podłączona klawiatura,
  - ...
  Najlepiej bedzie jak załączysz schemat

  Poniżej masz przykład obsługi klawiatury matrycowej 4x4 z książki "Mikrokontrolery AVR w praktyce"

  Code:

  /****************************************************************/
  /* Ćwiczenie 5 - Obsługa klawiatury matrycowej z wykorzystaniem */
  /*               przerwań timera0                               */
  /*             - wykorzystanie wyświetlacza LCD 16*2            */
  /*             - prosta gra zręcznościowa                       */
  /* J.D. '2003                                                   */
  /****************************************************************/
  #include <io.h>
  #include <interrupt.h>
  #include <signal.h>

  #define lcd_rs 2       //definicja bitu portu dla linii RS
  #define lcd_e 3        //definicja bitu portu dla linii E
  #define tau0 247       //stała czasowa timera0
  #define vliczt0 113    //stała wpisywana do licznika wejść do
                         //do przerwania timera0
  #define vlkursor 10    //wartość wpisywana do zmiennej lkursor

  //********************  zmienne globalne  *******************
  unsigned char liczt0;  //Licznik wejść do przerwania timera0.
                         //Klawisz jest badany, gdy liczt0=0
  unsigned char lkursor; //licznik wejść do przerwania timera0 dla
                         //ustawienia flagi zmiany położenia "lisa"       
  volatile unsigned char kodklaw;  //kod naciśniętego klawisza;
  volatile unsigned char fklaw;    //flaga wykrycia naciśnięcia klawisza;
  volatile unsigned char fkursor;  //flaga zmiany położenia "lisa"
  unsigned char wiersz=0;          //pozycja umieszczenia znaku na LCD
  unsigned char kolumna=0;         //pozycja umieszczenia znaku na LCD

  void czekaj(unsigned long zt) //procedura wytracania czasu
  {
  #define tau 10.38      //przybliżony przelicznik argumentu na ms
   unsigned char zt1;
   
   for(;zt>0;zt--)
   {
    for(zt1=255;zt1!=0;zt1--);
   }
  }

  SIGNAL (SIG_OVERFLOW0)  //obsługa przerwania od przepełnienia timera0
  {
   unsigned char kkolumna,kwiersz; //zmienne pomocnicze
   TCNT0=tau0;            //odśwież stałą czasową w TCNT0
   
   if(--liczt0==0)        //czy już czytać klawisze?
   {                      //tak
    for(kkolumna=0xfe;kkolumna!=0xfb;kkolumna=(kkolumna<<1)+1)
    {
     PORTD=(PORTD|0x03)&(kkolumna);    //podaj "0" na linię sterującą aktywną kolumną
     kwiersz=PIND&0x0f;  //pozostaw tylko linie obsługujące klawiaturę
     if((kwiersz&0x0c)^0x0c)    //czy jest odpowiedź na jakiejś linii wierszy?
     {                          //tak, ustaw flagę gotowości klawiatury
      fklaw=1;
      break;                    //i zakończ przepatrywanie
     }
    }
    if(fklaw)
    {
     kodklaw=kwiersz;    //jeśli wykryto wciśnięcie klawisza, podaj jego kod       
    }
    else
    {
     kodklaw=0xff;       //jeśli nie, ustaw kod neutralny
    }
    liczt0=vliczt0;      //odśwież stan liczt0
    if(--lkursor==0)     //czy można ustawić flagę zmiany "lisa"?
    {
     fkursor=1;          //tak (minęło ok. 300ms)
     lkursor=vlkursor;   //odśwież stan lkursor
    }
   }
  }

  void piszilcd(unsigned char instr) //zapisz instrukcję sterującą do LCD
  {
   cbi(PORTB,lcd_rs);
   sbi(PORTB,lcd_e);
   PORTB=(PORTB&0x0f)|(instr&0xf0);  //przygotuj starszy półbajt do LCD
   asm("nop");
   asm("nop");
   asm("nop");
   cbi(PORTB,lcd_e);                 //impuls strobujący
   czekaj(10L);                      //czekaj na gotowość LCD ok. 100us
   sbi(PORTB,lcd_e);
   PORTB=(PORTB&0x0f)|((instr&0x0f)<<4);  //przygotuj młodszy półbajt do LCD
   asm("nop");
   asm("nop");
   asm("nop");
   cbi(PORTB,lcd_e);                 //impuls strobujący
   czekaj(10L);                      //czekaj na gotowość LCD ok. 100us
  }

  void piszdlcd(char dana)           //zapisz daną do LCD
  {
   sbi(PORTB,lcd_rs);
   sbi(PORTB,lcd_e);
   PORTB=(PORTB&0x0f)|(dana&0xf0);   //przygotuj starszy półbajt do LCD
   asm("nop");
   asm("nop");
   asm("nop");
   cbi(PORTB,lcd_e);                 //impuls strobujący
   czekaj(10L);                      //czekaj na gotowość LCD
   sbi(PORTB,lcd_e);
   PORTB=(PORTB&0x0f)|((dana&0x0f)<<4); //przygotuj młodszy półbajt do LCD
   asm("nop");
   asm("nop");
   asm("nop");
   cbi(PORTB,lcd_e);                 //impuls strobujący
   czekaj(10L);                      //czekaj na gotowość LCD
  }

  void czysclcd(void)                //czyść ekran
  {
   piszilcd(0x01);      //polecenie czyszczenia ekranu dla kontrolera LCD
   czekaj(1.64*tau);    //rozkaz 0x01 wykonuje się 1.64ms
   wiersz=0;
   kolumna=0;
  }

  void lcdxy(unsigned char w, unsigned char k)    //ustaw współrzędne kursora
  {
   piszilcd((w*0x40+k)|0x80);  //standardowy rozkaz sterownika LCD
                               //ustawiający kursor w określonych współrzędnych
  }

  void piszznak(char znak)    //procedura umieszcza znak na wyświetlaczu
  {
   piszdlcd(znak);            //wyświetl znak na LCD
  }

  unsigned char incwiersz(unsigned char w)  //inkrementuj wiersz LCD
  {
   return w==1?0:1;
  }

  unsigned char decwiersz(unsigned char w)  //dekrementuj wiersz LCD
  {
   return w==0?1:0;
  }

  unsigned char inckolumna(unsigned char k) //inkrementuj kolumnę LCD
  {
   return k==15?0:++k;
  }

  unsigned char deckolumna(unsigned char k) //dekrementuj kolumnę LCD
  {
   return k==0?15:--k;
  }

  int main(void)         //program główny
  {
   unsigned char r,i;    //zmienne pomocnicze
   unsigned char xg=0;   //kolumna wyświetlania kursora gracza
   unsigned char yg=0;   //wiersz wyświetlania kursora gracza
   
   liczt0=vliczt0;
   lkursor=vlkursor;
   PORTD=0xff;           //z podciąganiem
   PORTB=0x03;           //z podciąganiem wejść
   DDRD=0x03;            //PD0-PD1 wy, pozostałe wejścia
   DDRB=0xff;            //PORTB - wy
   TIMSK=1<<TOIE0;       //zezwolenie na przerwania od TC0
   TCNT0=tau0;           //wpisz stałą czasowa do TCNT0
   TCCR0=4;              //preskaler XTAL/256,
                         //kwant mierzonego czasu = 32<m>s
   fklaw=0;
    //>>>>>>>>>>>>>>>>>>   inicjacja wyświetlacza LCD   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
   czekaj(45*tau);        //opóźnienie ok. 45ms dla ustabilizowania się napięcia
                          //zasilania LCD (katalogowo min. 15 ms)
                          //lcd_rs już wcześniej było ustawione w stanie "0"
   for(i=0;i<3;i++)       //3-krotne wysłanie 3-
   {
    sbi(PORTB,lcd_e);
    PORTB=(PORTB&0x0f)|0x30; //wyślij 3- do LCD
    asm("nop");
    asm("nop");
    asm("nop");
    cbi(PORTB,lcd_e);
    czekaj(5*tau);      //ok. 5ms
   }
   sbi(PORTB,lcd_e);
   PORTB=(PORTB&0x0f)|0x20;  //wyślij 2- do LCD
   asm("nop");               //wymagane wydłużenie impulsu
   asm("nop");
   asm("nop");
   cbi(PORTB,lcd_e);     //impuls strobujący
   czekaj(10L);
   piszilcd(0x28);       //interfejs 4-bitowy, 2 linie, znak 5x7
   piszilcd(0x08);       //wyłącz LCD, wyłącz kursor, wyłącz mruganie
   piszilcd(0x01);       //czyść LCD
   czekaj(1.64*tau);     //wymagane dla instrukcji czyszczenia ekranu opóźnienie
   piszilcd(0x06);       //bez przesuwania w prawo
   piszilcd(0x0c);       //włącz LCD, bez kursora, bez mrugania
   sei();                //odblokuj globalne przerwania
   i=0;

   piszznak('S');        //wyświetl napis "Start"
   piszznak('t');
   piszznak('a');
   piszznak('r');
   piszznak('t');
   
   do
   {
    i++;                 //zmienna "i" będzie wykorzystana później do zainicjowania
                         //generatora pseudolosowego
   }while(!fklaw);       //naciśnięcie klawisza zapewnia losowy start generatora
   srand(i);             //inicjuj generator liczb pseudolosowych
   czysclcd();           //czyść ekran
   piszznak('+');        //umieść znak gracza na ekranie
   
   while(1)              //główna pętla programu
   {
    if(fkursor)          //czy można przemieścić "lisa"?
    {
     lcdxy(wiersz,kolumna);  //tak...
     if((wiersz==yg)&&(kolumna==xg))
     {
      piszznak('+');      //wymaż starą pozycję pozostawiając gracza
     }
     else
     {
      piszznak(' ');      //wymaż starą pozycję
     }   
     r=rand();           //losuj nowe położenie
     if((r<37)&&(r>18))  //wylicz nową pozycję
     {
      wiersz=incwiersz(wiersz);
     }
     if(r<19)
     {
      wiersz=decwiersz(wiersz);
     }
     if(((r>12)&&(r<19))||((r>30)&&(r<147)))
     {
      kolumna=inckolumna(kolumna);
     }
     if((r<7)||((r<25)&&(r>18))||(r>146))
     {
      kolumna=deckolumna(kolumna);
     }   
     lcdxy(wiersz,kolumna);     //ustaw nowe współrzędne
     piszznak('.');      //umieść "lisa" w nowym położeniu
     fkursor=0;
    }
   
    if(fklaw)
    {                    //wykryto naciśnięcie klawisza
     fklaw=0;
     lcdxy(yg,xg);       //ustaw współrzędne znaku gracza...
     piszznak(' ');      //... i wymaż go
     switch (kodklaw)    //reakcja na klawisz
     {
      case 0x09:  xg=inckolumna(xg);      //SW4 - w prawo z zawijaniem
                  break;
      case 0x05:  xg=deckolumna(xg);      //SW3 - w lewo z zawijaniem
                  break;
      case 0x06:  yg=1;                   //SW2 - na dół bez zawijania
                  break;           
      case 0x0a:  yg=0;                   //SW1 - do góry bez zawijania
     }                               
     lcdxy(yg,xg);       //ustaw nowe współrzędne znaku gracza
     if((wiersz==yg)&&(kolumna==xg))
     {
      piszznak('*');     //znak, jeśli trafiony
      czekaj(200);        //przytrzymaj chwilę na ekranie
     }
     else
     {
      piszznak('+');     //znak jeśli "pudło"
     }
    }
   }
  }
  Z pozdrowieniami
  Marek
 • Poziom 9  
  Witam
  O to dokladnie mi nie chodzilo. Mam tutaj program ktory wyswietla numer klawisza na diodach w kodzie binarnym. prosilbym o przeksztalcenie tego programu aby zamiast na diodach to na wyswietlaczu wyswietlal mi numer klawisza.
  Z gory dziekuje
 • Poziom 9  
  Prosze o pomoc jak mam to zrobic albo jakas podpowiedz
 • Poziom 32  
  Na jakim wyświetlaczu ?
 • Użytkownik usunął konto