Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Słup oświteleniowy (maszt CCTV) a przepisy budowlane

bubels 19 Mar 2008 22:33 16913 5
Optex
 • #1
  bubels
  Level 17  
  Witam.

  Mam spory dylemat ponieważ muszę w ramach realizowanego zlecenia zainstalować u klienta słup oświetleniowy który nie ma pracować jako oświetlenie a stać się bazą pod instalacje systemu dozoru wizyjnego.

  W skrócie maszt pod kamery.

  I tu pojawia się pytanie czy na coś takiego potrzeba pozwolenia na budowę?

  W jakimś materiale znalazłem kilka zapisów dotyczących tematu urządzeń instalacji energetycznych i telekomunikacyjnych (również budek telefonicznych i słupków telekomunikacyjnych) stwierdzający że nie wymagają one specjalnych pozwoleń.

  Czy ktoś biegły w temacie - prawie budowlanym wspomógł by mnie fachową radą?
 • Optex
 • Helpful post
  #2
  sp5wcx
  Level 33  
  Jak uznasz tą konstrukcję za "maszt flagowy", to nie będziesz musiał występować z wnioskiem o pozwolenie na budowę ani też taka budowla nie podlega zgłoszeniu w trybie uproszczonym.

  Dodano po 3 [godziny] 53 [minuty]:

  Oj chyba Ciebie kolego w błąd wprowadziłem. Ze zdziwieniem patrzę że zniknął zapis o masztach flagowych z Art. 29 ustawy - Prawo budowlane. Jeszcze raz się temu przyjrzę.

  Cytat:

  Art. 29. 1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
  1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
  a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
  b) płyt do składowania obornika,
  c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
  d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
  e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
  2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
  3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
  4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
  5) wiat przystankowych i peronowych;
  6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
  7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
  8) parkometrów z własnym zasilaniem;
  9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
  10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
  11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
  12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu; zwolnienie to nie dotyczy obiektów, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;
  13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
  14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
  15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
  16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
  a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
  b) uprawiania wędkarstwa,
  c) rekreacji;
  17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
  18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
  19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
  20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
  21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
  a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
  b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
  c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
  22) obiektów małej architektury;
  23) ogrodzeń;
  24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
  25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
  26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
  27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.
  2. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:
  1) remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
  2) (uchylony);
  3) (uchylony);
  4) dociepleniu budynków o wysokości do 12 m;
  5) utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych;
  6) instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
  7) (uchylony);
  8) (uchylony);
  9) wykonywaniu urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, z wyjątkiem:
  a) ziemnych stawów hodowlanych,
  b) urządzeń melioracji wodnych szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
  10) wykonywaniu ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych;
  11) przebudowie sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
  12) przebudowie dróg, torów i urządzeń kolejowych;
  13) wykonywaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna, powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu;
  14) instalowaniu krat na obiektach budowlanych;
  15) instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych;
  16) montażu wolno stojących kolektorów słonecznych.

  Art. 29a. 1. Budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  2. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30.

  Art. 30. 1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
  1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt 21;
  1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;
  2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13;
  3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
  a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
  b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
  c) na obiektach budowlanych - urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, będących instalacjami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu tej ustawy;
  4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
  2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
  3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
  4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
  5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
  5a. (15) Jeżeli zostało wydane, w trybie art. 46b ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, postanowienie o konieczności uzyskania przez zgłaszającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bieg terminu, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się od dnia uzupełnienia sprawy o wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
  6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
  1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy;
  3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
  7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
  2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
  3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
  4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 • Optex
 • #3
  bubels
  Level 17  
  Uwielbiam ustawy napisane w wielu wypadkach ultra enigmatycznie i nigdy nie wyczerpujące tematu do końca a jednocześnie tak sprecyzowanym by nie szło do niej podjeść jednoznacznie.

  Chyba przyjdzie mi kontakt z organem władnym do wydania takowego pozwolenia.

  Mimo wszystko dziękuje za zainteresowanie i czekam na inne głosy.
 • #4
  HeSz
  Electrician specialist
  Z cytowanego "Prawa budowlanego - Art.30.1 punkt 3b wynika, że jednak zgłoszenie będzie potrzebne, chyba że słup będzie niższy niż 3 metry!
 • #5
  bonanza
  Power inverters specialist
  Coś tam jest o reklamach - daj na czubku balon z nazwą firmy i po sprawie.
 • #6
  electricsystem
  Level 11  
  Odgrzewam temat.
  Do postawienia mamy 2 słupy na parkingu w spółdzielni na jednym słupie po dwie kamery. Wysokość chociaż 4-5m.Bez lamp -to wreszcie jak bedzie z tymi budowlanymi potrzebne zgłoszenie czy nie, spółdzielnia daje wolną rekę.