Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
TermopastyTermopasty
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Test Egzaminacyjny Grupa 1 Elektroenergetyczna

17 Cze 2007 13:59 2874 4
 • Poziom 18  
  Witam,
  proszę uprzejmie o podanie prawidlowych odpowiedzi do tego testu.
  Pozdrawiam!

  TEST EGZAMINACYJNY Grupy 1 Elektroenergetycznej

  1. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne na podstawie
  a) Kodeksu Pracy
  b) Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  c) Ustawy o Energetyce
  d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji.

  2. Komisje kwalifikacyjne działają na podstawie powołania przez:
  a) OIOE
  b) URE
  c) GIGĘ
  d) SEP

  3. Pomieszczenie pracy jest to pomieszczenie:
  a) w którym mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi
  b) w którym praca polega na krótkotrwałym (do 2 godzin) przebywaniu związanym z konserwacją urządzeń
  c) przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca
  d) w którym praca polega na przebywaniu związanym z konserwacją i naprawami urządzeń do 8 godz.

  4. Pomieszczenie stałej pracy — to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego
  pracownika w ciągu jednej doby przekracza:
  a) 4 godziny
  b) 6 godzin
  c) 8 godzin
  d) 12 godzin

  5. Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z:
  a) instrukcją obsługi
  b) dokumentacją techniczno-ruchową
  c) certyfikatem Urzędu Patentowego
  d) Ustawą o Energetyce

  6. Dopuszczalny poziom hałasu w odniesieniu do 8-mio godzinnego czasu pracy wynosi:
  a) 65dB(A)
  b) 85dB(A)
  c) 105dB(A)
  d) 135dB(A)

  7. Podjecie i prowadzenie pracy w zbiorniku może nastąpić na podstawie:
  a) polecenia brygadzisty
  b) polecenia kierownika
  c) polecenia pisemnego
  d) polecenia ustnego

  8. Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy zawartość tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej:
  a) 16%
  b) 18%
  c) 20%
  d) 23%

  9. Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości nad poziomem
  podłogi lub ziemi co najmniej
  a) 1.0 m
  b) 1,5 m
  c) 2,0 m
  d) 2,5 m

  10. Prace na rusztowaniu mogą być prowadzone
  a) po wykonaniu rusztowania
  b) na polecenie mistrza
  c) po dokonaniu odbioru technicznego
  d) na polecenie pisemne

  11. Prace w temperaturze powyżej 40° C można wykonywać:
  a) na rurociągach sieci cieplnych
  b) przy wykonywaniu prac w walczaku
  c) przy usuwaniu awarii
  d) wewnątrz komory paleniskowej

  12. Jaki akt prawny reguluje bezpieczeństwo pracowników przy wykonywaniu remontów urządzeń
  energetycznych ?
  a) Kodeks Pracy
  b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji
  c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
  d) Ustawa o Energetyce

  13. Poleceniodawca jest to pracownik:
  a) uprawniony pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych do wydawania poleceń na wykonanie pracy, posiadający świadectwo kwalifikacyjne typu „D (bj) upoważniony pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych do wydawania poleceń na wykonanie pracy, posiadający świadectwo kwalifikacyjne typu ,D"
  c) upoważniony pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych do wydawania poleceń na wykonanie pracy, posiadający świadectwo kwalifikacyjne typu „E
  d) Inspektor Nadzoru

  14. Do obowiązków koordynującego między innymi należy:
  a) koordynowanie pracy różnych zespołów pracowników
  b) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przejecie go od dopuszczającego
  c) koordynowanie wykonania prac z ruchem urządzeń i instalacji energetycznych
  d) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za organizację bezpiecznej pracy

  15. Prace na polecenie pisemne powinny być wykonywane:
  a) przez pracowników nie będących pracownikami zakładu prowadzącego eksploatację
  b) podczas ratowania zdrowia i życia ludzkiego .
  c) praca eksploatacyjne prowadzone przez uprawnione i upoważnione osoby określane w instrukcji
  d) podczas wykonywania prac ni maszynowni turbinowej

  16. Ochrona p. porażeniowa „działająca" w czasie normalnej pracy urządzenia to:
  a) ochrona obostrzona
  b) ochrona przed dotykiem pośrednim
  c) ochrona normalna
  d) ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa)

  17. Sieć TN-S 3-faz to siec:
  a) dwuprzewodowa
  b) czteroprzewodowa
  c) pięcioprzewodowa
  d) sześcioprzewodowa

  18. Sieć TN-C posiada wydzielony przewód ochronno-neutralny:
  a) PE
  b) PEN
  c) L
  d) U

  19. Napięcie bezpieczne w każdych warunkach dla prądu przemiennego to:
  a) 50 V
  b) 25 V
  c) 60 V
  d) 120 V

  20. Czas wyłączenia odbiornika ruchomego przez urządzenie zabezpieczające (szybkie wyłączenie) w warunkach normalnych to:
  a) 0,5 s
  b) 0,4 s
  c) 0,3 s
  d) 0,2 s

  21. Wyłącznik różnicowo-prądowy zaliczamy do ochrony:
  a) tylko przed dotykiem bezpośrednim
  b) tylko przed dotykiem pośrednim
  c) do jednej i drugiej
  d) do żadnej

  22. Wyłączniki różnicowo-prądowe wysokoczułe (do ochrony przeciwporażeniowej) mają prąd różnicowy do:
  a) 10 mA
  b) 30 mA
  c) 100 mA
  d) 300 mA

  23. Transformatory bezpieczeństwa mają napięcie:
  a) 12 V
  b) 24 V
  c) 48 V
  d) 96 V

  24. Odbiorniki klasy II to odbiorniki z izolacją:
  a) z gumy
  b) z polwinitu
  c) powietrze
  d) wzmocnioną (podwójną)

  25. Wtyki odbiorników klasy II - 1 fazowe posiadają:
  a) 2 zaciski
  b) 3 zaciski
  c) 4 zaciski
  d) 5 zacisków

  26. Do transformatora separacyjnego można jednocześnie dołączyć:
  a) 1 odbiornik
  b) 2 odbiorniki
  c) 3 odbiorniki
  d) wiele odbiorników

  27. Miejscowe pomiary temperatury realizujemy:
  a) manometrem
  b) termometrem oporowym
  c) termometrem szklanym
  d) manostatem

  28. Ciśnienie mierzone jest w:
  a) °C
  b) °K
  c) bar
  d) kg

  29. W czasie zasilania odbiornika elektrycznego w zbiorniku zamkniętym transformatory winny być:
  a) ustawiane wewnątrz
  b) ustawiane na zewnątrz
  c) separacyjny wewnątrz, bezp. na zewnątrz
  d) separacyjny na zewnątrz, bezp. wewnątrz

  30. Przewód ochronny PE jest koloni:
  a) niebieskiego
  b) żółto-zieloncgo
  c) czarnego
  d) brązowego

  31. Kto ma obowiązek doboru pracowników o umiejętnościach zawodowych odpowiednich do wykonania
  poleconej pracy:
  e) Mistrz
  f) Kierownik Budowy
  g) Kierujący zespołem pracowników
  h) Dopuszczający

  32. Przy wykonywaniu prac na polecenie jest zabronione:
  e) Pełnienie przez Kierującego Zespołem Pracowników funkcji nadzoru
  f) Zmiana przez Poleceniodawcę liczby pracowników w składzie zespołu
  g) Zmiana przez Poleceniodawcę uprzednio podanych terminów wykonania pracy
  h) Rozszerzenie pracy poza zakres i miejsce określone w poleceniu

  33. Używanie do pracy wewnątrz walczaka zwykłych elektronarzędzi jest uwarunkowane:
  e) Zastosowaniem transformatora separacyjnego.
  f) Obniżonego napięcia.
  g) Uziemienia walczaka.
  h) Sprzętu ochrony osobistej.

  34. Gaśnica śniegowa służy do gaszenia pożarów grupy:
  a) AB
  b) BCE
  c) CD
  d) ABe

  35. Numer telefonu do Państwowej Straży Pożarnej:
  a) 999
  6) 998
  c) 997
  d) 996

  36. Omdlenie to:
  a) brak oddechu
  b) zanik akcji serca
  c) chwilowe niedotlenienie mózgu
  d) śmierć kliniczna

  37. Wartość napięć bezpiecznych dla prądu stałego i przemiennego wynosi:
  a) 24,36; 12, 48 V
  b) 60,120; 25,50 V
  c) 10,20; 20,40 V
  d) 10,20,24,26 V

  38. Co wykrywa wyłącznik różnicowoprądowy i jaka jest „standardowa" wartość prądu ?
  a) niski prąd obciążenia - 600mA,
  b) przekroczenie prądu - 30 mA,
  c) różnicę prądów - 30 mA
  a) sumę prądów - 30 mA

  39..Firma wdrożyła System Zapewnienia jakości wg modelu zapewnienia jakości:
  a) PN-ISO 9001 marzec 1996 Model zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie
  b) PN-ISO 9002 marzec 1996 - Model zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu i serwisie
  c) PN-ISO 9003 marzec 1996 - Model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach końcowych,
  d) PN-EN ISO 14001 - Zarządzanie środowiskowe

  40.System jakości potwierdzony jest certyfikatem wydanym przez :
  a) PCBC - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie
  b) ZETOM Ośrodek Badania Jakości Wyrobów w Warszawie
  c) UDT-CERT Jednostka Certyfikująca Systemy Jakości w Warszawie
  d) Rheinland Zabrze

  41 .Działanie osoby, która wykryła niezgodność to :
  a/ usuniecie niezgodności
  b/ wprowadzenie zmian do dokumentacji
  c/ zgłoszenie niezgodności przełożonemu, kontrolerowi jakości lub pełnomocnikowi ds. SZJ
  d/ wprowadzenie działań korygujących.

  42 Odbiór materiałów i wyrobów do zabudowy w urządzeniu klienta to :
  a/ potwierdzenie zgodności odbieranych materiałów z wymaganiami wyspecyfikowanymi zamówieniem i
  identyfikacja z atestem, lub zaświadczeniem jakości
  b/ sprawdzenie zgodności z drukiem ZP
  c/ sprawdzenie ilościowe
  d/ sprawdzenie na zgodność z atestem
  Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
 • TermopastyTermopasty
 • Pomocny post
  Poziom 17  
  Na aktach prawnych się nie znam za bardzo, ale od technicznej strony udziele Ci kilku odpowiedzi :)

  9. a [na 90%]
  17. c
  18. b
  19. b w warunkach nomalnych a
  20. b
  21. zależy. Do ochrony pośredniej zawsze, a do pośredniej i bezpośredniej gdy prąd różnicowy jest mniejszy lub równy 30mA
  22. b
  23. b
  24. d
  25. a
  26. a
  28. c
  30. b
  35. b :)
  36. c
  37. b
  38. c
 • TermopastyTermopasty
 • Poziom 18  
  Witam,
  znowu kilka pytań. Może ktoś poradzi :-)

  51. Butle z gazami podczas spawania należy:
  a)ustawić w odległości Im od stanowiska spawalniczego
  b)ustawić w odległości 1 Om od stanowiska spawalniczego
  c)chronić przed nagrzaniem do temperatury powyżej 35 C oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia, iskier i gorących cząstek stałych
  d)ustawić według własnego uznania

  52. Najwyższe wartości temperatur i ciśnień w turbinie parowej występują:
  a)na II upuście WP,
  b)na wylocie pary z wirnika WP,
  c) na dopływie pary do wirnika WP, d) na dopływie pary zaporowej do dławnic .

  53. Parametry nominalne pary zasilającej turbinę parową TK 120 wynoszą:
  a)650 ° C , 24 MPa ,
  b)535° C , 12,45 MPa,
  c)350 ° C , 7,5 MPa,
  d)400° C , 10 MPa.

  54 Czopy wałów turbin parowych pracują:
  a)w łożyskach tocznych , baryłkowych , wielorzędowych,
  b)w łożyskach stożkowych z kompensacją siły osiowej,
  c) w łożyskach teflonowych z chłodzeniem gazowym,
  d) w łożyskach ślizgowych smarowanych olejem.

  55 Koło Curtisa znajduje się:
  a) na ostatnim stopniu wirnika NP,
  b) na wlocie pary do wirnika WP,
  c)na ostatnim stopniu wirnika SP,
  d)na ostatnim stopniu wirnika WP.

  56 Smoczek parowy służy do :
  a) podniesienia poziomu oleju w zbiorniku olejowym,
  b) do odsysania oparów oleju,
  c) wytworzenia podciśnienia w podgrzewaczach regeneracyjnych WP,
  d) wytworzenia próżni w kondensatorze .

  57 Generatory dużej mocy mogą być wypełnione wodorem w celu:
  a)zmniejszenia tarcia w łożyskach nośnych generatora,
  b)obniżenia ciężaru całkowitego generatora,
  c)wytworzenia palnej mieszanki gazowej,
  d) intensywnego chłodzenia uzwojeń generatora.

  58 Kondensator jako część składowa turbiny parowej zapewnia:
  a) pełne wykorzystanie energii cieplnej pary,
  b) podwyższenia ciśnienia pary na wylocie wirnika NP c) poprawę sprawności kotła,
  d) optymalne chłodzenie oleju regulacyjnego .

  59. Łożysko oporowe w turbinie parowej służy do:
  a)zrównoważenia sił osiowych działających na zespół wirników,
  b)obniżenia drgań korpusów turbiny,
  c) ustalenia położenia osiowego pracujących wirników,
  d) stabilizacji ciśnienia oleju smarnego.

  60 Zastosowanie tłoka odciążającego w turbinie reakcyjnej ma na celu :
  a)dodatkowe uszczelnienie wału wirnika na wlocie pary,
  b)stabilizację ciśnienia pary na wlocie ,
  c)zmniejszenie siły osiowej działającej na wirnik,
  d)poprawę sprawności turbiny.

  61. Używanie do pracy wewnątrz zbiornika zwykłych elektronarzędzi jest uwarunkowane:
  a)Zastosowaniem transformatora separacyjnego.
  b)Obniżonego napięcia.
  c)Uziemienia zbiornika.
  d)Sprzętu ochrony osobistej.

  62. Prace wewnątrz zbiorników mogą być wykonywane:
  a)w sytuacjach awaryjnych przez 1 osobę.
  b)powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby.
  c)powinny być wykonywane przez Kierującego Zespołem Pracowników plus 2 pracowników.
  d)powinny być wykonywane przez co najmniej 3 osoby.

  63. Prace spawalnicze na otwartej przestrzeni powinny się odbywać:
  a)w temp. powietrza pow. 4° C.
  b)w temp. powyżej 10° C i przy bezdeszczowej pogodzie.
  c)przy zastosowaniu skutecznej ochrony stanowisk spawalniczych przed działaniem deszczu, śniegu i wiatru i przy podgrzewaniu łączonych elementów do temp. wyższej niż 0 C.
  d)w temp. powietrza pow. - 5 C.

  64. Wycięcie odcinka rurociągu celem wykonania wymiany odcinkowej tego rurociągu powinno odbyć się przy
  zastosowaniu następującej technologii:
  a)Wypalenie odcinka wymienianego palnikiem autogenicznym i obróbka końców przy pomocy szlifierki kątowej.
  b)Wycięcie odcinka rurociągu szlifierką kątową lub piłą bagnetową i obróbka końców przy użyciu I ukosowarki.
  c)Wypalenie odcinka przy użyciu elektrody węglowej oraz obróbka końców przy użyciu ukosowarki.
  d)Wypalenie odcinka wymienianego przy użyciu palnika plazmowego i obróbka końców wstępnie palnikiem a na gotowo szlifierką kątową.