Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

obliczanie poziomu sygnału, ch-ki propagacyjne

.Tobi. 22 Nov 2006 12:01 5624 2
Testo
 • #1
  .Tobi.
  Level 2  
  witam
  jak sie oblicza poziom sygnału w miejscu odbioru (TV i FM) majac dana ERP i wysokosc anteny nadawczej i odbiorczej?
  z ch-tyk propagacyjnych to mozna odczytac? czy jakis wzor jest potrzebny?
  z gory dziekuje

  to moze wie ktos jak wyznaczyc skuteczna wysokosc zawieszenia anteny nadawczej?
  jezeli nadajnik jest na wys. 186m npm + 188m, sygnal bedzie odbierany w odleglosci 25km od nadajnika an wys. 167m npm, po drodze jest las na wzniesieniu 200m npm
  jaka bedzie skuteczna wysokosc zawieszenia anteny?
  [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
 • Testo
 • #2
  Jerzy Cieślański
  Level 21  
  NAJPIERW TEORIA.

  Dla Forumowiczów mających problemy z dobrym odbiorem programów telewizyjnych na granicy zasięgu nadajników naziemnych TV, przytaczam jeszcze trochę teorii z poradnika "anteny i instalacje antenowe" J. Batora.

  Cytaty poniżej opisują;
  ZASADY TEORETYCZNEGO SZACOWANIA:
  - spodziewanego natężenia pola fal elektromagnetycznych konkretnym w miejscu odbioru,
  - zysku energetycznego anten odbiorczych, wymaganego do dobrego odbioru,
  - spodziewanego napięcia użytecznego na wejściu antenowym odbiornika,
  oraz niezbęne wymagania, co do wartości minimalnego napięcia sygnału użytecznego, na wejściu odbiornika TV, niezbędnego do uzyskania dobrego odbioru programów TV.  OSZACOWANIE NATĘŻENIA POLA
  Jak pisze Janusz Bator, w poradniku anteny i instalacje antenowe;
  ("Wartość statystyczna natężenia pola fal elektromagnetycznych, spodziewana w co najmniej 50% miejsc odbioru, w ciągu co najmniej 50% czasu odbioru, nazywa się wartością medialną (tzn. statystycznie przeciętną) lub medianą natężenia pola (K).
  Wyraża się ją za zwyczaj w dB względem 1 uV/m, tzn. w dBu(V/m).

  Natężenie pola w ściśle określonym miejscu, gdzie umiejscowiona jest antena odbiorcza abonenta (np. 3m nad dachem budynku) zależy od wielu czynników przypadkowych a zwłaszcza od rzeźby pobliskiego terenu i obecności obiektów naziemnych, jak budynki, drzewa, instalacje elektryczne itp. znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie tej anteny.
  Czynniki te powodują, że nie można jednoznacznie obliczyć natężenia pola w konkretnym, dowolnie wybranym miejscu odbioru.
  Posługując się metodami matematyki statystycznej można jednak obliczyć wartość natężenia pola, jakiej należy oczekiwać w określonym (założonym) procencie miejsc, losowo rozmieszczonych w rejonie odbioru (np. terenie rozległej miejscowości lub niewielkiej jednostki administracyjnej) w ciągu pewnego czasu odbioru wyrażonego również jako procentowa część całkowitego czasu odbioru.

  Charakterystyki propagacyjne (używane w postaci wykresów) zostały opracowane w ramach programu wieloletnich badań CCIR,
  pozwalają na obliczenie medialnej wartości natężenia pola w zależności od;
  - odległości pomiędzy anteną nadawczą a antena odbiorczą, w (km)
  - mocy skutecznej promieniowanej ERP, w (kW)
  - wysokości skutecznej zawieszenia anten nadawczych H, w (m)
  - typu ukształtowania terenu na trasie sygnału, określanego współczynnikem delta(h), m (m)

  Obliczenia szacunkowe natężenia pola mogą być dokonywane tą metodą, jeżeli odległości od stacji nadawczej są większe od 10km,
  gdyż w pobliżu anteny nadawczej natężenie pola ulega bardzo silnym wachaniom w zależności od warunków lokalnych i charakterystyk anteny nadawczej.
  Charakterystyki te zostały opracowane dla wysokości zawieszenia anteny odbiorczej nad poziomem terenów równej 10m.

  Dla anten odbiorczych zamocowanych 2-3metry nad ziemią, np. w samochodzie, poziom natężenia pola może przyjmować wartości o 7dB do 15dB niższe niż dla anten zawieszonych nawysokości 10m, (różne, w zależności od częstotliwości sygnału i ukształtowania terenu).
  W terenie miejskim-zabudowanym, te różnice natężenia pola fal elektromagnetycznych na wysokości 2-3m i na wysokości 10m będą wyższe niż w terenie niezabudowanym-wiejskim.
  Różnice te (2-3m/10m) będą również większe dla wyższych częstotliwości sygnału.

  Głęboka dolina lub wzgórze przesłaniające radiostację TV, są powodem powstawania stref cienia elektromagnetycznego.
  Nie oznacza to jednak, że w tych strefach natężenie pola jest równe zeru.
  Wskutek zjawiska dyfrakcji, tzn. uginania się fal elektromagnetycznych na napotkanych przeszkodach, pole w strefie cienia ulega stopniowemu osłabieniu, tym większemu im przeszkoda jest wyższa i im odległość miejsca odbioru od przeszkody jest mniejsza.
  (....)
  W zakresie fal decymetrowych należy liczyć się ze znacznie ostrzej uwidaczniającym się zjawiskiem cienia aniżeli w zakresach fal metrowych.
  Przykładowo;
  dla wysokości (bliskiej przeszkody terenowej) przewyższającej antenę odbiorczą (zawieszoną 10m nad ziemią) o 100m tłumienie sygnału wynosi przeciętnie;
  w zakresie I 5dB,
  w zakresie III 10dB,
  w zakresie V 20dB.
  Dla podobnego przewyższenia (bliskiej przeszkody terenowej) wynoszącego tylko 25m, (nad anteną odbiorczą- zawieszoną 10m nad ziemią) tłumienie sygnału wynosi przeciętnie;
  w zakresie I 2dB ,
  w zakresie III 5dB,
  w zakresie V 10dB,
  (........)
  Obiekty naziemne, takie jak budynki, drzewa in. są powodem odbić fali elektromagnetycznej.
  Kierunek rozchodzenia się fal odbitych zależy od usytuowania obiektu odbijającego względem kierunku rozchodzenia się fali przychodzącej.
  Obowiązuje tu znane z optyki prawo równości kątów padania i odbicia, jeżeli powierzchnia odbijająca jest odpowiednio duża i gładka.
  Gdy powieszchnia odbijająca jest nie regularna i ma ostre krawędzi, zjawisku odbicia towarzyszy również zjawisko dyfrakcji.
  Pole w miejscu odbioru jest wynikiem sumowania się fali docierającej doń bezpośrednio (tzn. bezpośredniej) oraz fal odbitych od różnych obiektów znajdujących się w pobliżu.
  Zjawisko sumowania się fal nazywamy interferencją.
  Objawia się ono w postaci znacznych zmian natęnia pola przy zmianie miejsca odbioru nawet o niewielką odległość, np. o ćwierć długości fali.
  W takim przypadku mówimy, że pole przestaje być jednorodne i staje się niejednorodne.
  Takie względne zmiany natężenia pola niejednorodnego np. pomiędzy sąsiednimi kilkupiętrowymi budynkami, mogą wynosić do 10-15dB w zakresach I-III i do 20-30dB (a nawet 40dB) w zakresach IV iV, zależnie od wysokości miejsca odbioru nad ziemią.
  Fale odbite nie tylko powodują duże przestrzenne zmiany natężenia pola, ale są także przyczyną szkodliwych zakłóceń odbioru telewizyjnego, w postaci pojawiania się na ekranie konturów wielokrotnych (echowych) zwanych popularnie "zjawami".
  Z tych względów w terenie gęsto zabudowanym, np. w mieście, wskazane jest umieszczanie anteny odbiorczej możliwie wysoko nad dachami budynków.

  Obecność drzew w pobliżu anteny powoduje także interferencyjny charakter pola z tą różnicą, że dla polaryzacji pionowej tj. wtedy, gdy linie sił pola elektrycznego są prostopadłe do ziemi, wpływ drzew jest z reguły większy aniżeli dla polaryzacji poziomej.
  W zakresie IV-V wachania natężenia pola spowodowane poruszaniem się drzew wskutek wiatru mogą dochodzić do 15dB.
  Również i rzęsisty deszcz na trasie przejścia fali decymetrowej, może być powodem nagłego zwiększenia tłumienia sygnału.

  W celu zapewnienia w przybliżeniu takiej samej wartości mediany natężenia pola we wszystkich zakresach częstotliwości, skuteczna moc promieniowana stacji TV pracujących w zakresie IV/V powinna być 5-10-krotnie większa aniżeli w zakresach I-III.
  Fale decymetrowe są bowiem znacznie bardziej tłumione aniżeli fale metrowe, co uwidacznia się szczególnie w terenach górzystych.
  (......)

  WYSOKOŚĆ SKUTECZNA ANTENY ODBIORCZEJ
  Cytat z poradnika "Anteny i instalacje antenowe"-J. Bator.:
  "Wysokością skuteczną anteny odbiorczej nazywamy stosunek (wartości skutecznych) siły elektromotorycznej wzbudzonej na zaciskach anteny E do natężenia pola fal elektromagnetycznych K, w miejscu odbioru.
  Wysokość skuteczną anteny telewizyjnej można obliczyć znając rezystancję wejściową Ra(ohm) i zysk energetyczny g(W/W), odniesiony do dipola półfalowego.
  Należy pamiętać, że pojęcie wysokości skutecznej (hsk), nie ma nic wspólnego ze skuteczną wysokością zawieszenia anteny nad ziemią (H).
  Jest to pojęcie umowne, umożliwiające szacunkowe obliczenia indukowanych napięć.

  W katalogach anten za zwyczaj nie podaje się wartości wysokości skutecznej anten, ponieważ jest to wielkość pochodna od zysku energetycznego i impedancji wejściowej.
  Określa się natomiast parametry podstawowe którymi są;
  - znamionowa impedancja wejściowa, Ra
  - WFS na wejściu anteny,
  - zysk energetyczny Ga,
  - stosunek promieniowania głównego do wstecznego, P/T (F/R)
  - szerokość wiązki głównej,
  - szerokość pasma roboczego B.

  W polu o stałym natężeniu K napięcie Ua jest tym mniejsze im większa jest częstotliwość.
  Aby te straty napięcia zrekompensować, w zakresach większych częstotliwości stosuje się anteny o większym zysku energetycznym.
  Przykładowo, jeśli wymagane do dobrego odbioru napięcie na zaciskach anteny Ua, miałoby wynosić np. 1mV dla impedancji Ra=300ohm, przy natężeniu pola w miejscu odbioru; K=200uV/m to antena odbiorcza powinna posiadać wysokość skuteczną hsk=10m
  Do spełnienia tego warunku w I zakresie częstotliwości antena może posiadać zysk Ga=0dB, ale już w zakresach IV/V. zysk ten powinien wynosić przynajmniej Ga=20dB." <<--Koniec cytatów.

  TEORETYCZNE OBLICZANIE WARTOŚĆ MEDIALNA NATĘŻENIA POLA (K') w MIEJSCU ODBIORU


  Spodziewaną wartość mediany pola K', (w dBuV/m) w danym miejscu odbioru,(10m nad ziemią)
  można określić wzorem;
  K'=K+dP+dKdH

  gdzie;
  - K', spodziewana wartość mediany pola, w dBu(V/m), (w danym miejscu odbioru, 10m nad ziemią),
  - dP, poprawka mocy, w dB, (dla nadajników o konkretnej, rzeczywistej mocy ERP, różnej od wzorcowego ERP=1kW),
  - K, mediana natężenia pola odczytana z wykresów charakterystyk CCIR (VHF lub UHF), dla mocy wzorcowej nadajnika ERP=1kW,
  zależna od:
  * dla konkretnej odległości (L, w km) pomiędzy anteną nadawczą a anteną odbiorczą(zawieszoną 10m nad ziemią),
  ** dla konkretnej skutecznej wysokości zawieszenia anteny (anten) nadawczych, (H- przyjętej do obliczeń szacunkowych),
  - dKdh, w dB, współczynnik korekcji, dla odczytywanych wartości mediany pola, zależny od przeciętnej falistości (pofałdowania) terenu -delta(h)- w odległości nie większej niż 100 km od nadajnika.
  W wykresach charakterystyk propagacyjnych CCIR, mediany pola podano dla delta(h)=50m, (co odpowiada wartości współczynnika dKdh równej 0dB), jako typową wartość pofałdowania terenów nizinnych.

  Wartość współczynnika dKdh wynosi +10dB, dla dla pofałdowania terenu określonego parametrem delta(h)=10m, w zakresie IV-V.
  Warto zauważyć, że jeśli na rzeczywistej drodze fal elektromagnetycznych pomiędzy anteną nadawczą a anteną odbiorczą, pofałdowanie terenu nie będzie "zasłaniać"sygnału, w którym kolwiek miejscu, to analogicznie wartość współczynnika korekcji dKdh może przyjąć wartość +10dB.


  Taka sytuacja występuje np. w przypadku bezpośredniej "widoczności elektromagnetycznej", (lub w odległościach do 30km, wręcz optycznej) pomiędzy anteną nadawczą a anteną odbiorczą.
  Na ogół, bezpośrednią "widoczność elektromagnetyczną", przy typowym nizinnym pofałdowaniu terenu, możemy uzyskać przez podniesienie anteny odbiorczej na odpowiednią wysokość nad poziom terenu, czyli uzyskując "przewyższenie" nad zasłaniającymi częściowo sygnał, dalszymi i bliższymi wyniesieniami terenu lub zabudowy.
  W takim przypadku spodziewane wartości mediany natężenia pola też można oszacować jako wyższe przynajmniej dziesięciokrotnie, czyli o wartość współczynnika korekcji powyżej dKdh=+10dB.")  PRZYKŁADOWA TABELA WARTOŚĆ NATĘŻENIA POLA K
  Według wykresu charakterystyk propagacyjnych CCIR na zakres IV-V-(tv UHF), dla:
  - mocy skutecznej promieniowanej ERP, równej 1kW,
  - skutecznych wysokości zawieszenia anten nadawczych przyjętych umownie za; H=75m, H=150m, H=300m, H=600m,
  - wysokości zawieszenia anteny odbiorczej 10m nad poziomem terenu,
  - odległości (L) pomiędzy antenami nadajnika a anteną odbiorczą,
  mediana natężenia pola elektromagnetycznego (K), sygnału TV, powinna wynosić odpowiednio (około):
  ____________H=75m_________H=150m________H=300m________H=600m__
  L=10km;....K=68.0dBu,....K=77.0dBu,....K=84.5dBu,....K=87.0dBu,
  L=15km;....K=60.0dBu,....K=68.0dBu,....K=76.5dBu,....K=83.0dBu,
  L=20km;....K=53.5dBu,....K=62.0dBu,....K=70.0dBu,....K=78.0dBu,
  L=25km;....K=48.0dBu,....K=56.5dBu,....K=65.0dBu,....K=74.5dBu,
  L=30km;....K=43.5dBu,....K=51.5dBu,....K=60.5dBu,....K=70.0dBu,
  L=35km;....K=39.5dBu,....K=47.5dBu,....K=56.5dBu,....K=67.0dBu,
  L=40km;....K=36.5dBu,....K=44.0dBu,....K=52.5dBu,....K=63.0dBu,
  L=45km;....K=33.5dBu,....K=40.5dBu,....K=49.0dBu,....K=59.0dBu,
  L=50km;....K=30.5dBu,....K=37.6dBu,....K=46.0dBu,....K=56.5dBu,
  L=60km;....K=26.0dBu,....K=32.5dBu,....K=40.0dBu,....K=50.0dBu,
  L=70km;....K=22.0dBu,....K=27.5dBu,....K=35.0dBu,....K=44.5dBu,
  L=80km;....K=18.5dBu,....K=23.5dBu,....K=30.0dBu,....K=39.0dBu,
  L=90km;....K=15.5dBu,....K=20.0dBu,....K=25.5dBu,....K=35.0dBu,

  Dla zakresów I-,II,III wartości K są nieco wyższe, (odczytuje się je z osobnego wykresu charakterystyk VHF)

  Przykładowo poprawka mocy dP wynosi dla następujących mocy promieniowanej ERP nadajnika odpowiednio;
  ERP=0.1kW,....dP=-10dB,
  ERP=0.2kW,....dP=-7dB,
  ERP=0.4kW,....dP=-4dB,
  ERP=0.5kW,....dP=-3dB,
  ERP=0.8kW,....dP=-1dB,
  ERP=1.0kW,....dP=0dB,
  ERP=2.0kW,....dP=+3dB,
  ERP=2.5kW,....dP=+4dB,
  ERP=4.0kW,....dP=+6dB,
  ERP=5.0kW,....dP=+8dB,
  ERP=8.0kW,....dP=+9dB,
  ERP=10kW,.....dP=+10dB,
  ERP=20kW,.....dP=+13dB,
  ERP=25kW,.....dP=+14dB,
  ERP=40kW,.....dP=+16dB,
  ERP=50kW,.....dP=+18dB,
  ERP=80kW,.....dP=+19dB,
  ERP=100kW,....dP=+20dB,
  ERP=200kW,....dP=+23dB,
  ERP=250kW,....dP=+24dB,
  ERP=400kW,....dP=+26dB,
  ERP=500kW,....dP=+28dB,
  ERP=800kW,....dP=+29dB,
  ERP=1000kW,...dP=+30dB,

  Współczynnik korekcji dKd, dla zakresów IV-V, w zależności od stopnia przeciętnej falistości terenu, wynosi odpowiednio;
  dla delta(h)=10m;....dKdh=+10.0dB,
  dla delta(h)=20m;....dKdh=+6.0dB,
  dla delta(h)=30m;....dKdh=+4.0dB,
  dla delta(h)=50m;....dKdh=0.0dB
  dla delta(h)=100m;...dKdh=-6.5dB
  dla delta(h)=200m;...dKdh=-14.0dB
  dla delta(h)=300m;...dKdh=-20.0dB,
  dla delta(h)=500m;...dKdh=-27.0dB,  Na podstawie mediany natężenia pola, można obliczy teoretyczną spodziewaną wartość napięcia sygnału Ua', indukowanego na zaciskach dipola pólfalowego, (lub anteny o określonym w stosunku do dipola pólfalowego zysku energetycznym G), zawieszonego na wysokości 10 metrów nad ziemią".
  C.d.n.
  PZDR. Jerzy Cieślański

  Dodano po 3 [godziny] 5 [minuty]:

  Tobi.
  Według poradnika "Anteny i instalacje antenowe" J. Batora;
  "wysokość skuteczna zawieszenia anteny nadawczej (w m), to wysokość jej zawieszenia UMOWNIE odniesiona do średniego poziomu terenu w promieniu od 3 do 15 km, licząc od masztu".

  Jak 300 metrowy maszt będzie miał w bliskim sąsiedztwie 500 metrowe pasmo wzgórz, to na tym kierunku wysokość skuteczna anten będzie wynosiła zapewnie zero metrów, nie licząc przechodzenia sygnału na tereny za wzgórzami na skutek załamania fal na grzbiecie tego pasma wzgórz.

  Informacja o wysokości skutecznej zawieszenia anteny przyjęta dla danego nadajnika, powinna być podana przy parametrach nadajnika.
  Na ogół jednak podaje się chyba tylko wysokość podstawy masztu (terenu) nad poziomem morza plus wysokość zawieszenia anten nad poziomem tej podstawy (terenu).
  Pewnie najłatwiej ją uzyskać od kogoś "z branży", kto pracuje na takim nadajniku albo ma o nim wiedzę, pytaj na forum, (tylko im się czasem po prostu nie chce).

  Obliczanie jej na odległość bez użycia mapy z poziomnicami, bez wykreślenia jakiegoś przekroju profilu terenu w pobliżu nadajnika, na kierunku do konkretnego miejsca odbioru,
  jest bardzo przybliżone.
  Same charakterystyki CCIR, (o których pisałem a właściwie cytowałem z poradnika-1980r.), to obliczanie spodziewanego sygnału w 50% miejsc dla 50% czasu nadawania.

  Przy takiej odległości , 25km do nadajnika to najważniejsze sprawdzić, czy z dachu, w rześki dzień, widać maszt nadajnika, a w nocy jego czerwone światła antykolizyjne.
  Wtedy spokojnie można przyjąć H=180m dla twojej lokalizacji anteny odbiorczej, a przy tej odległości odbiór i tak powinien być bezproblemowy.
  Różnica pomiędzy H=180m a H=150m , to dla pasma UHF k.21-60, i odległośći od nadajnika 25km, jakieś 2-3dB różnicy w spodziewanym poziomie natężenia mediany pola K.
  Znacznie większy spodziewany, (szacowany), wpływ może wywierać strefa ciena bliskiego wzniesienia.

  Znacznie lepszy efekt, pozwalający instalatorom dobrać anteny, czy zadecydować o wysokości masztu daje pomiar sygnału miernikiem sygnału w miejscu odbioru za pomocą szerokopasmowej anteny bez przedwzmacniacza, zamocowanej na maszcie.

  Z odbiorem programów R i TV, nadawanych z mocą "wojewódzką" nie powinno być problemu.
  Dla mocy ERP=1kW UHF-k.21-60, to granica zasięgu i wzniesienie może zakryć sygnał, całkowicie uniemożliwiając odbiór programu TV.

  [quote='Tobi']
  "może wie ktoś jak wyznaczyć skuteczna wysokość zawieszenia anteny nadawczej?
  jeżeli nadajnik jest na wys. 186m npm + 188m, sygnał będzie odbierany w odleglości 25km od nadajnika na wys. 167m npm, po drodze jest las na wzniesieniu 200m npm'[/quote]


  Las ze wgórzem dla UHF (k.21-60), można liczyć jako 220-225npm.
  225mnpm-167mnpm =58m

  "Pytanie", jak blisko jest ta przeszkoda od anteny odbiorczej, i jak wysoko zawieszona antena.
  Jeśli bliskie (do 0.5km) wzniesienie zasłania widok anteny odbiorczej w stronę nadajnika to jego wpływ na osłabienie sygnału można szacować jako strefę cienia bliskiej przeszkody terenowej o przewyższeniu "zasłaniającym" ok.60m.
  Tłumienie sygnału w zakresie V może wynosić do 16dB, w IV 10dB, w III 7-8dB, na UKF 100MHz 4dB.
  Ale może być znikowe jeśli wzgórze jest parę kilometrów dalej.
  W takim przypadku podniesienie anteny o 10 metrów w górę może znacząco polepszyć sygnał.


  Najlepiej byłoby wykreślić na mapce topograficznej (takiej z poziomnicami,) linię łączącą pozycje nadajnika z pozycją anteny odbiorczej, wynotować wysokości terenu na całej trasie.
  Takie mapki topograficzne można teraz bez problemu nabyć w wydawnictwach kartograficznych, tych wojskowych też.
  Następnie wyrysować na papierze milimetrowym, w skali, profil terenu na trasie przebiegu i "ocenić", przykładając linijkę, czy sygnał "przejdzie" ponad wszystkimi wyniesieniami terenu.
  Dla takiej odległość od nadajnika, krzywizna kuli ziemskiej, w porównani z nierównościami terenu jest właściwie "płaska".

  Na podstawie takiego profilu można też wyliczyć parametru delta(h) określający przeciętną falistość terenu objętego zasięgiem stacji nadawczej.
  Na podstawie parametru delta(h) określa się współczynnik korekcji dKdh do obliczeń mediany natężenia pola.
  Cytuję;
  "jest on zdefiniowany jako różnica wysokości w (m) przekraczanych przez 10% i 90% krzywej profilu terenu, w zakresie odległości od 10 do 50 km, licząc od anteny nadawczej.
  Parametr delta(h) charakteryzuje przeciętne właściwości topograficzne trasy i można go łatwo obliczyć posługując się mapką fizyczną, np. o podziałce 1:500 000 i wykreślając w znany sposób profil terenu (na danej trasie) na papierze milimetrowym."


  W internecie, na forum-radiopolska, ktoś podawał link do konkretnej mapki propagacji nadajnika np. TVN k.32.
  Przypuszczam, że takie mapki dla wszystkich nowych nadajników są dostępne w internecie.
  W praktyce, wyliczane są chyba komputerowo na podstawie dokładnych elektronicznych map z danymi o poziomie terenu nad poziomem morza.
  Barwa określonej części mapki opowinna znaczać spodziewane natężenie pola sygnału K.
  Dobrze by było, aby jakiś fachowiec na podstawie takiej mapki opisał na forum jak się nią praktycznie posługiwać.

  Ja jestem tylko stolarzem, więc na dzisiaj "mam dosyć" zabawy z teorią.
  PZDR. Jerzy Cieślański.
 • #3
  .Tobi.
  Level 2  
  dzieki za odpowiedz:)
  a skad wziac natezenie pola (mediane) w odleglosci np 2km od nadajnika? ch-ki propagacyjne zaczynaja sie od 10km.. moze "na oko" wystarczy?