Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

[VB] suma md5 dla wczytanego pliku

16 Nov 2010 17:07 1470 4
 • Level 11  
  Pisze program do wyznaczenia sumy md5 dla pliku w VB problem mój jest taki że po wczytaniu pliku suma md5 nie zgadza się z żadnym kodem z innego programu.
  Męczę się 2 dni i nie wiem gdzie robię błąd.

  Code:
      Private Sub bmd5pliku_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles bmd5pliku.Click
  
          OpenFileDialog1.FileName = ""
          OpenFileDialog1.ShowDialog()
          Dim sciezka As New IO.FileInfo(OpenFileDialog1.FileName)
          Dim wielkosc As Integer = sciezka.Length
          txtsciezka.Text = sciezka.ToString
          txtmd5.Text = MD5(wielkosc.ToString)
      End Sub


  Code:

      Private Function MD5(ByVal Content As String) As String
          Dim MD5 As New Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider
          Dim ByteString() As Byte = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(Content)
          ByteString = MD5.ComputeHash(ByteString)
          Dim FinalString As String = Nothing
          For Each bt As Byte In ByteString
              FinalString &= bt.ToString("x2")
          Next
          Return FinalString

      End Function
 • Level 40  
  Wydaje mi się dziwne, że do funkcji MD5 w pierwszym kodzie przekazujesz długość ścieżki do pliku...
 • Level 11  
  to może ktoś wie jaka funkcja w VB zwraca rozmiar wczytanego pliku w bitach
 • Level 40  
  Liczenie md5 dla pliku masz tutaj albo tutaj. Musisz przekazać do funkcji obliczającej cały plik, a nie jego długość/wielkość. Być może Twój kod też będzie działać, jeżeli wywołasz go tak:
  Code:
  txtmd5.Text = MD5(sciezka)

  A odpowiadając na Twoje pytanie spróbuj tak:
  Code:
  Sub Get_File_Size()
  

  File1 = "c:\temp\Sample.txt"

  MsgBox "The Size of the File is " & FileLen(File1) & " bytes"
  End Sub

  albo tak:
  Code:
  Dim infoReader As System.IO.FileInfo
  
  infoReader = My.Computer.FileSystem.GetFileInfo("C:\testfile.txt")
  MsgBox("File is " & infoReader.Length & " bytes.")


  Te funkcje zwracają wynik w bajtach, ale 1 bajt = 8 bitów
 • Level 11  
  Jeszcze jedno pytanie mam napisany program niby działa dobrze ale dla plików exe źle wyznacza sumę czy ktoś wie gdzie możne być wina. Czy przez to ze jest on otwierany ??


  Code:
  Private Sub Command3_Click()
  
  CommonDialog2.DialogTitle = "Otwórz plik"
  CommonDialog2.InitDir = "c:\"
  CommonDialog2.filename = "Wybierz plik"
  CommonDialog2.CancelError = True
  On Error Resume Next
  CommonDialog2.ShowOpen
  If Err Then
      MsgBox "Nie wybrano pliku"
      Else
        Text2.Text = UCase(md5test.DigestFileToHexStr(CommonDialog2.filename))
  End If

  End Sub


  Code:
  Public Function DigestFileToHexStr(filename As String) As String
  
      Open filename For Binary Access Read As #1
      MD5Init
      Do While Not EOF(1)
          Get #1, , ByteBuffer
          If Loc(1) < LOF(1) Then
              ByteCounter = ByteCounter + 64
              MD5Transform ByteBuffer
          End If
      Loop
      ByteCounter = ByteCounter + (LOF(1) Mod 64)
      Close #1
      MD5Final
      DigestFileToHexStr = GetValues
     
  End Function