Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Atmega 8 i 4 ds18b20

wojno 06 Apr 2008 19:55 3675 10
 • #1
  wojno
  Level 12  
  Witam

  Jak powinna wyglądać procedura odczytu temperatury z 4 czujników, ale żeby id brało z eeprom i pomiar z odpowiedniego czujnika zapisywał do zmiennych t1,t2,t3,t4.

  Procedurę do zapisywania id do eeprom juz mam.

  Program pisze w bascomie.

  Dodano po 53 [minuty]:  Code:


  Sub Odcz_temp(czujnik As Byte)

     If Czujnik = 1 Then
        For I = 1 To 8
           Readeeprom Id(i) , I
        Next I

     End If

     If Czujnik = 2 Then
        J = 0
        For I = 9 To 16
           Incr J
           Readeeprom Id(j) , I
        Next I     End If

     1wreset
     Call Zapisz_id

     1wwrite &H44
     Waitms 750
     1wreset
     Call Zapisz_id

     1wwrite &HBE

     Temperatura(1) = 1wread(2)

     1wreset
     If Err = 1 Then
        Cls
        Lcd "brak układu"

        Do
        Loop
     End If

     T = Makeint(temperatura(1) , Temperatura(2))
  T = T * 10
  T = T / 16
  Temp_str = Str(t)
  Temp_str = Format(temp_str , "0.0" )


  Locate 1 , 1
  Lcd "T1 " ; Temp_str ; " " ; Chr(2)
  procedura odczytuje ale ciagle wyswietla mi na lcd t1 jak zrobic zeby z jednego czujnika wyswietlał t1 a z drugiego t2 i aktualny pomiar

  pozdrawiam
 • #2
  JmL(TM)
  Level 24  
  Tutaj masz wszystko...

  Code:
  'Program  sterowania dwoma układami DS1820 dołączonymi
  
  'do tej samej magistrali 1-Wire

  $regfile = "m8def.dat"                                      'informuje kompilator o pliku
        'dyrektyw mikrokontrolera
  $crystal = 8000000                                          'informuje kompilator
        'o częstotliwości oscylatora
        'taktującego mikrokontroler
  Config Pinb.1 = Input                                       'linia PB1 jako wejściowa
  Config Lcd = 16 * 2                                         'konfigurowanie typu
        'wyświetlacza LCD
  Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5       'konfigurowanie linii
        'mikrokontrolera, do których
        'jest dołączony wyświetlacz LCD
  Config 1wire = Portb.0                                      'konfigurowanie linii magistrali
        '1-Wire
  Declare Sub Odcz_temp(czujnik As Byte)                      'procedura odczytu temperatury
        'z układu DS1820 z parametrem,
        'który wskazuje numer czujnika
        'temperatury
  Declare Sub Zapisz_id                                       'procedura zapisu numeru ID do
        'układu DS1820
  Dim Temperatura(2) As Byte                                  'tablica dwóch zmiennych typu
        'Byte na zmierzoną temperaturę
  Dim Id(8) As Byte                                           '8-elementowa tablica na numer
        'ID
  Dim I As Byte                                               'zmienna licznikowa
  Dim J As Byte                                               'zmienna licznikowa
  Dim K As Byte                                               'zmienna licznikowa
  Dim Liczba_ukl As Byte                                      'zmienna, do której wpisywana
        'jest liczba układów dołączonych
        'do magistrali 1-Wire
  S1 Alias Pinb.1                                             'przypisanie nazwie Pinb.1
        'nazwy S1

        'definicja znaku stopnia
  Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32

  Set Portb.1                                                 'dołączenie do linii PB1
        'rezystora podciągającego
  Cls                                                         'czyszczenie LCD
  Liczba_ukl = 1wirecount()                                   'odczytanie liczby układów
        'dołączonych do magistrali
        '1-Wire
  If S1 = 0 Then                                              'jeśli przycisk S1 naciśniety,
        'to
   Lcd "Liczba ukladow: " ; Liczba_ukl
        'wyświetlenie na LCD liczby
        'układów dołączonych do
        'magistrali
   If Liczba_ukl > 0 Then                                     'jeśli liczba układów większa od
        '0‚ to
    Id(1) = 1wsearchfirst()                                   'odczytanie numeru seryjnego
        'pierwszego dołączonego do
        'magistrali układu
    For I = 1 To 8                                            'pętla wykonywana 8 razy
     Writeeeprom Id(i) , I                                    'zapisanie odczytanego ID do
        'pamięci EEPROM w słowach 1...8
    Next I                                                    'zwiększenie wartości I o jeden
   End If
   If Liczba_ukl > 1 Then                                     'jeśli liczba układów jest
        'większa od 1, to
    Id(1) = 1wsearchnext()                                    'odczytanie numeru seryjnego
        'kolejnego układu (drugiego
        'DS1820)
    J = 0                                                     'wartość początkowa zmiennej
        'J = 0
    For I = 9 To 16                                           'pętla wykonywana 8 razy od
        'I = 9 do I = 16
     Incr J                                                   'zwiększenie wartości J o jeden
     Writeeeprom Id(j) , I                                    'zapisanie numeru ID drugiego
        'układu do pamięci EEPROM
        'w słowach 9...16
    Next I                                                    'zwiększenie o jeden wartości I
   End If
   Lowerline                                                  'kursor do drugiej linii LCD
   Lcd "Prog ok"                                              'wyświetlenie komunikatu
        'o zakończeniu odczytu numerów
        'ID
   Do                                                         'pętla nieskończona Do...Loop
   Loop
  End If

  Do                                                          'początek pętli programu
        'głównego
   Home                                                       'kursor na początek pierwszej
        'linii
   For K = 1 To Liczba_ukl                                    'pętla wykonywana od K = 1 do
        'liczby układów dołączonych do
        '1-Wire
    Call Odcz_temp(k)                                         'wywołanie procedury pomiaru
        'temperatury z parametrem K
    If Temperatura(2) = 0 Then                                'jeśli wartość Temperatura(2)
        '= 0 to temperatura dodatnia
        'wyświetlenie temperatury
        'dodatniej
     Lcd "Temp" ; K ; ": " ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
    Else                                                      'w przeciwnym razie wyświetlenie
        'temperatury ujemnej
     Lcd "Temp" ; K ; ": -" ; Temperatura(1) ; Chr(0) ; "C"
    End If
    Lowerline                                                 'kursor w drugiej linii LCD
   Next K                                                     'zwiększenie o 1 wartości K
  Loop                                                        'koniec pętli Do...Loop
  End                                                         'koniec programu

  Sub Odcz_temp(czujnik As Byte)                              'procedura pomiaru temperatury
        '- parametr Czujnik określa
        'numer czujnika
   If Czujnik = 1 Then                                        'jeśli Czujnik = 1 to
        'odczytywany jest z pamięci
        'EEPROM numer ID czujnika 1
    For I = 1 To 8                                            'pętla wykonywana od I = 1 do
        'I = 8
     Readeeprom Id(i) , I                                     'odczyt ID z pamięci EEPROM
        'czujnika pierwszego
    Next I                                                    'zwiększenie o 1 wartości I
   End If
   If Czujnik = 2 Then                                        'jeśli Czujnik = 2 to
        'odczytywany jest z pamięci
        'EEPROM numer ID czujnika 2
    J = 0                                                     'wartość początkowa zmiennej
        'J = 0
    For I = 9 To 16                                           'pętla wykonywana 8 razy od
        'I = 9 do I = 16
     Incr J                                                   'zwiększenie wartości J o jeden
     Readeeprom Id(j) , I                                     'odczyt numeru ID z pamięci
        'EEPROM z słów 9...16 dla
        'czujnika 2
    Next I                                                    'zwiększenie o 1 wartości I
   End If

   1wreset                                                    'reset magistrali 1-Wire
   Call Zapisz_id                                             'wybranie czujnika poprzez zapis
        'do niego numeru ID aktualnie
        'obsługiwanego układu DS1820
   1wwrite &H44                                               'start pomiaru przez układ
        'DS1820
   Waitms 750                                                 'opóźnienie na czas pomiaru
   1wreset                                                    'reset magistrali 1-Wire
   Call Zapisz_id                                             'wybranie czujnika poprzez zapis
        'do niego numeru ID aktualnie
        'obsługiwanego układu DS1820
   1wwrite &HBE                                               'komenda odczytu układu DS1820
        'zmierzonej temperatury
   Temperatura(1) = 1wread(2)                                 'odczyt zmierzonej temperatury
        'do tablicy Temperatura
   1wreset                                                    'reset magistrali 1-Wire
   If Err = 1 Then                                            'jeśli brak układu DS1820
        'dołączonego do 1-Wire, to
    Cls                                                       'czyszczenie LCD
    Lcd "Brak ukladu"                                         'wyświetlenie komunikatu o braku
        'układu
    Do                                                        'nieskończona pętla Do...Loop
        'w celu wstrzymania działania
        'programu
    Loop
   End If
   If Temperatura(2) > 0 Then                                 'jeśli zmienna Temperatura(2)
        '> 0, to temperatura ujemna
        'przeliczenie temperatury
        'ujemnej
    Temperatura(1) = 256 - Temperatura(1)
   End If                                                     'koniec warunku
   Temperatura(1) = Temperatura(1) / 2
        'dalsze przeliczenie odczytanej
        'temperatury dodatniej jak
        'i ujemnej
  End Sub                                                     'koniec procedury pomiaru

  Sub Zapisz_id                                               'definicja procedury zapisu
        'numeru ID do układów DS1820
   1wwrite &H55                                               'wysłanie komendy zapisu numeru
        'ID do układów
   For I = 1 To 8                                             'pętla wykonywana od I = 1 do
        'I = 8
    1wwrite Id(i)                                             'wysłanie do czujników numeru ID
        'z tablicy Id
   Next I                                                     'zwiększenie o 1 wartości I
  End Sub                                                     'koniec procedury
 • #3
  wojno
  Level 12  
  Dzięki

  A jak mierzyć różnicę między nimi

  np.
  Jeżeli różnica miedzy t1 a t2 jest większa lub równa 5 wtedy zapal diodę
 • #4
  JmL(TM)
  Level 24  
  wojno wrote:
  Dzięki

  A jak mierzyć różnicę między nimi

  np.
  Jeżeli różnica miedzy t1 a t2 jest większa lub równa 5 wtedy zapal diodę


  Code:
  Dim Tx As Byte
  

  Tx = t1 - t2

  If Tx >= 5 Then
      Call Zapal_diode()
  End If
 • #5
  wojno
  Level 12  
  A jak zrobić zeby te 50 wpisywać z klawiatury czyli zeby było nastawialne.

  Pozdrawiam i dziekuje
 • #6
  JmL(TM)
  Level 24  
  wojno wrote:
  A jak zrobić zeby te 50 wpisywać z klawiatury czyli zeby było nastawialne.

  Pozdrawiam i dziekuje


  Chyba masz na mysli 5 ;)

  Deklarujesz zmienna np. X, do ukladu dodajesz 2 przyciski i jak wcisniesz 1 z nich zwiekszasz wartosc zmiennej X a jak ten drugi to zmniejszasz....

  O to chodzi?
 • #7
  wojno
  Level 12  
  Tak dokładnie.

  Zeby to zapisał do zmiennej, jak to zrobic programowo.
 • Helpful post
  #8
  JmL(TM)
  Level 24  
  Tutaj masz przyklad w ktorym po kazdorazowym wcisnieciu przycisku zmienna zwieksza sie o 1:

  Code:
  Config Pinb.3 = Input
  

  S1 Alias Pinb.3
  Set Portb.3

  If S1 = 0 Then
     Waitms 25

     If S1 = 0 Then
        'np. Incr twoja_zmienna
     End If
  End If


  A tutaj wcisniecie przycisku i jego przytrzymanie powoduje zmniejszanie sie zmiennej o 1 co 200 ms:

  Code:
  Config Pinb.3 = Input
  

  If S1 = 0 Then
     Waitms 25

     If S1 = 0 Then
        Do
           ' np. Decr twoja_zmienna

           Waitms 200
        Loop Until S1 = 1
     End If
  End If


  Pozdrawiam!
 • #9
  189183
  Level 10  
  JmL(TM) wrote:
  wojno wrote:
  Dzięki

  A jak mierzyć różnicę między nimi

  np.
  Jeżeli różnica miedzy t1 a t2 jest większa lub równa 5 wtedy zapal diodę


  Code:
  Dim Tx As Byte
  

  Tx = t1 - t2

  If Tx >= 5 Then
      Call Zapal_diode()
  End If  wszystko byloby ok gdyby nie fakt ze jezeli t1 bedzie mniejsze od t2 i tak zostanie zapalona dioda.
  zrobilem tak jak pokazales i jednak jak t2 jest wieksze to zapala diode.
  czy mozna jakos zrobic ze jezeli tylko t1 jest wieksze od t2 o 5 zapali diode?
 • #10
  JmL(TM)
  Level 24  
  No problem! - jak mawiaja rosjanie :D

  Code:
  Dim Tx As Byte
  

  If t1 > t2 Then
     Tx = t1 - t2

     If Tx >= 5 Then
        Call Zapal_diode()
     End If
  End If
 • #11
  189183
  Level 10  
  juz wczesniej tak zrobilem.i mialem wykasowac posta ale juz byla odpowiedz :)

  mimo wszystko dzieki.

  jak sie siedzi kilka godzin przed kompem to bezmozgowia sie dostaje.

  Pozdrawiam