Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Test Egzaminacyjny Grupa 1 Elektroenergetyczna

d3lta 17 Jun 2007 13:59 3024 4
Computer Controls
 • #1
  d3lta
  Level 18  
  Witam,
  proszę uprzejmie o podanie prawidlowych odpowiedzi do tego testu.
  Pozdrawiam!

  TEST EGZAMINACYJNY Grupy 1 Elektroenergetycznej

  1. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji energetycznych obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne na podstawie
  a) Kodeksu Pracy
  b) Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  c) Ustawy o Energetyce
  d) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji.

  2. Komisje kwalifikacyjne działają na podstawie powołania przez:
  a) OIOE
  b) URE
  c) GIGĘ
  d) SEP

  3. Pomieszczenie pracy jest to pomieszczenie:
  a) w którym mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie odpowiednich warunków przebywania pracowników w celu ich obsługi
  b) w którym praca polega na krótkotrwałym (do 2 godzin) przebywaniu związanym z konserwacją urządzeń
  c) przeznaczone na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca
  d) w którym praca polega na przebywaniu związanym z konserwacją i naprawami urządzeń do 8 godz.

  4. Pomieszczenie stałej pracy — to pomieszczenie pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego
  pracownika w ciągu jednej doby przekracza:
  a) 4 godziny
  b) 6 godzin
  c) 8 godzin
  d) 12 godzin

  5. Montaż, eksploatacja i obsługa maszyn powinny być zgodne z:
  a) instrukcją obsługi
  b) dokumentacją techniczno-ruchową
  c) certyfikatem Urzędu Patentowego
  d) Ustawą o Energetyce

  6. Dopuszczalny poziom hałasu w odniesieniu do 8-mio godzinnego czasu pracy wynosi:
  a) 65dB(A)
  b) 85dB(A)
  c) 105dB(A)
  d) 135dB(A)

  7. Podjecie i prowadzenie pracy w zbiorniku może nastąpić na podstawie:
  a) polecenia brygadzisty
  b) polecenia kierownika
  c) polecenia pisemnego
  d) polecenia ustnego

  8. Niestosowanie ochron układu oddechowego jest dopuszczalne wyłącznie w warunkach, gdy zawartość tlenu w powietrzu zbiornika wynosi co najmniej:
  a) 16%
  b) 18%
  c) 20%
  d) 23%

  9. Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości nad poziomem
  podłogi lub ziemi co najmniej
  a) 1.0 m
  b) 1,5 m
  c) 2,0 m
  d) 2,5 m

  10. Prace na rusztowaniu mogą być prowadzone
  a) po wykonaniu rusztowania
  b) na polecenie mistrza
  c) po dokonaniu odbioru technicznego
  d) na polecenie pisemne

  11. Prace w temperaturze powyżej 40° C można wykonywać:
  a) na rurociągach sieci cieplnych
  b) przy wykonywaniu prac w walczaku
  c) przy usuwaniu awarii
  d) wewnątrz komory paleniskowej

  12. Jaki akt prawny reguluje bezpieczeństwo pracowników przy wykonywaniu remontów urządzeń
  energetycznych ?
  a) Kodeks Pracy
  b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji
  c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
  d) Ustawa o Energetyce

  13. Poleceniodawca jest to pracownik:
  a) uprawniony pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych do wydawania poleceń na wykonanie pracy, posiadający świadectwo kwalifikacyjne typu „D (bj) upoważniony pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych do wydawania poleceń na wykonanie pracy, posiadający świadectwo kwalifikacyjne typu ,D"
  c) upoważniony pisemnie przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych do wydawania poleceń na wykonanie pracy, posiadający świadectwo kwalifikacyjne typu „E
  d) Inspektor Nadzoru

  14. Do obowiązków koordynującego między innymi należy:
  a) koordynowanie pracy różnych zespołów pracowników
  b) sprawdzenie przygotowania miejsca pracy i przejecie go od dopuszczającego
  c) koordynowanie wykonania prac z ruchem urządzeń i instalacji energetycznych
  d) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za organizację bezpiecznej pracy

  15. Prace na polecenie pisemne powinny być wykonywane:
  a) przez pracowników nie będących pracownikami zakładu prowadzącego eksploatację
  b) podczas ratowania zdrowia i życia ludzkiego .
  c) praca eksploatacyjne prowadzone przez uprawnione i upoważnione osoby określane w instrukcji
  d) podczas wykonywania prac ni maszynowni turbinowej

  16. Ochrona p. porażeniowa „działająca" w czasie normalnej pracy urządzenia to:
  a) ochrona obostrzona
  b) ochrona przed dotykiem pośrednim
  c) ochrona normalna
  d) ochrona przed dotykiem bezpośrednim (podstawowa)

  17. Sieć TN-S 3-faz to siec:
  a) dwuprzewodowa
  b) czteroprzewodowa
  c) pięcioprzewodowa
  d) sześcioprzewodowa

  18. Sieć TN-C posiada wydzielony przewód ochronno-neutralny:
  a) PE
  b) PEN
  c) L
  d) U

  19. Napięcie bezpieczne w każdych warunkach dla prądu przemiennego to:
  a) 50 V
  b) 25 V
  c) 60 V
  d) 120 V

  20. Czas wyłączenia odbiornika ruchomego przez urządzenie zabezpieczające (szybkie wyłączenie) w warunkach normalnych to:
  a) 0,5 s
  b) 0,4 s
  c) 0,3 s
  d) 0,2 s

  21. Wyłącznik różnicowo-prądowy zaliczamy do ochrony:
  a) tylko przed dotykiem bezpośrednim
  b) tylko przed dotykiem pośrednim
  c) do jednej i drugiej
  d) do żadnej

  22. Wyłączniki różnicowo-prądowe wysokoczułe (do ochrony przeciwporażeniowej) mają prąd różnicowy do:
  a) 10 mA
  b) 30 mA
  c) 100 mA
  d) 300 mA

  23. Transformatory bezpieczeństwa mają napięcie:
  a) 12 V
  b) 24 V
  c) 48 V
  d) 96 V

  24. Odbiorniki klasy II to odbiorniki z izolacją:
  a) z gumy
  b) z polwinitu
  c) powietrze
  d) wzmocnioną (podwójną)

  25. Wtyki odbiorników klasy II - 1 fazowe posiadają:
  a) 2 zaciski
  b) 3 zaciski
  c) 4 zaciski
  d) 5 zacisków

  26. Do transformatora separacyjnego można jednocześnie dołączyć:
  a) 1 odbiornik
  b) 2 odbiorniki
  c) 3 odbiorniki
  d) wiele odbiorników

  27. Miejscowe pomiary temperatury realizujemy:
  a) manometrem
  b) termometrem oporowym
  c) termometrem szklanym
  d) manostatem

  28. Ciśnienie mierzone jest w:
  a) °C
  b) °K
  c) bar
  d) kg

  29. W czasie zasilania odbiornika elektrycznego w zbiorniku zamkniętym transformatory winny być:
  a) ustawiane wewnątrz
  b) ustawiane na zewnątrz
  c) separacyjny wewnątrz, bezp. na zewnątrz
  d) separacyjny na zewnątrz, bezp. wewnątrz

  30. Przewód ochronny PE jest koloni:
  a) niebieskiego
  b) żółto-zieloncgo
  c) czarnego
  d) brązowego

  31. Kto ma obowiązek doboru pracowników o umiejętnościach zawodowych odpowiednich do wykonania
  poleconej pracy:
  e) Mistrz
  f) Kierownik Budowy
  g) Kierujący zespołem pracowników
  h) Dopuszczający

  32. Przy wykonywaniu prac na polecenie jest zabronione:
  e) Pełnienie przez Kierującego Zespołem Pracowników funkcji nadzoru
  f) Zmiana przez Poleceniodawcę liczby pracowników w składzie zespołu
  g) Zmiana przez Poleceniodawcę uprzednio podanych terminów wykonania pracy
  h) Rozszerzenie pracy poza zakres i miejsce określone w poleceniu

  33. Używanie do pracy wewnątrz walczaka zwykłych elektronarzędzi jest uwarunkowane:
  e) Zastosowaniem transformatora separacyjnego.
  f) Obniżonego napięcia.
  g) Uziemienia walczaka.
  h) Sprzętu ochrony osobistej.

  34. Gaśnica śniegowa służy do gaszenia pożarów grupy:
  a) AB
  b) BCE
  c) CD
  d) ABe

  35. Numer telefonu do Państwowej Straży Pożarnej:
  a) 999
  6) 998
  c) 997
  d) 996

  36. Omdlenie to:
  a) brak oddechu
  b) zanik akcji serca
  c) chwilowe niedotlenienie mózgu
  d) śmierć kliniczna

  37. Wartość napięć bezpiecznych dla prądu stałego i przemiennego wynosi:
  a) 24,36; 12, 48 V
  b) 60,120; 25,50 V
  c) 10,20; 20,40 V
  d) 10,20,24,26 V

  38. Co wykrywa wyłącznik różnicowoprądowy i jaka jest „standardowa" wartość prądu ?
  a) niski prąd obciążenia - 600mA,
  b) przekroczenie prądu - 30 mA,
  c) różnicę prądów - 30 mA
  a) sumę prądów - 30 mA

  39..Firma wdrożyła System Zapewnienia jakości wg modelu zapewnienia jakości:
  a) PN-ISO 9001 marzec 1996 Model zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych, produkcji, instalowaniu i serwisie
  b) PN-ISO 9002 marzec 1996 - Model zapewnienia jakości w produkcji, instalowaniu i serwisie
  c) PN-ISO 9003 marzec 1996 - Model zapewnienia jakości w kontroli i badaniach końcowych,
  d) PN-EN ISO 14001 - Zarządzanie środowiskowe

  40.System jakości potwierdzony jest certyfikatem wydanym przez :
  a) PCBC - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w Warszawie
  b) ZETOM Ośrodek Badania Jakości Wyrobów w Warszawie
  c) UDT-CERT Jednostka Certyfikująca Systemy Jakości w Warszawie
  d) Rheinland Zabrze

  41 .Działanie osoby, która wykryła niezgodność to :
  a/ usuniecie niezgodności
  b/ wprowadzenie zmian do dokumentacji
  c/ zgłoszenie niezgodności przełożonemu, kontrolerowi jakości lub pełnomocnikowi ds. SZJ
  d/ wprowadzenie działań korygujących.

  42 Odbiór materiałów i wyrobów do zabudowy w urządzeniu klienta to :
  a/ potwierdzenie zgodności odbieranych materiałów z wymaganiami wyspecyfikowanymi zamówieniem i
  identyfikacja z atestem, lub zaświadczeniem jakości
  b/ sprawdzenie zgodności z drukiem ZP
  c/ sprawdzenie ilościowe
  d/ sprawdzenie na zgodność z atestem
 • Computer Controls
 • Helpful post
  #2
  Lysoleq
  Level 17  
  Na aktach prawnych się nie znam za bardzo, ale od technicznej strony udziele Ci kilku odpowiedzi :)

  9. a [na 90%]
  17. c
  18. b
  19. b w warunkach nomalnych a
  20. b
  21. zależy. Do ochrony pośredniej zawsze, a do pośredniej i bezpośredniej gdy prąd różnicowy jest mniejszy lub równy 30mA
  22. b
  23. b
  24. d
  25. a
  26. a
  28. c
  30. b
  35. b :)
  36. c
  37. b
  38. c
 • Computer Controls
 • #4
  d3lta
  Level 18  
  Witam,
  znowu kilka pytań. Może ktoś poradzi :-)

  51. Butle z gazami podczas spawania należy:
  a)ustawić w odległości Im od stanowiska spawalniczego
  b)ustawić w odległości 1 Om od stanowiska spawalniczego
  c)chronić przed nagrzaniem do temperatury powyżej 35 C oraz przed bezpośrednim oddziaływaniem płomienia, iskier i gorących cząstek stałych
  d)ustawić według własnego uznania

  52. Najwyższe wartości temperatur i ciśnień w turbinie parowej występują:
  a)na II upuście WP,
  b)na wylocie pary z wirnika WP,
  c) na dopływie pary do wirnika WP, d) na dopływie pary zaporowej do dławnic .

  53. Parametry nominalne pary zasilającej turbinę parową TK 120 wynoszą:
  a)650 ° C , 24 MPa ,
  b)535° C , 12,45 MPa,
  c)350 ° C , 7,5 MPa,
  d)400° C , 10 MPa.

  54 Czopy wałów turbin parowych pracują:
  a)w łożyskach tocznych , baryłkowych , wielorzędowych,
  b)w łożyskach stożkowych z kompensacją siły osiowej,
  c) w łożyskach teflonowych z chłodzeniem gazowym,
  d) w łożyskach ślizgowych smarowanych olejem.

  55 Koło Curtisa znajduje się:
  a) na ostatnim stopniu wirnika NP,
  b) na wlocie pary do wirnika WP,
  c)na ostatnim stopniu wirnika SP,
  d)na ostatnim stopniu wirnika WP.

  56 Smoczek parowy służy do :
  a) podniesienia poziomu oleju w zbiorniku olejowym,
  b) do odsysania oparów oleju,
  c) wytworzenia podciśnienia w podgrzewaczach regeneracyjnych WP,
  d) wytworzenia próżni w kondensatorze .

  57 Generatory dużej mocy mogą być wypełnione wodorem w celu:
  a)zmniejszenia tarcia w łożyskach nośnych generatora,
  b)obniżenia ciężaru całkowitego generatora,
  c)wytworzenia palnej mieszanki gazowej,
  d) intensywnego chłodzenia uzwojeń generatora.

  58 Kondensator jako część składowa turbiny parowej zapewnia:
  a) pełne wykorzystanie energii cieplnej pary,
  b) podwyższenia ciśnienia pary na wylocie wirnika NP c) poprawę sprawności kotła,
  d) optymalne chłodzenie oleju regulacyjnego .

  59. Łożysko oporowe w turbinie parowej służy do:
  a)zrównoważenia sił osiowych działających na zespół wirników,
  b)obniżenia drgań korpusów turbiny,
  c) ustalenia położenia osiowego pracujących wirników,
  d) stabilizacji ciśnienia oleju smarnego.

  60 Zastosowanie tłoka odciążającego w turbinie reakcyjnej ma na celu :
  a)dodatkowe uszczelnienie wału wirnika na wlocie pary,
  b)stabilizację ciśnienia pary na wlocie ,
  c)zmniejszenie siły osiowej działającej na wirnik,
  d)poprawę sprawności turbiny.

  61. Używanie do pracy wewnątrz zbiornika zwykłych elektronarzędzi jest uwarunkowane:
  a)Zastosowaniem transformatora separacyjnego.
  b)Obniżonego napięcia.
  c)Uziemienia zbiornika.
  d)Sprzętu ochrony osobistej.

  62. Prace wewnątrz zbiorników mogą być wykonywane:
  a)w sytuacjach awaryjnych przez 1 osobę.
  b)powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby.
  c)powinny być wykonywane przez Kierującego Zespołem Pracowników plus 2 pracowników.
  d)powinny być wykonywane przez co najmniej 3 osoby.

  63. Prace spawalnicze na otwartej przestrzeni powinny się odbywać:
  a)w temp. powietrza pow. 4° C.
  b)w temp. powyżej 10° C i przy bezdeszczowej pogodzie.
  c)przy zastosowaniu skutecznej ochrony stanowisk spawalniczych przed działaniem deszczu, śniegu i wiatru i przy podgrzewaniu łączonych elementów do temp. wyższej niż 0 C.
  d)w temp. powietrza pow. - 5 C.

  64. Wycięcie odcinka rurociągu celem wykonania wymiany odcinkowej tego rurociągu powinno odbyć się przy
  zastosowaniu następującej technologii:
  a)Wypalenie odcinka wymienianego palnikiem autogenicznym i obróbka końców przy pomocy szlifierki kątowej.
  b)Wycięcie odcinka rurociągu szlifierką kątową lub piłą bagnetową i obróbka końców przy użyciu I ukosowarki.
  c)Wypalenie odcinka przy użyciu elektrody węglowej oraz obróbka końców przy użyciu ukosowarki.
  d)Wypalenie odcinka wymienianego przy użyciu palnika plazmowego i obróbka końców wstępnie palnikiem a na gotowo szlifierką kątową.