Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1)

Marian B 18 Sep 2006 14:26 91351 26
Computer Controls
 • Przycisk „start-stop” w samochodzie (modernizacja 1)

  Opisany w miesięczniku „Elektronika dla wszystkich” nr 12/2003 przycisk „start-stop” w samochodzie mojego autorstwa, w ciągu pięcioletniej już eksploatacji okazał się bardzo pożytecznym urządzeniem i sprawuje się bardzo dobrze. Po tym okresie użytkowania ujawniła się jednak pewna niedogodność, której nie przewidziałem przy projektowaniu.
  Zdarza się, że niekiedy silnik nieoczekiwanie się zatrzyma, np. w czasie ruszania, lub manewrów na parkingu. Aby go ponownie uruchomić należy najpierw wyłączyć zapłon, a następnie ponownie włączyć i uruchomić silnik. Konieczne jest w tej sytuacji dwukrotne naciskanie przycisku. Nie jest to wadą, ale niedogodnością jest na pewno. W zmodernizowanym urządzeniu ta niedogodność nie występuje.
  Została też wprowadzona dodatkowa blokada włączenia rozrusznika w zależności od położenia pedału sprzęgła. Rozrusznik można uruchomić tylko wtedy, gdy jest naciśnięty pedał sprzęgła.

  W zmienionym układzie, aby uruchomić silnik, zarówno sposób normalny, jak i po jego nieoczekiwanym zatrzymaniu, wystarczy nacisnąć pedał sprzęgła i przycisk „start-stop”.
  Modernizacja jest bardzo prosta i polega na dodaniu tylko 5 elementów: 2 miniaturowych przekaźników SS i SP, rezystora R12, diody D8 i kondensatora C4.

  Właściwości zmodernizowanego urządzenia są następujące:
  * Urządzenie w stanie spoczynku nie pobiera żadnego prądu, jest zachowana tzw. „przerwa powietrzna”.
  * Podłączenie urządzenia do samochodu nie wymaga żadnych przeróbek w instalacji elektrycznej. Wykorzystuje się gniazdo stacyjki, i w przypadku awarii urządzenia można łatwo wrócić do stanu poprzedniego przez przełożenie tego gniazda na stacyjkę.
  * Naciśnięcie przycisku przy nie naciśnietym pedale sprzęgła powoduje natychmiastowe włączenie zapłonu i pozostałych odbiorników, nie powoduje włączenia rozrusznika. Czas trzymania naciśnietego przycisku jest dowolny.
  * Krótkie naciśnięcie przycisku, o czasie krótszym niż czas opóźnienia t1 około 0,8s przy naciśniętym sprzęgle też spowoduje tylko włączenie zapłonu, nie uruchomi rozrusznika.
  * Naciśnięcie i trzymanie przycisku przy jednocześnie naciśniętym pedale sprzęgła powoduje natychmiastowe włączenie zapłonu i pozostałych odbiorników, a po czasie opóźnienia (t1 ok.0,8sek.) następuje włączenie rozrusznika oraz odłączenie wszystkich zbędnych w czasie rozruchu odbiorników. Czas pracy rozrusznika zależy od czasu trzymania przycisku.
  * Puszczenie przycisku lub zwolnienie pedału sprzęgła powoduje natychmiastowe wyłączenie rozrusznika ( silnik pracuje).
  * Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje natychmiastowe wyłączenie zapłonu i zatrzymanie silnika. Przy czym, gdy pedał sprzęgła jest nie naciśniety, czas trzymania przycisku jest dowolny.
  Natomiast, gdy pedał sprzęgła jest naciśniety, naciśnięcie i trzymanie przycisku powoduje także natychmiastowe wyłączenie zapłonu, a po czasie tC4 (ok.0,9sek.) ponowne włączenie zapłonu i uruchomienie rozrusznika po czasie t1+tC4 (ok.1,7 sek.) Ta właściwość jest istotą modernizacji urządzenia. W przypadku, gdy pracujący silnik nieoczekiwanie się zatrzyma, wystarczy nacisnąć przycisk oraz pedał sprzęgła i uruchomić silnik.
  * W przypadku, gdy zapłon jest włączony, ale nie pracuje silnik, po czasie ok. 5 minut następuje automatyczne wyłączenie zapłonu i powrót urządzenia do stanu wyjściowego.

  Dokładna zasada działania i opis problemów, które trzeba rozwiązać przy montowaniu do samochodu są podane w wyczerpujący sposób w artykułach w „Elektronika dla wszystkich” nr12/2003, oraz dodatkowe zabezpieczenie nr11/2003. Przytoczenie ich tutaj wymagałoby całkowitego przepisania tych artykułów. Przypomnę tylko problemy montażowe tam opisane, oraz działanie układu załączającego z przekaźnikami A i B na podstawie uproszczonego układu na rys.1.

  Te problemy to:
  * kluczyk
  * immobilizer
  * pilot autoalarmu
  * mechaniczna blokada kierownicy
  * dodatkowe zabezpieczenie samochodu

  Rys.1a pokazuje stan styków w stanie wyjściowym (spoczynkowym), rys.1b w stanie załączenia. Gdy przekaźniki są stanie wyjściowym, naciśniecie i trzymanie przycisku P powoduje przez styki a1 i a2 włączenie przekaźnika B i zwarcie styków b1 i wykonawczego b2. Przycisk P jest jeszcze trzymany, więc uzwojenie przekaźnika A jest zwarte i przekaźnik A nie przełącza swych styków a1 i a2. Puszczenie przycisku P powoduje rozwarcie uzwojenia przekaźnika A i jego zadziałanie, styki a1 i a2 przejdą do pozycji pokazanej na rys.1b. Przekaźnik B jest jednocześnie podtrzymywany prądem płynącym przez uzwojenie przekaźnika A. W takim stanie załączenia, jeżeli uzwojenia przekaźników maja jednakową rezystancję, na każdym z nich występuje połowa napięcia zasilania ( w punkcie X). Stan załączenia może utrzymywać się dowolnie długo. Ponowne naciśnięcie i trzymanie przycisku P powoduje zwarcie uzwojenia przekaźnika B i jego zwolnienie, przekaźnik A jest w stanie włączonym. Puszczenie przycisku P powoduje również zwolnienie przekaźnika A i cały układ znajdzie się w stanie wyjściowym. Działanie tego układu jest bardzo pewne, dużo pewniejsze niż przycisków z blokadą mechaniczną i można go stosować w wielu urządzeniach jako zautomatyzowany wyłącznik.
  W stanie przejściowym, w czasie naciskania przycisku P na uzwojeniach przekaźników A i B występuje na przemian pełne napięcie zasilania: w czasie włączania na uzwojeniu B, a w czasie wyłączania na uzwojeniu A. Z powyższego wynika, że w punkcie X w chwili załączania i trzymania przycisku P występuje napięcie 12V, a w stanie włączenia, z chwilą puszczenia przycisku występuje napięcie 6V. Ta zmiana napięcia w punkcie X jest wykorzystana do uruchamiania i zatrzymywania rozrusznika (przekaźnika R).

  Oznaczenia na rysunkach:
  „-” stan spoczynku
  „+” stan wymuszony
  „++” załączony, podtrzymany własnym stykiem.

  Schemat układu przed modernizacją pokazany na rys.2
  Schemat zmodernizowanego układu jest pokazany na rys.3.
  Sposób podłączenia płytki z dodatkowymi elementami pokazuje rys.4

  Na płytce drukowanej należy przeciąć druk w 4 miejscach zaznaczonych krzyżykami i po umocowaniu dodatkowej płytki śrubami mocującymi główną płytkę wykonać połączenia przewodami. Gniazdo do podłączenia wyłącznika pedału sprzęgła należy zamontować obok gniazda przycisku „start-stop”. Aby uniknąć w przyszłości pomyłek powinno to być gniazdo innego typu. Trzeba też wykonać nową pokrywę obudowy tak, aby również przekaźniki SS i SP były dociskane do podstawek.
  Oczywiście, kto buduje urządzenie od podstaw, zaprojektuje nową płytkę.
  Dodatkowo, chociaż nie było takiej konieczności, w celu polepszenia załączania przekaźnika A po zwolnieniu przycisku, równolegle do rezystora R1 dołączony kondensator C5-470µ/16V. Inaczej też została połączona dioda D3, przez co można było wyeliminować rezystor R7. Po naciśnięciu przycisku przy włączeniu zapłonu przez diodę D3 jest podawane zasilanie (12V) na układ scalony, oraz na przekaźnik Z. Po załączeniu przekaźnika B styk b2 podtrzymuje przekaźnik Z, oraz zasilanie układu scalonego. Po zwolnieniu przycisku dioda D3 jest zatkana, gdyż w punkcie X jest połowa napięcia zasilania.
  Gdy nie jest naciśnięty pedał sprzęgła styk sp2 zwiera punkt Y do masy, oraz odłączony jest od masy emiter tranzystora T2, i to powoduje, że naciskając przycisk „start-stop” można tylko włączyć lub wyłączyć zapłon bez możliwości uruchomienia rozrusznika. Styk ss2 powoduje, że naciskanie pedału sprzęgła w czasie jazdy, np. przy zmianie biegów, nie powoduje włączenia przekaźnika SP. Może on być załączony tylko wtedy, gdy przycisk „start-stop” i pedał sprzęgła są naciśniete równocześnie. Gdy taka sytuacja zdarzy się w czasie jazdy rozrusznik też nie zostanie uruchomiony, tylko zostanie wyłączony zapłon, i dopiero dłuższe przytrzymanie przycisku i sprzęgła spowoduje ponowne uruchomienie silnika.
  Na rysunkach 5a, b, c, d, pokazane są kolejne sekwencje styków przy normalnym rozruchu silnika. Z wyjątkiem blokady rozrusznika zasada działania w tym wypadku nie różni się od układu przed modernizacją.
  Rysunki 6a, b, c pokazują kolejne sekwencje połączeń przy uruchomieniu silnika po nieoczekiwanym zatrzymaniu. Do wyłączenia zapłonu wykorzystywany jest prąd ładowania kondensatora C4. Przepływ tego prądu jest równoznaczny ze zwarciem uzwojenia przekaźnika B, następuje jego zwolnienie i wyłączenie zapłonu. Gdy kondensator C4 naładuje się przez uzwojenie przekaźnika A i diodę D8 po czasie tC4, przestaje przez niego płynąć prąd, to spowoduje wyłącznie przekaźnika A. Przycisk „start-stop” jest cały czas trzymany, więc w następnej kolejności nastąpi włączenie przekaźnika B i po czasie t1 rozruch.
  Czas tC4 zależy od rezystancji uzwojenia A i pojemności C4.
  Styki sp1 służą do rozładowania kondensatora C4 po zakończonym rozruchu. Rezystor R12 ogranicza prąd rozładowania kondensatora C4 i w ten sposób delikatne styki sp1 są zabezpieczone przed wypaleniem. Styki ss2 powodują, że przekaźnik SP może być włączony tylko wtedy, gdy przycisk „start-stop” i pedał sprzęgła są naciśniete równocześnie.
  Do prawidłowego działania układu, tzn. do wyłączenia i ponownego włączenia zapłonu, wartość kondensatora C4 może być dużo mniejsza, nawet poniżej 1µF. Ale w tym wypadku niemożliwe byłoby wyłączenie silnika przy naciśniętym pedale sprzęgła ze względu na bardzo krótki czas tC4.
  Każdy kierowca to automat złożony z samych wyuczonych odruchów, wszystkie czynności związane z zatrzymaniem samochodu i silnika są dokonywane przy naciśniętym pedale sprzęgła (z reguły). Przy dużej wartości kondensatora C4, powyżej 1000µF, można te czynności wykonać bez pośpiechu, w normalnym rytmie. Duża pojemność kondensatora C4 wydłuża nieco czas, po którym następuje włączenie rozrusznika, ale tylko w przypadku nieoczekiwanego zatrzymania silnika. Praktyka eksploatacyjna pokazuje, że jest to zupełnie nieistotne, ważniejsze jest, że nie trzeba wtedy nic kombinować przy przycisku, tylko nacisnąć sprzęgło i przycisk i uruchomić silnik.
  Wyłącznik przy pedale sprzęgła powinien być ustawiony tak, aby włączał się pod koniec skoku jałowego pedału. Zostanie w ten sposób zachowana możliwość ucieczki za pomocą rozrusznika z zagrożonego miejsca, np. z torów kolejowych lub tramwajowych.
  W Octavii fabrycznie jest wykonany kształtowy otwór do zamontowania w sposób zatrzaskowy wyłącznika przy pedale sprzęgła. Oryginalny wyłącznik jest bardzo drogi (70zł), i z tego powodu w tym samym otworze został zamontowany ogólnie dostępny i tani (5zł) wyłącznik świateł „stop” stosowany w polskich samochodach PF125, 126, Syrena, Nysa, Żuk. Wyłącznik ten ma bardzo duży zakres regulacji ustawienia za pomocą dwóch przeciwnakrętek, więc można montować go w każdym samochodzie za pomocą prostego uchwytu z blachy. Wyłącznik jest sprzedawany w komplecie z jedna nakrętką i dlatego dla uzyskania drugiej nakrętki warto kupić dwa takie wyłączniki.
  Również w ramach modernizacji przycisk „start-stop” został zamontowany we wgłębieniu na końcu dźwigni zmiany biegów. To miejsce jest chyba najlepsze z możliwych dla takiego przycisku, gdyż wszystkie ruchy związane z uruchomieniem silnika, ruszaniem i zatrzymywaniem samochodu są zredukowane do naprawdę niezbędnego minimum. Należy tylko zadbać o to, aby górna krawędź klawisza przycisku znajdowała się około 5÷6mm poniżej górnej krawędzi gałki dźwigni biegów, i nie ma obawy o przypadkowe naciśnięcie przycisku w trakcie zmiany biegów. Można też zrobić otwieraną klapkę zakrywającą przycisk. Wszystko zależy od inwencji w tym zakresie.
  Sposób wykonania w przypadku samochodu Skoda Octavia lub Fabia jest pokazany na rys.7. Gałka dźwigni biegów w tych samochodach jest zrobiona z porowatego tworzywa sztucznego, i ten materiał bardzo źle obrabia się za pomocą narzędzi skrawających, ale bardzo dobrze papierem ściernym. Dlatego należy wydłubać dłutkiem lub ostrym śrubokrętem wgłębienie o średnicy dużo mniejszej od potrzebnej, na głębokość aż do rdzenia z twardego plastyku i następnie doprowadzić do żądanego kształtu gruboziarnistym i drobnoziarnistym papierem ściernym. Na górnej powierzchni gałki jest wytłoczona owalna plakietka z numerami biegów. Ten owal znakomicie ułatwia wykonanie odpowiedniego kształtu wgłębienia. Otwór na przewody należy wiercić z dwóch stron, mniej więcej do połowy głębokości wiertłem o mniejszej średnicy, gdyż łatwo o zboczenie z kierunku. Ewentualną niedokładność można usunąć rozwiercając otwór długim wiertłem o średnicy 4mm, aby nie zatopić wiertła w rozgrzanym plastyku należy używać ręcznej wiertarki..
  Mikrowyłącznik 1 jest oparty na gumowej podkładce dystansowej 5, i stabilnie utrzymywany za pomocą gumowego pierścienia 4, dopasowanego na „lekki wcisk”. Do klawisza mikrowyłącznika jest przyklejona (kropelką kleju „Kropelka”) ozdobna nakładka 2, wykonana z gumy grubości 1mm z dętki rowerowej. Również wykonana z gumy podkładka dystansowa 3 z otworem nieco większym niż klawisz, służy jedynie do tego, aby nie zapadały się brzegi ozdobnej nakładki 2. Gumowe elementy można wyciąć ze szkolnej gumki. Mikrowyłącznik powinien mieć możliwie duży klawisz i dobrze wyczuwalny skok, co najmniej 0,8mm.
  Zmodernizowany układ można bez przeszkód stosować do silników wysokoprężnych. W przypadku tych silników dochodzi dodatkowy problem ze świecami żarowymi. Rozruchu silnika wysokoprężnego można dokonać na 2 sposoby. Pierwszy sposób: nacisnąć przycisk, zostanie włączony sterownik silnika i świece żarowe, następnie po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych nacisnąć jeszcze raz przycisk i sprzęgło i uruchomić silnik. Drugi sposób: nacisnąć i trzymać przycisk bez naciskania sprzęgła, po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych nacisnąć sprzęgło i to spowoduje włączenie rozrusznika.
  Bardziej eleganckim rozwiązaniem jest wprowadzenie do urządzenia dodatkowej modyfikacji polegającej na kontrolowaniu świec żarowych, tak jak pokazuje rys.8.
  Gdy świece żarowe są włączone, przez rezystor R13 i diodę D9 na wejście bramki B2 jest podawany stan wysoki, niezależnie od stanu wyjścia bramki B1, tranzystor T2 zatkany, rozrusznik zablokowany. W przypadku zastosowania tego układu, wystarczy nacisnąć przycisk i sprzęgło i czekać aż włączy się rozrusznik. Schemat na rys.8 pokazuje układ przed wprowadzeniem modernizacji. Nic nie stoi na przeszkodzie w zastosowaniu tego rozwiązania w układzie zmodernizowanym.

  Na koniec kilka uwag eksploatacyjnych.
  Pilot autoalarmu, (lub drugi kluczyk, jeżeli pilot jest w kluczyku) najwygodniej jest umocować za pomocą agrafki, na krótkim łańcuszku wewnątrz kieszeni ubrania, tak, aby znajdował się ok. 10 cm od dna kieszeni. Można wtedy łatwo go znaleźć, oraz otwierać i zamykać drzwi nie wyjmując z kieszeni. Przystawkę do kluczyka z transponderem immobilisera (pudełko z cewką) trzeba umocować w niewidocznym miejscu, ale tak, żeby kluczyk można było łatwo wkładać i wyjmować. W Octavii pudełko umocowałem na półeczce na drobiazgi pod pulpitem po stronie kierowcy, skierowując go szczeliną w prawą stronę. Kluczyk jest niewidoczny i jednocześnie można go łatwo wkładać i wyjmować. W praktyce nigdy go nie wyjmuję, nawet w nocy i przy wyjeździe do „dużego miasta”. Można to pudełko zamontować nawet w zamykanym schowku. Jeżeli przycisk „start-stop” nie będzie wyeksponowany w krzykliwy sposób („pseudotuning”) są bardzo małe szanse na uprowadzenie samochodu nawet wtedy, gdy nie będzie dodatkowego zabezpieczenia. Trzeba wiedzieć jak uruchamia się samochód. Każda nietypowa przeszkoda skutecznie zniechęca złodzieja. Warto też, na wszelki wypadek, wozić zestaw naprawczy, w którym będzie po jednym przekaźniku każdego rodzaju, oraz układ scalony. Urządzenie jest na tyle proste, że da się naprawić nawet w drodze.
  Po dość długim okresie użytkowania przycisku „start-stop” nie wyobrażam już jak można korzystać z samochodu „na kluczyk”. Przecież to takie niewygodne.

  Cool? Ranking DIY
  About Author
  Marian B
  Level 37  
  Offline 
  Has specialization in: naprawa rtv
  Marian B wrote 3304 posts with rating 1003, helped 368 times. Live in city Szczecinek. Been with us since 2006 year.
 • Computer Controls
 • #3
  bw1
  Level 13  
  Witam

  Mam pytanko do autora co za ciekawe wskaźniki widać w wnęce gdzie leżą okulary fotka z przyciskiem start stop
 • #4
  Marian B
  Level 37  
  Jest to "Woltomierz w samochodzie""
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic614854.html
  "Uniwersalny sygnalizator do samochodu":
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic591433.html
  "Wskażnik ilości płynu do spryskiwaczy szyb samochodowych":
  https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic557265.html
 • Computer Controls
 • #5
  serwis_gh
  Diesel injection systems specialist
  Witam.
  Jak myślisz czy np. blokada przed powtórnym uruchomieniem rozrusznika to wykorzystać sygnał ładowania alternatora?
 • #6
  Marian B
  Level 37  
  Oczywiście, można zastosować taką blokadę (w zależności od ładowania), jako dodatkową. W tym urządzeniu taka blokada nie jest potrzebna, gdyż naciśnięcie przycisku przy pracującym silniku nie spowoduje włączenia rozrusznika, tylko spowoduje wyłączenie zapłonu i zatrymanie silnika.
  Blokada w zależności od położenia pedału sprzęgła została wprowadzona nie z obawy przed nie chcianym włączeniem rozrusznika, tylko ze względów praktycznych, aby nie można było włączyć rozrusznika np. na włączonym biegu, i nie kręcić przekładnią gdy bieg nie włączony.

  Zamieściłem też uwagę o sposobie ustawienia wyłącznika przy pedale sprzęgła ze względu na bezpieczeństwo. Musi on być tak ustawiony, aby możliwe było odjechanie z niebezpiecznego miejsca za pomocą rozrusznika na pierwszym, lub wstecznym biegu.
 • #7
  OptimusPrime83
  Level 1  
  Powiem szczerze że pomysł Mariana B jest bardzo bardzo fajny ale jak dla mnie trudny do zrealizowania:(, niestety jestem laikiem w tych sprawach a bardzo mnie to zainteresowało czy nie dało by sie tego udokumentować fotograficznie krok po kroku przynajmniej etapy każdej czynności :) Mam BMW 320 i i super by było mieć taki bajer. Aczkolwiek nie wiem jak miałoby wyglądać podpięcie imobilaizera ponieważ mam osobno kluczyk i trensponder. Może dało by się coś zrobić i uprościć sprawędla takich laików jak ja :(

  Pozdrawiam :D
 • #8
  proteks12
  Level 10  
  Ciekawe czy w motocyklu to przejdzie taki pomysl...
 • #9
  przemog666
  Level 11  
  Świetna sprawa! Biorę się do roboty! Zamierzam zbudować ten układ i zamontować go w Fiacie Tipo - będzie do niego pasowało ponieważ moja wersja jest w "elektryce" i z cyfrową tablicą zegarów. Pozdrawiam wszystkich i gratuluje konstruktorowi pomysłu!
 • #10
  maxiu9
  Level 11  
  hmm a ja mam fiata cinquocento 93 r i chcialbym zrobic mu odpalanie na przycisk moze ktos mi podrzucic pomysl czy da sie to zrobic bez zadnej elektroniki ??
 • #11
  Marian B
  Level 37  
  Da się zrobić, ale to nie będzie "to". W taki sposób, bez elektroniki miałem zrobione w poprzednich dwóch samochodach, za każdym razem po uszkodzeniu/zużyciu styków stacyjki. Do włączania zapłonu i reszty stosuje się dowolny wyłącznik (dwupozycyjny), najlepiej przechylny, błyskawiczny, a obok, lub w miejscu ukrytym, przycisk do włączania rozrusznika. Można też ukryć wyłącznik.
 • #12
  maxiu9
  Level 11  
  Szanowny kolego dziękuje wielkie, za podesłanie e-maila do mnie- jednak chodziło mi o ten włącznik start stop do mojego samochodu jak wyżej napisałem, cc z roku 93 w którym brak immobilaizera, jedynie jest blokada kierownicy standardowa.
  Bez elektroniki jakieś rady dostane ? ... jakie przewody podłączyc do przełącznika zajmującego sie włączeniem zapłonu, a jakie do rozrusznika ?? Mam rozumieć ze użyć tych przewodów które wchodzą do stacyjki ??
 • #13
  Marian B
  Level 37  
  Nie znam stacyjki (układu łączeń styków) w CC, ale przecież to można w bardzo łatwy sposób wybadać omomierzem. Wystarczy odłączyć stacyjkę, i w każdym położeniu kluczyka zmierzyć omomierzem połączenia i zanotować numery styków i ich wzajemne połączenia. Następnie do włączenia zapłonu stosuje się zwykły przełącznik, np. przechylny, błyskawiczny, o odpowiedniej wytrzymałości prądowej, rzędu 10A (jeżeli nie chcemy stosować przekażnika), a do włączania rozrusznika, dowolny przycisk, o obciążalności prądowej wytrzymującej prąd pobierany przez elektromagnes rozrusznika, rzędu kilku amperów, też jeżeli nie chcemy stosować przekażnika. Styki wyłącznika i przycisku łączy się do gniazda stacyjki odpowiednio do połączeń wykonywanych przez stacyjkę.
  Jeżeli chcemy zastosować elegancki delikatny wyłącznik i przycisk, to niestety trzeba zastosować przekażniki.
  Przy takim rozwiązaniu stacyjka też do niczego nie służy, i jest nie potrzebna.
  Obejście mechanicznej blokady kierownicy, to wymontowanie stacyjki, lub pozostawienie kluczyka w pozycji włączonego zapłonu. Włożony (ewentualnie obcięty) kluczyk można zakryć odpowiednio dopasowaną osłoną.
 • #14
  maxiu9
  Level 11  
  nie wiem jak się przydziela te punkty, ale należą się Tobie. Daj instruktarz na pm to napewno je przydzielę. Zmierzyłem podłączyłem i idealnie działa dziękuje wielkie !!
 • #15
  taiszo
  Level 10  
  Witam
  Mam pytanko do autora: jaki jest koszt części (elektronika) takiego układu? orientacyjnie.
  Jestem mechanikiem - typowym mechanikiem, ktory ma małe pojęcie o elektroniece/automatyce (chociaz bylo to na studiach MiBM :)) a właśnie wyjechała mi się stacyjka i chciałem zrobić właśnie coś takiego jak kolega-posiadacz CC czyli przekrecam kluczyk na zapłon a rozrusznikiem kręce z przycisku ale potem kłopoty są z tym: co sie stanie gdy jade a przypadkiem nacisne/ktos nacisnie przycisk rozrusznika dlatego chyba sie jakos zmobilizuje, pomecze sie ale licze za to na super efekt.
  P.S. mam golfa '93 i lubie pogrzebac przy mechanicznych sprawach- zmiana zawieszenia, sprzegla, grzebanie w silniku - typowo mechaniczne sprawy - to dopiero bedzie wyzwanie :)))
 • #16
  Marian B
  Level 37  
  Jeżeli ma to być zwykły wyłącznik/włącznik zapłonu, oraz przycisk do rozrusznika, to koszty są znikome, kilka zł. Swego czasu, w Syrenie 105, oraz w Dacii 1300, miałem zamontowany zwykły przechylny wyłącznik błyskawiczny, chyba od włączania dmuchawy w Syrenie, a jako przycisk, kupiony w sklepie elektrycznym przycisk do jakiejś obrabiarki, może to być nawet "guzik" do dzwonka.
 • #17
  taiszo
  Level 10  
  HEHE
  Moze dam jakis przełącznik z transformatora S/N :):):)
  taki to napewno sie nie spali :P

  Pozdrawiam
 • #18
  Marian B
  Level 37  
  Przedstawiam kolejną modernizację urządzenia „Przycisk start-stop w samochodzie”.

  Zasada działania tego układu jest taka sama, jak układu opisanego wcześniej, chociaż schemat znacznie się różni.
  Schemat ideowy nowego rozwiązania jest pokazany na rys.1.
  Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1)

  W celu ułatwienia montażu w kolejnych samochodach urządzenie składa się z modułu sterującego, oraz modułu przekaźników wykonawczych. Moduł sterujący jest taki sam w przypadku każdego samochodu (również z silnikiem wysokoprężnym), natomiast moduł przekaźników wykonawczych może się różnić w zależności od typu samochodu, i można go konfigurować dowolnie, w zależności od potrzebnej ilości styków w przekaźnikach. Generalnie, będą to dwa zespoły przekaźników: Z, do włączania zapłonu i innych odbiorników (na schemacie na rys.1, są to przekaźniki Z oraz S), oraz przekaźnik R, do włączania rozrusznika.
  Zmieniony został układ załączający z przekaźnikami A i B przez dodanie diody D3.
  Uproszczony schemat, oraz działanie układu załączającego jest pokazane na Rys.2a,b,c,d.
  Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1)

  Gdy przycisk start-stop naciśnięty w czasie włączania zapłonu, napięcie w punkcie Y wynosi 12V, a po włączeniu zapłonu i zwolnieniu przycisku, napięcie w punkcie Y wynosi 0V.
  Ta zmiana napięcia jest wykorzystana do włączania i wyłączania rozrusznika (przekaźnika R). Dzięki diodzie D3 nie potrzebny jest układ progowy, tak jak to było w poprzednim układzie, gdyż napięcie w punkcie Y zmienia się skokowo od 0 do 12V, i jest bezpośrednio wykorzystane do włączania przekaźnika R (za pomocą układu opóźniającego na tranzystorze T2).
  Zastosowanie diody D3, oraz polowych tranzystorów wykonawczych pozwoliło na wyeliminowanie układu scalonego i prostą realizację stopni czasowych bezpośrednio na tranzystorach wykonawczych T1, T2, T3.
  Można też było w bardzo łatwy sposób wprowadzić zabezpieczenie samochodu przed nie powołanymi osobami, w postaci dodatkowego, ukrytego przycisku, przy czym spełniony jest podstawowy warunek bezpieczeństwa dla takiego zabezpieczenia (z ukrytym przyciskiem), po nieoczekiwanym zatrzymaniu pracującego silnika, można go w ciągu pewnego czasu (w tym przypadku 60sekund) uruchomić ponownie bez naciskania ukrytego przycisku.

  Działanie zabezpieczenia.
  Naciśnięcie ukrytego przycisku powoduje naładowanie kondensatora C3 przez rezystor R4, i tranzystor T1 będzie w stanie przewodzenia przez czas ok. 60sek, określony stałą czasową elementów C5, R3.
  Teraz naciśnięcie i trzymanie przycisku start-stop spowoduje włączenie zapłonu i rozruch silnika. Napięcie podtrzymania z pompy paliwa, podawane przez rezystor R6 i diodę D6 będzie utrzymywać tranzystor T1 i cały układ w stanie załączonym.
  Gdy silnik nie pracuje, a jest włączony zapłon, brak napięcia podtrzymania z pompy paliwa, kondensator C3 rozładowuje się przez rezystor R5, i po czasie około 60 sekund zapłon się wyłączy, układ wróci do stanu spoczynku, gdzie nie pobiera prądu, gdyż jest zachowana „przerwa powietrzna”. W poprzednim układzie czas opóźnienia wynosił 5 minut, i moim zdaniem, było to zbyt długo.
  Zabezpieczenie można wyłączyć, łącząc zworę serwisową ZS do wyprowadzeń 11 i 12 modułu. Wtedy kondensator C3 jest ładowany przez diodę D5 bezpośrednio z punktu Y, natychmiast po naciśnięciu przycisku start-stop.
  Wyłączenie zabezpieczenia jest potrzebne , gdy na przykład, trzeba udać się na przegląd, lub oddać samochód do naprawy.
  Zwora serwisowa, to powinna być rzeczywiście zwora, na przykład, szpilka wkładana w otworek o średnicy 1mm, w ukrytym miejscu, a nie dodatkowy, ukryty wyłącznik. Taki wyłącznik jest łatwiejszy do wykrycia. Może to być kontaktron, nad którym można położyć magnes w celu wyłączenia zabezpieczenia. Zabranie, lub przesunięcie magnesu automatycznie włączy zabezpieczenie.
  Ukryty przycisk można podłączyć na dwa sposoby, do wyboru przez użytkownika.

  Pierwszy sposób:
  podłączyć do wyprowadzeń 9, 10 modułu, tak, jak na schemacie na Rys.1.
  W tym przypadku trzeba przed uruchomieniem silnika, na krótką chwilę nacisnąć ukryty przycisk, i w ciągu 60 sekund uruchomić silnik przyciskiem start-stop.

  Drugi sposób:
  Podłączenie ukrytego przycisku do wyprowadzeń 12, 11 (równolegle do zwory ZS). W tym przypadku , aby uruchomić silnik, trzeba jednocześnie nacisnąć ukryty przycisk i przycisk start-stop.
  Jednoczesne naciskanie jest konieczne tylko przy „pierwszym” uruchomieniu silnika. Po nieoczekiwanym zatrzymaniu sinika, można go ponownie uruchomić bez naciskania ukrytego przycisku (w ciągu 60 sekund). Ten sposób podłączenia jest większym utrudnieniem dla osób nie powołanych, gdyż po przypadkowym znalezieniu ukrytego przycisku, trzeba jeszcze wiedzieć jak uruchomić silnik.

  Tranzystor T3, oraz elementy C1, R3, D7 zastępują duży elektrolityczny kondensator C4=2000µF z poprzedniego układu. Układ jest bardziej skomplikowany, ale pewniejszy w działaniu, gdyż duży elektrolityczny kondensator jest potencjalnym źródłem nie stabilności z upływem czasu, i przy zmianach temperatury, a zabiera tyle samo miejsca, co układ z tranzystorem.
  W przypadku silników wysokoprężnych wyprowadzenie 8 modułu sterującego należy podłączyć do świec żarowych. W czasie grzania świec, styk SW1 przekaźnika SW jest rozwarty, jest to równoznaczne z nie naciśniętym pedałem sprzęgła, i w czasie grzania brak możliwości włączenia rozrusznika.
  W przypadku silników benzynowych wyprowadzenie 8 pozostaje nie podłączone.
  Szczegółowa zasada działania i opis problemów montażowych są takie same jak w poprzednim układzie i niema sensu tego powtarzać.
  Kolejne sekwencje styków przekaźników są pokazane na Rys.3a,b,c,d, dla normalnego uruchamiania silnika, oraz na Rys.4a,b,c,d, w przypadku uruchamiania po nieoczekiwanym zatrzymaniu.
  Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1)
  Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1)
  Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1)


  Wykaz elementów:
  Rezystory.
  R1, R2……….33Ω/0,5W-2szt.
  R3, R8, R11….1M/0,1W-3szt.
  R4, R9, R12….1k/0,1W-3szt.
  R5…………….4,7M/0,1W
  R6…………….100k/0,1W
  R7…………….10k/0,1W
  R10…………...100Ω/0,1W

  Kondensatory.
  C1, C4………..1μF (nie elektrolityczny)- 2szt.
  C2…………….100μF/25V
  C3…………….10μF/25V
  C5…………….0,2μF/400V

  Diody.
  D1÷D10…1N4007- 10 szt.

  Tranzystory.
  T1, T2, T3….BUZ90AF – 3 szt.

  Przekaźniki.
  A, B………G5V-2-5VDC – 2 szt.
  SS, SP……G5V-2-12VDC – 2 szt.
  SW……….G5V-1-12VDC
  S, Z, R…….FRA2C-S2DC12V (40/30A) – 3 szt.

  W1………złącze 16 pin (Mini-Fit)
  MX-5569-16A1 – gniazdo kątowe do druku.
  MX-5557-16R – wtyk

  W2……..złącze 4 pin (Mini-Fit)
  MX-5569-04A1 – gniazdo kątowe do druku.
  MX-5557-04R – wtyk.

  W3……..złącze konektorowe 8-stykowe.

  Przewód połączeniowy 2,5mm² – około 5m.
  Przewód połączeniowy 1mm² – około 10m.
 • #19
  gofer62
  Level 9  
  Witam.

  Pytanie do autora projektu.
  Czy istnieje możliwość zamontowania tego ukladu do auta wyposażonego w LPG bez dodatkowych przeróbek?
 • #20
  Marian B
  Level 37  
  Oczywiście, że można. Styki przekażników wykonawczych dublują działanie styków stacyjki, i nic więcej. W stacyjce przekręcamy kluczyk, a tutaj naciskamy przycisk.
 • #22
  Marian B
  Level 37  
  Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1)
  Należy zrobić cewkę podobną jak na tym rysunku, w której będzie umieszczony kluczyk. Cewkę umieszcza się w dogodnym, ukrytym miejscu, tak jednak, aby kluczyk można było łatwo wyjąć i włożyć (w razie potrzeby).
  Cewkę podłącza się za pomocą dodatkowych przewodów i odpowiednio dobranej wtyczki zamiast oryginalnej cewki znajdującej się w stacyjce.
  W moim przypadku na karkas cewki wykorzystałem zewnętrzną część pudełka po zapałkach, gdyż wymiary pasowały idealnie do kluczyka (Octavia).
  W przypadku innych kluczyków trzeba karkas zrobić "na miarę", i doświadczalnie ustalić miejsce/położenie kluczyka wewnątrz cewki, tak, aby po włączeniu zapłonu. nie zapalala się na pulpicie kontrolka niewłaściwego klucza.
 • #23
  Lodoo
  Level 16  
  Witam!
  MAm małe pytanko:
  zrobiłem ten układ kiedyś (wersja przed modernizacją) i już w sumie o nim zapomniałem, leży w szafce, bo zmieniłem auto... dziś kolega w pracy pokazuje, że też go zrobił - i miał ten sam problem co ja kiedyś:

  układ włączał rozrusznik i nie chciał go wyłączyć... namordowałem się z tym kiedyś w swoim to teraz pamiętałem co i jak...

  mianowicie - układ działa jak należy, ale po odłączeniu i pozostawieniu w powietrzu nóżki 8 kostki CD4093. Czym to jest spowodowane? Teoretycznie nóżka powinna być podłączona jak na schemacie, w praktyce jednak to nie działa... Na nóżce tej odłączonej od układu rośnie napięcie jak zapłon jest włączony do pewnego momentu po czym następuje wyłączenie zapłonu po około 5 minutach... w nocie kostki cd4093 znalazłem, że może to być CONTROL SIGNAL i tak chyba jest...

  Proszę o wyjaśnienie tej kwestii :-)

  a - i druga sprawa - czasem (rzadko) zdarzało mi się, że przy wyłączeniu zapłonu i zaraz po jego szybkim włączeniu i trzymaniu przycisku rozrusznik nie zaczynał się kręcić... trzeba było zrobić parę cykli off-on...
 • #24
  Marian B
  Level 37  
  Najprawdopodobniej, żle dobrany dzielnik napięcia R3,R4. Te rezystory trzeba dobrać dość dokładnie.
  Próg Szmitta występuje w okolicy połowy napięcia zasilania. Przy włączaniu rozrusznika napięcie w punkcie Y
  powinno być nieco większe ponad próg, ok. 7V, ale takie, aby pewnie był włączany rozrusznik, a po zwolnieniu przycisku, możliwie daleko poniżej progu, ok. 3,6V. Przy takich wartościach rezystorów, jak na schemacie (10+10k, 33k) nie było żadnych problemów przez kilka lat użytkowania. Możliwe, że przyczyną kłopotów był rozrzut wartości rezystorów, np. 22k zamiast 20k. Przy tym dość precyzyjnym dzielniku trzeba na to zwracać uwagę. Najlepiej, jeden rezystor, np. R3 zamienić tymczasowo na rezystor nastawny, dobrać odpowiednią wartość, przy której rozrusznik włącza się i wyłącza bezproblemowo, a następnie, po zmierzeniu rezystancji, wstawić potrzebną, złożoną z kilku rezystorów. O potrzebie dość dokładnego doboru dzielnika pisałem w podstawowym artykule w EdW, nie wspomniałem o tym na forum, i stąd chyba ten problem.
  Oczywiście, problem nie występuje w nowszej wersji układu (modernizacja 2).
 • #25
  Lodoo
  Level 16  
  Dziękuję bardzo za wyjaśnienie... sprawdzę to w wolnej chwili :-)
  W swoich zapiskach znalazłem też, ze ta sama sytuacja ma miejsce przy drugiej bramce - piny 12 i 13 układu -> 13 trzeba odłączyć, ale tutaj to już nie pamiętam jak zrobiłem w końcu... u tego kolegi chodziło z podłączonym, u siebie możliwe, że odłączyłem niepotrzebnie, z rozpędu ;-) ale działało hehe
  pozdrawiam
  oby więcej takich projektów :-)
  gratuluję wiedzy i pomysłowości :-)
 • #26
  toudi29
  Level 14  
  choć temat stary ale nie zapomniany marcin mam pytanko ile byś chciał za zrobie mi takiego układu
 • #27
  Marian B
  Level 37  
  Aby zachować ciągłość "rozwojową" przycisku start-stop podaję kolejną modernizację (modernizacja 3).

  Przycisk "start-stop" w samochodzie. (Modernizacja 3).

  Po 14 już latach bezproblemowego używania przycisku "start-stop" zdarzyła się mała awaria osprzętu, mianowicie uszkodził się wyłącznik przy pedale sprzęgła. Pękła w nim sprężynka. Skutkowało to tym, że nie można było uruchomić rozrusznika. Usterka w zasadzie banalna, bo wystarczy tylko zdjąć przewody z tego wyłącznika i je zewrzeć. Układ dalej działa bez problemu, zachowując wszystkie swoje funkcje z wyjątkiem blokady rozrusznika za pomocą pedału sprzęgła.
  Jednak takie zdjęcie i zwarcie przewodów w drodze jest dość kłopotliwe ze względu na utrudniony dostęp.

  Celem tej modernizacji było przystosowanie układu przekażników wykonawczych do sterowania za pomocą dającej się łatwo i szybko podłączyć "stacyjki awaryjnej".
  Stacyjka awaryjna, to zwykły, przechylny wyłącznik do włączania zapłonu (przekażnika Z), oraz przycisk do włączania rozrusznika (przekażnika R). Rozrusznik można włączyć tylko wtedy, gdy jest włączony zapłon.

  Zmienione zostało cztero stykowe złącze W2 na złącze sześcio stykowe, dodatkowo równolegle do złącza W2 dołączono złącze W4 do szybkiego podłączenia "stacyjki awaryjnej" bez odłączania modułu sterującego. Przy okazji trzy przekażniki (Z, R, S) zostały zastąpione tylko dwoma przekażnikami Z, R, typowo "samochodowymi", bez płytki montażowej. Do układu przekażników dołożony bezpiecznik polimerowy B1, wielokrotnego użytku. Zabezpiecza on przed przypadkowym zwarciem na złączach W1, W2, W4.

  "Stacyjkę awaryjną" można podłączyć do złącza W2 po odłączeniu modułu sterującego, lub do dodatkowego, rownoległego złącza W4 zamontowanego w łatwo dostępnym ale nie widocznym miejscu.
  Jednak aby bezkolizyjnie dołączyć "stacyjkę awaryjną" do złącza W4 bez odłączenia modułu sterującego (złącze W2) należy w module sterującym OBOWIĄZKOWO dodać diodę D11 (opisana na schemacie czerwonym kolorem).
  Diodę D11 należy wlutować od strony druku w przecięcie ścieżki. Dłączenie diody D11 wymusilo też przeniesienie na drugą stronę płytki i przylutowanie w odpowiednie miejsca elementów R13 i D5.
  W przypadku gdy nie korzysta się ze złącza W4 (np. nie zamontowane) dioda D11 jest nie potrzebna.

  Pozostałe zmiany na schemacie to kosmetyka. Przed kilku laty zmieniony rezystor R3-1M na wartość 0,5M, oraz kondenstor C4-1u, na wartość 1,5u, przez dołączenie od strony druku odpowiednich elementów SMD, rezystora 1M, kondensatora 0,47u. Porawilo to opóżnienia czasowe na bardziej odpowiadające moim wymaganiom.
  Dodatkowo dołożony został rezystor R13 w szereg z diodą D5. Rezystor zabezpiecza przed przypadkowym zwarciem do masy na przewodzie dołączonym do styku 12 złącza W1.

  Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1) Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1)
  Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1)

  Założenie przekażników wykonawczych oraz podobnej "stacyjki" jest dobrą alternatywą na uszkodzoną stacyjkę, np. wypalone styki, szczególnie w starszych samochodach. Może też być wstępem do budowy przycisku "start-stop", bo gdy już są przekażniki wykonawcze, pozostanie tylko w póżniejszym czasie podłączyć do złącza moduł sterujący.
  Warto wtedy dołożyć elektroniczną blokadę przed przypadkowym włączeniem rozrusznika w czasie pracy silnika.
  Podaję sprawdzony doświadczalnie układ takiej blokady:
  Przycisk "start-stop" w samochodzie (modernizacja 1)

  Po włączeniu zapłonu, przez czas zależny od stałej czasowej RC przewodzi tranzystor i wtedy można włączyć rozrusznik. Po naładowaniu się kondensatora (po czasie 15 lub 25 sekund) tranzystor przestaje przewodzić, nie można włączyć rozrusznika.
  Aby włączyć rozrusznik, np. po przypadkowym zatrzymaniu silnika, trzeba wyłączyć i ponownie włączyć zapłon. Po wyłączeniu zapłonu naładowany kondensator szybko się rozładowuje przez diodę i uzwojenie przekażnika Z, układ jest gotowy do ponownego włączenia rozrusznika po włączeniu zapłonu.
  Kondensator musi być dobrej jakości, styrofleksowy lub ceramiczny, nie może być elektrolityczny gdyż jego rezystancja upływu jest porównywalna z rezystorem w bramce tranzystora.
  Nie zakładałem tej blokady u siebie, bo z założenia ma to być "stacyjka awaryjna" i może będzie użyta tylko kilka razy, lub wcale.