Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Wp造w mikroinstalacji fotowoltaicznych na parametry jako軼i energii elektrycznej

magic9 01 Jun 2022 06:27 9291 93
Bosch
 • #1
  magic9
  Editor
  Wp造w mikroinstalacji fotowoltaicznych na parametry jako軼i energii elektrycznej
  Analiza wp造wu mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybrane parametry jako軼i energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych.

  Spis tre軼i

  1. Wst瘼 (czym jest mikroinstalacja? Czym jest sie dystrybucyjna?).
  2. Przepisy i dokumenty okre郵aj帷e wymagania dla mikroinstalacji PV.
  3. Spos鏏 wytwarzania energii elektrycznej za pomoc instalacji fotowoltaicznych.
  4. Falowniki prosumenckich instalacji fotowoltaicznych – wymagania, warunki stawiane przez operator闚 sieci dystrybucyjnych.
  5. Warto嗆 skuteczna napi璚ia – wahania, przekroczenia i optymalizacja.
  6. Wsp馧czynniki asymetrii – zachowanie warto軼i dopuszczalnych.
  7. Bilansowanie energii oddawanej do sieci i pobieranej przez prosument闚.
  8. Podsumowanie.
  9. Bibliografia.

  Wst瘼

  Analiz wp造wu coraz wi瘯szej liczby mikroinstalacji przy陰czonych do sieci elektroenergetycznej niskiego napi璚ia nale篡 zacz望 od okre郵enia, czym jest mikroinstalacja. Zosta這 to okre郵one w ustawie o odnawialnych 廝鏚豉ch energii z dnia 20 lutego 2015 r. W my郵 tej ustawy mikroinstalacja jest to [1] instalacja odnawialnego 廝鏚豉 energii o 陰cznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie wi瘯szej ni 50 kW. Nale篡 r闚nie odpowiedzie sobie na pytanie, czym jest sie dystrybucyjna. Najpro軼iej ujmuj帷, sie dystrybucyjna jest to zbi鏎 sieci przesy這wych, tj. wysokich, 鈔ednich i niskich napi耩, nad kt鏎 nadz鏎 sprawuje Operator Systemu Dystrybucyjnego (dalej OSD). Opr鏂z OSD w Polsce, zgodnie z ustaw Prawo energetyczne, wyznacza si jeden podmiot sprawuj帷y funkcj operatora systemu przesy這wego (OSP). Na mocy decyzji Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki funkcj t do 31 grudnia 2030 roku sprawuje jednoosobowa sp馧ka Skarbu Pa雟twa - Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA).

  Wp造w mikroinstalacji fotowoltaicznych na parametry jako軼i energii elektrycznej


  Przepisy i dokumenty okre郵aj帷e wymagania dla mikroinstalacji PV

  Mikroinstalacje fotowoltaiczne zazwyczaj przy陰czane s do sieci niskiego napi璚ia w konkretnym punkcie poboru energii (PPE). W zwi您ku z tym, mikroinstalacja musi spe軟i okre郵one kryteria przy陰czenia przez OSD. Nadrz璠nym dokumentem okre郵aj帷ym przepisy przy陰czania mikroinstalacji jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne z p騧n. zm. R闚nie istotnym dokumentem jest norma PN-EN 50160 okre郵aj帷a parametry napi璚ia zasilaj帷ego w publicznych sieciach elektroenergetycznych. Na podstawie tych dokument闚, OSD wdro篡li dokumenty precyzyjnie okre郵aj帷e wymagania stawiane takim mikroinstalacjom. Przyk豉dem takiego dokumentu s Kryteria przy陰czania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji przy陰czanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napi璚ia Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Dokument ten ma zastosowanie na etapie planowania, budowy i uruchamiania generacji OZE przy陰czanej do sieci niskiego napi璚ia. Z powodu nieprawid這wych parametr闚 sieci elektroenergetycznej, falowniki mikroinstalacji fotowoltaicznych mog si nie uruchamia lub w najgorszym przypadku, zosta uszkodzone. Nieprawid這we parametry mog r闚nie nie嗆 za sob konsekwencje u odbiorc闚 energii elektrycznej, uwidaczniaj帷e si m.in. poprzez niezachowanie dopuszczalnych poziom闚 napi璚ia sieci lub jego wahania. Powodowa mo瞠 to b喚dne dzia豉nie odbiornik闚 energii elektrycznej lub nawet ich uszkodzenia. St康 coraz wi瘯sze znaczenie zaczynaj mie parametry sieci elektroenergetycznej w miejscu przy陰czenia do sieci.

  Spos鏏 wytwarzania energii elektrycznej za pomoc instalacji fotowoltaicznych

  W celu wytworzenia energii elektrycznej za pomoc instalacji fotowoltaicznej, potrzebny jest szereg wsp馧pracuj帷ych ze sob element闚. G堯wnymi s panele fotowoltaiczne i inwerter. Panele zwane r闚nie modu豉mi zbudowane s z ogniw fotowoltaicznych, czyli p造tek p馧przewodnikowych. Wyr騜ni mo積a dwa typy ogniw – monokrystaliczne o jednolitym czarnym kolorze, charakteryzuj帷e si wi瘯sz sprawno軼i i 篡wotno軼i, oraz polikrystaliczne najcz窷ciej w odcieniach koloru niebieskiego o mniejszej sprawno軼i, ale te ta雟zych w produkcji. Zasada dzia豉nia ogniw polega na tym, 瞠 na ich powierzchni padaj fotony promieniowania s這necznego i bezpo鈔ednio zostaj zamienione na energi elektryczn. Wytworzone poprzez ogniwa pr康 i napi璚ie maj charakter sta造. Aby energi elektryczn mo積a by這 wprowadzi do sieci dystrybucyjnej, nale篡 dostosowa jej parametry do wcze郾iej wspomnianych kryteri闚. Przede wszystkim nale篡 przekszta販i pr康 sta造 (DC) powsta造 w panelach na przemienny (AC). W tym celu stosuje si inwerter, zwany te falownikiem. Jego budowa w uproszczeniu sk豉da si z uk豉du wej軼iowego pozwalaj帷ego na pod陰czenie paneli PV, uk豉du przetwarzaj帷ego pr康 DC na pr康 AC, uk豉du steruj帷ego, np. wy鈍ietlacza z panelem u篡tkownika, uk豉du zabezpieczaj帷ego zapewniaj帷ego bezpieczn prac falownika, uk豉du 郵edzenia maksymalnego punktu pracy modu堯w MPPT oraz uk豉du wyj軼iowego pozwalaj帷ego na podpi璚ie inwertera do licznika dwukierunkowego energii elektrycznej lub rozdzielni elektrycznej. Pozosta造mi elementami mikroinstalacji s przewody po陰czeniowe, 陰cz帷e ze sob kolejne modu造 PV oraz 陰cz帷e modu造 z inwerterem, elementy konstrukcji wsporczych s逝膨ce do monta簑 modu堯w na dachach lub na gruncie, rozdzielnia elektryczna 陰cz帷a instalacj PV z instalacj elektryczn w budynku, pozwalaj帷a na autokonsumpcj wyprodukowanej energii i przesy豉nie nadwy瞠k do sieci energetycznej oraz elementy zabezpieczeniowe, takie jak wy陰czniki i bezpieczniki.

  Falowniki prosumenckich instalacji fotowoltaicznych – wymagania, warunki stawiane przez operator闚 sieci dystrybucyjnych

  Wiedz帷 ju, 瞠 elementem transformuj帷ym energi elektryczn powsta陰 w ogniwach PV na dostosowan do kryteri闚 stawianych przez OSD jest inwerter, nale篡 zastanowi si, jakie warunki musi on spe軟ia. Jak ka盥e urz康zenie elektryczne dystrybuowane i instalowane na terenie danego kraju musi spe軟ia ono szereg norm i wymaga. W kwietniu 2021 roku w 篡cie wesz造 nowe regulacje i zasady certyfikacji falownik闚 wprowadzone przez Polskie Towarzystwo Przesy逝 i Rozdzia逝 Energii Elektrycznej (PTPiREE). Do ko鎍a lipca 2021 wyd逝穎ny by I etap procedury dostosowania falownik闚 do wymog闚 kodeksu NC RfG (ang. Network Codes Requirements for Generators). Etap I zak豉da mo磧iwo嗆 stosowania w instalacjach wytw鏎czych falownik闚 posiadaj帷ych deklaracj zgodno軼i lub dowolny certyfikat potwierdzaj帷y zgodno嗆 z kodeksem NC RfG (np. przet逝maczony certyfikat wystawiony na inny rynek ni polski), lub certyfikat na zgodno嗆 z norm PN-EN 50549. Etap II rozpocz掖 si 1 sierpnia 2021. Okre郵a on mo磧iwo嗆 stosowania w miejsce certyfikat闚 potwierdzaj帷ych spe軟ienie wymog闚 kodeksu NC RfG oraz wymog闚 og鏊nego stosowania wynikaj帷ych z Rozporz康zenia Komisji (UE) 2016/631, certyfikat闚 na zgodno嗆 z wymogami kodeksu NC RfG lub certyfikat闚 na zgodno嗆 z norm PN-EN 50549-1 i/lub PN-EN 50549-2 wy陰cznie z dokumentem potwierdzaj帷ym, zgodnie z zawart umow z jednostk certyfikuj帷, przyst徙ienie do procesu uzyskania certyfikatu potwierdzaj帷ego spe軟ienie wymog闚 kodeksu NC RfG. Etap II sko鎍zy si z dniem 30 kwietnia 2022. Od 1 maja 2022 r. mo磧iwe jest stosowanie tylko takich falownik闚, kt鏎e posiadaj certyfikat zgodno軼i wystawiony przez akredytowan jednostk certyfikuj帷, potwierdzaj帷y spe軟ienie wymog闚 kodeksu NC RfG oraz wymog闚 wynikaj帷ych z Rozporz康zenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiaj帷ego kodeks sieci dotycz帷y wymog闚 w zakresie przy陰czenia jednostek wytw鏎czych do sieci (NC RfG). Wymagania zapisane s w dokumencie pn. Warunki i procedury wykorzystania certyfikat闚 w procesie przy陰czania modu堯w wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych. Lista pozytywnie ocenionych certyfikat闚 i dopuszczonych modeli inwerter闚 do stosowania publikowana i na bie膨co aktualizowana jest na stronie internetowej PTPiREE. Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego w swoich warunkach przy陰czenia instalacji do sieci dystrybucyjnej wyra幡ie wskazuj na to, 瞠 jednym z nich jest przedstawienie w dokumentacji odpowiedniego certyfikatu potwierdzaj帷ego spe軟ienie wymaga NC RfG przez falownik.

  Warto嗆 skuteczna napi璚ia – wahania, przekroczenia i optymalizacja

  Parametry, jakie powinna spe軟ia sie niskiego napi璚ia (nN) zosta造 okre郵one w normie PN-IEC 60038. Urz康zenia pod陰czone do sieci elektroenergetycznej musz r闚nie spe軟ia przepisy i normy kraju, w kt鏎ym s pod陰czone. Cz瘰totliwo嗆 i napi璚ie w normie PN-IEC 60038 okre郵one s na poziomie 50 Hz i 230 V ± 10%. W przypadku falownik闚 mikroinstalacji fotowoltaicznych nale篡 zaprogramowa urz康zenie na kod kraju (parametry sieci), w kt鏎ym jest ono u篡tkowane. Automatyka inwertera w przypadku, gdy warto軼i parametr闚 sieciowych b璠 spoza zakresu okre郵onego przez norm, ze wzgl璠闚 bezpiecze雟twa wy陰czy falownik i tym samym wstrzyma produkcj energii elektrycznej. Inwertery to urz康zenia 1-fazowe lub 3-fazowe - oznacza to, 瞠 je瞠li nawet obie fazy b璠 spe軟ia wy瞠j przedstawione parametry, a tylko jedna je przekroczy, to urz康zanie nie b璠zie mog這 pracowa poprawnie i zostanie wstrzymana produkcja energii. Eksportowana energia przez prosumenta musi r闚nie spe軟ia warunki okre郵ane przez norm. Dlatego ka盥y falownik u篡tkowany na terenie danego kraju musi by zaprogramowany na kod kraju, w kt鏎ym pracuje. Je瞠li urz康zenie by這by ustawione na kod innego kraju, a zatem na inne parametry sieci, wprowadza這by do sieci zak堯cenie. Niesp鎩no嗆 napi耩 wprowadzanych do sieci elektroenergetycznej mo瞠 by powodem asymetrii napi璚iowej. W przypadku, gdy warto軼i chwilowe poszczeg鏊nych faz nie s wzgl璠em siebie r闚ne, m闚imy o asymetrii, kt鏎a jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym. G堯wn przyczyn asymetrii w naszych sieciach domowych jest nier闚nomierne obci捫enie danych faz. Po wykonaniu pomiar闚 analizatorem PQM-707 jeste鄉y wstanie oceni, kt鏎a faza jest bardziej obci捫ona i o jakiej godzinie. Mo積a dzi瘯i temu r闚nomiernie rozdzieli urz康zenia w domowej sieci elektrycznej. W sytuacji, gdy w badanej sieci pod陰czono instalacj fotowoltaiczn 3-fazow i obserwuje si niezbilansowane obci捫enia w sieci, to wynikiem tego b璠zie wyst瘼owanie wi瘯szego eksportu na fazach nieobci捫onych i co za tym idzie - wi瘯sze straty. Na rysunku 1. przedstawiono zmierzone napi璚ie w instalacji elektrycznej budynku podczas produkcji energii elektrycznej przez instalacj fotowoltaiczn. Zaobserwowa mo積a zr騜nicowanie warto軼i napi璚ia w poszczeg鏊nych fazach, gdzie w skrajnych sytuacjach r騜nica wynosi ponad 13 V!

  Wp造w mikroinstalacji fotowoltaicznych na parametry jako軼i energii elektrycznej
  Rys. 1. Przebieg zmierzonego napi璚ia w czasie  Wsp馧czynniki asymetrii – zachowanie warto軼i dopuszczalnych

  Podstawowym dokumentem okre郵aj帷ym dopuszczalne poziomy asymetrii jest Rozporz康zenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., kt鏎e okre郵a szczeg馧owe warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Zawarte s w nim graniczne zawarto軼i sk豉dowej symetrycznej przeciwnej napi璚ia w ci庵u ka盥ego tygodnia z 95% zbior闚 dziesi璚iominutowych 鈔ednich warto軼i skutecznych. Dla podmiot闚 zaliczonych do trzeciej, czwartej oraz pi徠ej grupy przy陰czeniowej (SN i nN) poziom asymetrii napi璚ia nie mo瞠 przekroczy 2%.
  Wielko軼iami charakteryzuj帷ymi asymetri sieci s wsp馧czynniki asymetrii u2 (sk豉dowa asymetrii przeciwnej) oraz u0 (sk豉dowa asymetrii zerowej), kt鏎e przedstawiono na rysunku 2 wygenerowanym za pomoc programu Sonel Analiza. Jest to program, przy pomocy kt鏎ego w 豉twy spos鏏 mo積a przygotowa raport z pomiar闚 jako軼i sieci m.in. analizatorem jako軼i zasilania Sonel PQM-707.

  Wp造w mikroinstalacji fotowoltaicznych na parametry jako軼i energii elektrycznej
  Rys. 2. Przebieg wsp馧czynnik闚 asymetrii w czasie (rysunek pogl康owy)


  Nast瘼nym dokumentem dotykaj帷ym kwesti asymetrii napi耩 i pr康闚 jest norma PN-EN 50160, kt鏎a okre郵a poziomy asymetrii w sieci SN (鈔edniego napi璚ia) i nN (niskiego napi璚ia). Poziom asymetrii sieci niskiego napi璚ia w warunkach normalnych nie powinien przekracza 2%. Norma dopuszcza warunki szczeg鏊ne, gdzie zakres wynosi nie wi璚ej ni 3%. Dla sieci SN poziom dopuszczalny asymetrii to 3%. Jak wida na rysunku 2, w badanej instalacji, warto軼i asymetrii chwilami przekraczaj dopuszczalne 3%.

  Bilansowanie energii oddawanej do sieci i pobieranej przez prosument闚

  Cena instalacji fotowoltaicznej znacz帷o wp造wa na okres sp豉cania inwestycji. Jednocze郾ie korzystnie na szybko嗆 sp豉ty inwestycji wp造wa jak najwi瘯szy udzia autokonsumpcji. Oznacza to, 瞠 bardziej korzystne jest jak najwi瘯sze zu篡wanie energii na obiekcie, na kt鏎ym postawiono mikroinstalacj, a nie eksportowanie jej do sieci energetycznej. Obecnie prosumenci mikroinstalacji fotowoltaicznych w procesie eksportowania i „magazynowania energii w sieci elektroenergetycznej” w zale積o軼i od wielko軼i swojej instalacji trac jej od 20% do 30%. Jest to i tak ca趾iem korzystne, przy za這瞠niu, 瞠 prosument ma rok na odzyskanie energii zmagazynowanej. Przy projektach zmian w prawie i ewentualnej zmianie z uk豉du prosumenckiego na sprzeda-kupno, lepszym rozwi您aniem jest zu篡wanie jak najwi瘯szej ilo軼i energii na w豉sne potrzeby przez wytw鏎c. Wi瘯sza autokonsumpcja jest te istotna ze wzgl璠闚 technicznych. Wprowadzanie do sieci przesy這wej wytworzonej z mikroinstalacji energii, kt鏎ej nikt nie jest w stanie odebra (nadpoda) wp造wa bardzo niekorzystnie na jej stabilno嗆 i mo瞠 oddzia造wa negatywnie na parametry sieci elektroenergetycznej. Zatem jak zwi瘯szy udzia autokonsumpcji w豉snej? Mo磧iwo軼i jest kilka. Monta prywatnych magazyn闚 energii jest wizj niedalekiej przysz這軼i, widocznej ju w krajach, gdzie systemy fotowoltaiczne s montowane od lat. Magazyn taki gromadzi nadwy磬i energii, z kt鏎ych mo瞠my korzysta, gdy nie ma wystarczaj帷ych warunk闚 atmosferycznych do produkcji energii przez ogniwa PV lub gdy prosument ma w danym momencie wzmo穎ne zapotrzebowanie na energi elektryczn. Jednym ze sposob闚 ju zauwa瘸lnych na terenie naszego kraju jest magazynowanie energii w postaci cieplnej. Oznacza to ni mniej, ni wi璚ej - podgrzewanie wody w zbiornikach c.o. czy c.w.o. do temperatur wy窺zych w czasie, gdy fotowoltaika produkuje nadwy磬i energii i p騧niejsze odbieranie ciep豉, gdy mikroinstalacja ju nie pracuje. Ka盥e rozwi您anie umo磧iwiaj帷e zwi瘯szenie autokonsumpcji, a zmniejszenie eksportu jest dobre.

  Podsumowanie

  Wzrost zu篡cia energii elektrycznej w 篡ciu codziennym powodowany jest coraz wi瘯szymi potrzebami u篡wania urz康ze elektrycznych. Energia elektryczna jest nieodzownym elementem 篡cia codziennego od przygotowania posi趾u przez ogrzewanie obiekt闚, a po 豉dowanie samochod闚 elektrycznych. Wzrost zapotrzebowania energii powoduje, 瞠 jako嗆 ka盥ej kilowatogodziny jest istotna. St康 powszechne zaczynaj by pomiary jako軼i sieci elektroenergetycznej. Pr康 elektryczny jest produktem, kt鏎y powinien spe軟ia wymagania i normy okre郵aj帷e jego jako嗆. Wraz ze wzrostem udzia逝 odnawialnych 廝鏚e energii (OZE) w mikroinstalacjach przydomowych, jako嗆 sieci sta豉 si istotnym parametrem, niegdy w og鏊e nieporuszanym w sieci niskiego napi璚ia. Analizator jako軼i sieci Sonel PQM-707 jest w stanie zarejestrowa parametry pracy naszej sieci i stworzy przejrzysty raport w prosty spos鏏, co bez w徠pienia czyni go niezb璠nym urz康zeniem ka盥ego pomiarowca.

  Kliknij, aby zobaczy Analizator jako軼i sieci SONEL PQM-707 w oficjalnym sklepie producenta e-mierniki.pl

  Przeczytaj tak瞠 I cz窷 naszego cyklu o analizie jako軼i sieci: Instalacje fotowoltaiczne - analiza podst. parametr闚 miernikiem Sonel PQM-707


  Bibliografia
  [1] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 廝鏚豉ch energii. (Dz.U. z dnia 3 kwietnia 2015 r. poz. 478)
  [2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Dz.U. z dnia 4 czerwca 1997 r. nr 54 poz. 348)
  [3] Rozporz康zenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg馧owych warunk闚 funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. (Dz. U. z dnia 29 maja 2007 r. nr 93 poz. 623)
  [4] PN-EN 50160:2010 - Parametry napi璚ia zasilaj帷ego w publicznych sieciach elektroenergetycznych
  [5] PN-EN 50549-1:2019-02 - Wymagania dla instalacji wytw鏎czych przeznaczonych do r闚noleg貫go przy陰czania do publicznych sieci dystrybucyjnych -- Cz窷 1: Przy陰czanie do sieci dystrybucyjnej nN -Instalacje wytw鏎cze a do typu B w陰cznie
  [6] Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej. Tauron S.A.
  [7] Kryteria przy陰czania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji i ma造ch instalacji przy陰czanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napi璚ia Operatora Systemu Dystrybucyjnego. PTPiREE.
  [8] http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow
  [9] https://globenergia.pl/od-1-sierpnia-falownik...i-zgodnosci-ale-tylko-z-certyfikatami-nc-rfg/
  [10] https://www.tauron.pl/dla-domu/obsluga-i-pomo...-klientem/chce-sie-przylaczyc/mikroinstalacja

  [Artyku sponsorowany]
 • Bosch
 • #2
  edeserw
  Level 13  
  Witam, super przejrzy軼ie uj皻e zagadnienie z podaniem wymaganych norm, tylko niestety mamy "star sie" nie w ka盥ej miejscowo軼i przystosowan do zwi瘯szonego odbioru z PV. Pozdrawiam
 • #3
  ArturAVS
  Moderator of HydePark/Cars
  edeserw wrote:
  tylko niestety mamy "star sie" nie w ka盥ej miejscowo軼i przystosowan do zwi瘯szonego odbioru z PV

  Tylko co ma sie energetyczna do auto-konsumpcji? Logiczne chyba jest 瞠 wyprodukowana z PV energia b璠zie od razu zu篡wana na miejscu produkcji i nie b璠zie "sz豉 w druty" linii zasilaj帷ej.
  Szkoda tylko 瞠 nic nie zosta這 wspomniane o zak堯ceniach EMI emitowanych w eter przez pracuj帷e falowniki.
 • #4
  User removed account
  Level 1  
 • Bosch
 • #5
  edeserw
  Level 13  
  ArturAVS wrote:
  Tylko co ma sie energetyczna do auto-konsumpcji? Logiczne chyba jest 瞠 wyprodukowana z PV energia b璠zie od razu zu篡wana na miejscu produkcji i nie b璠zie "sz豉 w druty" linii zasilaj帷ej.
  Szkoda tylko 瞠 nic nie zosta這 wspomniane o zak堯ceniach EMI emitowanych w eter przez pracuj帷e falowniki.

  Witam, auto-konsumpcja to najlepiej wykorzystanie PV, ale wi瘯szo嗆 po to zak豉da PV aby zgromadzon nadwy磬 wyprodukowanej energii (80%) wykorzysta np w zimie do ogrzewania domu przez pomp ciep豉.
 • #6
  dktr
  Level 22  
  ArturAVS wrote:
  Szkoda tylko 瞠 nic nie zosta這 wspomniane o zak堯ceniach EMI emitowanych w eter przez pracuj帷e falowniki.


  O tak, mam 45kWp na solaredge z optymalizatorami, odbi鏎 CCIR ko鎍zy si gdy produkcja osi庵a ju 5kW. Szum t豉 robi si na poziomie -60dBm, antena to dipol pionowy 3m od paneli PV. Mam zamiar pozak豉da koraliki ferrytowe na kable DC, mo瞠 to nieco obni篡 poziom t豉.
 • #7
  szeryf3
  Level 25  
  Super przejrzy軼ie uj皻e zagadnienie.
  Fotowoltaika to by bum rok, lub dwa temu. Teraz pa雟two stworzy這 przepisy, 瞠 zamiast zwr鏂i si za 7-8 lat zwraca si za 13.
  Je瞠li my sami nie zagospodarujemy wyprodukowanej energii to monta paneli b璠zie nieop豉calny.
  I w tym kierunku powinni鄉y i嗆.
 • #8
  ArturAVS
  Moderator of HydePark/Cars
  dktr wrote:
  Mam zamiar pozak豉da koraliki ferrytowe na kable DC, mo瞠 to nieco obni篡 poziom t豉.

  U mnie "sieje" instalacja z s御iedniej ulicy mocno utrudniaj帷 odbi鏎 poni瞠j oko這 15MHz, m鎩 regulator (PV Off-grid) ju przy mocy kilkunastu W robi tak sieczk w eterze 瞠 w zakresie 100kHz~40MHz jest jeden wielki pisk. Pr鏏y z rdzeniami na przewodach DC wypad造 mizernie, musz skonstruowa jaki dedykowany filtr.

  edeserw wrote:
  Witam, auto-konsumpcja to najlepiej wykorzystanie PV, ale wi瘯szo嗆 po to zak豉da PV aby zgromadzon nadwy磬 wyprodukowanej energii (80%) wykorzysta np w zimie do ogrzewania domu przez pomp ciep豉.

  Pomys do嗆 trudny do zrealizowania, sie energetyczna to nie jest magazyn bez dna tym bardziej 瞠 wtedy kiedy energia jest najbardziej potrzebna (jesie/zima/wiosna) produkcja z fotowoltaiki jest bardzo niska. Z drugiej strony dobrze 瞠 s jakie normy i przepisy odno郾ie "jako軼i" energii, cho tu mam nieodparte wra瞠nie i s one ustalane bardziej dla dobra firm energetycznych.

  szeryf3 wrote:
  Fotowoltaika to by bum rok, lub dwa temu. Teraz pa雟two stworzy這 przepisy, 瞠 zamiast zwr鏂i si za 7-8 lat zwraca si za 13.

  Pa雟two niejako "na si喚" usi這wa這 wypromowa OZE, staraj帷 si nadrobi lata zaleg這軼i i uregulowa prawnych w tym kierunku. To spowodowa這 monta r騜nych nie spe軟iaj帷ych wymaga urz康ze wyposa瞠nia PV (falowniki/inwertery). Dodatkowo brak wiedzy instalator闚/monter闚/projektant闚 instalacji PV oraz niewydolno嗆 sieci elektroenergetycznych kt鏎e nie by造 przygotowane (i w wi瘯szo軼i dalej nie s) na tego typu instalacje jest mi璠zy innymi powodem spadku "jako軼i" energii. Wystarczy przejrze ile pojawia si temat闚; "Falownik mi si wy陰cza", "Za wysokie napi璚ie na jednej fazie" etc. Tu du膨 pomoc w analizie problemu mo瞠 by pokazany w artykule analizator.
 • #9
  roman_partyka
  Level 20  
  edeserw wrote:
  wi瘯szo嗆 po to zak豉da PV aby zgromadzon nadwy磬 wyprodukowanej energii (80%) wykorzysta np w zimie do ogrzewania domu przez pomp ciep豉.

  I s super eko bo grzej chat w璕lem. A nie, zapomnia貫m - pomp ciep豉 zasilan w璕lem.
  Bezsens!
 • #10
  edeserw
  Level 13  
  roman_partyka wrote:

  I s super eko bo grzej chat w璕lem. A nie, zapomnia貫m - pomp ciep豉 zasilan w璕lem.
  Bezsens!


  Witam, obecnie nie tylko ze wzgl璠u na "eko" ale w zwi您ku z deficytem w璕la na rynku to raczej b璠ziemy szuka innych 廝鏚e ogrzewania.
  Pozdrawiam
 • #11
  Jarzabek666
  Level 37  
  edeserw wrote:
  Witam, obecnie nie tylko ze wzgl璠u na "eko" ale w zwi您ku z deficytem w璕la na rynku to raczej b璠ziemy szuka innych 廝鏚e ogrzewania.


  Wr鏂imy do czas闚 zbierania chrust闚 i palenia byle czym. A nie sorry kto teraz ma piece do palenia wszystkiego...
 • #12
  Michal_WWL
  Level 26  
  Jarzabek666 wrote:
  edeserw wrote:
  Witam, obecnie nie tylko ze wzgl璠u na "eko" ale w zwi您ku z deficytem w璕la na rynku to raczej b璠ziemy szuka innych 廝鏚e ogrzewania.


  Wr鏂imy do czas闚 zbierania chrust闚 i palenia byle czym. A nie sorry kto teraz ma piece do palenia wszystkiego...


  Lasy Pa雟twowe to widz, mo積a z le郾iczym si um闚i i za 300z/m3 zabra ga喚zie z lasu…
  Ci co zak豉dali kilka lat temu PV s w o wiele lepszej sytuacji, zacz窸o si ju zwraca, ceny i rozliczenie by造 korzystniejsze.
  Teraz czeka nas tylko zbyt wysokie napi璚ie w sieci i masowe wy陰czanie inwerter闚 PV.
 • #13
  DiZMar
  Level 43  
  Jarzabek666 wrote:
  Wr鏂imy do czas闚 zbierania chrust闚 i palenia byle czym. A nie sorry kto teraz ma piece do palenia wszystkiego...

  Ja gazem grzej 25 lat ale pieca w kt鏎ym mo積a pali byle czym nie pozby貫m si. Zmieniam po這瞠nie kilku zawor闚 i ciep這 idzie z dowolnego sta貫go paliwa. Stary dobry kopciuch stoi w gotowo軼i.
 • #14
  LED闚ki
  Level 36  
  Zbieranie patyk闚 bez zgody le郾iczego lub w豉軼iciela lasu to kradzie le郾a. Prawo mamy surowe (g逝pie?). Oczywi軼ie szkoda w wysoko軼i 500 z skutecznie blokuje 豉panie z這dziejaszk闚 wywo膨cych po troch drewna. Wywr鏂one drzewo rosn帷e w rowie traktowane jest jak drzewo niczyje i kto pierwszy je zabierze, ten lepszy. Ba, pnie s wleczone po drogach publicznych przez zawodowych policjant闚. Nie ma 鈍iadk闚, nie ma dowod闚, nie ma sprawy.
  Chrustu i lasu chyba te mamy zbyt ma這 瞠by wszyscy grzali si przez 6 miesi璚y.
 • #15
  ArturAVS
  Moderator of HydePark/Cars
  Michal_WWL wrote:
  Lasy Pa雟twowe to widz, mo積a z le郾iczym si um闚i i za 300z/m3 zabra ga喚zie z lasu…

  Czyta貫m wczoraj artyku na ten temat, kiepsko to wychodzi cenowo por闚nuj帷 do gotowego drewna opa這wego za 150-200z.
  Michal_WWL wrote:
  Teraz czeka nas tylko zbyt wysokie napi璚ie w sieci i masowe wy陰czanie inwerter闚 PV.

  Niekoniecznie, wielu ludzi ostatnio montuje systemy Off-grid lub hybrydowe. Moja niewielka instalacja PV pozwoli豉 mi na ogrzewanie elektryczne warsztatu, sza逝 nie by這 ale da這 si pracowa.
 • #16
  Michal_WWL
  Level 26  
  ArturAVS wrote:

  Niekoniecznie, wielu ludzi ostatnio montuje systemy Off-grid lub hybrydowe. Moja niewielka instalacja PV pozwoli豉 mi ogrzewanie elektryczne warsztatu, sza逝 nie by這 ale da這 si pracowa.

  Wci捫 jest masa ludzi nie znaj帷ych si na PV, kt鏎ym sprzedawca wcisn掖 5kW za ponad 40ty z obiecuj帷 zerowe rachunki za pr康. Tych nale篡 si obawia, nowych osiedli, z instalacj na co drugim domu.
 • #17
  jarux
  Level 12  
  Michal_WWL wrote:
  ArturAVS wrote:

  Niekoniecznie, wielu ludzi ostatnio montuje systemy Off-grid lub hybrydowe. Moja niewielka instalacja PV pozwoli豉 mi ogrzewanie elektryczne warsztatu, sza逝 nie by這 ale da這 si pracowa.

  Wci捫 jest masa ludzi nie znaj帷ych si na PV, kt鏎ym sprzedawca wcisn掖 5kW za ponad 40ty z obiecuj帷 zerowe rachunki za pr康. Tych nale篡 si obawia, nowych osiedli, z instalacj na co drugim domu.


  I trafi貫 chyba w sedno. Ludzie - co wida ju po paru odpowiedziach wy瞠j - zamiast minimalizowa za pomoc PV zu篡cie w豉sne to mocno przewymiaruj instalacj 瞠by zarabia. Tak moim zdaniem gdyby zacz瘭i wydawa dla PV warunki ale z zakazem b康 ograniczonym eksportem energii do sieci to problem zosta豚y zminimalizowany. Tego typu warunkami spotka貫m si przy gazowych agregatach pr康otw鏎czych.
  Energetyka te jest sama sobie winna bo wiedz gdzie jakie 廝鏚豉 ma zainstalowane oraz znaj wydolno嗆 instalacji w danym rejonie , a i tak dalej pozwala na du瞠 instalacje nastawione g這wnie na eksport.

  Inn spraw jest sama jako嗆 montowanych komponent闚 sk豉dowych instalacji. Ciekawe czy kiedykolwiek kto si we幟ie za to.
 • #18
  mychaj
  Level 33  
  Ja ju spotka貫m ofiar fotowoltaiki.
  Firma na osiedlu jednorodzinnym.
  Co druga cha逝pa panele, w sieci do 460V w czerwcu w po逝dnie.
  Nikt nie zu篡wa pr康u w szczycie bo wszyscy w pracy, w tej firmie zaczynaj pada g堯wnie przeka幡iki czasowe bo w sieci nawet 250V, we wszystkich sterowaniach trzeba by這 zabudowa trafa na 440V i dopiero wtedy napi璚ie si ustabilizowa造 na poziomoe 230V i problemy usta造.
 • #19
  Michal_WWL
  Level 26  
  mychaj wrote:
  Ja ju spotka貫m ofiar fotowoltaiki.
  Firma na osiedlu jednorodzinnym.
  Co druga cha逝pa panele, w sieci do 460V w czerwcu w po逝dnie.
  Nikt nie zu篡wa pr康u w szczycie bo wszyscy w pracy, w tej firmie zaczynaj pada g堯wnie przeka幡iki czasowe bo w sieci nawet 250V, we wszystkich sterowaniach trzeba by這 zabudowa trafa na 440V i dopiero wtedy napi璚ie si ustabilizowa造 na poziomoe 230V i problemy usta造.

  Dlatego mamy max 257V przy kt鏎ych inwertery powinny si wy陰czy. Ciekawe co to za urz康zenia, kt鏎e nie wytrzymuj nieca造ch 10% wzrostu napi璚ia powy瞠j nominalnego.
 • #20
  mychaj
  Level 33  
  Uniwersalne przeka幡iki czasowe...max 230V na zasilaniu, dzia豉ja ju od 24V.
  Taka teraz jest jako嗆 komponent闚.

  G鏎na granica zasilania to ju max. ich mo磧iwo軼i...a zasilane s przez12h non stop.
  Pewno 瞠bym wola czas闚ki np. Saia z lat 2000 czy kl鐼ner...na 100% by im nie zaszkodzi這.

  Wy鈍ietlacze w sterownikach te pada造, - trafo separacyjne zamiast 24 dawa造 i 32V.
  Te trzeba by這 zmienia trafa.

  Zobaczycie jak b璠 ludziom pada sprz皻y od zawy瘸nia napi耩...
  Max z invertera powinno by 230V i koniec....
 • #22
  ArturAVS
  Moderator of HydePark/Cars
  U mnie, (jakie 400m od transformatora) napi璚ie oscyluje w okolicach 235V a dopiero p騧nym popo逝dniem/pod wiecz鏎 wzrasta nieco ponad 240V. Ta instalacja z s御iedniej ulicy kt鏎a zak堯ca mi odbi鏎 "stoi" na innym trafo. Teraz sprawdzi貫m (mam zamontowane mierniki z detekcj min i max) i min to 220V a max 249V, ale tu by mo瞠 miernik jaki pik zapisa.
 • #23
  strucel
  Level 33  
  No c騜 pan in篡nier dyplom chyba kupi bo tauron ma racj, no chyba 瞠 instalacj in篡nierek z nadprzewodnika w domu sobie zamontowa.
  A tak btw u mnie dalej takich problem闚 nie ma np wczoraj Wp造w mikroinstalacji fotowoltaicznych na parametry jako軼i energii elektrycznej
 • #24
  vodiczka
  Level 43  
  mychaj wrote:
  Max z invertera powinno by 230V i koniec....
  Bez sensu, skoro ZE mo瞠 legalnie poda du穎 wi璚ej ni 230V.
  Od momentu przej軼ia z napi璚ia 220V na 230V przez wi瘯szo嗆 doby mam napi璚ie 238-240V. Aktualnie 238V.
 • #25
  edeserw
  Level 13  
  DiZMar wrote:
  Jarzabek666 wrote:
  Wr鏂imy do czas闚 zbierania chrust闚 i palenia byle czym. A nie sorry kto teraz ma piece do palenia wszystkiego...

  Ja gazem grzej 25 lat ale pieca w kt鏎ym mo積a pali byle czym nie pozby貫m si. Zmieniam po這瞠nie kilku zawor闚 i ciep這 idzie z dowolnego sta貫go paliwa. Stary dobry kopciuch stoi w gotowo軼i.


  Witam, 瞠by otrzyma otrzyma dofinansowanie np do grzania gazem, pelletem musi by zdemontowany "stary kopciuch".
  Pozdrawiam
 • #26
  DiZMar
  Level 43  
  edeserw wrote:
  Witam, 瞠by otrzyma otrzyma dofinansowanie np do grzania gazem, pelletem musi by zdemontowany "stary kopciuch".

  Na to bym nie poszed. Ja instalowa貫m gaz z rury w 1997 roku jak nie by這 dop豉t. Nie demontowa貫m "kopciucha" chocia hydraulik sugerowa usuni璚ie go. 100% koszty pokry貫m ja. Teraz tylko koszt wymiany pieca zmniejszy mi doch鏚 w PIT-cie rocznym czyli -17% w podatku. Mam bufor bezpiecze雟twa w razie drastycznych wzrost闚 cen gazu lub awarii pieca w 鈔odku sezonu grzewczego czy przerwy w dostawie gazu. Przerwy w dostawie gazu w ci庵u ostatnich 25 lat czyli od pocz徠ku istnienia rury gazowej nie by這. Awaria pieca mi si zdarzy豉 ale ju praktycznie po sezonie grzewczym. Zako鎍zy貫m sezon grzewczy nieco wcze郾iej (do wytrzymania by這). Piec kopciuch ponad 30 letni uruchamiam czasami w celach jedynie serwisowych aby sprawdzi jego sprawno嗆. Mimo wieku ponad 30 lat szczelny i jest "anio貫m str騜em" w kwestii ciep豉 domowego.
 • #27
  mipix
  Level 35  
  Znajomy zamontowa PV i ju na starcie mia problem z p造t indukcyjn, kt鏎a zg這si豉 b陰d zbyt wysokiego napi璚ia. Na tabliczce znamionowej by這 do 245V. Go嗆 rozumny, nie szuka winy w u dostawcy energii, tylko zmieni sprz皻 na nowy.
  Dla dociekliwych: w陰czenie czajnika (2kW) rozwi您ywa這 problem, bo napi璚ie na WLZ przysiada這 do akceptowalnych przeze p造t warto軼i. Problem znika r闚nie po wy陰czeniu PV.
  Z drugiej strony rozumiem frustracj posiadacza PV, kt鏎y widzi, 瞠 jego instalacja kupiona z ci篹kie pieni康ze nic nie generuje. To rodzi patologi podkr璚ania inwerter闚 do szalonych warto軼i.

  Ciekawy problem na sieciach jeszcze si pojawi, cho nie m闚i si o nim. Za堯禦y, 瞠 100% pod陰czonych dom闚 ma PV. Je郵i tylko zmniejszymy napi璚ie w stacji do poziomu kt鏎y umo磧iwi generacj wszystkich PV (bez wy陰czenia), to zabezpieczenie obwodowe mo瞠 nie wytrzyma. Wsp馧czynnik jednoczesno軼i podczas generacji b璠zie bliski 1 (w stosunku do poboru). W ka盥ej sieci jest jaki limit mocy kt鏎 mo積a przez ni przes豉.
 • #28
  ArturAVS
  Moderator of HydePark/Cars
  mipix wrote:
  Ciekawy problem na sieciach jeszcze si pojawi, cho nie m闚i si o nim. Za堯禦y, 瞠 100% pod陰czonych dom闚 ma PV. Je郵i tylko zmniejszymy napi璚ie w stacji do poziomu kt鏎y umo磧iwi generacj wszystkich PV (bez wy陰czenia), to zabezpieczenie obwodowe mo瞠 nie wytrzyma. Wsp馧czynnik jednoczesno軼i podczas generacji b璠zie bliski 1 (w stosunku do poboru). W ka盥ej sieci jest jaki limit mocy kt鏎 mo積a przez ni przes豉.

  Oczekuj takich "zjawisk" tego lata, dlatego mam Off-grid :D.
 • #29
  mipix
  Level 35  
  Dla tych kt鏎zy zbieraj energi na zim do ogrzewania, magazyn energii musia豚y by gigantyczny i kosztowa kosmiczne pieni康ze. Z tego powodu buduj przewymiarowane instalacje, gdy jest to u豉mek ceny magazynu.
 • #30
  ArturAVS
  Moderator of HydePark/Cars
  mipix wrote:
  Z tego powodu buduj przewymiarowane instalacje, gdy jest to u豉mek ceny magazynu.

  A sie niestety nie jest studni bez dna... Ja zu篡wam na bie膨co produkcj a nadwy磬a idzie w akumulatory (na razie) w razie "W".